หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 203)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jessica  Would you like to see a lunch menu ?  The specials are on the back.

     Alfred   I already know what I want to order.   

Question  What is Alfred going to do ?

(a) Look at the menu.    (ดูรายการอาหาร)  (ไม่จริง  เนื่องจากอัลเฟรดรู้ว่าเขาต้องการอะไรโดยไม่ต้องดู

       รายการอาหาร)

(b) Order lunch.    (สั่งอาหารกลางวัน)  (เนื่องจากอัลเฟรดพูดว่าเขารู้แล้วว่าเขาต้องการสั่งอะไร 

       จึงอาจสรุปได้ว่าเขาจะสั่งอาหารกลางวัน)

(c) Talk to the waitress.    (คุยกับพนักงานเสิร์ฟอาหาร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Eat one of the special lunches.    (กินอาหารพิเศษอย่างหนึ่ง)  (ไม่จริง  อัลเฟรดยังไม่ได้ดูรายการอาหาร

       พิเศษบนเมนู)

(e) He won’t order anything as he is full.    (เขาจะไม่สั่งอะไรเลย  เพราะว่าเขาอิ่ม)  (ไม่จริง  เขาจะสั่งอาหาร

       โดยไม่ดูเมนู)

(คำแปล)

เจสซิคา  :  คุณอยากดูรายการอาหารกลางวันไหมคะอาหารพิเศษ (สิ่งเฉพาะอย่าง, ฉบับพิเศษ, รถไฟ

                    พิเศษ, รายการพิเศษ) (specials) อยู่ด้านหลัง (เมนู) ค่ะ

อัลเฟรด  :  ผมรู้แล้วว่าผมต้องการสั่งอะไรครับ

คำถาม  :  อัลเฟรดจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Patricia  Do you know anyone who would like to participate in a psychology experiment ?  It pays

                         twenty dollars an hour.

     Jeff         Have you asked Sandy ?

Question  What does Jeff suggest that Patricia do ?

(a) Pay twenty dollars an hour.    (จ่ายเงิน ๒๐ ดอลลาร์ต่อชั่วโมง)  (เป็นการจ่ายเงินค่าเข้าร่วมการทดลอง  มิใช่

       คำแนะนำของเจฟฟ์)

(b) Be a subject in an experiment.    (เป็นตัวทดลอง (ผู้เข้าร่วม) ในการทดลอง)  (เป็นการร้องขอของแพททริเซีย 

       มิใช่คำแนะนำของเจฟฟ์)

(c) Ask Sandy to participate.    (ขอให้แซนดี้เข้าร่วม)  (เนื่องจากเจฟฟ์ถามแพท ทริเซียว่าเธอถาม

       แซนดี้หรือยัง  เขาบอกเป็นนัยว่าเธอควรถาม (ขอร้อง) แซนดี้ให้เข้าร่วม)

(d) Go to a psychologist.    (ไปพบนักจิตวิทยา)  (ไม่จริง  การทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยา  มิใช่บุคคลที่แพททริเซีย

       ควรใช้เป็นตัวทดลอง)

(e) Ask anyone who wants to take part in the experiment    (ถาม – ขอร้อง – ใครก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมใน

       การทดลอง)  (ไม่จริง  เจฟฟ์แนะนำแพททริเซียให้ถาม – ขอร้อง – แซนดี้)

(คำแปล)

แพททริเซีย  :  คุณรู้จักใครบ้างไหมที่อยากเข้าร่วมในการทดลองจิตวิทยา (psychology experiment)

                          เขาจ่ายเงินให้ ๒๐ ดอลลาร์ต่อชั่วโมงค่ะ

เจฟฟ์            :  คุณถามแซนดี้หรือยังครับ

คำถาม  :  เจฟฟ์แนะนำว่าแพททริเซียควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Nancy    Didn’t you go to the meeting last night either ?

     Charles  No.  I had a slight headache. 

Question  What can be inferred about the meeting ?

(a) Nancy and Charles did not go to the meeting.    (แนนซี่และชาร์ลสไม่ได้ไปประชุม)

       {เนื่องจากข้อความ  “Didn’t you go……….either”  (คุณก็ไม่ได้ไป...........เหมือนกัน) 

       แนนซี่รวมตัวของธอเองไว้ในคำพูดของเธอ  จึงอาจสรุปได้ว่า  แนนซี่ไม่ได้ไปประชุม 

       ส่วนชาร์ลสกล่าวว่าเขาไม่ได้ไปประชุมเนื่องจากปวดหัว}

(b) Nancy went to the meeting, but Charles did not.    (แนนซี่ไปประชุม  แต่ชาร์ลสไม่ได้ไป)  (ไม่จริง 

       แนนซี่ไม่ได้ไปฯ)

(c) Charles went to the meeting, but Nancy did not.    (ชาร์ลสไปประชุม  แต่แนนซี่ไม่ได้ไป)  (ไม่จริง 

       ชาร์ลสไม่ได้ไปฯ เนื่องจากปวดหัว)

(d) Both Nancy and Charles went to the meeting.    (ทั้งแนนซี่และชาร์ลสไปประชุม) 

       (ไม่จริง  ทั้ง ๒ คนไม่ได้ไปฯ)

(e) We never know who did not go or go to the meeting.    (เราไม่รู้ว่าใครไม่ได้ไป หรือไปประชุม) 

       (ไม่จริง  เรารู้ว่าทั้ง ๒ คนไม่ได้ไปฯ)

(คำแปล)

แนนซี่    :  คุณไม่ได้ไปประชุมเมื่อคืนนี้เหมือนกันหรือคะ

ชาร์ลส   :  ไม่ครับ  ผมปวดหัวนิดหน่อย (I had a slight headache.)

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับการประชุม ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Emmy  Your library books are due on December thirteenth.  If you haven’t finished using them

                       by then, you may renew them once.

      Paul     Thank you very much.  I only need them for a few days.

Question  What does Paul mean ?

(a) He will need to renew the books.    (เขาจำเป็นจะต้องต่ออายุหนังสือ)  (ไม่จริง  เขาต้องการ (ใช้) หนังสือ

       เพียงสองสามวันเท่านั้น)

(b) He does not plan to check the books out.    (เขาไม่มีแผนที่จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด)  (ไม่จริง 

       หนังสือที่เขายืมมีวันครบกำหนดคืน)

(c) He only wants one book.    (เขาเพียงแต่ต้องการหนังสือเล่มเดียว)  (ไม่จริง  เอมมี่และพอลกำลังคุยกัน

       เกี่ยวกับหนังสือมากกว่า ๑ เล่ม)

(d) He will return the books by the due date.    (เขาจะคืนหนังสือทันวันครบกำหนด)  (เนื่อง

       จากพอลกล่าวว่าเขาต้องการ (ใช้) หนังสือเพียงสองสามวันเท่านั้น  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาจะคืน

       หนังสือทันวันครบกำหนด)

(e) He may return the books after the due date.    (เขาอาจจะคืนหนังสือหลังวันครบกำหนด)  (ไม่จริง 

       เขาจะคืนฯ ทันครบกำหนด)

(คำแปล)

เอมมี่  :  หนังสือห้องสมุดของคุณจะครบกำหนด (คืน) ในวันที่ ๑๓ ธันวาคมค่ะ,  ถ้าคุณยังใช้มันไม่

               เสร็จในตอนนั้น  คุณอาจจะต่ออายุ (การยืม) (renew) มันได้ครั้งหนึ่ง (once) ค่ะ

พอล   :  ขอบคุณมากครับ,  ผมเพียงแต่ต้องการ (ใช้) มันสองสามวันเท่านั้นครับ (หมายถึง  สามารถ

               คืนได้ทันตามกำหนด)

คำถาม  :  พอลหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Gary          Operator, I want to place a long-distance call collect to Columbus, Ohio.  The area code

                            is six-one-four and the number is four-two-nine, seven-five-eight-three.

     Operator  Thank you.  I’ll ring it for you.

Question  Who will pay for the call ?

(a) The operator.    (โอเปอเรเตอร์)

(b) The person receiving the call.    (บุคคลซึ่งรับโทรศัพท์)  (“Collect call”  หมายถึง  การโทรศัพท์

       ทางไกล  เก็บเงินปลายทาง)

(c) The person making the call.    (บุคคลผู้โทรศัพท์)

(d) No one.  The call is free.    (ไม่มีใครจ่าย,  การโทรฯ ฟรี-ไม่คิดเงิน)

(e) The phone company.    (บริษัทโทรศัพท์)

(คำแปล)

แกรี่                 :  คุณโอเปอเรเตอร์  ผมต้องการโทรฯ ทางไกล (place a long-distance call) เก็บเงิน

                            (ปลายทาง) (collect) ที่  เมืองโคลัมบัส  รัฐโอไฮโอ,  รหัสพื้นที่คือ หก-หนึ่ง-สี่  และเบอร์

                            โทรฯ คือ สี่-สอง-เก้า, เจ็ด-ห้า-แปด-สาม ครับ 

โอเปอเรเตอร์  :  ขอบคุณค่ะ,  ฉันจะโทรฯ (ring) เบอร์นั้นให้คุณค่ะ

คำถาม  :  ใครจะจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Collect call”  ในสหรัฐฯ  หมายถึง  การโทรศัพท์ทางไกล  เก็บเงินปลายทาง  โดยผู้โทรฯ จะโทรฯ ไปที่โอเปอเรเตอร์  แจ้งว่าต้องการพูดกับคนนั้น  หมายเลขนั้น  อยู่ในรัฐนั้น  และขอให้เก็บเงินปลายทาง (ผู้รับโทรศัพท์)  โดยรอฟังผลการติดต่อของโอเปอเรเตอร์กับปลายสาย,  โอเปอเรเตอร์จะหมุนไปที่หมายเลขดังกล่าว  แจ้งปลายสายว่ามีผู้ต้องการคุยด้วย  และขอให้เก็บเงินปลายทาง  จะยินยอมหรือไม่  ถ้าปลายสาย (ผู้รับโทรศัพท์) ตอบตกลง  โอเปอเรเตอร์ก็จะให้ผู้โทรฯ เริ่มต้นคุยได้  และเก็บเงินปลายทาง

 

6. Mary   I have a card, but now I need a farewell gift for my advisor.

     David  How about a nice pen ?

Question  What does David mean ?

(a) Mary can borrow his pen.    (แมรี่สามารถขอยืมปากกาของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) A pen might be a good gift.    (ปากกาอาจจะเป็นของขวัญที่ดี)  (ดูจากข้อความ  “(ซื้อ) ปากกาดีๆ

       สักด้ามเป็นไง”)

(c) Her advisor would probably like a card.    (อาจารย์ที่ปรึกษาของเธออาจจะชอบบัตรอวยพร)  (ไม่จริง  เดวิด

       แนะนำให้แมรี่ซื้อปากกาเป็นของขวัญให้อาจารย์)

(d) A gift is not necessary.    (ของขวัญไม่จำเป็น)  (ไม่จริง  เดวิดให้คำแนะนำซื้อปากกาเป็นของขวัญ)

(e) He prefers a pen to a card.    (เขาชอบปากกามากกว่าบัตรอวยพร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง  แต่เขาแนะนำ

       ให้แมรี่ให้ปากกาเป็นของขวัญอำลาแก่อาจารย์) 

(คำแปล)

แมรี่    :  ฉันมีบัตรอวยพร  แต่ตอนนี้ฉันต้องการของขวัญการอำลา (farewell gift) สำหรับอาจารย์ที่

               ปรึกษาของฉันค่ะ

เดวิด  :  ปากกาดีๆ สักด้ามเป็นไง (How about a nice pen ?)

คำถาม  :  เดวิดหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Larry  Are you going to move out of the dorm next semester ?

    Paula  I just can’t seem to make up my mind. 

Question  What does Paula mean ?

(a) She does not want to leave.    (เธอไม่ต้องการออกไป – จากหอพัก)  (ไม่จริง  เธอกำลังพิจารณา  ว่าจะอยู่

       หรือย้ายออกไป)

(b) She must stay.    (เธอต้องพักอยู่)  (ไม่จริง  เธอมีทางเลือกว่าจะพักอยู่ หรือย้ายออก)

(c) She did not like the dorm.    (เธอไม่ชอบหอพัก)  (ไม่จริง  เธอกำลังพิจารณา  ว่าจะอยู่หรือย้ายออกไป)

(d) She is undecided.    (เธอยังไม่ตกลงใจ-ยังไม่ตัดสินใจแน่นอน)  (“To not make up one’s

       mind”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ยังไม่ตัดสินใจ”)

(e) She still can’t find a new place.    (เธอยังคงไม่สามารถหาที่ใหม่ได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลาร์รี่      :  คุณจะย้ายออกจากหอพัก (dorm) เทอมหน้าใช่ไหมครับ

พอลลา  :  ฉันดูเหมือนว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้ (make up my mind) ค่ะ

คำถาม  :  พอลลาหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน