หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 202)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Donald   Excuse me, Miss.  Could you please tell me how to get to the University City Bank ?

    Jennifer  Sure.  Go straight for two blocks, then turn left and walk three more blocks until

                          you get to the drugstore.  It’s right across the street. 

Question  What can be inferred about Donald ?

(a) He is a student at the university.    (เขาเป็นนักเรียนที่มหาวิทยาลัย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He is not driving a car.    (เขาไม่ได้กำลังขับรถ)  (ดูจากข้อความ  “เดินไปอีก ๓ ชวงตึก,” 

       เนื่องจากเจนนิเฟอร์บอกทางสำหรับเดิน  จึงอาจสรุปได้ว่า  ดอนัลด์มิได้กำลังขับรถ)

(c) He knows Jennifer.    (เขารู้จักเจนนิเฟอร์)  (ไม่จริง  เนื่องจากดอนัลด์เรียกเจนนิเฟอร์ว่า “นางสาว”)

(d) He needs to go to the drug store.    (เขาต้องการไปที่ร้านขายยา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The Bank is far from the drug store.    (ธนาคารอยู่ไกลจากร้านขายยา)  (ไม่จริง  มันอยู่ตรงข้ามกับ

       ร้านขายยา  คนละฝั่งถนน)

(คำแปล)

ดอนัลด์      :  ขอโทษเถอะครับคุณ  คุณจะกรุณาบอกผมว่าจะไปธนาคาร (แห่งอเมริกา) สาขามหาวิทยาลัย

                       ได้อย่างไรครับ

เจนนิเฟอร์  :  ได้ค่ะ,  เดินตรง (Go straight) ไปสองช่วงตึกนะคะจากนั้น (then) ก็เลี้ยวซ้ายและเดินไป

                        อีกสามช่วงตึก  จนกระทั่งคุณไปถึงร้านขายยา,  มัน (ธนาคาร) อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนพอดีค่ะ

                        (It’s right across the street.)

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับดอนัลด์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  University City Bank  เป็นสาขาของธนาคาร  “Bank of America”  ในสหรัฐฯ  โดยอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ,  บางแห่งอาจเรียกว่า  “University City Branch

 

2. Helen  How did you and your dad like the football game yesterday ?

     Eddy    Oh, Both teams played poorly and we left at the half-time. 

Question  What does Eddy imply about the game ?

(a) Eddy’s father did not go.    (พ่อของเอ็ดดี้ไม่ได้ไปดูฯ)  (ไม่จริง  พ่อของเอ็ดดี้ออกจากการแข่งขันตอนครึ่ง

       เวลาพร้อมกับเขา)

(b) Eddy thought that the game was excellent.    (เอ็ดดี้คิดว่าการแข่งขันดีเลิศ-ยอดเยี่ยม)  (ไม่จริง  เอ็ดดี้

       กล่าวว่าทั้ง ๒ ทีมเล่นแย่มาก)

(c) Eddy and his father thought that the game was unsatisfactory.    (เอ็ดดี้และพ่อของเขา

       คิดว่าการแข่งขันไม่น่าพอใจ-น่าผิดหวัง)  (เนื่องจากเอ็ดดี้กล่าวว่าทั้ง ๒ ทีมเล่นแย่มาก  และเขา

       และพ่อออกจากการแข่งขันตอนครึ่งเวลา  จึงอาจสรุปได้ว่า  พวกเขาคิดว่าการแข่งขันน่าผิดหวัง-

       ไม่น่าพอใจ)

(d) Eddy thought that the game was excellent, but his father thought that it was unsatisfactory.    (เอ็ดดี้

       คิดว่าการแข่งขันดีเลิศ  แต่พ่อของเขาคิดว่ามันน่าผิดหวัง)  (ไม่จริง  เอ็ดดี้กล่าวว่าทั้ง ๒ ทีมเล่นแย่มาก)

(e) Eddy and his father liked the game but had to leave before the game ended because they had

       something to do.    (เอ็ดดี้และพ่อของเขาชอบการแข่งขัน  แต่จำเป็นต้องออกจากสนามก่อนการแข่งขันจบ 

       เพราะว่าพวกเขามีบางสิ่งต้องทำ)

(คำแปล)

เฮเลน  :  คุณและพ่อของคุณชอบการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้มากน้อยเพียงไรคะ

เอ็ดดี้   :  โอ้  ทั้งสองทีมเล่นแย่มากและเราออกจากสนาม (left) ตอนครึ่งเวลา (การแข่งขัน) (half-time)

                 ครับ

คำถาม  :  เอ็ดดี้บอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับการแข่งขัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Alice     Are you still going to summer school at the university near your parents’ house ?

     Simon  That plan kind of fell through because there weren’t enough courses. 

Question  What does Simon mean ?

(a) He could not stay with his parents.    (เขาไม่สามารถพักอยู่กับพ่อแม่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) He did not want to change his plans.    (เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแผน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He will not go to summer school.    (เขาจะไม่ไปโรงเรียนภาคฤดูร้อน)  (“To fall through” 

       เป็นสำนวน  หมายถึง  “ไม่เกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้,  ล้มเหลวหรือไม่สำเร็จกลางคัน”)

(d) He has completed all the courses.    (เขาเรียนทุกวิชาเสร็จสิ้นแล้ว)  (ไม่จริง,  ไซม่อนมีแผนที่จะไป

       โรงเรียนภาคฤดูร้อน)

(e) He fell down because the course was not big enough.    (เขาหกล้มเพราะว่าเส้นทาง (ทางเดิน)

       (course) ไม่ใหญ่พอ)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของไซม่อนที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

อลิซ       :  คุณจะยังคงไปโรงเรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านพ่อแม่ของคุณหรือเปล่าคะ 

ไซม่อน  :  แผนการนั้นล้มเหลว (ไม่สำเร็จ) (fell through)  เพราะว่ามีวิชาต่างๆ (courses) ไม่เพียงพอ

                   (เปิดเพียงบางวิชา)

คำถาม  :  ไซม่อนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. James  Excuse me, nurse.  I’m looking for the emergency room.  I thought that it was on the

                       first floor.

     Jane    It is.  This is the basement.  Take the elevator one flight up and turn left.

Question  What kind of place are James and Jane probably talking in ?

(a) A library.    (ห้องสมุด)  (ไม่น่าจะมีห้องฉุกเฉิน)

(b) A hotel.    (โรงแรม)  (ไม่น่าจะมีห้องฉุกเฉิน)

(c) A hospital.    (โรงพยาบาล)  (จากการอ้างถึง  “นางพยาบาล” และ “ห้องฉุกเฉิน”  จึงอาจสรุปได้

       ว่า  การสนทนาเกิดขึ้นในโรงพยาบาล)

(d) An elevator.    (ลิฟต์ – สำหรับพาคนขึ้น-ลงอาคาร)  (เนื่องจากเจน (นางพยาบาล) แนะให้เจมส์ไปขึ้นลิฟต์ 

       การสนทนาจะต้องเกิดขึ้นภายนอกลิฟต์  มิใช่ข้างใน)

(e) A warehouse.    (โกดัง, โกดังสินค้า, คลังสินค้า, โรงพัสดุ)  (ไม่น่าจะมีห้องฉุกเฉิน) 

(คำแปล)

เจมส์  :  ขอโทษครับ  คุณพยาบาล,  ผมกำลังมองหาห้องฉุกเฉินอยู่,  ผมคิดว่ามันอยู่ชั้นแรก (ชั้นที่ ๑)

               (first floor) ครับ

เจน    :  ใช่ค่ะ  มันอยู่ชั้นแรก (It is.),  นี่คือชั้นใต้ดิน (basement) ค่ะ,  คุณขึ้นลิฟต์ไป ๑ ชั้น (Take

               the elevator one flight up)  และเลี้ยวซ้ายค่ะ

คำถาม  :  เจมส์และเจนน่าจะกำลังคุยกันในสถานที่ประเภทใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Robert  How much is the rent for the apartment ?

     Gloria   It’s three hundred and fifty dollars a month unfurnished or four hundred dollars a month

                        furnished.  Utilities are seventy-five dollars extra, not including the telephone.

Question  What are Robert and Gloria discussing ?

(a) The telephone.    (โทรศัพท์)  (ถูกกล่าวถึงในหัวข้อหลักของการสนทนา  คือ  ห้องเช่า)

(b) An apartment.    (ห้องเช่า)

(c) Utilities.    (การบริการสาธารณะ)  (ถูกกล่าวถึงในหัวข้อหลักของการสนทนา  คือ  ห้องเช่า)

(d) Furniture.    (เครื่องเรือน)  (ถูกกล่าวถึงในหัวข้อหลักของการสนทนา  คือ  ห้องเช่า)

(e) Furnished and unfurnished houses.    (บ้านมีเครื่องเรือนและไม่มีเครื่องเรือน)  (ไม่จริง  ทั้ง ๒ คนกำลังกล่าว

       ถึงห้องเช่า)

(คำแปล)

โรเบิร์ต   :  ค่าเช่า (rent) สำหรับห้องเช่ามีราคาเท่าไรครับ

กลอเรีย  :  ๓๕๐ ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับห้องไม่มีเครื่องเรือน (unfurnished) หรือ ๔๐๐ ดอลลาร์ต่อเดือน

                   สำหรับห้องมีเครื่องเรือน (furnished) ค่ะ,  ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก (การบริการสาธารณะ)

                   (Utilities) (เช่น  ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา, เครื่องทำความร้อน, เคเบิลทีวี) เป็นเงินพิเศษ (extra)

                   อีก ๗๕ ดอลลาร์,  ไม่รวม (ค่า) โทรศัพท์ค่ะ

คำถาม  :  โรเบิร์ตและกลอเรียกำลังปรึกษาหารือเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Alex    Dr. Taylor must have really liked your paper.  You were about the only one who got an A.

     Cindy  But he never seems to call on me in class.

Question  What does Cindy imply ?

(a) She likes Dr. Taylor’s class.    (เธอชอบชั้นเรียนของด็อกเตอร์เทเลอร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She is not sure how Dr. Taylor feels.    (เธอไม่แน่ใจว่าด็อกเตอร์เทเลอร์มีความรู้สึกอย่างไร) 

       (เนื่องจากซินดี้กล่าวว่าด็อกเตอร์เทเลอร์มิได้มีปฏิสัมพันธ์กับเธอในชั้นเรียนทั้งๆ ที่เธอได้คะแนนดี 

       เธอบอกเป็นนัยว่า  เธอไม่แน่ใจว่าด็อกเตอร์เทเลอร์มีความรู้สึกอย่างไร)

(c) She did not get an A on the paper.    (เธอไม่ได้เกรดเอจากรายงาน)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอเป็นเพียงคนเดียว

       ที่ได้เกรดเอจากรายงานของเธอ)

(d) She is not doing very well in the class.    (เธอกำลังทำได้ไม่ดีมากนักในชั้น)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอเป็นเพียง

       คนเดียวที่ได้เกรดเอจากรายงานของเธอ) 

(e) Dr. Taylor never visits her at her home.    (ด็อกเตอร์เทเลอร์ไม่เคยไปเยี่ยมเธอที่บ้าน)  (เป็นการแปลความ

       หมายคำพูดของซินดี้ที่ไม่ถูกต้อง)  (“Call on”  มีความหมายหลายอย่าง  เช่น  เรียกให้...........พูด,  แวะไป

       เยี่ยม, เรียกร้อง, เรียกให้ช่วย, ขอร้อง  เป็นต้น)

(คำแปล)

อเล็กซ์  :  ด็อกเตอร์เทเลอร์จะต้องได้ชอบรายงาน (เปเปอร์) ของคุณจริงๆ,  คุณดูจะเป็นเพียงคนเดียว

                  เท่านั้นที่ได้เกรดเอครับ

ซินดี้     :  แต่เขา (เทเลอร์) ดูเหมือนว่าไม่เคยเรียกให้ฉันพูด (call on me) เลยค่ะ  ในชั้นเรียน

คำถาม  :  ซินดี้บอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน