หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 201)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jenny  How many miles is it to San Diego ?

     Steve   :  Well, it’s fifty miles to Long Beach, and Long Beach is about ninety miles from San Diego. 

Question  What can be inferred from the conversation ?

(a) Long Beach is Jenny’s destination.    (ลองบีชเป็นจุดหมายปลายทางของเจนนี่)  (ไม่จริง  เนื่องจากเจนนี่

       ต้องการรู้ว่าระยะทางไกลเท่าไรไปซานดิเอโก  มิใช่ลองบีช)

(b) Steve is driving.    (สตีฟกำลังขับรถ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) San Diego is less than one hundred miles away.    (ซานดิเอโกอยู่ห่างออกไปน้อยกว่า ๑๐๐ ไมล์)  (ไม่จริง 

       เนื่องจากไปซานดิเอโกมีระยะทาง ๕๐ ไมล์ + ๙๐ ไมล์  รวมเป็น ๑๔๐ ไมล์)

(d) Jenny has not arrived at Long Beach yet.    (เจนนี่ยังมาไม่ถึงที่ลองบีช)  (เนื่องจากสตีฟบอก

        เจนนี่ว่าลองบีชอยู่ไกล (ออกไป) เท่าไร  จึงอาจสรุปได้ว่า  เจนนี่ยังไปไม่ถึงลองบีช)

(e) Jenny and Steve are on a bus to San Diego.    (เจนนี่และสตีฟอยู่บนรถประจำทางไปซานดิเอโก)  (การสน

       ทนามิได้กล่าวถึง)  (ทั้งคู่อาจจะกำลังคุยกันในรถยนต์, บนรถประจำทาง หรือคุยกันอยู่ที่หนึ่งที่ใดก็ได้)

(คำแปล)

เจนนี่  :  ไปซานดิเอโกเป็นระยะทางกี่ไมล์คะ

สตีฟ   :  ไปลองบีชมีระยะทาง ๕๐ ไมล์ครับ  และลองบีชอยู่ห่างจากซานดิเอโกประมาณ ๙๐ ไมล์ครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)    

 

2. Floyd  Good thing we studied the book as well as the notes.

      Carla  Even so, that test was a real bear !

Question  What does Carla mean ?

(a) The class was not interesting.    (ชั้นเรียนไม่น่าสนใจ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The notes were important.    (บันทึกมีความสำคัญ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) The exam was difficult.    (การสอบยาก)  (“A real bear”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ยากมาก” 

       โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการสอบ)

(d) The book was helpful.    (หนังสือมีประโยชน์)  (เป็นคำพูดของฟลอยด์  ไม่ใช่ความเห็นของคาร์ล่า)

(e) She saw a bear during the test.    (เธอเห็นหมีตัวหนึ่งระหว่างการสอบ)  (เป็นการแปลความหมายคำพูด

       ของคาร์ล่าที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

ฟลอยด์  :  เป็นเรื่องดีนะ  เราศึกษา (อ่าน) หนังสือและบันทึก (สำหรับสอบ)

คาร์ล่า    :  แม้กระนั้นก็เถอะ (Even so) , การสอบครั้งนั้นยากมากจริงๆ (a real bear)

คำถาม  :  คาร์ล่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

3. Janet  How did the meeting go with your doctoral committee ?

     Paul    I couldn’t have been more pleased.  

 Question  What does Paul mean ?

(a) He was polite to the committee.    (เขาสุภาพกับคณะกรรมการ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The meeting went very well.    (การประชุมเป็นไปด้วยดีมาก – คือคงจะอนุมัติให้พอลสอบผ่าน)

       (“I couldn’t have been more pleased.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดพอใจหรือยินดีอย่างมาก)

(c) Additional members are needed for the committee.    (ต้องการสมาชิกเพิ่มสำหรับคณะกรรมการ) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) The committee did not meet.    (คณะกรรมการมิได้ประชุม)  (ไม่จริง,  พอลพอใจกับการประชุมของคณะ

       กรรมการ)

(e) He would be pleased if the meeting were postponed.    (เขาจะยินดีถ้าการประชุมถูกเลื่อนไป)  (ไม่จริง, 

       พอลพอใจกับการประชุมของคณะกรรมการ)

(คำแปล)

เจเน็ต  :  การประชุมเป็นอย่างไรบ้างคะ  กับคณะกรรมการ (วิทยานิพนธ์) ปริญญาเอก (doctoral

                committee) ของคุณ

พอล    :  ผมพอใจ-ยินดีมากครับ (ผมไม่สามารถพอใจ-ยินดีได้มากกว่านี้ครับ) (I couldn’t have

                been more pleased.)

คำถาม  :  พอลหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)    

 

4. Sarah  There’s something wrong with the TV.  Only Channel Seventeen has a good picture.

      Bill     Maybe it’s in the cable.

Question  What does Bill mean ?

(a) The cable is not working.    (สายเคเบิลไม่ทำงาน)  (ดูจากข้อความ  “บางที  มันอาจเป็น (ปัญหา)

       ในสายเคเบิล”)

(b) All of them but Channel 17 have a good picture.    (ทุกช่อง, ยกเว้นช่อง ๑๗, มีภาพชัดเจน)  (ไม่จริง,  เฉพาะ

       ช่อง ๑๗ เท่านั้นมีภาพชัดเจน)

(c) Channel 17 is on a different cable system.    (ช่อง ๑๗ อยู่ในระบบสายเคเบิลที่แตกต่างออกไป)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(d) All of the channels have good programs.    (ทุกช่องมีรายการดี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) A good TV picture is in the cable.    (ภาพทีวีที่ชัดเจนอยู่ในสายเคเบิล)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของ

      บิลที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  มีบางอย่างผิดปกติกับทีวีค่ะ  เฉพาะช่อง ๑๗ เท่านั้นมีภาพชัดเจน

บิล         :  บางที  มันอาจเป็น (ปัญหา) ในสายเคเบิลครับ

คำถาม  :  บิลหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)    

 

5. Smith  Hello.  I’d like to speak with Mr. Davis, please.  This is Thomas Ward with the Office of

                      Immigration.

     Mary   I’m sorry, Mr. Ward.  Mr. Davis is in conference now.

Question  What does Mary mean ?

(a) Mr. Davis wants to confer with Mr. Ward.    (มิสเตอร์เดวิสต้องการปรึกษาหารือกับมิสเตอร์วอร์ด) 

       (ไม่จริง  มิสเตอร์วอร์ดต้องการคุย  ไม่ใช่มิสเตอร์เดวิส)

(b) Mr. Davis is talking with the Office of Immigration.    (มิสเตอร์เดวิสกำลังคุยกับสำนักงานผู้อพยพเข้า) 

       (ไม่จริง  มิสเตอร์วอร์ดทำงานกับสำนักงานผู้อพยพเข้า)

(c) Mr. Davis cannot talk with Mr. Ward now.    (มิสเตอร์เดวิสไม่สามารถพูดกับมิสเตอร์วอร์ด

       ในขณะนี้)  (เนื่องจากแมรี่กล่าวว่า  มิสเตอร์เดวิสกำลังประชุมในขณะนี้  จึงอาจสรุปได้ว่า มิสเตอร์

       เดวิสไม่สามารถพูดกับมิสเตอร์วอร์ดในขณะนี้)

(d) Mr. Ward should hold for a minute.    (มิสเตอร์วอร์ดควรถือสายไว้สักครู่หนึ่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Mr. Ward can talk with Mr. Davis in the conference room.    (มิสเตอร์วอร์ดสามารถคุยกับมิสเตอร์เดวิส

      ในห้องประชุม)  (ไม่จริง  มิสเตอร์เดวิสกำลังติดประชุมอยู่)

(คำแปล)

สมิธ  :  หวัดดีครับ  ผมขอพูดกับมิสเตอร์เดวิส,  นี่คือโทมัส วอร์ด  อยู่สำนักงานการอพยพเข้าประเทศ

              (เดินทางเข้าประเทศ) (Office of Immigration) ครับ

แมรี่  :  ฉันเสียใจค่ะ  คุณวอร์ด,  คุณเดวิสกำลังประชุม (ติดประชุมอยู่) (in conference) ในตอนนี้ค่ะ

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

6. Bob    Let’s go to the movies after dinner. 

     Anne  Well, I’ll go if you really want to, but I’m a little bit tired.

Question  What does Anne mean ?

(a) She thinks Bob is too tired to go to the movie.    (เธอคิดว่าบ๊อบเหนื่อยเกินกว่าที่จะไปดูหนัง)  (ไม่จริง, 

       แอนเหนื่อย  ไม่ใช่บ๊อบเหนื่อย)

(b) She really wants to go to the movie.    (เธอต้องการไปดูหนังจริงๆ)  (ไม่จริง,  บ๊อบต้องการไปฯ  ไม่ใช่แอน)

(c) She wants to go out to dinner.    (เธอต้องการออกไปทานอาหารเย็น)  (ไม่จริง,  บ๊อบแนะนำว่าเขาและแอน

       น่าจะออกไปดูหนังหลังอาหารเย็น (ที่บ้าน)  ไม่ใช่ออกไปทานอาหารเย็น) 

(d) She would like to go to the movie although she feels tired.    (เธออยากไปดูหนัง  แม้ว่าเธอรู้สึกเหนื่อย) 

       (ไม่จริง,  เธอจะไปฯ (เป็นเพื่อน)  ถ้าบ๊อบต้องการไปดูหนัง  แม้ว่าเธอเหนื่อย)

(e) She does not want to go to the movie.    (เธอไม่ต้องการไปดูหนัง)  (แอนเสนอที่จะไปดูหนัง

       เพื่อเอาใจบ๊อบ  แต่เธอพูดว่าเธอเหนื่อยนิดหน่อย  ซึ่งบ่งชี้ว่าเธอไม่ต้องการออกไปข้างนอก)

(คำแปล)

บ๊อบ  :  เราไปดูหนังหลังอาหารเย็นกันเถอะ

แอน  :  เอ้อ  ฉันจะไป (กับคุณก็ได้) ถ้าคุณต้องการไปจริงๆ,  แต่ฉันเหนื่อยนิดหน่อยค่ะ

คำถาม  :  แอนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)    

 

7. Sally  I’m out of typing paper.  Will you lend me some ?

    Mark  I don’t have any either, but I’ll be glad to get you some when I go to the bookstore.

Question  What is Mark going to do ?

(a) He will borrow some typing paper from Sally.    (เขาจะขอยืมกระดาษพิมพ์จากแซลลี่)  (ไม่จริง, 

       แซลลี่ต้องการขอยืมกระดาษพิมพ์  ไม่ใช่มาร์ค)

(b) He will lend Sally some typing paper.    (เขาจะให้แซลลี่ยืมกระดาษพิมพ์)  (ไม่จริง,  เนื่องจากมาร์ค

       ก็ไม่มีกระดาษพิมพ์เช่นกัน)

(c) He will type Sally’s paper.    (เขาจะพิมพ์รายงาน (เปเปอร์) ของแซลลี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) He will buy some typing paper for Sally.    (เขาจะซื้อกระดาษพิมพ์ให้แซลลี่)  (มาร์ค

       เสนอที่จะซื้อกระดาษพิมพ์ที่ร้านขายหนังสือ)

(e) He will buy some books for Sally when he goes to the bookstore.    (เขาจะซื้อหนังสือให้แซลลี่ 

       เมื่อเขาไปร้านขายหนังสือ)  (ไม่จริง,  เขาจะซื้อกระดาษพิมพ์ให้เธอ)

(คำแปล)

แซลลี่  :  ฉันไม่มีกระดาษพิมพ์  (I’m out of typing paper.) แล้วนะ,  คุณจะให้ฉันยืมบ้างได้ไหมคะ

มาร์ค   :  ผมก็ไม่มีเหมือนกันครับ (I don’t have any either)  แต่ผมยินดีที่จะเอา (ซื้อ) มาให้คุณ 

                เมื่อผมไปร้านขายหนังสือ

คำถาม  :  มาร์คจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)    

  

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน