หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 199)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Hillary  Did you hear about the accident ?

     Bill        Yes.  If Sue hadn’t had her seat belt on, she would have been killed.

Question  What do we know about Sue ?

(a) She was not involved in the accident.    (เธอไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ)  (ไม่จริง,  ซูประสบอุบัติเหตุ)

(b) She was not hurt badly.    (เธอไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She had her seat belt on.    (เธอสวมเข็มขัดนิรภัย)  (ดูจากข้อความ  “ถ้าซูไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัย 

       เธอก็คงจะตายไปแล้ว”  แต่ความจริงคือ  เธอสวมเข็มขัดฯ  เธอจึงไม่ตาย)

(d) She died in a car accident.    (เธอตายในอุบัติเหตุ)  (ไม่จริง,  เธอไม่ตาย)

(e) She was seriously injured since she didn’t wear her seat belt.    (เธอได้รับบาดเจ็บร้ายแรง  เพราะว่า

       เธอไม่สวมเข็มขัดนิรภัย)  (ไม่จริง,  เธอสวมเข็มขัดนิรภัย)

(คำแปล)

ฮิลลารี่  :  คุณได้ยินเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเปล่าคะ

บิล         :  ครับ,  ถ้าซูไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัย {If Sue hadn’t had her seat belt (= safety belt) on} 

                  เธอคงตายไปแล้ว (แต่เธอสวมฯ  เธอเลยไม่ตาย)

คำถาม  :  เรารู้อะไรเกี่ยวกับซู ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ประโยค  If Sue hadn’t had her seat belt on, she would have been killed.  หมายถึง  “ถ้าซูไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัย  เธอก็คงจะตายไปแล้ว”  เป็น  “If clause”  แบบที่ ๓  คือ  การสมมติที่ตรงข้ามกับความเป็นจริง  หรือตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เป็นจริงคือ  “ซูสวมเข็มขัดฯ  เธอจึงไม่ตาย”  ดูเพิ่มเติม  “If clause”  แบบที่ ๓  ในหมวดข้อสอบ  TOEIC  ตอนที่ ๓๕๗  ข้อ ๗

 

2. Carol  :   The ground floor is the first floor in the United States.  You need to go downstairs.

     Paul    :   No wonder I’ve been confused.

Question  What had Paul assumed ?

(a) The basement was the first floor.    (ห้องใต้ดินคือชั้นแรก หรือชั้นที่ ๑)  (ไม่จริง  เนื่องจากพอลจำเป็น

        ต้องลงไปข้างล่าง,  ไม่ใช่ขึ้นไปข้างบน,  จึงจะพบชั้นแรก)

(b) The second floor was the first floor.    (ชั้นที่ ๒ คือชั้นแรกหรือชั้นที่ ๑)  (เนื่องจากพอลจำเป็น

        ต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปที่ชั้นแรก  เขาจะต้องได้สันนิษฐานว่า  ชั้นที่ ๒ เป็นชั้นแรก  ซึ่งเขาเข้าใจผิด)

(c) The first floor was downstairs.    (ชั้นแรกอยู่ข้างล่าง)  (เป็นคำอธิบายของแคโรช  ไม่ใช่ข้อสันนิษฐาน

       ของพอล)

(d) The ground floor was the first floor.    (ชั้นพื้นผิวดินคือชั้นแรก)  (เป็นคำอธิบายของแคโรช  ไม่ใช่ข้อ

        สันนิษฐานของพอล)

(e) He did not know where to go.    (เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน)  (ไม่จริง  เขาต้องการไปที่ชั้นแรกของอาคารหรือ

       โรงแรม)

(คำแปล)

แคโรล  :  ชั้นล่างของอาคารหรือบ้านบนระดับพื้นดิน (ground floor) คือชั้นแรก (ชั้นที่ ๑) ในสหรัฐฯ ค่ะ, 

                 คุณจำเป็นต้องลงไปข้างล่าง (go downstairs) แล้วละค่ะ (จึงจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นที่ ๑)

พอล     :  ไม่ต้องสงสัยเลย (No wonder)  ผมสับสน (งง, ยุ่ง, ขวยเขิน) (confused) ครับ

คำถาม  :  พอลได้สันนิษฐาน (นึกเอาว่า) อะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากโรงแรมและอาคารในต่างประเทศ  โดยเฉพาะในยุโรป  เรียกชั้นที่ตั้งอยู่บนพื้นผิวดินว่า  “Ground floor”  ส่วนชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปจาก  “Ground floor”  คือ  ชั้นที่ ๑ หรือชั้นแรก  และชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปคือ ชั้นที่ ๒, ๓, ๔ ตามลำดับ  แต่ในสหรัฐฯ  “Ground floor”  คือชั้นแรกหรือชั้นที่ ๑  ถัดขึ้นไปเป็นชั้นที่ ๒, ๓, ๔ ตามลำดับสำหรับการสนทนาในข้อ ๒  พอลกำลังอยู่ที่ชั้น ๒ ของอาคารหรือโรงแรมในสหรัฐฯ  โดยเขาคิดว่าเป็นชั้นที่ ๑ (ซึ่งเขาต้องการมาที่นี่)  และชั้นล่างถัดลงไปเป็น  Ground floor”  ซึ่งเขาเข้าใจผิด  ดังนั้น  เมื่อเขาไปถามแคโรลเกี่ยวกับชั้นที่ ๑  เธอจึงบอกให้เขาลงไปข้างล่างที่  “Ground floor”  ซึ่งก็คือชั้นที่ ๑ นั่นเอง

 

3. Jack  Would you please get the phone, Jan ?  I’m all tied up right now.

     Jan    Certainly.

Question  What does Jack mean ?

(a) He will talk on the phone.    (เขาจะคุยโทรศัพท์)

(b) He must buy another phone.    (เขาต้องซื้อโทรศัพท์อีกเครื่อง)

(c) He wants the phone gift wrapped.    (เขาต้องการห่อของขวัญโทรศัพท์)

(d) He cannot talk on the phone because his hands are tied.    (เขาไม่สามารถพูดโทรศัพท์  เพราะว่า

       มือของเขาถูกมัด)

(e) He is too busy to answer the phone.    (เขามีงานยุ่งเกินไปกว่าที่จะรับโทรศัพท์)  (“To

       be all tied up”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “มีงานยุ่ง”  จนไม่สามารถทำอะไรได้  ในที่นี้คือ 

      ไม่สามารถรับโทรศัพท์)

(คำแปล)

แจ๊ค  :  คุณจะกรุณารับโทรศัพท์ (get the phone) ได้ไหมครับ  แจน,  ผมมีงานยุ่ง  (tied up) ในตอนนี้ 

แจน  :  ได้ค่ะ (Certainly.)

คำถาม  :  แจ๊คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแจ๊คที่ไม่ถูกต้อง

 

4. George  Good morning, Mary.  How are you ?

      Mary    Oh, fine.  I’m just on my way to work, but I thought that I would drop by for a minute.

Question  What does Mary mean ?

(a) She is not going to go to work today.    (เธอจะไม่ไปทำงานวันนี้)  (ไม่จริง,  เธอกำลังอยู่ระหว่างทางไป

       ทำงาน)

(b) She can talk by phone for a short time before work.    (เธอสามารถคุยทางโทรศัพท์เป็นเวลาสั้นๆ

       ก่อนทำงาน)  (ไม่จริง,  แมรี่โทรฯ ไปหาจอร์ชก่อน  เพื่อทำการนัดหมายไปเยี่ยม  ไม่ใช่เพื่อสนทนา)

(c) She will visit George.    (เธอจะไปเยี่ยมจอร์ช)  (“Drop by”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “แวะไป

       เยี่ยม, มาเยี่ยม”)

(d) She does not want to see George.    (เธอไม่ต้องการพบจอร์ช)  (ไม่จริง,  เธอต้องการไปเยี่ยมเขา)

(e) She was driving to work but dropped her car key and had to look for it for a few minutes.   

      (เธอกำลังขับรถไปทำงาน  แต่ทำกุญแจรถหล่น  และจำเป็นต้องค้นหามันสักสองสามนาที)  (เป็นการ

      แปลความหมายคำพูดของแมรี่ที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

จอร์ช  :  สวัสดีครับแมรี่  คุณเป็นอย่างไรบ้างครับ

แมรี่     :  โอ  สบายดีค่ะ,  ฉันกำลังอยู่ระหว่างทางไปทำงาน (I’m just on my way to work) (โดยขับ

                รถไป)  แต่ฉันคิดว่าฉันจะแวะไปเยี่ยม (คุณ) (drop by) สักประเดี๋ยวหนึ่งค่ะ (for a minute)

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. David  But I sent my application three weeks ago.

     Anne   Well, that’s why you haven’t heard, then.  It takes six weeks to process it.

Question  What does Anne imply ?

(a) The application was lost.    (ใบสมัครหายไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The process takes about three weeks.    (การดำเนินการ – ใบสมัคร – ใช้เวลาประมาณ ๓ สัปดาห์) 

       (ไม่จริง  มันใช้เวลา ๖ สัปดาห์ในการดำเนินการ  ไม่ใช่ ๓ สัปดาห์)

(c) The response is probably in the mail.    (การตอบกลับ – มายังเดวิด – อาจอยู่ในจดหมาย-หีบห่อที่ส่ง

       ทางไปรษณีย์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) David should be patient.    (เดวิดควรอดทน)  (เนื่องจากแอนยืนยันกับเดวิดว่า  มันใช้เวลานาน

       ที่จะดำเนินการใบสมัคร  เธอจึงบอกเป็นนัยว่าเขาควรอดทน)

(e) David will get response if he applies again.    (เดวิดจะได้รับการตอบกลับ  ถ้าเขาสมัครอีกครั้ง) 

       (ไม่จริง  เขาจะได้รับตอบกลับหลังจากเขาส่งใบสมัคร ๖ สัปดาห์)

(คำแปล)

เดวิด  :  แต่ว่าผมส่งใบสมัคร (การสมัคร, การใช้, ประโยชน์) (application) สามสัปดาห์มาแล้วนี่ครับ

แอน   :  อ้อ  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม (that’s why) คุณยังไม่ได้ข่าวคราว (haven’t heard)  ถ้ายังงั้น

               (then),  มันใช้เวลา ๖ สัปดาห์ที่จะดำเนินการ (process) มันค่ะ

คำถาม  :  แอนบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Cynthia  I’m sorry.  Your credit card number was not approved.  The computer didn’t accept it.

     Luther    Try it again.  There must be some mistake.

Question  What will Cynthia probably do ?

(a) Ask for another card.    (ขอบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Approve the purchase.    (อนุมัติการซื้อ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Put the numbers in the computer again.    (ใส่ตัวเลขในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง)  (เนื่องจาก

       ลูเธอร์บอกให้ซินเธียพยายามอีกครั้ง  เธอจึงน่าจะใส่ตัวเลข (บนบัตรเครดิต) ในเครื่องคอมฯ อีกครั้ง)

(d) Give the card back to Luther.    (ให้บัตรคืนแก่ลูเธอร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Ask Luther to pay in cash.    (ขอร้องให้ลูเธอร์จ่ายเป็นเงินสด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ซินเธีย  :  ฉันเสียใจค่ะ  หมายเลขบัตรเครดิตของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ (เห็นชอบ, ยอมรับ, เห็นด้วย)

                  (approved) ค่ะ (คือ  ไม่ผ่าน),  เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ยอมรับมันค่ะ

ลูเธอร์   :  พยายามอีกครั้งสิครับ,  จะต้องมีความผิดพลาดแน่

คำถาม  :  ซินเธียน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

7. Barbara   You just select the number one for a title, two for an author, three for a subject, and

                           then you type in the information. 

     Franklin  :  Thanks for showing me.  I’m sure that I can find the books I need now. 

Question  What can be inferred about Barbara ?

(a) She doesn’t know how to use a computer.    (เธอไม่รู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอกำลัง

       แสดงวิธีใช้คอมพิวเตอร์ให้แฟรงคลินดู)

(b) She found Franklin’s books for him.    (เธอค้นหาหนังสือของแฟรงคลินให้เขา)  (ไม่จริง,  แฟรงคลินจะ

       หาหนังสือที่เขาต้องการด้วยตนเอง)

(c) She works in a library.    (เธอทำงานในห้องสมุด)  (เนื่องจากบาร์บาร่ากำลังแสดงให้แฟรงคลิน

       ดูวิธีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาหนังสือ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอเป็นบรรณารักษ์)

(d) She is writing a paper for a class.    (เธอกำลังเขียนเปเปอร์ (รายงาน) สำหรับชั้นเรียน)  (ไม่จริง,  เธอ

       กำลังช่วยเหลือแฟรงคลิน  มิใช่กำลังทำวิจัยของเธอเอง)

(e) She doesn’t have time and so asks Franklin to do it by himself.    (เธอไม่มีเวลา  และดังนั้นจึงขอร้อง

       ให้แฟรงคลินทำมันด้วยตนเอง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บาร์บาร่า    :  คุณเพียงแต่เลือกหมายเลข ๑ สำหรับชื่อเรื่อง,  เลข ๒ สำหรับผู้เขียน,  เลข ๓ สำหรับ

                       หัวเรื่อง (หัวข้อ) (subject)  และต่อจากนั้นก็พิมพ์ข้อมูลลงไป (type in the information)

                       ค่ะ (ในคอมพิวเตอร์)

แฟรงคลิน  ขอบคุณที่แสดงให้ผมดูครับ,  ผมมั่นใจว่าผมจะสามารถหาหนังสือที่ผมต้องการได้ครับ 

                       ในตอนนี้

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับบาร์บาร่า ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน