หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 197)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jessica  So the course is closed.  This is terrible !  I have to have it to graduate.

    Phillip   You’re okay.  Just Dr. Collin’s section is closed.  There is another section that’s still

                       open, but nobody knows who’s teaching it.  It’s marked “staff.”

Question  What will Jessica probably do ?

(a) Register for Dr. Collin’s class.    (ลงทะเบียนสำหรับชั้นเรียนของด็อกเตอร์คอลลิน)  (ไม่จริง  เนื่องจาก 

       “Section” (ส่วนวิชา) ของด็อกเตอร์คอลลินปิด)

(b) Graduate at a later date.    (จบการศึกษาในเวลาต่อๆ มา – อีกนาน)  (ไม่จริง  เธอวิตกเพราะว่าเธอมีแผน

       ที่จะจบการศึกษาในไม่ช้านี้)

(c) Enroll in the section marked “staff.”    (ลงทะเบียนในส่วนวิชาที่มีเครื่องหมาย  “คณะผู้ร่วม

        งาน”)  (เนื่องจากเจสซิคาจะต้องเรียนวิชานี้เพื่อจบการศึกษา  และส่วนวิชาของด็อกเตอร์คอลลิน

        ปิด  เธอจึงน่าจะลงทะเบียนเรียนในส่วนวิชาที่มีเครื่องหมาย  “คณะผู้ร่วมงาน”  เป็นผู้สอน)

(d) Find out who is teaching the other section of the class.    (ค้นหาว่าใครกำลังสอนอีก  “Section”  

       หนึ่งของชั้นเรียน)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอต้องการเรียนวิชานี้เพื่อให้จบการศึกษา  และสนใจในวิชามาก

       กว่าอาจารย์ผู้สอน)

(e) Ask Dr. Collin to teach his section.    (ขอร้องด็อกเตอร์คอลลินให้สอน  “Section” ของเขา) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจสซิคา  :  ถ้างั้น  วิชานี้ปิด,  นี่แย่มาก (ร้ายแรง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, สยองขวัญ) (terrible) เลย,  

                    ฉันจำเป็นต้องมี (เรียน) วิชานี้เพื่อจบการศึกษา (ได้รับปริญญา) (graduate) ค่ะ

ฟิลลิป     คุณไม่ต้องวิตกหรอกครับ (You’re okay.),  เพียงแต่ส่วน (วิชา) ของด็อกเตอร์คอลลิน

                   เท่านั้นที่ปิด  ยังมีอีกส่วน (วิชา) หนึ่งที่ยังคงเปิดอยู่  แต่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครกำลังสอนมัน, 

                   มันถูกทำเครื่องหมาย “คณะผู้ร่วมงาน (สอน)” (marked) ไว้ (หมายถึง  อาจารย์คนอื่นๆ

                   หรือผู้ช่วยสอน (Teaching assistant)  ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของอาจารย์เจ้าของวิชา 

                   เป็นผู้สอน)

คำถาม  :  เจสซิคาน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

หมายเหตุ  -  วิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ถ้ามีนักศึกษาจำนวนมาก  อาจจะมีการสอนโดยอาจารย์มากกว่า ๑ คน (รวมทั้งผู้ช่วยสอนที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้วย)  ทั้งนี้เพื่อทำให้ชั้นเรียนเล็กลง  ซึ่งเรียกว่าแบ่งออกเป็น  “Section”  โดยอาจารย์แต่ละคนก็จะสอน  “Section”  ของตน  ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเหมือนกัน  ดังนั้น  นักศึกษาอาจเลือกเรียนกับ  “Section”  ของอาจารย์คนใดก็ได้  ตามแต่เวลาสะดวกของตน)

 

2. Jenny  Can you believe it ?  I won fifty dollars on the lottery last night !

     Jeff      Way to go !

Question  What does Jeff mean ?

(a) He is asking where to buy a ticket.    (เขากำลังถามว่าจะซื้อตั๋ว (ล็อตเตอรี่) ได้ที่ไหน)

(b) He is telling Jenny to leave.    (เขากำลังบอกเจนนี่ให้ออกเดินทาง)

(c) He is calling Jenny a liar.    (เขากำลังเรียกเจนนีว่าคนโกหก)

(d) He is congratulating Jenny.    (เขากำลังแสดงความยินดีกับเจนนี่)  (“Way to go” 

       หมายถึง  “ขอแสดงความยินดีด้วย”)

(e) He is asking the way to go to buy the lottery.    (เขากำลังถามทางเพื่อไปซื้อล็อตเตอรี่)

(คำแปล)

เจนนี่   :  คุณเชื่อไหมคะ  ฉันชนะได้เงิน ๕๐ ดอลลาร์จากล็อตเตอรี่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

เจฟฟ์  :  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ (Way to go !)

คำถาม  :  เจฟฟ์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายของวลี  “Way to go”  ที่ไม่ถูกต้อง

 

3. Alice   Will that be together, or do you want separate checks ?

     Paul    Separate, please.

Question  What is Paul going to do ?

(a) Check the menu.    (ตรวจสอบรายการอาหาร)

(b) Eat alone.    (ทานอาหารตามลำพัง)

(c) Leave the table.    (ออกจากโต๊ะ)

(d) He wants to separate with Alice after meal.    (เขาต้องการแยกกับอลิซหลังจากทานอาหาร)

(e) Pay for his own meal.    (จ่ายเงินค่าอาหารของเขาเอง)  (“Separate checks”  เป็นสำนวน 

       หมายถึง  “แต่ละคนจะจ่ายเงินค่าอาหารของเขาหรือเธอเอง”)

(คำแปล)

อลิซ  :  นั่นจะ (คิดตังค์) รวมกัน  หรือคุณต้องการให้แยกเช็คบิล (คิดเงินแยก) (separate checks) คะ

พอล  :  กรุณา (คิดตังค์) แยก (Separate, please.) ครับ

คำถาม  :  พอลจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของพอลที่ไม่ถูกต้อง

 

4. Larry   Hey, I heard that you got an assistantship.

     Sylvia  You must be thinking of my roommate.  I’m not going to try to teach next year while I’m

                      studying full time.

Question  What does Sylvia mean ?

(a) Her roommate got the assistantship.    (เพื่อนร่วมห้องพักของเธอได้รับทุนฯ)  (ดูจากข้อความ 

       “คุณจะต้องกำลังนึกถึงเพื่อนร่วมห้อง (พัก) ของฉัน - ซึ่งได้รับทุนฯ”)

(b) She is not going to take a full load.    (เธอจะไม่รับปริมาณงานเต็มที่ – เต็มเวลา)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอจะ

       เรียนเต็มเวลาปีหน้า)

(c) Teaching is more difficult than studying.    (การสอนยากกว่าการเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Larry is correct.    (ลาร์รี่ (พูด) ถูกต้องแล้ว)  (ไม่จริง  เขาสับสนระหว่างซิลเวียและเพื่อนร่วมห้องของเธอ

       คือเขาคิดว่าซิลเวียได้ทุนฯ  แต่จริงๆ แล้วเพื่อนของเธอได้)

(e) She has her roommate as her assistant.    (เธอมีเพื่อนร่วมห้องเป็นผู้ช่วยของเธอ)  (การสนทนามิได้

      กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลาร์รี่     :  เฮ่  ผมได้ยินว่าคุณได้รับทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

                 ทำงาน (assistantship)

ซิลเวีย  :  คุณจะต้องกำลังนึกถึงเพื่อนร่วมห้อง (พัก) ของฉันแน่เลยค่ะ (ผู้ซึ่งได้รับทุนฯ ไม่ใช่ฉัน), 

                 ฉันจะไม่พยายามสอนหนังสือในปีหน้า  ในขณะที่ฉันกำลังศึกษาเต็มเวลา

คำถาม  :  ซิลเวียหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Janet  Would you help me on Saturday when I move out of the dorm ?

    John    When would you like me to be there ?

Question  What can be inferred about John ?

(a) He lives in the dorm.    (เขาอาศัยในหอพัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He will help Janet.    (เขาจะช่วยเหลือเจเน็ต)  (เนื่องจากจอห์นต้องการเตรียมการเรื่องเวลา 

       จึงอาจสรุปได้ว่าเขาจะช่วยเจเน็ตขนของออกจากหอพัก)

(c) He has to work on Saturday.    (เขาต้องทำงานวันเสาร์)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาจะไปที่หอพักของเจเน็ต

       ในวันเสาร์)

(d) He keeps his promises.    (เขาทำตามสัญญา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He likes to visit Janet’s dorm.    (เขาชอบไปเที่ยวหอพักของเจเน็ต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจเน็ต  :  คุณจะช่วยฉันในวันเสาร์  เมื่อฉันย้ายออกจากหอพักได้ไหมคะ

จอห์น  :  คุณอยากให้ผมไปที่นั่น (หอพัก) เมื่อไร (เวลาใด) ครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับจอห์น ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน