หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 196)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Linda     You wouldn’t be in this mess if you hadn’t charged so much on your credit cards ! 

     Joseph  Okay, Linda.  Back off !

Question  What does Joseph mean ?

(a) He wants Linda to stop criticizing him.    (เขาต้องการให้ลินดาหยุดวิพากษ์วิจารณ์-จับผิดเขา)

       (“Back off”  หมายถึง  “หยุด  หรือถอยห่างออกไป”)

(b) He agrees with Linda.    (เขาเห็นด้วยกับลินดา)  (เป็นการแปลความหมายผิดของ   “Okay”  คือ  “ตกลง” 

       ซึ่งไม่ใช่ในบริบทนี้)

(c) He needs Linda’s help.    (เขาต้องการความช่วยเหลือของลินดา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He is going to give the money back to Linda.    (เขาจะให้เงินคืนแก่ลินดา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He pays lots of money for Linda.    (เขาจ่ายเงินมากมายเพื่อลินดา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลินดา   :  คุณจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ (สภาพที่สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ, ภาวะที่ยุ่งเหยิง,

                 ความสับสน) (mess) แบบนี้  ถ้าคุณไม่ได้บันทึกเป็นหนี้ (เรียกเก็บเงิน, ฟ้องร้อง, กล่าวหา,

                 โจมตี, อัดไฟ) (charged) มากมายในบัตรเครดิตของคุณ (หมายถึง  ใช้จ่ายเงินมากมาย

                 ผ่านบัตรเครดิต)

โจเซฟ  :  ตกลง  ลินดา,  หยุดเถอะ (Back off !) (หยุดวิจารณ์ผม)

คำถาม  :  โจเซฟหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)    

 

2. Martin    How much time do we have left ?

     Proctor   :  About ten minutes.  Please put your name on your papers before you turn them in.

Question  What is Martin most probably doing ?

(a) Driving.    (ขับรถ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Taking a test.    (สอบ, ทำข้อสอบ)  (จากการอ้างถึง  “เวลา, เขียนชื่อลงบนข้อสอบ และส่ง

       คืนมัน”  จึงอาจสรุปได้ว่ามาร์ตินกำลังสอบอยู่)

(c) Waiting for the proctor.    (รอผู้คุมสอบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Cleaning the room.    (ทำความสะอาดห้อง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Getting on the train.    (ขึ้นรถไฟ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ติน      :  เรามีเวลาเหลือเท่าไรครับ

ผู้คุมสอบ  :  ประมาณ ๑๐ นาทีค่ะ,  โปรดเขียนชื่อของคุณบนกระดาษสอบ (ข้อสอบ) (papers) ของคุณ

                     ก่อนส่งคืนมัน (turn them in) ด้วยค่ะ

คำถาม  :  มาร์ตินน่าจะกำลังทำอะไรมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)   

 

3. Peter   Do you like “Star Trek” ?

     Mary   :  Not really.  I don’t watch much TV, and when I do, I usually turn on the Learning Channel. 

                     Mostly I’m not home though.  Work keeps me pretty busy, so it’s a good thing I enjoy it.

Question  What does Mary imply ?

(a) She likes to watch TV.    (เธอชอบดูทีวี)  (ไม่จริง  เธอพูดว่าเธอไม่ได้ดูทีวีมากนัก)

(b) She likes to go to school.    (เธอชอบไปโรงเรียน)  (เป็นการแปลความหมายของ  “Learning”  ที่ไม่ถูกต้อง

       ว่าคือโรงเรียน)

(c) She likes to work.    (เธอชอบทำงาน)  (แมรี่กล่าวว่างานทำให้เธอมีธุระยุ่งอยู่ตลอด  และเธอสนุก

        กับมัน)

(d) She likes “Star Trek.”    (เธอชอบหนัง “ตะลุยจักรวาล”)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอตอบในทางลบ  เมื่อถูกถาม

       ว่าเธอชอบหนังเรื่องนี้หรือไม่)

(e) She likes to spend her time at home.    (เธอชอบใช้เวลาของเธออยู่ที่บ้าน)  (ไม่จริง  เธอบอกว่าส่วนใหญ่

       แล้ว  เธอไม่ได้อยู่ที่บ้าน)

(คำแปล)

ปีเตอร์  :  คุณชอบหนัง “ตะลุยจักรวาล” ไหมครับ

แมรี่      :  ก็ไม่เชิงค่ะ (Not really)  ฉันไม่ได้ดูทีวีมากนัก  และเมื่อฉันดู  ฉันมักจะเปิด “ช่องการเรียนรู้,”

                 (Learning Channel),  ส่วนใหญ่แล้ว  ฉันไม่ได้อยู่บ้าน  แม้กระนั้นก็ตาม,  งานทำให้ฉันยุ่ง

                  มากอยู่เรื่อยๆ (Work keeps me pretty busy)  ดังนั้น  มันเป็นเรื่องดีที่ฉันสนุกกับงานค่ะ

                 (it’s a good thing I enjoy it)

คำถาม  :  แมรี่บอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

4. Alex      I wish I had a chicken sandwich, or maybe grilled cheese.

     Emmy  :  That’s tough !    

Question  What does Emmy mean ?

(a) The chicken is not good.    (เนื้อไก่ไม่ดี)

(b) She will not prepare a sandwich for Alex.    (เธอจะไม่ปรุงแซนด์วิชให้อเล็กซ์)

(c) She is not hungry.    (เธอไม่หิว)

(d) She agrees with Alex.    (เธอเห็นด้วยกับอเล็กซ์)

(e) She thinks it is difficult to make a sandwich.    (เธอคิดว่ามันยากที่จะทำแซนด์วิช)

(คำแปล)

อเล็กซ์  :  ฉันปรารถนาว่าฉันได้กินแซนด์วิชไก่  หรืออาจจะเนยอบก็ได้

เอ็มมี่     :  ฉันไม่สนใจหรอก (ฉันไม่ทำให้หรอก) (That’s tough)

คำถาม  :  เอ็มมี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  สำหรับ  ข้อ  A, C, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายของวลี  “That’s tough”  ที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ  -  เมื่อเรากล่าววลี  “That’s tough.”  หรือ  “That’s tough luck.”  กับผู้ใด  หมายความว่า  เราไม่เห็นอกเห็นใจในปัญหาหรือความยากลำบากของผู้นั้น  และจะไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเขา  เช่นประโยคข้างล่าง

  • If you can’t get here in time, that’s your tough luck.

(ถ้าคุณไม่สามารถมาถึงที่นี่ได้ทันเวลา  ผมก็ไม่รับรู้ด้วยหรอกและช่วยอะไรคุณไม่ได้)

  • She said she needed a car to go there and I told her that was tough.

(เธอพูดว่าเธอต้องการรถยนต์เพื่อไปที่นั่น  และฉันบอกเธอไปว่าฉันไม่สนใจหรอกและช่วยอะไรเธอ

ไม่ได้ด้วย)

 

5. Jennifer   Here’s your key.  Do you know about the complimentary breakfast ?  We serve it

                           tomorrow from seven to nine, right behind the pool.

     George    Yes, thanks.  I’ve stayed here before.

Question  What kind of place are Jennifer and George probably talking about ?

(a) A friend’s house.    (บ้านเพื่อน)

(b) A coffee shop.    (ร้านกาแฟ)

(c) A hotel.    (โรงแรม)  (จากการอ้างถึง  “กุญแจ,  อาหารเช้าฟรี  และสระน้ำ”  จึงอาจสรุปได้ว่า

       การสนทนานี้เกิดขึ้นในล็อบบี้ของโรงแรม)

(d) A health club.    (สโมสรสุขภาพ)  (ไม่น่าจะเสิร์ฟอาหารเช้าฟรี)

(e) A university dormitory.    (หอพักของมหาวิทยาลัย)  (ไม่น่าจะเสิร์ฟอาหารเช้าฟรี)

(คำแปล)

เจนนิเฟอร์   :  นี่กุญแจ (ห้อง) ของคุณค่ะ  คุณทราบเกี่ยวกับอาหารเช้าซึ่งให้ฟรี (complimentary

                         breakfast) หรือเปล่าคะ,  เราเสิร์ฟมันจาก ๗ โมงถึง ๙ โมงเช้า,  หลังสระน้ำพอดีค่ะ

จอร์ช           :  ครับ  ขอบคุณ,  ผมเคยพักที่นี่มาก่อนครับ

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์และจอร์ชน่าจะกำลังคุยเกี่ยวกับสถานที่ประเภทใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Smith  My research class was cancelled, so now I don’t have a full load.

     Helen  Sit down for a minute.  I’m sure we can work it out.

Question  What does Helen mean ?

(a) Smith is not qualified for the class.    (สมิธมีคุณวุฒิไม่พอกับชั้นเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She doesn’t have time to talk to Smith.    (เธอไม่มีเวลาคุยกับสมิธ)  (ไม่จริง  เฮเล็นขอร้องให้สมิธนั่งลง)

(c) They can resolve the problem.    (เธอและสมิธสามารถแก้ปัญหาได้)  (“Work out”  เป็น

        สำนวน  หมายถึง  “แก้ปัญหา, ทำโจทย์, คิดค้น, ไปได้ดี, สำเร็จ”)

(d) There is a lot to do.    (มีอะไรมากมายต้องทำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She asks Smith to sit down for a cup of coffee.    (เธอขอให้สมิธนั่งลงเพื่อทานกาแฟ)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

สมิธ     :  ชั้นเรียนวิจัยของผมถูกยกเลิก  ดังนั้น  ขณะนี้ผมก็มีปริมาณงานไม่เต็มที่ (I don’t have a

                 full load) ซิครับ

เฮเลน  นั่งลงสักครู่หนึ่งซิคะ  ฉันมั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ (we can work it out)

คำถาม  :  เฮเล็นหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)   

 

7. Sarah  How do you like the bus trip so far ?

     Jack    Well, to tell the truth, I’m not too big on tours.

Question  What does Jack mean ?

(a) The tour is too long.    (การท่องเที่ยว-ทัศนาจรนานเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The bus is too small.    (รถประจำทางเล็กเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He does not like to travel.    (เขาไม่ชอบเดินทาง-ท่องเที่ยว)  (“To not be too big on

        something”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ไม่ชอบสิ่งนั้นมากนัก”)

(d) He does not want to say.    (เขาไม่ต้องการพูด)  (ไม่จริง,  แจ๊คตอบคำถามของซาราห์)

(e) He wants to tell the truth about the bus.    (เขาต้องการพูดความจริงเกี่ยวกับรถประจำทาง)  (เป็นการ

       แปลความหมายคำพูดของแจ๊คที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

ซาราห์  :  คุณชอบการท่องเที่ยวโดยรถประจำทางเท่าที่แล้วๆ มา  มากน้อยเพียงไรคะ

แจ๊ค      :  เอ้อ  พูดจริงๆ เลยนะครับ (to tell the truth)  ผมไม่ชอบการท่องเที่ยว-ทัศนาจรมากนักหรอก

                  (I’m not too big on tours)

คำถาม  :  แจ๊คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน