หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 195)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Simon   Don’t park there.  That lot is reserved for faculty.  Go up another block past those shops

                        and you’ll see a visitor’s lot.  There !  Across the street from the auditorium.

     Linda   Thanks.  I don’t want to get a ticket.

Question  What kind of place are Simon and Linda probably talking about ?

(a) A concert.    (คอนเสิร์ต, การแสดงดนตรี)

(b) A park.    (สวนสาธารณะ)

(c) A shopping center.    (ศูนย์การค้า)

(d) A college campus.    (แคมพัส หรือบริเวณมหาวิทยาลัย)  (จากข้อความ  “ลานจอดรถที่รีเสิร์ฟ

       (จอง) ไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะ”  จึงอาจสรุปได้ว่าการสนทนาเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย)

(e) An auditorium.    (อาคารห้องประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย)  (สถานที่เหล่านี้ไม่น่าจะมีลานจอดรถที่

       จองไว้ให้อาจารย์ผู้สอนในคณะ)

(คำแปล)

ไซม่อน  :  อย่าจอดรถที่ตรงนั้นครับ,  ลาน (ผืนดิน, สลาก, ฉลาก, การจับฉลาก, โชคชะตา) (lot) นั่นถูก

                  จองไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะ (คณะในมหาวิทยาลัย) (faculty),  ขับ (รถ) ขึ้นไปอีก

                   ช่วงตึกหนึ่งผ่านร้านเหล่านั้น  และคุณจะเห็นลาน (จอดรถ) ของผู้มาเยือนครับ,  ตรงนั้นไง

                   ข้ามถนนไปจากอาคารห้องประชุม (ห้องประชุม, ห้องบรรยาย) (auditorium) นั่น (หมายถึง 

                   นั่นคือลานจอดรถที่รีเสิร์ฟไว้สำหรับผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย)

ลินดา     :  ขอบคุณค่ะ,  ฉันไม่ต้องการได้ตั๋ว (ใบสั่ง) (ticket) หรอกค่ะ (หมายถึง  จะไม่จอดรถส่งเดช 

                   เพราะกลัวโดนใบสั่ง)

คำถาม  :  ไซม่อนและลินดาน่าจะกำลังคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ประเภทใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Carla  See you tomorrow.

     Paul   I don’t think so !  That DVD isn’t due back until Tuesday.  We’re closed on Sunday and

                    Monday is a holiday.  It’s usually a one-day rental though.

Question  What can be inferred from this conversation ?

(a) Today is Saturday.    (วันนี้เป็นวันเสาร์)  (เนื่องจากโดยปกติแล้วการเช่ามีระยะเวลา ๑ วัน  และ

       คาร์ล่าคาดหวังจะคืนดีวีดีวันพรุ่งนี้  ซึ่งเป็นวันอาทิตย์และร้านปิด  ดังนั้น  วันนี้จะต้องเป็นวันเสาร์)

(b) The store is closed on weekends.    (ร้านปิดในวันสุดสัปดาห์)  (ไม่จริง  เนื่องจากร้านเปิดให้เช่าในวัน

       เสาร์ด้วย)

(c) Tomorrow is a holiday.    (วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุด)  (ไม่จริง  เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุด  ไม่ใช่พรุ่งนี้  

       ซึ่งเป็นวันอาทิตย์)

(d) The store will be closed next Tuesday.    (ร้านจะปิดวันอังคารหน้า)  (ไม่จริง  เนื่องจากดีวีดีที่คาร์ล่า

       เช่าจะถึงกำหนดคืนในวันอังคาร)

(e) The DVD rent at this store is cheap.    (ค่าเช่าดีวีดีที่ร้านนี้ราคาถูก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

คาร์ล่า  :  แล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะ

พอล     :  ผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นหรอกครับ ดีวีดีนั่นไม่ครบกำหนดคืน (isn’t due back) จนถึงวัน

                 อังคารครับ,  แล้ว (ร้าน) เราก็ปิดวันอาทิตย์  และวันจันทร์ก็เป็นวันหยุด (พิเศษ) ด้วย,  ตาม

                 ปกติแล้วมันเป็นการเช่า (ค่าเช่า, บ้านเช่า, ห้องเช่า, รายได้จากการให้เช่า) (rental) (ระยะ

                 เวลา) ๑ วันครับ  แม้กระนั้นก็ตาม

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

หมายเหตุ  -  คาร์ล่ามาเช่าดีวีดีวันเสาร์และกะจะนำมาคืนวันอาทิตย์ (เนื่องจากเป็นการให้เช่าครั้งละ ๑ วัน)  แต่พอล (พนักงาน) บอกว่าจะถึงกำหนดคืนวันอังคารถัดไป  เพราะวันอาทิตย์ร้านปิด  ส่วนวันจันทร์ก็เป็นวันหยุด (พิเศษ)

 

3. Gary             What can I do ?

     Mrs. Baker  Well, my policy for make-up tests is on the syllabus.  You’ll have to take an essay

                               test instead of the multiple choice test I gave last Thursday.

Question  What is Gary’s problem ?

(a) He missed a test.    (เขาพลาดการสอบ)  (เพราะว่าอาจารย์กำลังอธิบายนโยบายของเธอสำหรับ

       การสอบชดเชย  จึงอาจสรุปได้ว่าแกรี่ไม่ได้เข้าสอบ)

(b) He lost his syllabus.    (เขาทำหลักสูตร-ประมวลวิชาหาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He didn’t turn in his composition.    (เขาไม่ได้ส่งเรียงความ)  (ไม่จริง,  แกรี่ไม่ได้เข้าสอบตามปกติ  ซึ่ง

       เป็นการสอบแบบมีให้เลือกหลายคำตอบ  จึงต้องสอบชดเชยโดยการเขียนเรียงความแทน)    

(d) His teacher won’t help him.    (อาจารย์ของเขาจะไม่ช่วยเขา)  (ไม่จริง  เนื่องจากอาจารย์เสนอที่จะให้เขา

       สอบชดเชย)

(e) He is afraid that he won’t pass the test.    (เขาเกรงว่าเขาจะไม่ผ่านการสอบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แกรี่                  :  ผมจะทำอย่างไร (ผมจะทำอะไรได้บ้าง) (What can I do ?) ครับ

มิสซิสเบเกอร์  :  อ้อ  นโยบายของฉันสำหรับการสอบชดเชย (make-up tests) อยู่ในหลักสูตร (ประมวล

                             วิชา) (syllabus),  เธอจะต้องสอบเขียนเรียงความ (essay test) แทนการสอบแบบมี

                             ให้เลือกหลายคำตอบ (multiple choice test) ที่ฉันให้ไปเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา

คำถาม  :  ปัญหาของแกรี่คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Mark  Excuse me.  Is there a restroom out here ?

     Jane   No.  It’s the other way.  Past customer service and gift wrap by the beauty salon.

Question  What will Mark probably do ?

(a) Get a gift wrapped.    (เอาของขวัญไปห่อ)  (แผนก (รับ) ห่อของขวัญเป็นสถานที่ใกล้ห้องน้ำ  ไม่ใช่ที่ที่

       มาร์คจะไปห่อของขวัญ)

(b) Pay for a purchase.    (จ่ายเงินสำหรับการซื้อของ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Get a haircut.    (ไปตัดผม)  (ห้องเสริมสวยเป็นสถานที่ใกล้ห้องน้ำ  ไม่ใช่ที่ที่มาร์คจะไปตัดผม)

(d) Go to the men’s room.    (ไปที่ห้องน้ำชาย)  (เนื่องจากมาร์คถามหาห้องน้ำ  เขาน่าจะไปที่ห้อง

        น้ำชาย)

(d) Take a rest in the room near the beauty salon.    (พักผ่อนในห้องใกล้ห้องเสริมสวย)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ค  :  ขอโทษครับ  มีห้องน้ำ (restroom) อยู่ข้างนอกตรงแถวนี้ไหมครับ

เจน     :  ไม่มีค่ะ  มันอยู่อีกทางหนึ่ง (It’s the other way.)อยู่ผ่านแผนกบริการลูกค้าและ (รับ) ห่อ

                ของขวัญ (Past customer service and gift wrap) ข้างห้องเสริมสวย (by the beauty

                salon) นะคะ

คำถาม  :  มาร์คน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)    

 

5. Mary   Are you going to watch the play-offs ?

     Tom    You bet !

Question  What does Tom mean ?

(a) He will place a wager.    (เขาจะวางเดิมพัน)  (เป็นการแปลความหมายของ “Bet”  ที่ไม่ถูกต้อง  คือ 

       “วางเดิมพัน”)

(b) He will play.    (เขาจะเล่น)  (ไม่จริง  เขาจะดู)

(c) He will watch.    (เขาจะดู)  (“Play-off”  คือ  การแข่งขันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะ  หลังจาก

       แข่งกันมาแล้วและเสมอกัน)  (อาจจะเป็นการแข่งระหว่าง ๒ คน หรือ ๒ ทีม หรือมากกว่าก็ได้)

(d) He will go.    (เขาจะไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He asks Mary whether she will bet on the result of the match.    (เขาถามแมรี่ว่าเธอจะพนันผลการ

       แข่งขันหรือไม่)  (เป็นการแปลความหมายคำตอบของทอมที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

แมรี่   :  คุณจะดูการแข่งขันอีกรอบเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะ (play-offs) ไหมคะ

ทอม  :  ดูแน่นอนครับ (You bet !)

คำถาม  :  ทอมหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “You bet”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “แน่นอน”  มักใช้กล่าวเน้นตอบตกลง (Yes)  หรือใช้เน้นย้ำคำพูดของตนเอง  ดังตัวอย่างข้างล่าง 

                 ๑.

  • A : Are you going to the party ?

(คุณจะไปงานเลี้ยงไหม)

            B : You bet !

(ไปแน่นอนครับ)

                ๒.

  • You bet I’m getting out.

(ผมจะออกไปข้างนอกแน่นอนครับ)

 

6. Eddy    I’ve got to quit smoking.  But how ?  I’ve tried chewing gum.  I’ve joined a support group. 

                      My will power only lasts about two weeks.

     Nancy  It’s hard.  I smoked for almost ten years.  Then I got one of those nicotine patches. 

                      Why don’t you try it ?

Question  What did Nancy suggest ?

(a) Use will power.    (ใช้กำลังใจ)

(b) Chew gum.    (เคี้ยวหมากฝรั่ง)

(c) Wear a nicotine patch.    (ติด (สวม) แผ่นแปะนิโคติน)  (แนนซี่กล่าวว่าเธอใช้แผ่นแปะนิโคติน)

(d) Join a support group.    (เข้าร่วมกับกลุ่มสนับสนุน – เลิกบุหรี่)

(e) Smoke a cigar instead.    (สูบซิการ์แทน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เอ็ดดี้   :  ผมจำเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่แล้ว  แต่ด้วยวิธีใดล่ะ (But how ?)  ผมได้ทดลอง (tried) เคี้ยวหมาก

                ฝรั่งก็แล้ว  ผมได้เข้าร่วมกับกลุ่มสนับสนุน (เลิกบุหรี่) (a support group) ก็แล้ว,  (แต่) กำลังใจ

                (อำนาจจิต) (will power) ของผมอยู่ไปได้ (ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน, คงไว้) (lasts) เพียง

                ประมาณ ๒ สัปดาห์เท่านั้น (คือ เลิกสูบฯ ได้แค่ ๒ สัปดาห์เท่านั้น)

แนนซี่  :  มันยาก (หนัก, แข็ง) (hard) ค่ะ,  ฉันสูบบุหรี่มาเกือบ ๑๐ ปี  แล้วฉันก็ได้แผ่นแปะนิโคติน

                 (nicotine patches) มาแผ่นหนึ่ง (และก็ลองใช้มัน)  ทำไมคุณไม่ลองใช้มันดูล่ะ (Why

                 don’t you try it ?)   

คำถาม  :  แนนซี่แนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  D  เป็นวิธีการซึ่งเอ็ดดี้ได้ใช้  เพื่อเลิกสูบบุหรี่ในอดีต

หมายเหตุ  -  แผ่นแปะนิโคติน (nicotine patch)  คือ  อุปกรณ์ซึ่งมักใช้ติดไว้ที่ต้นแขนด้านนอกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่  โดยมันจะปล่อยนิโคตินออกมาวันละ ๓ เวลา  คือ  ตอนตื่นนอน,  ก่อนเที่ยง  และตอนเย็น

 

7. Jeff   I don’t think Paula likes me.  I’ve tried to talk with her several times, but she ignored me.

     Kim  No, I think she’s just playing hard to get.

Question  What does Kim mean ?

(a) Paula doesn’t like Jeff.    (พอลลาไม่ชอบเจฟฟ์)

(b) Paula likes to play with Jeff.    (พอลลาชอบเล่นกับเจฟฟ์)

(c) Paula was playing while Jeff tried to talk with her.    (พอลลากำลังเล่นอยู่  ในขณะที่เจฟฟ์พยายาม

       จะพูดคุยกับเธอ)

(d) Paula likes to play sports while Jeff doesn’t.    (พอลลาชอบเล่นกีฬา  ในขณะที่เจฟฟ์ไม่ชอบ)

(e) Paula pretends not to be interested in Jeff.    (พอลลาแสร้งทำเป็นไม่สนใจเจฟฟ์)

(คำแปล)

เจฟฟ์  :  ผมไม่คิดว่าพอลลาชอบผมหรอกนะ  ผมพยายามพูดคุยกับเธอหลายครั้ง  แต่เธอไม่สนใจ

                (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) (ignored) ผมเลย

คิม      :  ไม่ใช่หรอกค่ะ  ฉันคิดว่าเธอเพียงแต่เล่นตัวเท่านั้นแหละ (she’s just playing hard to get)

คำถาม  :  คิมหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “Play hard to get”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “เล่นตัว”  หรือแสร้งทำเป็นไม่สนใจในอีกคนหนึ่ง  หรือ  ในสิ่งที่อีกคนหนึ่งกำลังพยายามชักชวนให้คุณทำ  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของคิมที่ไม่ถูกต้อง

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน