หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 193)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Paul       Is this seat taken ?

     Sandra  No, it isn’t.

Question  What will Paul probably do ?

(a) Take the seat away.    (เอาที่นั่งออกไป)

(b) Sit down beside Sandra.    (นั่งลงข้างแซนดร้า)

(c) Help Sandra be seated.    (ช่วยให้แซนดร้านั่ง)

(d) Invite Sandra to sit with him.    (เชิญแซนดร้าให้นั่งกับเขา)

(e) Sit down on another seat.    (นั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง)

(คำแปล)

พอล         :  ที่นั่งนี้มีคนนั่งหรือเปล่าครับ (Is this seat taken ?)

แซนดร้า  :  ไม่ค่ะ,  มันไม่มีคนนั่ง

คำถาม  :  พอลน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  Is this seat taken ?” (ที่นั่งนี้มีคนนั่งหรือเปล่าครับ)  เป็นข้อความที่ผู้พูดอยากจะขออนุญาตเพื่อนั่งลง,  สำหรับ  ข้อ  A, C, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของพอลที่ไม่ถูกต้อง    

 

2. Larry   Could you please sign my course request form ?

     Kathy  I’m sorry.  You have to get your advisor’s signature on that.

Question  What can be inferred about Kathy ?

(a) She is not polite.    (เธอไม่สุภาพ-มีมารยาท – ที่ไม่ลงนามในแบบฟอร์ม)  (แม้เคธี่จะกล่าว่าเธอเสียใจ 

       นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เธอไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์ม  จึงว่าเธอไม่สุภาพไม่ได้)

(b) She does not have a course request form.    (เธอไม่มีแบบฟอร์มร้องขอวิชาเรียน)  (ไม่จริง  เนื่อง

       จากลาร์รี่ขอให้เธอลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว)

(c) She will help Larry.    (เธอจะช่วยลาร์รี่)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาของเขา  เธอจึง

       ไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์ม)

(d) She will get Larry’s advisor’s signature for him.    (เธอจะไปเอาลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของ

        ลาร์รี่มาให้เขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She is not Larry’s advisor.    (เธอไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาของลาร์รี่)  (เนื่องจากเคธี่ปฏิเสธ

        ที่จะเซ็นชื่อ  และบอกลาร์รี่ว่าเขาจำเป็นต้องได้ลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของเขา  จึงอาจ

        สรุปได้ว่าเธอไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาของเขา)

(คำแปล)

ลาร์รี่  :  คุณจะกรุณาเซ็นชื่อในแบบฟอร์มร้องขอวิชาเรียน (course request form) ของผมได้ไหมครับ

เคธี่    :  ฉันเสียใจค่ะ,  คุณจำเป็นต้องได้ลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณในเรื่องนั้นค่ะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับเคธี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Jim      Go to the next screen.

     Mary   Okay.  Oh, I see !  You hit this key and Enter.

Question  What are Jim and Mary discussing ?

(a) A TV.    (โทรทัศน์)  (อาจมีจอภาพก็จริง  แต่ทีวีไม่มีคีย์ให้กดทำรายการต่างๆ)

(b) A computer.    (เครื่องคอมพิวเตอร์)  (จากการอ้างถึง  “จอภาพถัดไป,”  “คีย์นี้”  และ “เอ็นเทอร์” 

       จึงอาจสรุปได้ว่าทั้ง ๒ คนกำลังทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์)

(c) A room.    (ห้อง)    

(d) A door.    (ประตู)

(e) A movie theater.    (โรงภาพยนตร์)  (อาจมีจอ  แต่ไม่มีคีย์ทำรายการ)

(คำแปล)

จิม    :  ไปที่จอภาพถัดไปสิ

แมรี่  :  ตกลง,  โอ  ฉันเข้าใจ (ทราบ, พบ, เห็น) (see) แล้ว,  คุณกดคีย์ (บอร์ด) นี้และกดเอ็นเทอร์

คำถาม  :  จิมและแมรี่กำลังพูดกันเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Janet  So what are you going to do ?  Move out of the apartment ?

     Peter  No way !

Question  What does Peter mean ?

(a) He is lost.    (เขาหลงทาง)  (เป็นการแปลความหมายของ “no way”  ที่ผิด  เนื่องจากมิได้หมายถึง  “ทิศทาง”)

(b) He needs an apartment.    (เขาต้องการห้องเช่า)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาพูดว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากห้องเช่า

       ที่เขาอยู่)

(c) He will not move.    (เขาจะไม่ย้าย)  (“No way”  หมายความว่า  “มันจะไม่เกิดขึ้น”)

(d) He doesn’t know what he will do.    (เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร-อย่างไร)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาให้คำตอบ

       ที่เด็ดขาดกับคำถามของเจเน็ต)

(e) He doesn’t know the way in the apartment.    (เขาไม่รู้ทางในห้องเช่า)  (เป็นการแปลความหมายของ

       “no way”  ที่ผิด  เนื่องจากมิได้หมายถึง  “ทิศทาง”)

(คำแปล)

เจเน็ต   :  เอ้อ  คุณจะทำอะไรล่ะ,  ย้ายออกจากห้องเช่าหรือคะ

ปีเตอร์  :  ไม่มีทางหรอก !

คำถาม  :  ปีเตอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Oliver    Can’t you just fax the report to me ?  It can’t be more than two pages long.

     Pamela  I’m sorry.  Our fax machine is down.  But I could send it Federal Express if you want.

Question  What does Pamela mean ?

(a) It is better to send it by fax.    (มันดีกว่ากัน  ที่จะส่งรายงานทางเครื่องโทรสาร)  (ไม่จริง  เธอต้องการใช้ 

       “เฟ็ดเดอรัลเอกซ์เพรส”)

(b) The document is too long.    (เอกสารยาวเกินไป)  (ไม่จริง,  โอลิเวอร์พูดว่าเอกสารยาวเพียง ๒ หน้าเท่านั้น)

(c) The fax machine is not working.    (เครื่องโทรสารไม่ทำงาน)  (“A machine is down.” 

        หมายถึง  “เครื่องไม่ทำงาน”)

(d) She does not want to do it.    (เธอไม่ต้องการจะทำมัน – ส่งรายงานให้โอลิเวอร์)  (ไม่จริง  เธอพูดว่าเธอ

       เสียใจที่ไม่สามารถส่งรายงานทางโทรสาร)

(e) She will send the report by an express train if Oliver needs.    (เธอจะส่งรายงานทางรถด่วน  ถ้าโอลิเวอร์

       ต้องการ)  (ไม่จริง  เธอจะใช้บริการของ  “เฟ็ดเดอรัลเอกซ์เพรส”)

(คำแปล)

โอลิเวอร์   :  คุณช่วยส่งแฟกซ์ (โทรสาร) รายงานให้ผมได้ไหมครับ  มันยาวไม่เกินกว่า ๒ หน้าหรอก

พาเมล่า    :  ฉันเสียใจค่ะ  เครื่องโทรสารของเราเสีย (down),  แต่ฉันสามารถส่งมันทาง “เฟ็ดเดอรัล

                     เอกซ์เพรส” ได้ค่ะ  ถ้าคุณต้องการ

คำถาม  :  พาเมล่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Thomas       Are you going to pass back our tests today ?

     Mrs. Jones  No.  I don’t have them all graded yet.  But you can pick them up after Wednesday

                               in my office if you don’t want to wait until class next Monday.

Question  What is the relationship between Thomas and Mrs. Jones ?

(a) They are friends and classmates.    (พวกเขาเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นกัน)  (ไม่จริง  เพื่อนไม่น่าจะ

        ตรวจให้คะแนนการสอบกันเอง)

(b) Thomas is a student in Mrs. Jones’s class.    (โทมัสเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของมิสซิสโจนส์)

       (เนื่องจากมิสซิสโจนส์ตรวจให้คะแนนการสอบของโทมัส  จึงสรุปได้ว่าเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียน

       ของเธอ)

(c) They are colleagues at school.    (พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียน)  (ไม่จริง  เพื่อนฯ ไม่น่าจะตรวจ

        ให้คะแนนการสอบกันเอง)

(d) Thomas is a teaching assistant for Mrs. Jones.    (โทมัสเป็นผู้ช่วยสอนสำหรับมิสซิสโจนส์)  (การสน

        ทนามิได้กล่าวถึง)  (“Teaching assistant”  คือผู้ช่วยสอนหนังสือของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย,  พวกนี้มัก

        เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  และส่วนใหญ่ช่วยอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาตรีในห้องปฏิบัติการ 

        ผู้ช่วยสอนจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือเทอม  และได้รับยกเว้นค่าเทอมของตนด้วย)

(e) They work in different departments in a university’s faculty.    (พวกเขาทำงานในแผนกต่างกัน (คนละ

       แผนก) ในคณะของมหาวิทยาลัย)  (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยไม่น่าจะมีการตรวจให้คะแนนการสอบกันเอง)

(คำแปล)

โทมัส            :  คุณ (อาจารย์) จะส่งคืน (pass back) (ผล) การสอบของเราวันนี้ใช่ไหมครับ

มิสซิสโจนส์  :  ไม่หรอก,  ฉันยังตรวจให้คะแนน (graded) มันไม่หมดเลย,  แต่เธอสามารถมารับมัน (pick

                          them up) ได้ (ผลการทดสอบ) หลังวันพุธในห้องทำงานของฉัน  ถ้าเธอไม่ต้องการรอจน

                          ถึงชั้นเรียนวันจันทร์สัปดาห์หน้า

 คำถาม  :  ความสัมพันธ์ระหว่างโทมัสและมิสซิสโจนส์คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน