หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 191)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mark  I’ll be right back.  Can you watch my book bag for a minute ?

     Alice  Sure.  I’ll be glad to.

Question  What does Alice agree to do for Mark ?

(a) Tell him the time.    (บอกเวลาเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Take care of his bag.    (ดูแลกระเป๋าของเขา)  (ดูจากข้อความ  “คุณช่วยเฝ้าระวังกระเป๋าหนังสือ

       ของผมได้ไหมครับ”)

(c) Help him find his books.    (ช่วยเขาหาหนังสือ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Go with him.    (ไปกับเขา)  (ไม่จริง  มาร์คต้องการให้อลิซอยู่กับกระเป๋าหนังสือของเขา)

(e) Take his book bag to his school.    (นำกระเป๋าหนังสือของเขาไปที่โรงเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ค  :  ผมจะกลับมาในอีกประเดี๋ยวหนึ่ง,  คุณช่วยเฝ้าดู (เฝ้าระวัง) (watch) กระเป๋าหนังสือของผม

               สักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ

อลิซ   :  แน่นอนค่ะ  ฉันยินดีจะดูให้ค่ะ

คำถาม  :  อลิซตกลงจะทำอะไรให้มาร์ค ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Paula  I’m really tired of living in this tiny apartment.

     Gary   I hear you.

Question  What does Gary mean ?

(a) He has heard Paula talk about this often.    (เขาได้ยินพอลลาพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้บ่อยๆ)

(b) He understands Paula’s point of view.    (เขาเข้าใจความคิดเห็นของพอลลา)

(c) He is too tired to talk about it.    (เขาเบื่อเกินไปที่จะคุยเกี่ยวกับมัน)  (ไม่จริง, พอลลาเบื่อที่จะอยู่ในห้อง

       เช่าเล็กๆ  ไม่ใช่ความรู้สึกของแกรี่ที่มีต่อการสนทนา)

(d) He can hear Paula very well.    (เขาสามารถได้ยินพอลลาได้อย่างดีมาก)

(e) He has never lived in a tiny apartment.    (เขาไม่เคยอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

พอลลา  :  ฉันเบื่อ (เหนื่อย) (tired) จริงๆ กับการอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กจิ๋ว (tiny) นี้

แกรี่        :  ผมเข้าใจที่คุณพูดนะ (I hear you.)

คำถาม  :  แกรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “I hear you.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดเข้าใจความคิดเห็น (ข้อคิดเห็น, แง่คิด) ของอีกฝ่ายหนึ่ง (คู่สนทนา),  สำหรับ  ข้อ  A  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแกรี่ที่ไม่ถูกต้อง

 

3. Smith    Is that Mike’s car ?  I thought you said that Mike was spending spring break in Florida.

     Pamela  That’s Mike’s brother.  He’s using the car while Mike’s away.

Question  What does Pamela imply ?

(a) Mike does not have a car.    (ไมค์ไม่มีรถยนต์)  (ไม่จริง  เนื่องจากน้องชายของไมค์กำลังใช้รถยนต์ของเขา)

(b) Mike’s brother is taking a break.    (น้องชายของไมค์กำลังหยุดพัก)  (ไม่จริง,  ไมค์กำลังหยุดพัก  ไม่ใช่

       น้องชายของเขา)

(c) Mike is in Florida.    (ไมค์อยู่ในฟลอริดา)  (เนื่องจากน้องชายของไมค์กำลังใช้รถยนต์ในขณะที่

       ไมค์ไม่อยู่  จึงอาจสรุปได้ว่าไมค์อยู่ในฟลอริดาตามที่ได้วางแผนไว้)

(d) Mike is visiting his brother.    (ไมค์กำลังเยี่ยมเยียนน้องชายของเขา)  (ไม่จริง,  น้องชายของไมค์อยู่ที่นี่  

       ส่วนไมค์อยู่ในฟลอริดา)

(e) Mike is using his brother’s car.    (ไมค์กำลังใช้รถยนต์ของน้องชาย)  (ไม่จริง  แต่ตรงกันข้าม)

(คำแปล)

สมิธ        :  นั่นคือรถยนต์ของไมค์ใช่ไหมครับ  ผมคิดว่าคุณพูดว่าไมค์กำลังใช้เวลาหยุดพักฤดูใบไม้ผลิ

                    (spending spring break) ในฟลอริดา

พาเมล่า  :  นั่นคือน้องชายของไมค์  เขากำลังใช้รถยนต์ (คันนี้) ในขณะที่ไมค์ไม่อยู่ (Mike’s away)

คำถาม  :  พาเมล่าบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Susan  You’d better start working on that project.  It’s due in a week.

     Willie  I will.  I’ll get it done.

Question  What does Susan advise Willie to do ?

(a) Get a job.    (หางานทำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Finish the assignment.    (ทำงานที่ได้รับมอบหมาย (การบ้าน) ให้แล้วเสร็จ)  (ไม่จริง  เนื่องจากวิลลี่ยังไม่

       ได้เริ่มต้นทำมัน)

(c) Pay his bills.    (จ่ายเงินค่าบิลต่างๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Put off his project for another week.    (เลื่อนโครงการของเขาออกไปอีก ๑ สัปดาห์)  (ไม่จริง  ซูซานแนะ

       นำให้เขาเริ่มต้นโครงการได้แล้ว)

(e) Begin his project.    (เริ่มต้นโครงการของเขา)  (ดูจากข้อความ  “คุณควรเริ่มต้นทำงานในโครง

       การนั้นดีกว่า”)

(คำแปล)

ซูซาน  :  คุณควรเริ่มต้นทำงานในโครงการนั้นดีกว่า  มันจะครบกำหนดในอีก ๑ สัปดาห์นะคะ (It’s due

                 in a week.)

วิลลี่      :  ครับ  ผมจะทำมัน

คำถาม  :  ซูซานแนะนำวิลลี่ให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Cynthia  Here is the telephone number for customer service.

     George   Good.  Let’s settle this once and for all.

Question  What does George mean ?

(a) He wants to arrive at a permanent solution to the problem.    (เขาต้องการบรรลุถึงวิธีแก้

       ปัญหาอย่างถาวร)

(b) The problem has been resolved.    (ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว)  (ไม่จริง  เนื่องจากพวกเขากำลังจัดการกับ

       ปัญหาให้เสร็จสิ้นในขณนี้)

(c) Cynthia should call customer service.    (ซินเธียควรโทรฯ ไปที่แผนกบริการลูกค้า)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       ซินเธียเป็นผู้ให้เบอร์โทรฯ แก่จอร์ช)

(d) They need to call information for the number.    (พวกเขาต้องการ (จำเป็นต้อง) โทรฯไปสอบถามข้อมูล

       หมายเลขโทรศัพท์)  (ไม่จริง  เนื่องจากซินเธียมีเบอร์โทรฯ แล้ว)

(e) He persuades Cynthia to settle in a new place.    (เขาชักชวนซินเธียให้ตั้งรกราก-ถิ่นฐานในสถานที่แห่ง

       ใหม่)  (ไม่จริง  เนื่องจาก  “Settle this”  ในความหมายของจอร์ช  คือ “จัดการปัญหา หรือตกลงแก้ไขปัญหา

       ให้เสร็จสิ้น,”  สำหรับ  “Settle”  มีความหมายหลายอย่าง  คือ  “จัด, จัดการ, จัดการให้เสร็จสิ้น, ตกลง, ขจัด

       ให้เสร็จสิ้น, ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, อพยพเข้า, สงบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้ค่อยๆ จมลง, ตั้ง

       ให้ตะกอนนอนก้น, ค่อยๆ จมลง, นอนก้น, (ฝุ่น) สงบ, จ่ายเงิน, ชำระ (คดี), ชำระหนี้, ชำระบัญชี, ปิดบัญชี,

       พักผ่อน ฯลฯ)

(คำแปล)

ซินเธีย  :  นี่คือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแผนกบริการลูกค้า (customer service) ค่ะ

จอร์ช    :  ดีแล้ว,  เรามาจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้น (settle this) อย่างถาวร (ครั้งเดียวและไม่อีกเลย,

                  อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, อย่างแน่นอน) (once and for all) กันเถอะ {จอร์ชจะโทรฯ ไปที่

                  แผนกบริการลูกค้าเพื่อพูดคุยและจัดการแก้ปัญหาที่มีอยู่ (กับบริษัท หรือร้านค้า ฯลฯ)

                  อย่างถาวร}

คำถาม  :  จอร์ชหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “To settle something once and for all”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “บรรลุถึงวิธีแก้ปัญหา หรือการแก้ปัญหาอย่างถาวร

 

6. Justin  Do you want to go to the International Talent Show ?

     Joan     Sure.  Why not ?

 Question  What does Joan mean ?

(a) She is not sure about going.    (เธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับการไปดู)

(b) She does not want to go to the show.    (เธอไม่ต้องการไปดูการแสดง)

(c) She wants to know why Justin asked her.    (เธอต้องการรู้ว่าทำไมจัสตินจึงถามเธอ)

(d) She would like to go with Justin.    (เธออยากจะไปกับจัสติน)

(e) She asks Justin why she has to go.    (เธอถามจัสตินว่าทำไมเธอจำเป็นต้องไปดู)

(คำแปล)

จัสติน   :  คุณต้องการไปดู “การแสดงของผู้มีความสามารถพิเศษนานาชาติ” ไหม

โจแอน  :  แน่นอน,  ทำไมจะไม่ไปล่ะ (Sure.  Why not ?)

คำถาม  :  โจแอนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Why not”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ผู้พูดเห็นด้วยกับคำถาม หรือแผนการของคู่สนทนา,”  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของโจแอนที่ไม่ถูกต้อง

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน