หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 190)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Dentist             I would like to take an X-ray, Mrs. Johnson.  I can’t be sure, but I think you have

                                   a small cavity starting in one of your back molars, and if so, I want you to make

                                   an appointment before it begins to give you problems.

    Mrs. Johnson  I have been so careful about eating too many sweets, too.  I don’t know why my

                                   teeth get so many cavities.

Question  What are the dentist and Mrs. Johnson discussing ?

(a) Sweets.    (ของหวาน)

(b) X-rays.    (เอกซเรย์)

(c) An appointment.    (การนัดหมาย)

(d) Have Mrs. Johnson’s teeth pulled out.    (ให้หมอถอนฟันของมิสซิสจอห์นสัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Mrs. Johnson’s teeth.    (ฟันของมิสซิสจอห์นสัน)

(คำแปล)

ทันตแพทย์  :  ผมอยากจะเอกซเรย์คุณ  มิสซิสจอห์นสัน,  ผมไม่แน่ใจนะ  แต่ผมคิดว่าคุณมีโพรง (หลุม,

                         ถ้ำ, แอ่ง) (cavity) เล็กๆ ซึ่งเริ่มต้นในฟันกราม (molars) ด้านหลังซี่หนึ่งของคุณ  และถ้า

                         เป็นเช่นนั้น  ผมต้องการให้คุณนัดหมาย (มาพบผม) ก่อนที่มันจะเริ่มสร้างปัญหาให้คุณ

                         (give you problems)

จอห์นสัน     :  ฉันได้ระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการกินของหวาน (sweets) มากเกินไปด้วยเช่นกัน, 

                        ฉันไม่รู้ว่าทำไมฟันของฉันจึงมีโพรงมากเหลือเกิน

คำถาม  :  ทันตแพทย์และมิสซิสจอห์นสันกำลังหารืออะไรกัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ ข้อ  A, B  และ  C  ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องหลักในการสนทนา คือ ฟันของมิสซิสจอห์นสัน

 

2. Mark  Hi, Mary.  Did you get a letter from your family ?

     Mary  I’m afraid not.  This is a telephone bill.

 Question  What does Mary mean ?

(a) She did not get a letter from her family today.    (เธอไม่ได้รับจดหมายจากครอบครัววันนี้)

       (ข้อความ  “I’m afraid not.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “โชคไม่ดีเลย  ยังค่ะ”)

(b) She is worried about the letter that she got from her family.    (เธอวิตกเกี่ยวกับจดหมายที่เธอได้

       รับจากครอบครัว)  (ไม่จริง  เธอยังไม่ได้รับจดหมาย)

(c) She is worried about the money that she owes.    (เธอวิตกเกี่ยวกับเงินที่เธอเป็นหนี้)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง,  รู้แต่เพียงว่าเธอได้รับบิลค่าโทรศัพท์) 

(d) She does not expect to get any letters from her family.    (เธอไม่ได้คาดหวังจะได้รับจดหมายใดๆ

       จากครอบครัว)  (ไม่จริง  เธอผิดหวังที่ไม่ได้รับจดหมาย)

(e) She gets a telephone bill from her family instead.    (เธอได้รับบิลค่าโทรศัพท์จากครอบครัวแทน –

       จดหมาย)  (ไม่จริง  บิลฯ เป็นของบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์)

(คำแปล)

มาร์ค  :  หวัดดี  แมรี่,  คุณได้รับจดหมายจากครอบครัวของคุณหรือยังล่ะ

แมรี่    :  ฉันเกรงว่ายังนะ,  นี่เป็นบิลค่าโทรศัพท์ค่ะ

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Officer  I am sorry, Miss.  Flight six twenty-two has already departed.

     Lucy      Oh.  All right.  Can you please tell me where I can find a telephone ?

Question  What will Lucy probably do ?

(a) Return home.    (กลับบ้าน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) Ask someone else about the flight.    (ถามคนอื่นเกี่ยวกับเที่ยวบิน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) Make a telephone call.    (โทรศัพท์)  (เนื่องจากลูซี่ถามว่าเธอจะหาโทรศัพท์ได้ที่ไหน  เธอจึงน่า

       จะโทรศัพท์)

(d) Board the plane.    (ขึ้นเครื่องบิน)  (ไม่จริง  เครื่องบินได้ออกไปแล้ว)

(e) Wait for someone at the airport.    (รอใครบางคนที่สนามบิน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

 (คำแปล)

เจ้าหน้าที่   :  ผมเสียใจครับคุณผู้หญิง,  เที่ยวบิน ๖๒๒ ได้จากไป (ออก, ออกจาก, แยกไป, ตาย)

                       (departed) แล้วครับ

ลูซี่             :  โอ้  เอาเถอะ,  คุณจะกรุณาบอกฉันได้ไหมคะ  ว่าฉันจะสามารถหาโทรศัพท์ได้ที่ไหน

คำถาม  :  ลูซี่น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. George  Have you bought your books yet ?

     Jane      I tried to, but the math and English books were sold out.

Question  What does Jane mean ?

(a) She will go to the bookstore.    (เธอจะไปที่ร้านขายหนังสือ)  (ไม่จริง  เธอได้พยายามที่จะซื้อหนังสือ

       ที่ร้านแล้ว)

(b) The books were too expensive.    (หนังสือมีราคาแพงเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) There weren’t any math and English books left.    (ไม่มีหนังสือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

       เหลือเลย)  (“Sold out”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ขายหมดแล้ว,  ไม่มีเหลือเลย”)

(d) She does not need any books.    (เธอไม่ต้องการหนังสือใดๆ)  (ไม่จริง  เธอพยายามที่จะซื้อหนังสือ)

(e) The math and English books were sold outside the bookstore.    (หนังสือคณิตศาสตร์และภาษา

       อังกฤษถูกขายนอกร้านฯ)  (ไม่ใช่,  “Sold out”  หมายถึง  “ขายหมดแล้ว,  ไม่มีเหลือเลย”)

(คำแปล)

จอร์ช  :  คุณได้ซื้อหนังสือของคุณหรือยังครับ

เจน     :  ฉันพยายามจะซื้อ (tried to)  แต่หนังสือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ถูก) ขายหมดแล้ว

                (sold out) ค่ะ

คำถาม  :  เจนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Jack    I don’t have to be there until seven. 

    Carol   The traffic is really bad though.  You’d better leave a few minutes early.

Question  What does Carol suggest Jack do ?

(a) Take a different route.    (ไปโดยเส้นทางที่ต่างออกไป,  ไปอีกเส้นทางหนึ่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Leave earlier than planned.    (ออกเดินทางเร็วกว่าที่วางแผนไว้)  (ดูจากข้อความ  “คุณควรจะ

       ออกเดินทางเร็วขึ้นสักสองสามนาทีดีกว่า”)

(c) Wait until seven to leave.    (รอจนกระทั่งทุ่มหนึ่งจึงออกเดินทาง)  (๑ ทุ่มเป็นเวลาที่แจ๊คต้องไปถึงที่นั่น 

       ไม่ใช่เวลาที่เขาควรออกเดินทาง)

(d) Stay at home.    (พักอยู่บ้าน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Wait a few minutes until the traffic is better.    (รอสองสามนาทีจนกระทั่งการจราจรดีขึ้น)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แจ๊ค      :  ผมไม่จำเป็นต้องไปถึงที่นั่นจนกระทั่งทุ่มหนึ่ง

แคโรล  :  การจราจรเลวร้ายจริงๆ แม้กระนั้นก็ตาม,  คุณควรจะออกเดินทางเร็วขึ้นสักสองสามนาทีดีกว่า

                  (You’d better leave a few minutes early.)

คำถาม  :  แคโรลแนะนำแจ๊คให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Paul     You don’t like the new graduate assistant, do you ?

     Laura   No.  He makes fun of his student’s mistakes. 

Question  What does Laura mean ?

(a) The class with the graduate assistant is very enjoyable.    (ชั้นเรียนที่มีผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิต

        น่าเพลิดเพลิน-สนุกมาก)

(b) The students make a lot of errors in the class.    (นักศึกษาทำผิดพลาดมากมายในชั้นเรียน)

(c) The graduate assistant ridicules his students.    (ผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิตล้อเลียน

       (ridicules) (ริ้ด-ดิ-คิวล์) นักเรียนของตน)

(d) She is sorry that she took the class with the graduate assistant.    (เธอเสียใจที่เธอเข้าเรียนกับ

       ผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิต)

(e) The graduate assistant makes more mistakes than his students.    (ผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิต

       ทำความผิดพลาดมากกว่านักเรียนของตน)

(คำแปล)

พอล   :  คุณไม่ชอบผู้ช่วยสอนนักศึกษาภาคบัณทิต (graduate assistant) คนใหม่  ใช่ไหมครับ

ลอร่า  :  ไม่ชอบ,  เขาล้อเลียน (makes fun of) ความผิดพลาดของนักเรียนของเขาค่ะ

 คำถาม  :  ลอร่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “To make fun of”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ล้อเลียน,”  สำหรับ  ข้อ    A, B, D และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของลอร่าที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ  -    Graduate assistant”  คือ  นักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาเอก (อาจมีระดับปริญญาโทบ้าง)  ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์สอนหนังสือนักศึกษาปริญญาตรี-โท  (มักเป็นในห้องปฏิบัติการ)  นักศึกษาพวกนี้มักได้ค่าจ้างตอบแทนและได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าเทอมด้วย

 

7. Helen  Susan told me what you said about my accent.

     Peter   :   I don’t know what she told you, but I really didn’t mean it as a put down.

Question  What does Peter mean ?

(a) He did not mean to insult Helen.    (เขาไม่ได้ตั้งใจจะดูถูก-สบประมาทเฮเลน)

(b) What he said to Susan was true.    (สิ่งที่เขาพูดกับซูซานเป็นความจริง)

(c) Helen does not have an accent.    (เฮเลนไม่มีสำเนียง)

(d) Susan did not report the conversation accurately.    (ซูซานมิได้รายงานการสนทนาอย่างถูกต้อง)

(e) He thought that Helen’s English was not good enough.    (เขาคิดว่าภาษาอังกฤษของเฮเลนไม่ดีพอ)

(คำแปล)

เฮเลน    :  ซูซานบอกฉันว่าคุณพูดอะไรเกี่ยวกับสำเนียง (accent) ของฉัน

ปีเตอร์   :  ผมไม่ทราบว่าเธอบอกอะไรคุณ  แต่จริงๆ แล้วผมมิได้ตั้งใจ (มุ่งหมาย, มีเจตนา, หมายความ)

                  (mean) ให้มันเป็นการดูถูก-สบประมาท (a put down) (คุณ)

คำถาม  :  ปีเตอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “A put down”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การหมิ่นประมาท”  ในสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือทำ  โดยทำให้ผู้นั้นดูเหมือนเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่น,  สำหรับ  ข้อ  B, C, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของปีเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน