หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 189)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Frank  What are you going to do this weekend ?  Maybe we can play some tennis. 

    Janet   Don’t tempt me.  I have to study for my qualifying examinations.  I take them on Monday.

Question  What does Janet mean ?

(a) She does not know how to play tennis.    (เธอไม่รู้วิธีเล่นเทนนิส)  (ไม่จริง  เนื่องจากเจเน็ตพูดว่าเธอ

       ถูกยั่วใจให้ไปเล่นฯ)

(b) She has to study.    (เธอจำเป็นต้องอ่านหนังสือ)  (ตามที่เจเน็ตกล่าว  เธอต้องอ่านหนังสือเพื่อ

       การสอบเพื่อให้มีคุณวุฒิครบถ้วน – ก่อนจบการศึกษา)

(c) She does not like Frank.    (เธอไม่ชอบแฟรงค์)  (ไม่จริง  เนื่องจากเจเน็ตพูดว่าเธอถูกยั่วใจให้ไปเล่นฯ)

(d) She does not qualify to play.    (เธอไม่มีคุณสมบัติที่จะเล่น)  (ไม่ใช่,  เจเน็ตจะเข้าสอบเพื่อให้มีคุณวุฒิ

       ครบถ้วนเพื่อรับปริญญา  เธอไม่ได้กำลังพยายามจะมีคุณวุฒิเพื่อเล่นเทนนิส)

(e) She is willing to play tennis after her exam.    (เธอเต็มใจจะเล่นเทนนิสภายหลังการสอบ)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณจะทำอะไรสุดสัปดาห์นี้  บางที  เราสามารถเล่นเทนนิสได้นะ

เจเน็ต    :  อย่ายั่วใจ (ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อ, หยั่งเชิง, ทดสอบ) (tempt) ฉันเลย,  ฉันจำเป็นต้องเรียนหนัง

                  สือเพื่อการสอบเพื่อให้มีคุณวุฒิครบถ้วน (qualifying examinations),  ฉันจะสอบมันในวัน

                  จันทร์ (ที่จะถึง)

คำถาม  :  เจเน็ตหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Lucas            Does attendance count toward the grade in this class ?

     Prof. Smith  No.  I have an attendance requirement for undergraduates, but not for graduate

                                students.

Question  What does Professor Smith mean ?

(a) She has no attendance policy.    (เธอไม่มีนโยบายการเข้าเรียน – ของนักศึกษา)  (ไม่จริง,  เธอมีนโย

        บายฯ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

(b) The attendance policy is not the same for undergraduates and graduate students.   

        (นโยบายการเข้าเรียนไม่เหมือนกัน  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาภาคบัณทิต)

        (อาจารย์สมิธกล่าวว่า  “ฉันมีความต้องการ (ข้อกำหนด) ในการเข้าเรียน (หมายถึง  นักศึกษา

        ต้องเข้าเรียนในชั้น) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี,  แต่ไม่มีฯ สำหรับนักศึกษาภาคบันทิต

        (ระดับปริญญาโท-เอก)”)

(c) The grade will be affected by absences.    (คะแนนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดเรียน)  (ไม่จริง, 

        อาจารย์สมิธตอบว่า  “ไม่เหมือนกันระหว่างนักศึกษาป. ตรี และป. โท-เอก”  เมื่อถูกถามว่าการเข้าเรียนนับ

        เป็นคะแนนหรือเปล่า)  (นักศึกษาปริญญาตรีต้องเข้าเรียนในชั้น)

(d) This class is not for graduate students.    (ชั้นเรียนนี้มิใช่สำหรับนักศึกษาภาคบัณทิต)  (ไม่จริง, 

       อาจารย์สมิธมีข้อกำหนดให้ต้องเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  แต่ไม่มีฯ สำหรับนักศึกษาภาคบัณทิต, 

       ซึ่งแสดงว่าชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษากลุ่มหลังนี้ด้วย)

(e) She prefers to teach undergraduates to graduate students.    (เธอชอบสอนนักศึกษาปริญญาตรีมาก

       กว่านักศึกษาภาคบัณทิต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลูคัส  :  การเข้าเรียนนับเป็นคะแนน (attendance count toward the grade) ในชั้นเรียนนี้เหรือ

             เปล่าครับ

สมิธ  :  ไม่หรอก,  ฉันมีความต้องการ (ข้อกำหนด) ในการเข้าเรียน (attendance requirement)

               (หมายถึง  นักศึกษาต้องเข้าเรียนในชั้น) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (undergraduates),  

               แต่ไม่มีฯ สำหรับนักศึกษาภาคบันทิต (ระดับปริญญาโท-เอก) (graduate students)

คำถาม  :  อาจารย์สมิธหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Kathy  Where is the best place to buy cakes ?

    Simon  Well, the Dutch Oven is the best place, but it is closed right now.  Why don’t you try Mama’s

                     Bake Shop on Wells Street ?

Question  What will Kathy probably do ?

(a) Make a cake.    (ทำขนมเค้ก)  (ไม่จริง  เนื่องจากเคธี่ต้องการซื้อเค้ก)

(b) Visit her mother.    (ไปเยี่ยมแม่ของเธอ)  (“มาม่าเบ๊คช็อพ”  เป็นชื่อร้านขนมปังที่ไซมอนแนะนำเคธี่ให้ไป

       ซื้อเค้ก  มิใช่ที่ที่เคธี่จะไปเยี่ยม)

(c) Go to the bakery.    (ไปที่ร้านขนมปัง)  (เนื่องจากเคธี่ถามว่าจะไปซื้อเค้กได้ที่ไหน  และไซมอนแนะ

       นำร้านขนมปัง  จึงอาจสรุปได้ว่า  เคธี่จะไปร้านขนมปัง)

(d) Eat at the Dutch Oven.    (ทานที่ร้านดัชท์โอเวน)  (ไซมอนแนะนำให้เคธี่ไปซื้อเค้กที่ร้านนี้)

(e) Try to eat cakes at Mama’s Bake Shop.    (พยายามกินเค้กที่ร้านมาม่าส์เบ๊คช็อฟ)  (เป็นการแปลความ

        หมายคำพูดของไซมอนที่ผิด  เพราะไซมอนแนะนำให้เคธี่ลอง (try) ไปซื้อเค้กที่ร้านนี้  มิใช่ให้พยายามกิน

        (try to eat) เค้กที่ร้านนี้)

(คำแปล)

เคธี่        :  สถานที่ดีที่สุดที่จะซื้อเค้กอยู่ที่ไหนคะ

ไซมอน  :  อ้อ  ร้าน “ดัชท์โอเวน” (เตาอบดัชท์) เป็นสถานที่ดีที่สุดครับ  แต่มันปิดอยู่ในขณะนี้,  ทำไม

                  คุณไม่ลอง (try) ไปที่ร้าน “มาม่าส์เบ๊คช็อพ” (ร้านอบของแม่) ที่ถนนเวลส์ล่ะครับ   

คำถาม  :  เคธี่น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Sarah  How do you like your new job, Bill ?

     Bill      Fine.  This week I have been reading the financial reports and studying the books.  Next

                     week I will probably start to handle some of the accounts.

Question  What can be inferred about Bill ?

(a) He is a librarian.    (เขาเป็นบรรณารักษ์)

(b) He is a professor.    (เขาเป็นอาจารย์)

(c) He is an accountant.    (เขาเป็นนักบัญชี-สมุห์บัญชี)  (จากการอ้างถึง  “รายงานทางการเงิน”,

       “บัญชี” (books)  และ  “บัญชี” (accounts)  จึงอาจสรุปได้ว่า  บิลเป็นนักบัญชี)

(d) He is a reporter.    (เขาเป็นผู้สื่อข่าว)

(e) He is a clerk.    (เขาเป็นเสมียน)

(คำแปล)

ซาราห์  :  คุณชอบงานใหม่ของคุณมากน้อยเพียงไร,  บิล

บิล         :  ดีครับ,  สัปดาห์นี้ผมกำลังอ่านรายงานทางการเงินและกำลังศึกษาบัญชี (books) อยู่, 

                  สัปดาห์หน้า  ผมอาจจะเริ่มต้นจัดการ (กระทำ, ควบคุม, สัมผัส, จับ, แตะ, ค้าขาย) (handle)

                  บัญชี (accounts) บางบัญชีครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับบิล ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Fred   Have you talked to Ali lately ?  I thought that he was studying at the American Language

                    Institute, but yesterday I saw him going into the chemistry lab in the engineering building.

     Alice  That is not surprising.  Ali is a part-time student this term.  He is taking three classes at

                    the Institute and one class at the university.

Question  What does Alice say about Ali ?

(a) He is studying only at the American Language Institute.    (เขากำลังศึกษาอยู่เฉพาะที่สถาบันภาษา

       อเมริกันเท่านั้น)  (ไม่จริง  เขากำลังเรียนอยู่ที่ทั้งสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย)

(b) He is taking three classes at the university.    (เขากำลังเรียน ๓ วิชาที่มหาวิทยาลัย)  (ไม่จริง  เขาเรียน

       ๓ วิชาที่สถาบันฯ  และ ๑ วิชาที่มหาวิทยาลัย)

(c) He is a part-time student.    (เขาเป็นนักเรียนพาร์ตไทม์)  (อลิซกล่าวว่าอาลีเป็นนักเรียนพาร์ต

       ไทม์เทอมนี้)

(d) He is surprised.    (เขาประหลาดใจ)  (ไม่จริง,  เฟร็ดเป็นผู้ประหลาดใจ  ไม่ใช่อาลี,  โดยอลิซกล่าวว่าเรื่อง

       ที่เฟร็ดพูดเกี่ยวกับอาลีไม่น่าประหลาดใจ)

(e) He wants to be a linguist.    (เขาต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาศาสตร์-ผู้พูดได้หลายภาษา)  (ไม่น่า

       จะใช่  เขาน่าจะเรียนด้านวิศวกรรมเนื่องจากเขาเข้าไปเรียนในห้องแล็บทางเคมีของตึกวิศวกรรม,  ที่เขา

       เรียนภาษา ๓ วิชา  น่าจะเป็นเพราะมีปัญหาด้านภาษา)

(คำแปล)

เฟร็ด  :  คุณได้คุยกับอาลีไหมหมู่นี้,  ผมคิดว่าเขากำลังเรียนอยู่ที่สถาบันภาษาอเมริกัน  แต่เมื่อวานนี้

               ผมเห็นเขากำลังเข้าไปข้างในห้องปฏิบัติการทางเคมีในตึกวิศวกรรมครับ

อลิซ   :  นั่นไม่น่าประหลาดใจเลยค่ะ  อาลีเป็นนักเรียนพาร์ตไทม์ (บางเวลา) เทอมนี้,  เขากำลังเรียน

               ๓ วิชา (three classes) ที่สถาบันฯ  และ ๑ วิชา (one class) ที่มหาวิทยาลัย

คำถาม  :  อลิซพูดอะไรเกี่ยวกับอาลี ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Paul        Hello, Miss Evans ?  This is Paul Thompson.  I would like to talk with my wife, please.

     Evans     Oh, Paul.  You just missed her.

Question  What does Evans mean ?

(a) She will help Paul.    (เธอจะช่วยเหลือพอล)

(b) She is not Miss Evans.    (เธอไม่ใช่มิสอีแวนส์)

(c) Paul’s wife has already gone.    (ภรรยาของพอลได้ไปเสียแล้ว)  (“To just miss someone” 

       เป็นสำนวน  หมายถึง  “บุคคลนั้นได้ไปแล้ว  คือ  พลาดจาก หรือไม่ได้พบบุคคลนั้น)

(d) Paul should wait for his wife to answer the call.    (พอลควรรอภรรยาของเขามารับโทรศัพท์)

(e) Paul missed his wife because he didn’t see her for a long time.    (พอลคิดถึงภรรยาของเขา  เพราะ

       ว่าเขาไม่ได้พบเธอมาเป็นเวลานาน)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของอีแวนส์ที่ผิด,  “You just missed

       her.”  หมายถึง  “คุณพลาดจากเธอเมื่อกี้นี่เอง”  คือ  “เธอเพิ่งออกไปก่อนที่คุณโทรฯ มา,”  ส่วน  “Paul

       missed his wife”  หมายถึง  “พอลคิดถึงภรรยาของเขา”)

(คำแปล)

พอล      :  หวัดดี,  มิสอีแวนส์ใช่ไหมครับ  นี่พอล ทอมสันนะ,  ผมอยากจะคุยกับภรรยาของผมครับ, 

                  ได้โปรดเถอะ

อีแวนส์  :  โอ  พอล,  คุณพลาดจากเธอเมื่อกี้นี่เอง (You just missed her.)

คำถาม  :  อีแวนส์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของมิสอีแวนส์ที่ไม่ถูกต้อง

 

7. George  I would like to see Mr. Adams, please.

     Sylvia    Mr. Adams is not here anymore.  Mrs. Jones is the foreign student advisor now. 

Question  What do we know from this conversation ?

(a) Mr. Adams is the new foreign student advisor.    (คุณอดัมส์เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคนใหม่) 

       (ไม่จริง,  มิสซิสโจนส์เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคนใหม่  ไม่ใช่อดัมส์)

(b) The foreign student advisor is a man.    (ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติเป็นผู้ชาย)  (ไม่จริง  มิสซิสโจนส์

       เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติ)

(c) The foreign student advisor is married.    (ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติแต่งงานแล้ว)  (เพราะว่า

       ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคือนางโจนส์  มิใช่นางสาวโจนส์  เราจึงรู้ว่าเธอแต่งงานแล้)

(d) The foreign student advisor is not here.    (ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติไม่ได้อยู่ที่นี่)  (ไม่จริง  อดัมส์,

       ซึ่งเป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติคนเก่า, ไม่ได้อยู่ที่นี่  คือไม่ได้ทำงานที่นี่อีกแล้ว)  (แต่มิสซิสโจนส์ 

       ที่ปรึกษาฯ คนปัจจุบันอยู่ที่นี่)

(e) Mrs. Jones replaces Mr. Adams temporarily as the foreign student advisor.    (มิสซิสโจนส์แทน

       อดัมส์ชั่วคราว  ในฐานะที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติ)  (ไม่จริง  เนื่องจากซิลเวียพูดว่า  อดัมส์ไม่ได้อยู่ (ทำงาน)

       ที่นี่อีกแล้ว)

(คำแปล)

จอร์ช   :  ผมอยากจะพบคุณอดัมส์ครับ

ซิลเวีย  :  คุณอดัมส์ไม่อยู่ (ทำงาน) ที่นี่อีกแล้วค่ะ  มิสซิสโจนส์เป็นที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติในขณะนี้ค่ะ

                 (เป็นที่ปรึกษาฯ คนใหม่แทนอดัมส์)    

คำถาม  :  เรารู้อะไรจากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน