หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 187)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Larry  Hello, Anne.  This is Larry at the office.  Is Fred at home ?

    Anne   No, Larry.  He’s in class now.  He’ll be home for lunch though. 

Question  What do we know about Fred ?

(a) He is at lunch.    (เขากำลังทานอาหารกลางวัน)  (กลางวันเป็นเวลาที่เฟร็ดจะกลับมาบ้านเพื่อทานข้าว 

       ไม่ใช่เวลาที่เขาอยู่ในขณะนี้) 

(b) He is at the office.    (เขาอยู่ที่สำนักงาน)  (ลาร์รีอยู่ที่สำนักงาน  ไม่ใช่เฟร็ด)

(c) He is in class.    (เขาอยู่ในห้องเรียน)  (ตามที่แอนกล่าว  เฟร็ดอยู่ในห้องเรียน)

(d) He is at home.    (เขาอยู่ที่บ้าน)  (แอนอยู่ที่บ้าน  ไม่ใช่เฟร็ด)

(e) He will go out for lunch.    (เขาจะออกไปข้างนอกเพื่อทานอาหารกลางวัน)  (ไม่จริง,  เขาจะกลับมาบ้าน

       เพื่อทานอาหารกลางวัน)

(คำแปล)

ลาร์รี  :  หวัดดี  แอน,  นี่ลาร์รีอยู่ที่สำนักงานงานนะ  เฟร็ดอยู่บ้านหรือเปล่าครับ

แอน   :  ไม่ค่ะ  ลาร์รี,  เขาอยู่ในห้องเรียนตอนนี้  เขาจะมาบ้านเพื่อนทานอาหารกลางวัน,  แม้กระนั้นก็ตาม

คำถาม  :  เราทราบอะไรเกี่ยวกับเฟร็ด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Alice  Barbara sure likes to talk on the phone.

    Paul    If only she liked her classes as well !    

Question  What does Paul imply about Barbara ?

(a) She does not put much effort in her studies.    (เธอมิได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียน

        ของเธอ)  (ดูจากคำพูดเสียดสีของพอลที่บอกว่า  ถ้าบาร์บาราชอบชั้นเรียนของเธอเหมือนกับที่เธอ

        ชอบคุยโทรศัพท์ก็คงจะดี  จึงสรุปได้ว่า  เธอไม่ได้ใช้ความพยายามในการเรียน)

(b) She is very likable.    (เธอน่ารัก-น่าชื่นชอบมาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She prefers talking to Alice.    (เธอชอบคุยกับอลิซมากกว่า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She has a telephone.    (เธอมีโทรศัพท์)  (เป็นความจริง  แต่ไม่ใช่สิ่งที่พอลบอกเป็นนัยเกี่ยวกับบาร์บารา)

(e) She likes her friends and teachers.    (เธอชอบเพื่อนและครูของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

อลิซ  :  บาร์บาราชอบคุยโทรศัพท์จริงๆ (“Sure likes”  =  “ชอบจริงๆ”)

พอล  :  ถ้าเพียงแต่เธอชอบห้องเรียนของเธอ (ชอบเรียนหนังสือ) เช่นเดียวกัน (ก็คงจะดี) ! (พอลกล่าว

              แสดงความไม่พอใจที่บาร์บารามิได้ให้ความเอาใจใส่ต่อชั้นเรียน (การเรียน) ของเธอ)

คำถาม  :  พอลบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับบาร์บารา ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Helen   My allergies are really bothering me.  I guess I’ll have to go to the doctor.

    Joshua  If I were you, I’d try some over-the-counter medications first.  They usually do the job.

Question  What does Joshua suggest Helen do ?

(a) See the doctor.    (พบแพทย์)  (เป็นแผนของเฮเลน  ไม่ช่คำแนะนำของโจชัว)

(b) Get another job.    (หางานใหม่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) Go to the counter.    (ไปที่เคาน์เตอร์)  (เป็นสถานที่ซื้อยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์  ไม่ใช่คำแนะนำของ

       โจชัวที่บอกให้ซื้อยา) 

(d) Buy some medicine.    (ซื้อยา)  (ดูจากข้อความ  “ผมจะลอง (ทาน) ยาซึ่งมีขายทั่วไปและถูก

       กฎหมาย (ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์)”)

(e) Do the job she likes to do.    (ทำงานที่เธอชอบทำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

เฮเลน  :  โรคภูมิแพ้ (allergies) ของฉันรบกวน (bothering) ฉันจริงๆ เลย,  ฉันคิดว่า (เข้าใจ, คาดคะเน,

                ทาย) (guess)  ฉันจำเป็นต้องไปหาหมอแล้ว 

โจชัว   :  ถ้าผมเป็นคุณ  ผมจะลอง (พยายาม) (try) (ทาน) ยา (การใช้ยา, สารหรือสิ่งที่ใช้บำบัดโรค)

                 (medications)  ซึ่งมีขายทั่วไปและถูกกฎหมาย (ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์) (over-the-counter)

                 ก่อนอื่นเลย,  มัน (ยา) ปกติแล้วใช้ได้ผล (รักษาโรคได้) (They usually do the job.)

คำถาม  :  โจชัวแนะนำเฮเลนให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Oliver     What did you decide about the scholarship ?  Did you fill out the application ?

     Cynthia  I’m going to give it all I’ve got.

Question  What does Cynthia mean ?

(a) She has to save her money.    (เธอจำเป็นต้องออมเงินของเธอ) 

(b) She is still undecided.    (เธอยังคงไม่ตัดสินใจ)

(c) She needs an application.    (เธอต้องการใบสมัคร-การสมัคร)

(d) She will give her scholarship to her friend.    (เธอจะให้ทุนการศึกษาของเธอแก่เพื่อน)

(e) She will try her best.    (เธอจะพยายามอย่างดีที่สุด)

(คำแปล)

โอลิเวอร์  :  คุณตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ความเป็นผู้รอบรู้, ความรู้) (scholarship)

                     คุณกรอก (fill out) ใบสมัคร (การสมัคร, การใช้) (application) หรือยังครับ

ซินเธีย     :  ฉันจะทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมีเลยค่ะ (ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด(I’m going to give it all

                     I’ve got.) (เพื่อสอบให้ได้ทุนนี้)    

คำถาม  :  ซินเธียหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  To give it all I’ve got.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “พยายามของฉันอย่างดีที่สุด”  แปลตรงตัว  คือ  “ทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมี”  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D เป็นการแปลความหมายคำพูดของซิน เธียที่ไม่ถูกต้อง

 

5. Robert  Hello, Anne.  This is Robert.

     Anne     Oh, hi. Robert.  I was just about to call you.

Question  What does Anne mean ?

(a) She is glad to meet Robert.    (เธอดีใจที่ได้พบโรเบิร์ต)  (ไม่จริง  เธอเพียงแต่คุยกับโรเบิร์ตทางโทรศัพท์)

(b) She is surprised to hear from Robert.    (เธอประหลาดใจที่ได้ข่าวจากโรเบิร์ต)  (ไม่จริง,  เนื่องจากเธอ

       พูดทักทายกับโรเบิร์ตอย่างคุ้นเคย) 

(c) She does not enjoy talking with Robert.    (เธอไม่สนุกในการคุยกับโรเบิร์ต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) She was ready to call Robert.    (ฉันพร้อม (กำลังจะ) โทรฯ ไปหาโรเบิร์ต)

(e) She will call Robert to tell him about her trip.    (เธอจะโทรฯ ไปหาโรเบิร์ต เพื่อบอกเขาเกี่ยวกับการเดิน

       ทางของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  หวัดดี  แอน,  นี่โรเบิร์ตนะ

แอน       :  โอ้  หวัดดี  โรเบิร์ต,  ฉันกำลังจะ (พร้อมจะ, จวนจะ, ใกล้จะ) (was about to) โทรไปหาคุณ

                   อยู่พอดี 

คำถาม  :  แอนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “To be about to”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “กำลังจะ, พร้อมจะ, จวนจะ, ใกล้จะ

 

6. Eddy  Could I have a few more minutes to finish ?

    Janet  I’m afraid not.  It’s a timed test.

Question  What does Janet mean ?

(a) Eddy must stop working.    (เอ็ดดี้ต้องหยุดทำข้อสอบ)  (เนื่องจากเจเน็ตปฏิเสธคำร้องขอเวลา

       เพิ่มสองสามนาทีของเอ็ดดี้  จึงอาจสรุปได้ว่า  เอ็ดดี้จะต้องหยุดทำข้อสอบ)

(b) There is a little more time.    (มีเวลาอีกเล็กน้อย)  (ไม่จริง  เนื่องจากเอ็ดดี้ไม่สามารถได้เวลาเพิ่มอีกสอง

       สามนาทีเพื่อทำข้อสอบให้เสร็จ)

(c) The test is important.    (การสอบมีความสำคัญ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) It is time for the test.    (มันถึง (เป็น) เวลาสำหรับการสอบ)  (ไม่ใช่  เนื่องจากการสอบกำลังดำเนินอยู่ 

       มิใช่ว่ากำลังจะเริ่มต้น)

(e) She is not afraid to take the test.    (เธอไม่กลัวที่จะเข้าสอบ)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของเจเน็ต

       ที่ไม่ถูกต้อง  เนื่องจากเธอเพียงแต่บอกว่า  เธอเกรงว่าจะเพิ่มเวลาให้เอ็ดดี้อีกสองสามนาทีตามที่เขาขอร้อง

       ไม่ได้)

(คำแปล)

เอ็ดดี้   :  ผมขอเวลาเพิ่มอีกสองสามนาทีเพื่อทำ (ข้อสอบ) ให้เสร็จได้ไหมครับ

เจเน็ต  :  ฉันเกรงว่าไม่ได้หรอก,  มันเป็นการสอบที่มีกำหนดเวลา (a timed test) ค่ะ

คำถาม  :  เจเน็ตหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. Patricia  The best part is I can use my roommate’s book.

    Joseph    :  I’m not so sure about that.  I think they’re using a different book this semester.

Question  What does Joseph imply ?

(a) Patricia’s roommate took a different class.    (เพื่อนร่วมห้องของแพททริเซียเรียนในชั้นที่แตกต่างไป

       จากเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) The book is very expensive.    (หนังสือมีราคาแพงมาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) The textbook may have been changed.    (หนังสือเรียนอาจถูกเปลี่ยนแปลง)  (เนื่องจากโจเซฟ

       คิดว่าอาจารย์จะใช้หนังสือเล่มที่แตกต่างออกไปในเทอมนี้  เขาจึงบอกเป็นนัยว่า  หนังสือเรียนอาจ

       ถูกเปลี่ยนแปลง)

(d) The course is not offered this semester.    (วิชามิได้ถูกเสนอ (ให้นักเรียน) ในภาคการศึกษานี้)  (ไม่จริง 

       เนื่องจากแพททริเซียและโจเซฟกำลังหารือกันเรื่องแผนการเรียนสำหรับเทอมนี้)

(e) Patricia’s roommate is very helpful to her this semester.    (เพื่อนร่วมห้องพักของแพททริเซียช่วย

       เหลือเธออย่างมากในภาคการศึกษานี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

แพททริเซีย  :  ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถใช้หนังสือของเพื่อนร่วมห้อง (เพื่อนที่พักห้องเดียวกัน)

                          (roommate) ของฉันได้

โจเซฟ           :  ผมไม่แน่ใจมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ผมคิดว่าพวกเขา (อาจารย์) จะใช้หนังสือเล่ม

                          ที่แตกต่างออกไป (คนละเล่มกัน) ในภาคการศึกษานี้

คำถาม  :  โจเซฟบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน