หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 186)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Gloria  Shall I send out the invitations ?

    Peter    Let’s hold off on that until I can talk to Janet.

Question  What does Peter mean ?

(a) He has decided not to mail the invitations.    (เขาได้ตัดสินใจที่จะไม่ส่งคำเชิญทางไปรษณีย์) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He wants to get Janet’s opinion.    (เขาต้องการได้ความเห็นของเจเน็ต)  (เนื่องจากปีเตอร์

       กล่าวว่า  “เราระงับเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะ  จนกระทั่งผมสามารถคุยกับเจเน็ต”  จึงสรุปได้ว่า 

       เขาต้องการได้ความเห็นจากเธอ)

(c) He is waiting for Janet to answer the phone.    (เขากำลังรอเจเน็ตรับโทรศัพท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He does not want to invite Janet.    (เขาไม่ต้องการเชิญเจเน็ต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He will wait until Janet allows him to send out invitations.    (เขาจะรอจนกระทั่งเจเน็ตอนุญาตให้

       เขาส่งคำเชิญ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

กลอเรีย  :  ฉันจะส่งบัตรเชิญ (คำเชิญ, การเชื้อเชิญ) (invitations) ได้ไหมคะ 

ปีเตอร์     :  เราระงับเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะ (Let’s hold off on that)  จนกระทั่งผมสามารถคุยกับเจเน็ต

คำถาม  :  ปีเตอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Hold off”  =  “ระงับ,  ยับยั้ง,  ขัดขวาง,  ต้านทาน

 

2. Albert  Make thirty copies for me and twenty copies for Mr. Brown.

     Linda   As soon as I make the final corrections on the original.

Question  What is Linda probably going to do ?

(a) Make corrections on the original.    (แก้ไขต้นฉบับ)  (ดูจากข้อความที่ลิน ดากล่าวว่า  “ในทันที

       ที่ฉันตรวจแก้ไขต้นฉบับครั้งสุดท้าย”)

(b) Make copies.    (ทำหลายๆ เล่ม)  (เป็นสิ่งที่อัลเบิร์ตขอให้ลินดาทำ  มิใช่สิ่งที่ลินดาจะทำ)

(c) Deliver the copies to Mr. Brown.    (ส่งหลายๆ เล่มให้มิสเตอร์บราวน์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) Find the original.    (หาต้นฉบับ)  (ไม่ใช่,  ลินดาเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขต้นฉบับ)

(e) Make more than 50 copies and sell some of them to the general public.    (ทำมากกว่า ๕๐ เล่ม 

       และขายบางเล่มให้ประชาชนทั่วไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

อัลเบิร์ต  :  ทำ ๓๐ เล่ม (ฉบับ) ให้ผม  และ ๒๐ เล่ม (ฉบับ) ให้มิสเตอร์บราวน์นะ

ลินดา      :  ในทันทีที่ฉันตรวจแก้ไขครั้งสุดท้าย (make the final corrections) ต้นฉบับ (แบบฉบับ,

                     ของเดิม, ของแท้, บ่อเกิด, ต้นตอ) (original) ค่ะ (ฉันจะทำตามที่คุณขอ)

คำถาม  :  ลินดาน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Martha  Did we have an assignment for Monday ?  I don’t have anything written down.

     Charles  Nothing to read in the textbook, but we have to see a movie and write a paragraph about it.

Question  What are Martha and Charles discussing ?

(a) A teacher.    (ครู)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) A textbook.    (ตำรา, หนังสือเรียน)  (อาจารย์มิได้สั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือ)

(c) An assignment.    (การบ้าน, งานที่ได้รับมอบหมาย)  (อาจารย์มอบการบ้านให้นักเรียนดูหนังและ

       เขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับมัน)

(d) A movie.    (ภาพยนตร์) 

(e) An essay.    (เรียงความ)   (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ธา   :  เรามีการบ้านสำหรับวันจันทร์หรือไม่,  ฉันไม่ได้จด (โน้ต) อะไรไว้เลย

ชาร์ลส์  :  ไม่มีอะไรต้องอ่านในตำรา  แต่เราต้องดูภาพยนตร์และเขียนข้อความสั้นๆ (๑ ย่อหน้า)

                  (paragraph) เกี่ยวกับมัน (เป็นการบ้าน)

คำถาม  :  มาร์ธาและชาร์ลส์กำลังโต้ตอบ (อภิปราย, สาธยาย) (discussing) เรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Joseph  I’m not sure what Dr. Tyler wants us to do.

     Olivia    If I were you, I’d write a rough draft and ask Dr. Tyler to look at it. 

Question  What does Olivia suggest Joseph do ?

(a) Ask Dr. Tyler to clarify the assignment.    (ขอร้องให้ด็อกเตอร์ไทเลอร์อธิบายเรื่องการบ้านให้เข้าใจ

       ง่ายขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Show a preliminary version to Dr. Tyler.    (แสดงเรื่องราว (หรือบทแปล) เบื้องต้นให้ด็อกเตอร์

       ไทเลอร์ดู)  (จากข้อความ  “ฉันจะเขียนร่างคร่าวๆ  และขอร้องด็อกเตอร์ไทเลอร์ให้ดูมัน”,  คำว่า 

       “ร่างคร่าวๆ”  หมายถึง  เรื่องราว (หรือบทแปล) เบื้องต้นนั่นเอง)

(c) Let her see the first draft before Dr. Tyler sees it.    (ให้เธอ (โอลิเวีย) ดูร่างฯ แรกก่อนที่ด็อกเตอร์

       ไทเลอร์จะดูมัน)  (ไม่จริง  โอลิเวียบอกว่าจะแสดงร่าง (ดราฟท์) ให้ด็อกเตอร์ไทเลอร์ดู  มิใช่ให้เธอดู)

(d) Talk to some of the other students in Dr. Tyler’s class.    (คุยกับนักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนของ

       ด็อกเตอร์ไทเลอร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Write a letter to Dr. Tyler to ask her what to do.    (เขียนจดหมายถึงด็อกเตอร์ไทเลอร์เพื่อถามเธอว่า

       เขาจะต้องทำอะไร)  (ไม่จริง,  โอลิเวียแนะนำให้โจเซฟเขียนร่างฯ ให้ด็อกเตอร์ไทเลอร์ดู)

(คำแปล)

โจเซฟ   :  ฉันไม่แน่ใจว่าด็อกเตอร์ไทเลอร์ต้องการให้เราทำอะไร

โอลิเวีย  :  ถ้าฉันเป็นคุณ  ฉันจะเขียนร่างหยาบๆ (คร่าวๆ)  และขอร้องด็อกเตอร์ไทเลอร์ให้ดูมัน 

คำถาม  :  โอลิเวียแนะนำโจเซฟให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Willie  How’s the baby ?  Is she walking yet ?

     Susan  Oh, yes.  I can’t keep up with her !

Question  What does Susan mean ?

(a) The baby is asleep.    (ทารกนอนหลับ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The baby is very active.    (ลูกน้อยไม่อยู่นิ่ง-คล่องแคล่วอย่างมาก)  (เพราะว่าซูซานกล่าวว่าเธอ

       ไม่สามารถตามลูกน้อยได้ทัน  จึงอาจสรุปได้ว่า  ทารกอยู่ไม่นิ่ง-คล่องแคล่วอย่างมาก)

(c) The baby is not staying with Susan.    (ทารกไม่ได้อยู่กับซูซาน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) The baby is just about to start walking.    (ทารกใกล้จะเริ่มเดิน)  (ไม่จริง,  ซูซานบอกว่าทารกกำลังเดิน)

(e) The baby is often hungry.    (ทารกหิวบ่อย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

วิลลี่      :  ทารก (ลูกน้อยของเธอ) เป็นอย่างไรบ้าง,  เธอเดินได้หรือยัง

ซูซาน  :  โอ้  เดินได้แล้วค่ะ,  ฉันตามเธอ (ลูก) ไม่ทันเลย (I can’t keep up with her !)

คำถาม  :  ซูซานหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Sally  How is your experiment coming along ?

    Steve  It’s finished, but it didn’t turn out quite like I thought it would.

Question  What does Steve mean ?

(a) The results of the tests are not available.    (ผลลัพธ์ของการทดลองไม่อาจหาได้)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

        สตีฟรู้ว่ามันมีผลลัพธ์อย่างไร)

(b) The experiment had unexpected results.    (การทดลองมีผลลัพธ์ที่มิได้คาดหวัง)  (ดูจากข้อ

       ความ  “มันไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่ผมคิดว่ามันจะเป็น”)

(c) He has not completed the experiment yet.    (เขายังทำการทดลองไม่เสร็จ)  (ไม่จริง  เนื่องจากสตีฟ

       กล่าวว่าการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว)

(d) It is taking a lot of time to do the experiment.    (มันกำลังใช้เวลาอย่างมากในการทำการทดลอง) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He likes the experiment though it is not finished.    (เขาชอบการทดลอง  แม้ว่ามันยังไม่เสร็จ) 

       (ไม่จริง  เนื่องจากสตีฟกล่าวว่าการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว) 

(คำแปล)

แซลลี่  :  การทดลองของคุณได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง

สตีฟ    :  มันเสร็จสิ้นแล้ว  แต่มันไม่ได้ผลลัพธ์ (it didn’t turn out) เหมือนกับที่ผมคิดว่ามันจะเป็น 

คำถาม  :  สตีฟหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน