หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 182)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Susan  Excuse me.  I was in line here first.

    John    Oh, I’m sorry.  I didn’t realize that you were waiting.

Question  What will John probably do ?

(a) Accept Susan’s apology.    (ยอมรับคำขอโทษของซูซาน)  (ไม่จริง  เนื่องจากจอห์นเป็นคนขอโทษ 

        ไม่ใช่ซูซาน)

(b) Allow Susan to go ahead of him.    (ยอมให้ซูซานขึ้นหน้าตน)

(c) Apologize to Susan.    (ขอโทษซูซาน)  (ไม่ใช่  เนื่องจากเขาขอโทษแล้ว)

(d) Go to the front of the line.    (ไปอยู่หัวแถว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Ask Susan to go after him.    (ขอร้องให้ซูซานไปต่อท้ายเขา)  (ไม่ใช่,  เพราะเขาขอโทษซูซานที่ถูก

       เขาแซงคิว)

(คำแปล)

ซูซาน  :  ขอโทษค่ะ  ฉันอยู่ในแถวตรงนี้ก่อน (คุณ) ค่ะ

จอห์น   :  โอ้  เสียใจครับ,  ผมมิได้ตระหนักว่าคุณกำลังรออยู่ (ในแถว)

คำถาม  :  จอห์นน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากจอห์นขอโทษที่แซงคิวซูซานในแถว  เขาจึงน่าอย่างยิ่งที่จะยอมให้เธอขึ้นหน้าเขา

 

2. Donald  The neighbors are going to have another party.

     Paula     Not again !

Question  What does Paula imply ?

(a) She does not like her neighbors.    (เธอไม่ชอบเพื่อนบ้านของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The neighbors’ party is disturbing her.    (งานเลี้ยงของเพื่อนบ้านกำลังรบกวนเธอ)  (ไม่จริง  เนื่อง

         จากเธอไม่ทราบเกี่ยวกับงานเลี้ยง  จนกระทั่งโดนัลด์บอกเธอ)

(c) She will not be invited to the neighbors’ party.    (เธอจะไม่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของเพื่อนบ้าน) 

        (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) There are too many guests at the party each time.    (มีแขกมากเกินไปที่งานเลี้ยงในแต่ละครั้ง) 

        (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The neighbors have parties often.    (เพื่อนบ้านจัดงานเลี้ยงบ่อย)

(คำแปล)

โดนัลด์  :  เพื่อนบ้านกำลังจะมีงานเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง

พอลลา  :  ไม่อีกนะ ! (ตรงกับภาษาไทยว่า  “เอาอีกแล้วหรือ”)

คำถาม  :  พอลลาบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “Not again”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดหมดความอดทนกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมซ้ำซากบางอย่าง  โดยเฉพาะที่อาจสร้างความรำคาญให้กับผู้คน

 

3. Jerry  Dr. Franklin said I couldn’t have an extension.

    Mary   That’s too bad.  I really thought he would give you one.

Question  What does Mary mean ?

(a) Dr. Franklin is not very understanding.    (ด็อกเตอร์แฟรงคลินมิได้เข้าใจ-เห็นอกเห็นใจ  มากนัก) 

        (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The extension was a very bad idea.    (การต่อเวลาเป็นความคิดที่แย่มาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She is sorry that Jerry was denied his request.    (เธอเสียใจที่ว่าเจอร์รี่ถูกปฏิเสธคำร้องขอ –

        ขยายเวลา - ของเขา)

(d) The professor’s answer is not surprising.    (คำตอบของอาจารย์ไม่น่าประหลาดใจ)  (ไม่จริง  เนื่อง

        จากแมรี่คิดว่าอาจารย์จะให้เจอร์รี่ขยายเวลา)

(e) Jerry may be given an extension if he asks Dr. Franklin once again.    (เจอร์รี่อาจได้รับการขยาย

        เวลา  ถ้าเขาขอร้องด็อกเตอร์แฟรงคลินอีกครั้งหนึ่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจอร์รี่  :  ด็อกเตอร์แฟรงคลินพูดว่าผมไม่สามารถขยายเวลา (โครงการ) ออกไปได้

แมรี่     :  เสียใจด้วยนะ (น่าผิดหวังจัง, น่าเสียดายจัง) (That’s too bad.),  ฉันคิดจริงๆ ว่าอาจารย์จะ

                ให้คุณขยายเวลานะ

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “That’s too bad.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังเกี่ยวกับข่าวหรือสิ่งที่ได้ยิน

 

4. Simon   I can’t get my computer printer to work.

     Sarah    Is it plugged in ?

Question  What does Sarah imply ?

(a) The computer needs to be replaced.    (ต้องแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องใหม่)  (การสนทนามิได้

        กล่าวถึง)

(b) Simon should check the plug.    (ไซมอนควรตรวจสอบปลั๊กเครื่องพิมพ์)  (ซาราห์ถามไซมอน

        ว่าเครื่องพิมพ์เสียบปลั๊กหรือยัง  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเธอต้องการให้เขาตรวจสอบปลั๊ก)

(c) Simon should use the printer at work.    (ไซมอนควรใช้เครื่องพิมพ์ที่กำลังทำงานอยู่)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(d) Simon doesn’t know how to use the printer.    (ไซมอนไม่รู้วิธีใช้เครื่องพิมพ์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Simon should get his printer fixed.    (ไซมอนควรให้ช่างซ่อมเครื่องพิมพ์ของเขา)  (การสนทนามิได้

        กล่าวถึง)

(คำแปล)

ไซมอน  :  ผมไม่สามารถทำให้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของผมทำงานได้ครับ

 ซาราห์  :  มันเสียบปลั๊กหรือยังคะ (Is it plugged in ?)

คำถาม  :  ซาราห์บอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Albert  We missed you at the reception on Saturday.

    Jenny   Yes, I just didn’t feel up to it after such a long trip.

Question  What does Jenny mean ?

(a) She was not capable of making such a long trip.    (เธอไม่สามารถเดินทางไกลเช่นนั้น – หมายถึง 

        ไม่แข็งแรงพอ)  )  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) She did not know about the reception.    (เธอไม่ทราบเกี่ยวกับงานเลี้ยง)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอไม่

        ประหลาดใจเกี่ยวกับงานเลี้ยง)

(c) She was sorry that she could not attend.    (เธอเสียใจว่าเธอไม่สามารถไปร่วมงาน)  )  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(d) She was not able to go because she was tired.    (เธอไม่สามารถไปเพราะว่าเธอเหนื่อย)

        (เจนนี่ไม่อยากไปงานเลี้ยงหลังจากกลับมาจากการเดินทางไกล  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเธอเหนื่อย)

(e) She felt like going to the reception but she was ill.    (เธออยากไปงานเลี้ยงแต่เธอป่วย)  (ไม่ใช่, 

        เธอเหนื่อย)

(คำแปล)

อัลเบิร์ต  :  เราคิดถึงคุณที่งานเลี้ยงเมื่อวันเสาร์ (เพราะคุณไม่ได้ไปร่วมงาน)

เจนนี่       :  ค่ะ  ฉันไม่มีอารมณ์ (ไม่อยาก) จะไปมัน (งานเลี้ยง) (didn’t feel up to it)  หลังจากการ

                    เดินทางไกลเช่นนั้น  

 คำถาม  :  เจนนี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Sam   Have you moved out of your apartment yet ?

     Judy  :  No.  I’m paid up until the 15th.

Question  What is Judy probably going to do ?

(a) Pay the rent for half a month.    (จ่ายค่าเช่าห้องครึ่งเดือน)  (จูดี้ไม่ได้จ่ายค่าเช่าห้องครึ่งเดือน,  แต่ที่

        จริงแล้ว  เธอได้จ่ายค่าเช่าไปแล้วจนถึงวันที่ ๑๕)

(b) Help Sam move.    (ช่วยแซมย้าย)  (จูดี้, ไม่ใช่แซม, กำลังวางแผนจะย้ายออก)

(c) Stay where she is living until the 15th.    (พักอยู่ที่ที่เธอกำลังอาศัยอยู่จนถึงวันที่ ๑๕)  (จูดี้

       กล่าวว่าเธอจ่ายค่าเช่าจนถึงวันที่ ๑๕  ดังนั้น  เธอน่าจะพักอยู่ที่ห้องเช่าจนถึงวันที่ ๑๕)

(d) Move out of the apartment.    (ย้ายออกจากห้องเช่า)  (ไม่ใช่,  เธอจะพักอยู่จนถึงวันที่ ๑๕  เนื่องจาก

       ได้จ่ายค่าเช่าไปแล้ว)

(e) Find a new and better apartment.    (หาห้องเช่าใหม่และดีกว่าเดิม)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

แซม  :  คุณย้ายออกจากห้องเช่าหรือยังครับ

จูดี้     :  ยังค่ะฉันจ่ายเงินจนถึงวันที่ ๑๕ (I’m paid up until the 15th.)

คำถาม  :  จูดี้น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Angela  Mary Anne took the math placement test.

     Eddy     So, she finally did it !

Question  What had Eddy assumed about Mary Anne ?

(a) She had already taken the test.    (เธอได้เข้าทดสอบแล้ว)  (ไม่จริง  เนื่องจากเอ็ดดี้แสดงความประ

       หลาดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้)

(b) She did not want to take classes.    (เธอไม่ต้องการเข้าเรียนวิชาต่างๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She had not taken the placement test.    (เธอยังไม่ได้เข้าทดสอบการจัดลำดับความสามารถ) 

       (จนกระทั่งแอนเจลาบอกเขา),  (เอ็ดดี้แสดงความประหลาดใจ  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  เขาคิดว่าเธอ

       ยังไม่ได้ทดสอบการจัดลำดับฯ)

(d) She would take the math classes later.    (เธอจะเข้าเรียน (ลงทะเบียนเรียน) วิชาคณิตศาสตร์ในภายหลัง) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง),  (การทดสอบการจัดลำดับฯ คณิตศาสตร์ และการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เป็นคน

       ละส่วนกัน)

(e) She wanted to put off the test.    (เธอต้องการเลื่อนการทดสอบออกไป)  (ไม่จริง  เนื่องจากแอนเจลา

        บอกว่าเธอเข้าทดสอบแล้ว)                                                                           

(คำแปล)

แอนเจลา  :  แมรี่ แอนเข้าทดสอบการจัดลำดับ (ความสามารถ) ทางคณิตศาสตร์ (took the math

                      placement test) แล้ว

เอ็ดดี้         :  แล้ว  ในที่สุดเธอก็เข้าสอบจนได้ !    

 คำถาม  :  เอ็ดดี้ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับแมรี่ แอน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน