หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 179)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Steve   I still haven’t received my score on the GMAT test.  Maybe I should call to check on it.

     Lucy    Don’t worry so much.  It takes at least six weeks to receive your score.

Question  What does Lucy think that Steve should do ?

(a) Call about the score.    (โทรฯ ไปถามเกี่ยวกับคะแนน)  (เป็นแผนของสตีฟ  ไม่ใช่คำแนะนำของลูซี่)

(b) Wait for the results to be mailed.    (รอให้ผลคะแนนถูกส่งมาทางไปรษณีย์)  (เพราะว่าลูซี่

        พูดว่าต้องใช้เวลา ๖ สัปดาห์ถึงจะได้รับคะแนน  เธอจึงบอกเป็นนัยว่าสตีฟควรรอให้ผลคะแนน

        ถูกส่งมาทางไปรษณีย์)

(c) Take the test again.    (เข้าสอบใหม่อีกครั้ง)  (ไม่ใช่  เนื่องจาสตีฟได้สอบเสร็จไปแล้ว  และกำลังรอผล

        คะแนนอยู่)

(d) Show more concern.    (แสดงความกังวลยิ่งขึ้น)  (ไม่ใช่  เนื่องจากลูซี่บอกสตีฟว่าไม่ต้องวิตก)

(e) Look for the score results in the mailbox.    (ค้นหาผลคะแนนในตู้ไปรษณีย์)  (ไม่ใช่  ดูคำอธิบายใน ข้อ  “B”)

(คำแปล)

สตีฟ  :  ผมยังคงไม่ได้รับคะแนนสอบจีแมทของผมเลย  บางทีผมควรโทรฯ ไปตรวจสอบมัน

ลูซี่     :  ไม่ต้องวิตกให้มากนัก,  มันใช้เวลาอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ในการได้รับคะแนนของคุณ

คำถาม  :  ลูซี่คิดว่าสตีฟควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Martha  Was that the final boarding call for the New York flight ?

     Steven   No.  This is just pre-boarding for children and people who need assistance.

Question  What does Steven say about the boarding call ?

(a) It is the final call for boarding the flight.    (มันเป็นการเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย)  (ไม่ใช่,  เป็นเพียง

        การเรียกขึ้นเครื่องก่อน)

(b) It is not for the flight to New York.    (มันไม่ได้เป็นการเรียกขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินไปนิวยอร์ก) 

        (ไม่ใช่,  เป็นการขึ้นเครื่องก่อน  สำหรับเที่ยวบินไปนิวยอร์ก)

(c) It is a mistake and should be disregarded.    (มันเป็นความผิดพลาด  และไม่ควรเอาใจใส่) 

        (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) It is a special opportunity for people who may have difficulty boarding the flight.   

        (มันเป็นโอกาสพิเศษสำหรับบุคคล  ผู้ซึ่งอาจมีความยากลำบากในการขึ้นเครื่อง)  (สตีเวน

        บอกว่า  “นี่เป็นการขึ้นเครื่องก่อน  สำหรับเด็กและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ”)

(e) It is for disabled people only.    (มันเป็นการเรียกฯ สำหรับคนพิการเท่านั้น)  (ไม่ใช่,  มัน..............

        .........สำหรับเด็กๆ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือ)

(คำแปล)

มาร์ธา  :  นั่นเป็นการเรียก (เสียงเรียก) ขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย (final boarding call)  สำหรับเที่ยวบิน

                  ไปนิวยอร์กใช่ไหมคะ

สตีเวน  :  ไม่ใช่ครับ,  นี่เป็นเพียงการขึ้นเครื่องก่อน (ผู้โดยสารทั่วไป) (pre-boarding) เท่านั้น 

                  สำหรับเด็กๆ และบุคคลซึ่งต้องการความช่วยเหลือ 

คำถาม  :  สตีเวนพูดอะไรเกี่ยวกับการเรียก (เสียงเรียก) ขึ้นเครื่อง ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Cashier      Sorry, sir.  The coupon is only valid when you buy the forty-four-ounce size.

     Customer  Oops.  You’re right.  Hold on a minute while I get the other size.

Question  What does the customer mean ?

(a) He does not enjoy arguing with the cashier.    (เขาไม่เพลิดเพลินกับการโต้เถียงกับแคชเชียร์) 

        (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He cannot use his coupon at this store.    (เขาไม่สามารถใช้คูปองที่ร้านนี้)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

        เขาสามารถใช้คูปองได้  ถ้าซื้อขนาด ๔๔ ออนซ์)

(c) He wants the cashier to wait for him to return.    (เขาต้องการให้แคชเชียร์รอเขากลับมา)

        (ลูกค้าบอกให้แคชเชียร์รอเขา  ในขณะที่เขาไปเอาขนาด ๔๔ ออนซ์ เพื่อมาใช้กับคูปอง)

(d) They don’t have his size.    (ทางร้านไม่มีขนาดเท่าตัวเขา)  (การซื้อวัดขนาดเป็นน้ำหนัก “ออนซ์”, 

        มิใช่ขนาดของเสื้อผ้า)

(e) The cashier should find the right size for him.    (แคชเชียร์ควรหา (สินค้า) ขนาดที่เหมาะสม

        สำหรับเขา )  (ไม่ใช่  เนื่องจากลูกค้าบอกว่าเขาจะไปเอาสินค้าขนาด ๔๔ ออนซ์ด้วยตนเอง)

(คำแปล)

แคชเชียร์  :  เสียใจค่ะ,  คูปองนี้ใช้ได้ (มีผล, ฟังขึ้น, ชอบด้วยกฎหมาย) (valid)  เฉพาะเมื่อคุณ

                       ซื้อขนาด ๔๔ ออนซ์ (forty-four-ounce size) เท่านั้น

ลูกค้า         :  อูพส์  คุณพูดถูกแล้ว,  รอก่อนสักนาทีหนึ่ง (Hold on a minute) นะครับ  ในขณะที่ผม

                       ไปเอาอีกขนาดหนึ่งมา (ขนาด ๔๔ ออนซ์)

คำถาม  :  ลูกค้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Hold on”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “รอก่อน

 

4. Barbara   I need some aspirin, please, and I’d also like to get this prescription filled.

     Druggist  Fine.  Here’s your aspirin.  I can have the prescription for you in about ten minutes.

Question  What will Barbara probably do ?

(a) Wait at a drugstore.    (รอที่ร้านขายยา)  (เภสัชกรบอกว่าเขาสามารถได้ยาตามใบสั่งสำหรับ

        บาร์บาร่าในอีกประมาณ ๑๐ นาที  ดังนั้น  จึงอาจสรุปได้ว่าเธอจะรอ)  (ในสหรัฐฯ  สามารถซื้อ

        ยาตามใบสั่งได้ที่ร้านขายยา)

(b) Go to a doctor’s office.    (ไปที่ร้านหมอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Find a hospital.    (หาโรงพยาบาล)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Look for some aspirin.    (มองหายาแอสไพริน)  (เธอได้ยาแอสไพรินจากเภสัชกรแล้ว)

(e) Get herself examined.    (ไปตรวจร่างกาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บาร์บาร่า    :  ฉันต้องการยาแอสไพรินค่ะ  และฉันอยากได้ยาตามใบสั่งนี้ (get this prescription

                        filled) ด้วยค่ะ

เภสัชกร     :  ดีครับ  นี่ครับยาแอสไพรินของคุณ,  (และ) ผมสามารถได้ยาตามใบสั่ง (ใบสั่งยา)

                       (prescription) สำหรับคุณในอีกประมาณ ๑๐ นาทีครับ

คำถาม  :  บาร์บาร่าน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Cindy   If I were you, I’d take the bus to work.  Driving in that rush-hour traffic is terrible.

     Jerry    But by the time the bus gets to my stop, there aren’t any seats left.

Question  What does Jerry mean ?

(a) He doesn’t mind the traffic.    (เขาไม่รังเกียจการจราจร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He takes the bus to work.    (เขานั่งรถเมล์ไปทำงาน)  (เป็นคำแนะนำของซินดี้  มิใช่คำตอบของเจอร์รี่)

(c) He has to stand on the bus if he takes it to work.    (เขาต้องยืนบนรถเมล์  ถ้าเขานั่งมันไป

        ทำงาน)  (เจอร์รี่กล่าวว่าไม่มีที่นั่งเหลือเลย  จึงสรุปได้ว่าเขาจำเป็นต้องยืน  เมื่อเขานั่งรถเมล์

        ไปทำงาน)

(d) He wants to ride to work with Cindy.    (เขาต้องการนั่งรถไปทำงานกับซินดี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He takes the bus to work if his car breaks down.    (เขานั่งรถเมล์ไปทำงาน  ถ้ารถยนต์ของเขาเสีย) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ซินดี้   :  ถ้าฉันเป็นคุณ  ฉันจะนั่งรถเมล์ไปทำงาน,  การขับรถในระหว่างการจราจรชั่วโมงเร่งด่วน

                 (rush-hour traffic) นั่นน่ะแย่มาก (น่ากลัว, ร้ายกาจ, สยองขวัญ) (terrible)

เจอร์รี่  :  แต่ในเวลาที่รถเมล์มาถึงป้ายรถของผม  ไม่มีที่นั่งเหลืออยู่เลย

คำถาม  :  เจอร์รี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Johnny   If I nominate you for president, will you accept the nomination ?

     Angela    I really don’t have time.

Question  What does Angela mean ?

(a) She is flattered.    (เธอได้รับการประจบ-ยกยอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) She is not interested.    (เธอไม่สนใจ)  (แอนเจล่าพูดว่าเธอไม่มีเวลา  จึงสรุปได้ว่าเธอไม่สนใจ

       ในการเสนอชื่อ)

(c) She is not busy.    (เธอมิได้มีงานยุ่ง)  (ไม่จริง  เพราะเธอบอกว่าเธอไม่มีเวลา)

(d) She will support Johnny’s nomination.    (เธอจะสนับสนุนการเสนอชื่อของจอห์นนี่  –  หมายถึงการเสนอ

       ชื่อจอห์นนี่เป็นประธาน)  (ไม่จริง  เนื่องจากแอนเจล่า, ไม่ใช่จอห์นนี่, เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

(e) She does not have time to work for Johnny.    (เธอไม่มีเวลาทำงานให้จอห์นนี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

       (เธอเพียงแต่ไม่มีเวลาทำงานในฐานะประธาน)

(คำแปล)

จอห์นนี่     :  ถ้าผมเสนอชื่อคุณเป็นประธาน  คุณจะยอมรับการเสนอชื่อไหม

แอนเจล่า  :  ฉันไม่มีเวลาจริงๆ

คำถาม  :  แอนเจล่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Sylvia  I’d like to take Dr. Sullivan’s section of Physics 100, but my advisor is teaching it too,

                      and I don’t want her to be offended.    

     Jack    Who cares ?

Question  What does Jack mean ?

(a) Sylvia should not consider her advisor in the decision.    (ซิลเวียไม่ควรคำนึงถึงอาจารย์

       ที่ปรึกษาของเธอในการตัดสินใจ)  (แจ๊คกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ  ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาจะโกรธ)

(b) Sylvia should not take Dr. Sullivan’s section.    (ซิลเวียไม่ควรลงเรียนหมวดวิชาของด็อกเตอร์ซัลลิแวน) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) Sylvia’s advisor will not be offended.    (อาจารย์ที่ปรึกษาของซิลเวียจะไม่โกรธ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) Sylvia should not take a physics course.    (ซิลเวียไม่ควรลงเรียนวิชาฟิสิกส์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(e) Sylvia should not offend her advisor by taking the latter’s physics course.    (ซิลเวียไม่ควรทำให้

       อาจารย์ที่ปรึกษาโกรธโดยการลงเรียนวิชาฟิสิกส์ของอาจารย์ฯ)  (แจ๊คบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าอาจารย์

       ที่ปรึกษาจะโกรธ  หากจะเรียนวิชาฟิสิกส์กับด็อกเตอร์ซัลลิแวน)

(คำแปล)

ซิลเวีย  :  ฉันอยากลง (ทะเบียน) เรียนหมวดวิชาฟิสิกส์ ๑๐๐ ของด็อกเตอร์ซัลลิแวน  แต่อาจารย์ที่

                  ปรึกษาของฉันกำลังสอนมันอยู่ด้วย  และฉันก็ไม่ต้องการทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาโกรธ

แจ๊ค      :  ไม่ใช่เรื่องสำคัญ (ไม่มีความหมาย) สำหรับฉันเลย (Who cares ?) (ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษา

                  จะโกรธ)

คำถาม  :  แจ๊คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “Who cares ?”  หมายถึง  “ไม่ใช่เรื่องสำคัญ (ไม่มีความหมาย) สำหรับฉัน    

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน