หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 177)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. May    Oh, no.  It’s five o’clock already and I haven’t finished typing these letters.

    Ralph  :  Don’t worry.  That clock is half an hour fast.

Question  What does Ralph mean ?

(a) She cannot do it quickly.    (เธอไม่สามารถทำมัน (พิมพ์จดหมาย) ได้อย่างรวดเร็ว)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

        เมย์มีเวลาทำงานเหลืออีกเพียงครึ่งชั่วโมง  และเธอก็จะพิมพ์จดหมายได้เสร็จตามที่ราล์ฟกล่าว  แสดงว่า

        เธอสามารถพิมพ์จดหมายได้เร็ว)

(b) He needs the letters tomorrow.    (เขาต้องการจดหมายวันพรุ่งนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) There is still time to finish.    (ยังคงมีเวลาที่จะพิมพ์จดหมายให้เสร็จ)  (ราล์ฟ กล่าวว่านาฬิกา

        เร็วไปครึ่งชั่วโมง  แสดงว่าขณะที่พูดเป็นเวลา ๔ โมงครึ่ง  จึงยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงที่จะพิมพ์จด

        หมายให้เสร็จ)

(d) He doesn’t know what time it is.    (เขาไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไร)  (ไม่จริงเนื่องจากราล์ฟรู้ว่านาฬิกา

        เดินเร็วไปครึ่งชั่วโมง)

(e) He doesn’t worry although the letters haven’t been typed.    (เขาไม่วิตกแม้ว่าจดหมายยังไม่ได้พิมพ์) 

       (ราล์ฟบอกเมย์ว่าไม่ต้องวิตก  เพราะยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงที่จะพิมพ์จดหมาย)

(คำแปล)

เมย์     :  โอ้  ไม่นะ  ห้าโมงเย็นเข้าไปแล้ว  และฉันยังพิมพ์จดหมายเหล่านี้ไม่เสร็จเลย

ราล์ฟ  :  ไม่ต้องวิตกหรอก  นาฬิกานั่นเดินเร็วไปครึ่งชั่วโมง

คำถาม  :  ราล์ฟหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Billy  It’s much better to wait until tomorrow to go.  Don’t you agree ?

     Sue    Yes.  I couldn’t agree more.

 Question  What does Sue mean ?

(a) She does not agree with Billy.    (เธอไม่เห็นด้วยกับบิลลี่)  (ตรงข้ามกับข้อเท็จจริง)

(b) She thinks that it is better to wait.    (เธอคิดว่ารอดีกว่า)  (รอเดินทางวันพรุ่งนี้)

(c) She thinks that it is better to drive at night.    (เธอคิดว่าขับรถกลางคืนดีกว่า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She does not think that Billy made a wise decision.    (เธอไม่คิดว่าบิลลี่ตัดสินใจอย่างฉลาด)  (ตรงข้าม

       กับข้อเท็จจริง  เพราะซูเห็นด้วยกับบิลลี่ที่เสนอให้รอเดินทางวันพรุ่งนี้) 

(e) She does not agree but she will wait until tomorrow.    (เธอไม่เห็นด้วย  แต่เธอจะรอจนกระทั่งวันพรุ่งนี้) 

       (เธอเห็นด้วยกับบิลลี่)

 (คำแปล)

บิลลี่  :  มันดีกว่ากันมากเลยที่จะรอจนกระทั่งวันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางไป,  คุณไม่เห็นด้วยหรือ

ซู       :  เห็นด้วยค่ะ  ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง (I couldn’t agree more.) (แปลตรงตัว  คือ  ฉันไม่สามารถ

               เห็นด้วยมากไปกว่านี้อีกแล้ว)

คำถาม  :  ซูหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Robert   I have to go to class because I have a test, but if I could, I’d go with you to the movie. 

      Alice      That’s too bad.  I wish that you could come along.

Question  What is Robert going to do ?

(a) Go to class.    (เข้าห้องเรียน)  (เพื่อสอบ)

(b) See a movie.    (ดูหนัง)  (อลิซจะไปดูหนัง  ไม่ใช่โรเบิร์ต)

(c) Study at the library.    (อ่านหนังสือที่ห้องสมุด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Make an appointment.    (ทำการนัดหมาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Go out with Alice.    (ออกไปข้างนอกกับอลิซ)  (ไม่จริง  โรเบิร์ตจะไปเข้าห้องสอบ)  

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  ผมจำเป็นต้องเข้าห้องเรียนเพราะว่าผมมีสอบ,  แต่ถ้าผมสามารถทำได้  ผมจะไปดูหนังกับคุณ

อลิซ       :  น่าผิดหวังจังเลย (น่าเสียดายจัง, แย่จังเลย) (That’s too bad.) ฉันปรารถนาว่าคุณสามารถ

                    มา (กับฉัน) ได้

คำถาม  :  โรเบิร์ตจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4.  Liz        I left a message on your answering machine a couple of days ago.

      James  Yes.  I’ve been meaning to get back with you.

Question  What does James mean ?

(a) The message was not clear.    (ข้อความไม่ชัดเจน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) There was no message on the machine.    (ไม่มีข้อความในเครื่องรับโทรศัพท์)  (ไม่จริงเพราะลิซฝาก

        ข้อความไว้)

(c) It was his intention to return Liz’s call.    (มันเป็นความตั้งใจของเขาที่จะโทรฯ กลับไปที่ลิซ)

(d) He did not hear Liz’s message.    (เขาไม่ได้ยินข้อความที่ลิซฝากไว้)  (ไม่จริงเพราะเจมส์บอกว่าเขาทราบ

        ข้อความแล้ว  และตั้งใจจะโทรฯ กลับ)

(e) He went back home with Liz.    (เขากลับบ้านกับลิซ)  (“Get back with”  =  “โทรฯ กลับ  หรือติดต่อกลับ”)

(คำแปล)

ลิซ      :  ฉันฝากข้อความ (left a message) ไว้กับเครื่องรับโทรศัพท์ของคุณเมื่อสองวันมาแล้ว

เจมส์   :  ครับ  ผมตั้งใจ (มีเจตนา, มุ่งหมาย, หมายถึง) (meaning to) ที่จะโทรฯ กลับ (ติดต่อกลับ) ไปที่

                 คุณ (get back with you) (แต่ยังไม่ทันได้โทรฯ กลับ  คุณก็โทรฯ มาเสียก่อน)

คำถาม  :  เจมส์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Mean to”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ตั้งใจที่จะ, มุ่งหมายที่จะ, มีเจตนาที่จะ”)

 

5. Simon  I think it’s my turn. 

     Jenny   Sorry you had to wait so long.  One of my cashiers is out today.

Question  What does Jenny mean ?

(a) They do not have as many people working as usual.    (พวกเขา (ร้าน) ไม่มีคนทำงานมาก

        เท่ากับที่เคยมี)  (แคชเชียร์ขาดงานไป ๑ คน)  (“As usual”  =  “เหมือนเคย, ตามเคย, เช่นเคย”)

(b) The machine is broken.    (เครื่อง (รับ-จ่ายเงิน) เสีย)

(c) Simon is next to be served.    (ไซมอนจะได้รับบริการเป็นคนต่อไป)  (ไม่จริง  เพราะในขณะที่เจนนี่พูด 

        ไซมอนกำลังได้รับบริการอยู่)

(d) There is usually a long line.    (มีแถว (คิว) ยาวตามปกติ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She thinks Simon should wait for her cashier.    (เธอคิดว่าไซมอนควรรอแคชเชียร์ของเธอ)  (การ

        สนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ไซมอน  :  ผมคิดว่ามันถึงตา (คราว, ลำดับ, เวร, การหมุน, การหัน) (turn) ของผมแล้วละ

เจนนี่      :  เสียใจค่ะที่คุณต้องรอนานมากเลย  แคชเชียร์ (เจ้าหน้าที่การเงิน) ของฉันคนหนึ่งขาดงาน

                   (ไม่มาทำงาน) (is out) วันนี้ 

คำถาม  :  เจนนี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “Be out”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ขาดงาน, ไม่มาทำงาน

 

6. Betty   How did your interview go ?

     Paul    I couldn’t feel better about it !  The questions were very fair, and I seemed to find an

                      answer for all of them.

Question  What does Paul say about the interview ?

(a) He thought that there were too many questions.    (เขาคิดว่ามีคำถามมากเกินไป)  (การสนทนามิได้

        กล่าวถึง)

(b) He is glad that the interview is over.    (เขาดีใจว่าการสัมภาษณ์จบสิ้นลง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He believes that he did well.    (เขาเชื่อว่าเขาทำได้ดี)

(d) He is looking forward to it.    (เขากำลังตั้งตารอคอยการสัมภาษณ์)  (ไม่จริงเนื่องจากการสัมภาษณ์ได้

       ผ่านไปแล้ว)

(e) He feels that his answers were very fair.    (เขารู้สึกว่าคำตอบของเขาชัดเจนมาก)  (พอลกล่าวว่าคำถาม

       ในการสัมภาษณ์ชัดเจนมาก)

(คำแปล)

เบ็ตตี้  :  การสัมภาษณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

พอล   :  ฉันไม่สามารถรู้สึกดีไปกว่านี้เกี่ยวกับมัน ! (I couldn’t feel better) (หมายถึง  รู้สึกดีมากๆ) 

                คำถามต่างๆ ชัดเจน (ดี, ยุติธรรม, ถูกต้อง, สะอาด, ปานกลาง, ดีพอใช้) (fair) มาก  และฉัน

                ดูเหมือนว่า (สามารถ) หาคำตอบได้สำหรับทุกคำถาม

คำถาม  :  พอลพูดอะไรเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Couldn’t feel better”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “รู้สึกดีมาก

 

7. Gerald  Could you please tell me what room Dr. Robert Davis is in ?

     Sally     Yes, he’s in the Math Department on the fourth floor.  Check with the secretary before

                       going in, though.

Question  What  does Sally suggest that Gerald do ?

(a) Get directions to the Math Department.    (หาทิศทางไปภาควิชาคณิตศาสตร์)  (ไม่ใช่  เนื่องจากแซลลี่

        บอกทางไปภาควิชาฯ แก่เจอรัลด์แล้ว)

(b) Speak with the secretary.    (พูดกับเลขานุการ(แซลลี่แนะนำให้เขาตรวจสอบกับเลขาฯ ก่อน

        เข้าไปในห้องของเดวิส)

(c) Go into Dr. Davis’s office.    (เข้าไปในห้องทำงานของด็อกเตอร์เดวิส)  (ไม่ใช่  เนื่องจากแซลลี่บอกให้

        เจอรัลด์ตรวจสอบกับเลขาฯ ก่อน)

(d) Take the elevator to the fourth floor.    (ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น ๔)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(e) Make an appointment with Dr. Davis first.    (ทำการนัดหมายกับด็อกเตอร์เดวิสก่อน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจอรัลด์  :  คุณจะกรุณาบอกผมว่าด็อกเตอร์เดวิสอยู่ในห้องไหน  ได้ไหมครับ

แซลลี่     :  ได้ค่ะ  เขาอยู่ในภาควิชาคณิตศาสตร์บนชั้น ๔,  ตรวจสอบกับเลขานุการ (ของภาควิชา)

                    ก่อนเข้าไปข้างใน (ห้องของเดวิส),  แม้กระนั้นก็ตาม (though)

คำถาม  :  แซลลี่แนะนำว่าเจอรัลด์ควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน