หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 171)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Mr. Roger, the manager of Phuket Island Hotel, needs a female public

                        relations officer.  Jennifer is the last person to be interviewed for the

                        job.  Below is a conversation between them.

 

Mr. Roger   A lot of foreign tourists come to our hotel.               1            ?

Jennifer      Well, I can speak English and a little Chinese.

Mr. Roger   Very good !  How well do you speak English ?

Jennifer                   2            , but I’m not very good at writing.

Mr. Roger   What hours can you work ?

Jennifer      I can work in the morning and afternoon.

Mr. Roger                 3             .

Jennifer      Yes, I can work in the evening, too.

Mr. Roger   Good.  There are several things necessary for our public relations officer.  First,

                                     4             and secondly, deal with people who are angry or bad-tempered. 

                        Do you think you can do that ?

Jennifer      Yes, sir.                5            .  I can get along well with people.

Mr. Roger   Wonderful.  When can you begin your work if you pass this interview ? 

Jennifer      Next month at the latest, sir.              6            .

Mr. Roger   Do you have any question, Miss Jennifer ?

Jennifer      Yes, sir.  How much chance do I have to pass the interview ?

Mr. Roger   :                 7             .

Jennifer      Oh, thank you so much, sir.  I’d be the most happy if I get the job.

 

1. (a)  What do you think about English and Chinese    (คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

    (b) Have you ever been abroad    (คุณเคยไปต่างประเทศไหม)

    (c) How many foreign languages can you speak    (คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้กี่ภาษา)

    (d) Can you speak to the English and Chinese people    (คุณสามารถพูดกับชาวอังกฤษและชาวจีน

           หรือไม่)  (ไม่ใช้สำนวนนี้  แต่ควรถามว่า  “Can you speak English and Chinese ?”)

    (e) Do you know some of them    (คุณรู้จักพวกเขาบ้างไหม)  (หมายถึง  นักท่องเที่ยวต่างชาติ)

2. (a) Very good speaking    (เป็นการพูดที่ดีมาก)

    (b) I speak better most of my friends    (ดิฉันพูดได้ดีกว่าเพื่อนๆ ส่วนใหญ่)

    (c) I always speak English when I talk to foreign tourists    (ดิฉันพูดภาษาอังกฤษเสมอ  เมื่อดิฉัน

           สนทนากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

    (d) I speak quite well    (ดิฉันพูดได้ดีทีเดียว)

    (e) I speak English only when I’m asked to do so    (ดิฉันพูดภาษาอังกฤษเฉพาะเมื่อดิฉันถูกขอร้อง

           ให้ทำเช่นนั้น)

3. (a) How do you spend your time in the evening    (คุณใช้เวลาในตอนเย็นอย่างไร)

    (b) Do you prefer to work in the evening    (คุณชอบทำงานในตอนเย็นมากกว่าใช่ไหม)

    (c) Do you like to go out in the evening    (คุณชอบออกไปข้างนอกในตอนเย็นไหม)

    (d) What time do you have dinner every evening    (คุณทานอาหารเย็นเวลาใดทุกๆ เย็น)

    (e) What about working in the evening    (แล้วทำงานในตอนเย็นล่ะ  เป็นยังไงบ้าง)

4. (a) she must ask the guests to stop complaining    (เธอจะต้องขอร้องให้แขกโรงแรมเลิกร้องเรียน)

    (b) she sometimes has to listen to the guests’ complaints    (เธอบางครั้งจำเป็นต้องฟังคำ

           ร้องเรียนของแขกโรงแรม)

    (c) she has to complain to the hotel when the guests start complaining    (เธอจำเป็นต้องร้องเรียน

           กับโรงแรม  เมื่อแขกโรงแรมเริ่มร้องเรียน)

    (d) she should argue with the guests if they complain about our services    (เธอควรโต้เถียงกับ

           แขกโรงแรม  ถ้าพวกเขาร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา)

    (e) she must complain to the hotel if the guests break the law    (เธอจะต้องร้องเรียนกับโรงแรม 

           ถ้าแขกโรงแรมละเมิดกฎหมาย)

5. (a) I think so    (ดิฉันคิดอย่างนั้น)

    (b) So do I    (ดิฉันก็เช่นเดียวกัน)

    (c) I like to quarrel with other people    (ดิฉันชอบทะเลาะกับคนอื่น)

    (d) I won’t let the guests complain about my work    (ดิฉันจะไม่ยอมให้แขกโรงแรมร้องเรียนเกี่ยวกับ

           งานของดิฉัน)

    (e) I’ll be angry with the guests if they complain to me    (ดิฉันจะโกรธแขกโรงแรม  ถ้าพวกเขาร้อง

           เรียนกับดิฉัน)

6. (a) I’ll further my study abroad the month after next    (ดิฉันจะศึกษาต่อต่างประเทศเดือนถัดไป

           จากเดือนหน้า)

    (b) I’ve to ask my parents’ permission first    (ดิฉันจำเป็นต้องขออนุญาตพ่อแม่ของดิฉันก่อนเป็นสิ่งแรก)

    (c) I’ll resign from my current job by the end of this month    (ดิฉันจะลาออกจากงาน

           ปัจจุบันในตอนสิ้นเดือนนี้)

    (d) I’ll look for another job if I have to    (ดิฉันจะมองหางานใหม่ถ้าจำเป็น)

    (e) If you can wait for me, I’ll work for you    (ถ้าคุณสามารถรอดิฉันได้  ดิฉันก็จะทำงานให้คุณ)

7. (a) I don’t think you’ve any chance because we need a man for the job    (ผมไม่คิดว่าคุณมี

           โอกาสเลย  เพราะว่าเราต้องการผู้ชายสำหรับงานนี้)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากใน “สถานการณ์”

            ระบุว่าโรเจอร์ต้องการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพศหญิง)

    (b) We can’t accept you since you can’t work in the evening    (เราไม่สามารถยอมรับคุณ  เนื่อง

           จากคุณไม่สามารถทำงานในตอนเย็นได้)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากในบทสนทนา  เจนนิเฟอร์กล่าว

           ว่าเธอสามารถทำงานในตอนเย็นได้ด้วย)

    (c) we can’t let you work here because you ask for too high salary    (เราไม่สามารถยอมให้คุณทำ

           งานที่นี่ได้  เพราะว่าคุณเรียกร้องเงินเดือนสูงเกินไป)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากในบทสนทนาไม่ได้

           กล่าวถึงเรื่องนี้)

    (d) I believe you’ve a good chance since you can work in the evening.  Besides, you can

           speak both English and Chinese    (ผมเชื่อว่าคุณมีโอกาสดีทีเดียว  เพราะว่าคุณสามารถ

           ทำงานในตอนเย็นได้  นอกจากนั้น  คุณสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

    (e) I don’t know.  We’ll have to ask your parents’ permission first    (ผมไม่ทราบ  เราจำเป็นต้อง

           ขออนุญาตพ่อแม่ของคุณก่อน)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  มิสเตอร์โรเจอร์  ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงแรมภูเก็ตไอซ์แลนด์  ต้องการเจ้าหน้าที่ประชา

                           สัมพันธ์หญิง ๑ คน,  เจนนิเฟอร์เป็นบุคคลสุดท้ายที่ได้รับการสัมภาษณ์งาน,  ข้าง

                           ล่างนี้เป็นการสนทนาระหว่างทั้งสองคน

 

โรเจอร์        :  นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมายมาที่โรงแรมของเรา,                ๑             

เจนนิเฟอร์  :  อ้อ  ดิฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้  และพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย

โรเจอร์        :  ดีมาก  แล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีเพียงไรล่ะ

เจนนิเฟอร์  :                   ๒                แต่ดิฉันเขียนได้ไม่ดีนักหรอกค่ะ

โรเจอร์        :  คุณสามารถทำงานได้ช่วงเวลาใดล่ะ (What hours can you work ?)

เจนนิเฟอร์  :  ดิฉันสามารถทำงานได้ในตอนเช้าและบ่ายค่ะ

โรเจอร์        :                  ๓                             

เจนนิเฟอร์  :  ใช่ค่ะ  ดิฉันสามารถทำงานในตอนเย็นได้ด้วย

โรเจอร์        :  ดีแล้ว  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเรา,  ประการแรก 

                                       ๔              และ  ประการที่ ๒ (secondly) (จำเป็นต้อง) เกี่ยวข้องกับ (deal with)

                        บุคคลผู้ซึ่งฉุนเฉียว (โกรธ) (angry) หรืออารมณ์ร้าย (อารมณ์ไม่ดี) (bad-tempered),

                        คุณคิดว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่

เจนนิเฟอร์  :  ได้ค่ะ                ๕            ดิฉันสามารถเข้ากับผู้คนได้ดีค่ะ (I can get along well with

                         people.)

โรเจอร์         :  ยอดเยี่ยม (ดีเยี่ยม, มหัศจรรย์, น่าพิศวง) (Wonderful) เลย,  คุณจะสามารถเริ่มงาน

                        ได้เมื่อไร  ถ้าคุณผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้

เจนนิเฟอร์  :  เดือนหน้าอย่างช้าที่สุดค่ะ (Next month at the latest.)                   ๖               

โรเจอร์        :  คุณมีคำถามบ้างหรือไม่  เจนนิเฟอร์

เจนนิเฟอร์  :  มีค่ะ  ดิฉันมีโอกาสมากเพียงไรที่จะผ่านการสัมภาษณ์นี้

โรเจอร์        :                    ๗              

เจนนิเฟอร์  :  โอ้  ขอบคุณมากค่ะ  ดิฉันจะมีความสุขมากที่สุดถ้าได้ทำงานนี้

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์