หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 163)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

1. _____________ any aspect of society, the sociologists must determine the laws influencing human behavior in social context.

(_________ แง่มุมใดๆ ของสังคม,  นักสังคมวิทยาจะต้องกำหนดกฎข้อบังคับซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบททางสังคม)

(a) In explaining    (ในการอธิบาย)

(b) To explain    (เพื่อที่จะอธิบาย)

(c) One explains    (คนเราอธิบาย)

(d) The explanation of    (การอธิบายของ)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อบอกว่าประธานที่อยู่ข้างในประโยค  (หลังเครื่องหมายคอมมา)  ทำกริยาของประโยคเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • __________ time and labor, cartoonists generally draw the hands of their characters with only three fingers and a thumb.

(___________ เวลาและแรงงาน,  นักเขียนการ์ตูนโดยทั่วไปจะวาดมือของตัวละคร (ตัวการ์ตูน) เพียงนิ้วมือ    นิ้ว  และนิ้วหัวแม่มือเท่านั้น)  (คือ  วาดนิ้วมือของตัวการ์ตูนเพียง    นิ้ว)

(a) Save

(b) Saving

(c) Having saved

(d) To save    (เพื่อที่จะประหยัด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นการใช้  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของประธานประโยค  (อยู่หลังเครื่องหมายคอมมา)  ว่าทำกริยาเพื่อวัตถุประสงค์ใด

                                         ตัวอย่างที่ 

 • _________________________________, you must make an appointment with him.

(__________________________________________, คุณจะต้องทำการนัดหมายกับเขา)

(a) Seeing the doctor at his office

(b) If you see the doctor at his office

(c) You see the doctor at his office

(d) To see the doctor at his office    (เพื่อที่จะพบแพทย์ที่สำนักงานของเขา)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์  หมายถึง   “เพื่อที่จะ....................”   หรืออาจใช้  “in order to”   หรือ  “so as to”  แทนก็ได้,  นอกจากนั้น  ยังสามารถเอาวลีที่ขึ้นต้นด้วย  “To + Verb 1”   ไปไว้ข้างท้ายประโยคก็ได้  โดยมีความหมายเหมือนเดิมทุกประการ  (แต่ควรมีการเปลี่ยนสรรพนามให้เหมาะสม)  ดังเช่นประโยคข้างบน  สามารถเขียนได้ใหม่เป็น

 • You must make an appointment with the doctor to see (so as to see  หรือ  in order to see) him at his office.

                             ตัวอย่างประโยคอื่นๆ ในแบบนี้  เช่น

 • To succeed in life, one must work hard.

(เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต  คนเราต้องทำงานหนัก)

                             ประโยคข้างบน  สามารถเขียนใหม่ได้อีก ๔ แบบ  โดยมีความหมายเหมือนกัน  คือ

(= One must work hard to succeed in life.)

(= In order to succeed in life, one must work hard.)

(= So as to succeed in life, one must work hard.)

(= One must work hard in order to (so as to) succeed in life.)

 • To speak good English, you must practice speaking it every day.

(เพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดี  คุณจะต้องฝึกพูดมันทุกวัน)

(= You must practice speaking it every day to speak good English.)

 • To be there in time, you must get up early.

(เพื่อที่จะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คุณจะต้องตื่นแต่เช้า)

(= You must get up early to be there in time.)

 • To get a scholarship to study abroad, you must spend more time with your study.

(เพื่อให้ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ  คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนของคุณ)

(= You must spend more time with your study to get a scholarship to study abroad.)

 • To see the manager, she made an appointment with him.

(เพื่อที่จะพบผู้จัดการ,  เธอทำการนัดหมายกับเขา)

(= She made an appointment with the manager to see him.)

 • To pass the exam, he studied hard.

(เพื่อที่จะสอบให้ผ่าน, เขาศึกษาอย่างหนัก)

(= He studied hard to pass the exam.)

 

2. _____________________________________, Rosemary catches men’s attention easily.

(___________________________________, โรสแมรี่ได้รับความสนใจจากผู้ชายอย่างง่ายดาย)

(a) Blond-haired and with blue eyes

(b) Blond hair and blue eyes

(c) Blond hairs and blue eyes

(d) Blond-haired and blue-eyed    (มีผมสีบลอนด์และตาสีฟ้า)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • He is ______________________________________________________________.

(เขาเป็น ___________________________________________________________)

(a) man with round face

(b) man whose face round

(c) round-face man

(d) round-faced man    (ชายใบหน้ากลม)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   หรืออาจตอบ  “Man with a round face”  หรือ  “Man whose face is round”  ก็ได้,  ดูเพิ่มเติมการใช้รูป  A round-faced man”  จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • A dog is a ______________________________________________________ animal.

(สุนัขเป็นสัตว์ _______________________________________________________)

(a) four-legs

(b) four-leg

(c) four-legged    (๔  เท้า)

(d) four-legging    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                              ตัวอย่างที่ 

 • Anna is a ______________________________________________________ woman.

(แอนนาเป็นผู้หญิงที่ __________________________________________________)

(a) kind-heart

(b) kind heart

(c) kind-hearted    (ใจกรุณา, ใจบุญ)

(d) kind hearted

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Guava fruit is round or _________________________ and about the size of a hen’s egg.

(ผลฝรั่งมีลักษณะกลม  หรือ ___________________________ และมีขนาดประมาณไข่ไก่)

(a) shape of a pear

(b) pear in shape

(c) shaped pear

(d) pear-shaped    (มีรูปร่างเหมือนลูกแพร์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                         ตัวอย่างที่   

 • They are _______________________________________________________ people.

(พวกเขาเป็นคน _____________________________________________________)

(a) skin-dark

(b) dark-skin

(c) skinned-dark

(d) dark-skinned    (ผิวดำคล้ำ)

ตอบ   -   ข้อ  (d)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • A woman with white hair is a ________________________________________ woman.

(ผู้หญิงที่มีผมสีขาว  คือผู้หญิง _____________________________________________)

(a) white hair

(b) white-hair

(c) white haired

(d) white-haired    (ผมขาว)

ตอบ   -   ข้อ  (d)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • True hibernation takes place only among warm-blooded animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์เลือดอุ่น)

                           ประโยคข้างบนต้องใช้  “Warm-blooded”  เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น  (Compound adjective)  คือ  คำ  ๒  คำ ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์  (Adjective)  คำเดียว จะต้องมีขีด  ( - )  คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “Ed”  หลังคำนามได้  ตัวอย่าง  เช่น

 • a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย
 • an absent-minded man – คนใจลอย
 • service-minded people – คนจิตอาสา
 • a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์
 • a black-haired boy – เด็กชายผมดำ
 • a big-eyed girl – เด็กหญิงตาโต
 • red-faced people – คนหน้าแดง
 • a baby-faced man – ผู้ชายหน้าทารก
 • a thick-skinned man  – คนที่ใจคอหนักแน่น  ไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ
 • a right-handed man – ชายถนัดมือขวา
 • a left-handed woman – หญิงถนัดมือซ้าย
 • a light-fingered boy – เด็กมือเบา คือ มีนิสัยชอบล้วงกระเป๋าขโมยเงินคน
 • a light-headed man – คนที่วิงเวียนและเป็นลม  เนื่องจากป่วยหรือดื่มเหล้าจัด
 • a light-hearted girl – เด็กหญิงที่ร่าเริงและมีความสุข
 • a light-hearted remark – คำพูดที่ให้ความบันเทิงและสนุกขบขัน
 • a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น
 • a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์
 • a long-legged man – ผู้ชายขายาว
 • a big-headed boy– เด็กหัวโต
 • a far-sighted person– คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์
 • a round-eared girl– เด็กผู้หญิงหูกลม

 

3. It is so sad to consider the number of people who ______________________ in car accidents.

(มันน่าเศร้ามากเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้คน  ผู้ซึ่ง _________________ ในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(a) dead    (ตาย)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) death    (ความตาย)  (เป็นคำนาม)

(c) are killed    (ตาย, ถูกฆ่าตาย)

(d) are died     (“Die” =  ตาย  เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจใช้  “Die”  หรือ  “Are dead”  ก็ได้,  แต่นิยมใช้  “Are killed”  และ  “Die”  มากกว่า

 

4. _______________ in the latter part of the fifteenth century as a substitute for richly embroidered tapestries.

(___________ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  ๑๕  ในฐานะสิ่งทดแทนสำหรับม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน  ที่ได้รับการเย็บปักถักร้อยอย่างสวยงาม-หรูหรา)

(a) Wallpaper that originated    (กระดาษบุผนังซึ่งเกิดขึ้น)

(b) The origination of wallpaper    (การกำเนิดขึ้นของกระดาษบุผนัง)

(c) Originated the wallpaper

(d) Wallpaper originated    (กระดาษบุผนังเกิดขึ้น-เริ่มต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (Wallpaper)  และกริยา  (Originated)  ของประโยค  โดยมี  “in the latter part of the fifteenth century”  เป็นวลีกริยาวิเศษณ์บอกเวลา  (Adverbial phrase of time)  และมี  “as a substitute for richly embroidered tapestries”  เป็นส่วนขยายกริยา

 

5. ______________________________________________________, she was still thirsty.

(__________________________________________________ เธอยังคงกระหายน้ำ)

(a) In spite of Lucy drank a glass of juice    (“In spite of”  (ทั้งๆที่)  + คำนาม หรือวลี  หรือ Verb + ing)

(b) Even Lucy drank a glass of juice    (แม้กระทั่งลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(c) Though Lucy drank a glass of juice    (แม้ว่าลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

(d) Though Lucy drinks a glass of juice     (แม้ว่าลูซี่ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากกริยาในประโยคใหญ่  (She was still thirsty)  อยู่ในรูป  “Past tense” (was),  กริยาในประโยคย่อย  (Though…………………juice)  จึงต้องเป็น  “Past tense” (drank) ด้วย,  หรืออาจตอบ  ข้อ  (b)  แต่ต้องแก้เป็น  “Even though Lucy drank………...…”  หรือ  “Even if

Lucy drank............”   (แม้ว่าลูซี่ดื่ม...................)

 

6. It is less expensive to build machine parts ____________________ than to build a few at a time.

(มันราคาแพงน้อยกว่ากันที่จะสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร ___________ (เมื่อเทียบกับ) สร้างทีละ  ๒ – ๓  ชิ้นในแต่ละครั้ง)

(a) mass quantities in

(b) mass in quantities

(c) quantities in mass

(d) in mass quantities    (ในปริมาณมากๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ต้องเรียงคำแบบนี้

 

7. ________________ colonial period the great majority of New York’s settlers came from Holland.

(____________ ช่วงเวลาการเป็นอาณานิคม (ของอังกฤษ)  ผู้ตั้งรกรากถิ่นฐานในนิวยอร์กส่วนใหญ่มาจากประเทศฮอลแลนด์)

(a) Since

(b) The time

(c) During the    (ในระหว่าง)

(d) It was

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

8. Please read ________________ thoroughly before answering the questions on the backboard.

(โปรดอ่าน _______________________ อย่างละเอียดถี่ถ้วน  ก่อนตอบคำถามบนกระดานดำ)

(a) chapter two    (บทที่  ๒)

(b) second chapter

(c) two chapter

(d) chapter second

ตอบ   -   ข้อ    (a)   หรืออาจตอบ   “the second chapter”  ก็ได้

 

9. Would you please ______________________________ the door open when it is cold outside?

(คุณจะกรุณา __________ ประตูเปิดไว้  เมื่ออากาศเย็นข้างนอก  ได้หรือไม่)  (อย่าเปิดประตูทิ้งไว้  เมื่ออากาศข้างนอกเย็น)

(a) don’t leave

(b) don’t to leave

(c) not to leave

(d) not leave    (ไม่ทิ้ง, ไม่ปล่อย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Would + Verb 1”  โดย  “Not”  ต้องอยู่ระหว่าง  “Please”   และ  “Verb 1”  (please not leave)  เสมอ

 

10. Tomorrow at 8.00 a.m. Jenny has to __________________________ a history examination.

(พรุ่งนี้  เวลา    โมงเช้า  เจนนี่จำเป็นต้อง ____________________ การสอบวิชาประวัติ ศาสตร์)

(a) pass

(b) take    (เข้ารับ)

(c) succeed

(d) fail

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Take an examination  -  เข้าสอบ

 

11. One of the ___________________ Black poets in America, Lucy Terry, was a slave in Deerfield, Massachusetts.

(หนึ่งในบรรดากวีผิวดำ __________ ในอเมริกา, คือ ลูซี่ เทอร์รี่, เป็นทาสอยู่ในเมืองเดียร์ฟิวด์, รัฐแมซซาชูเซตส์)

(a) first to

(b) first was

(c) first    (คนแรกๆ, รุ่นแรกๆ)

(d) first has the

ตอบ   -   ข้อ   (c)

 

12. If a rectangle has equal sides, _____________________________________ is a square.

(ถ้าสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านเท่ากันทุกด้าน, _____________________ คือ (เป็น) สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

(a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

(b) it    (มัน)

(c) but    (แต่)

(d) then    (ต่อจากนั้น, หลังจากนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคใหญ่  (Main clause)  คือ  “it is a square

 

13. _________________________ wild dogs have very keen sense of sight, hearing, and smell.

(___________ หมาป่ามีประสาทสัมผัสที่ไวมาก (ดีเยี่ยม) ในด้านสายตา (การมองเห็น), การได้ยิน, และการดมกลิ่น)

(a) Cats are like    (แมวเหมือน-คล้ายกับ)

(b) Like the cats,    (เหมือนกับแมว,)

(c) Although the cats like    (แม้ว่าแมวชอบ)

(d) They are like the cats,    (พวกมันเหมือนกับแมว)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นวลีนำหน้าประโยค  ทำหน้าที่ขยายประธาน “Wild dogs  

 

14. We like our doctor, so we hope he doesn’t decide to go away for a long time ______________.

(เราชอบหมอของเรา  ดังนั้น  เราหวังว่าเขาจะไม่ตัดสินใจเดินทางไปไหนๆ เป็นเวลานาน ________)

(a) yet    (เลย)  (คือ  ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไป.......................เลย)

(b) still

(c) already

(d) before

ตอบ   -   ข้อ    (a)   ใช้   “Yet”  (เลย, หรือยัง)  กับประโยคปฏิเสธ  หรือคำถาม  เช่น

 • It is not dark yet.

(ยังไม่มืดเลย  -  ขณะนี้)

 • I haven’t yet met Peter.

(ผมยังไม่ได้พบปีเตอร์เลย)

 • His uncle isn’t married yet.

(ลุงของเขายังไม่แต่งงานเลย)

 • By good fortune the leak has done no damage yet.

(เพราะว่าโชคดี  การรั่วไหลยังมิได้ทำความเสียหายเลย)

 • Have you had your lunch yet?

(คุณกินอาหารกลางวันแล้วหรือยัง)

 

15. I wish I could ___________________________________________________ smoking.

(ผมปรารถนาว่าผมสามารถ ________________________________________ สูบบุหรี่) 

(a) cut down    (ลดปริมาณลง, ทำให้น้อยลง)

(b) cut up    (ตัดออกเป็นชิ้นๆ)

(c) cut away    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

(d) cut out    (ยุติ,  เลิก)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากใจความดีกว่า  ข้อ  (a)

 

16. Automatons programmed to perform a given task ___________ the flexibility and adaptability of human beings.

(หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ___________ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์)

(a) without

(b) lack    (ขาด, ขาดแคลน, ไม่มี, ปราศจาก)  ("Lack"  ในที่นี้เป็นคำกริยา)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การขาดแคลน, ความไม่มี-ไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง")  

(c) together

(d) have no

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค,  หรืออาจตอบ  “Are without” (ปราศจาก, ไม่มี)  หรือ  “Have not”  (ไม่มี)  ก็ได้,  สำหรับกริยาไม่แท้  (Programmed)  ซึ่งเรียกว่า  “Past participle”  ลดรูปมาจากอนุประโยค  “Automatons which are programmed to perform a given task

 

17. In ____________, the advent of the telephone, radio, and television has made rapid long-distance communication possible.

(ใน __________,  การปรากฏขึ้นของโทรศัพท์, วิทยุ, และโทรทัศน์  ได้ทำให้การสื่อสารทางไกลที่รวดเร็วเป็นไปได้)

(a) one hundred years later    (๑๐๐  ปีต่อมา)

(b) one hundred years ago    (๑๐๐  ปีล่วงมาแล้ว)

(c) the one hundred years since

(d) the last one hundred years    {ช่วงเวลา  ๑๐๐  ปีสุดท้าย (ล่าสุด)}  (หมายถึง  เวลา  ๑๐๐  ปีที่ผ่านมา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  ข้อ  (a)  หรือ  (b)  ก็ได้   แต่ต้องตัด  “In”  หน้าประโยคทิ้งไป

 

18. Many people want to wear clothes like ________________________________________.

(ผู้คนจำนวนมากต้องการสวมเสื้อผ้าเหมือนกับ __________________________________)

(a) those wear by film stars

(b) those wore by film stars

(c) those worn by film stars    {เสื้อผ้าที่ (ถูก) สวมโดยดาราภาพยนตร์}

(d) that worn by film stars

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ใช้   “Those”  แทน  “Clothes”  (คำนามพหูพจน์)  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำคำนี้,  สำหรับ  “That”  ใช้แทนคำนามนับไม่ได้  ซึ่งต้องเป็นเอกพจน์เสมอ  เช่น  “Water, Weather, Air, Information, Advice, Equipment, Rice, Sugar, etc.”  และใช้  “One”  แทนคำนามนับได้  เอก พจน์  (Boy, Girl, Car, House, Dog, Cat, Pen, Radio, etc.)  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำ,  สำหรับ  “Worn”  ลดรูปมาจากอนุประโยค   “…….........….those which (that) are worn by film stars”  และต้องใช้ในรูป  “Passive voice”  เนื่องจากเสื้อผ้า  “ถูกสวม”,  ดูเพิ่มเติมการใช้สรรพนาม  (Those, That, One)  แทนคำนาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนามนั้นๆ ซ้ำ  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Unlike the budget of some countries, __________________ focuses chiefly on expenditures.

(ไม่เหมือนกับงบประมาณของบางประเทศ, ___________________ เน้นด้านการใช้จ่ายเป็นหลัก)

(a) and the United States

(b) that of the United States    (งบประมาณของสหรัฐฯ)

(c) the United States, which

(d) which the United States

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ใช้  “That”  แทน  “Budget”  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำนี้ซ้ำ  ดูเพิ่มเติมการใช้คำแทนคำนาม  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ  จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • His wages as a truck-driver were considerably higher _________________ a ditch-digger.

(ค่าจ้างของเขาในฐานะคนขับรถบรรทุก  สูงกว่า _________________ คนขุดคูน้ำอย่างมากมาย)

(a) than

(b) in comparison to the wages of

(c) than those of    (ค่าจ้างของ)

(d) if not higher than, better than

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ใช้  “Those”  แทน  “Wages”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Fossil evidence indicates that the earliest cockroaches looked very much like ____________.

(หลักฐาน (จาก) ฟอสซิล (ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน)  บ่งชี้ว่า  แมลงสาบยุคแรกสุด  มีลักษณะเหมือนกันมากกับ __________)

(a) today does

(b) those of today    (แมลงสาบในปัจจุบัน)

(c) what do cockroaches now

(d) the cockroaches which are now

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากใช้  “Those”  แทน  “Cockroaches”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  พหูพจน์

                                        ตัวอย่างที่ 

 • This school has a new pool, so _____________ should have ________________ too.

(โรงเรียนนี้มีสระว่ายน้ำใหม่  ดังนั้น _____________ ควรมี ______________ เช่นเดียวกัน)

(a) our school __________ new pool

(b) our __________ new one

(c) we __________ pool

(d) ours __________ one    (โรงเรียนของเรา ....................... สระว่ายน้ำใหม่)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำแทนคำนามที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งคู่  คือ  ใช้   “Ours”  แทน  “Our school”  (ต้องใช้คำให้สมดุลกัน  คือ  “Our school”  และ  “This school” )  และใช้  “One”  แทน  “A new pool”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้  เอกพจน์

                                         ตัวอย่างที่ 

 • People in highly developed countries are generally better fed than _________________ in underdeveloped countries.

(ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก  โดยทั่วไปจะมีอาหารการกินที่ดีกว่า __________ ในประเทศด้อยพัฒนา)

(a) that

(b) those    (ผู้คน)

(c) them

(d) the one

ตอบ   -   ข้อ    (b)    เนื่องจากต้องใช้  “Those”  แทนคำนามนับได้  พหูพจน์  (People)   

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The furniture __________ is manufactured here is as good as __________ made anywhere else in the world.

(เฟอร์นิเจอร์ __________ ถูกผลิตที่นี่  ดีพอๆ กับ __________ (ซึ่งถูก) ผลิต (ทำ) ที่อื่นใดในโลก)

(a) that ____________ which

(b) which ____________ that    (ซึ่ง  .........................  เฟอร์นิเจอร์)

(c) that ____________ those

(d) which ____________ which

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ในช่องแรกอาจตอบ  “Which”  หรือ  “That”  ก็ได้  โดยทั้ง ๒ คำแทน  “Furniture”  แต่ในช่องหลัง   ต้องตอบ  “That”  เพียงอย่างเดียว  เนื่องจาก  ใช้แทน  “Furniture”  ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้  ดูคำอธิบายการใช้คำแทนนามนับได้  และนับไม่ได้จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • I’ve lost my pen.  Have you got __________________________________ I can borrow?

(ผมได้ทำปากกาหาย  คุณมี _____________________________________ ให้ผมยืมไหม)

(a) them

(b) anyone

(c) it

(d) one    (ปากกาด้ามหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ใช้   “One”  แทนนามนับได้เอกพจน์  (Pen)

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The Prime Minister is giving a press conference now; he also gave __________ at this time last week.

(นายกรัฐมนตรีกำลังประชุมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อยู่ในขณะนี้   และเขาได้จัดประชุม __________ ด้วย  ในเวลาเดียวกันนี้  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

(a) it

(b) the same

(c) them

(d) one    (ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากใช้แทนคำนามนับได้  เอกพจน์  "Press conference"

                                         ตัวอย่างที่ 

 • The houses here are a little less modern than __________________________ in the city.  

(บ้านที่นี่ทันสมัยน้อยกว่า ___________________________________ ในเมืองอยู่เล็กน้อย)

(a) that

(b) those    (บ้าน)

(c) they

(d) ones

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากแทน  “Houses”  ซึ่งเป็นคำนามนับได้พหูพจน์  แต่ถ้าเป็นคำนามนับได้เอกพจน์  (House, Car, Book, Pen, Dog)  ให้แทนด้วย  “One”  และถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  เช่น  Furniture, Advice, News, Information, Equipment, Evidence, etc.   ให้แทนด้วย  “That

                                         ตัวอย่างที่  ๑๐

 • When the boy saw the kite I had made, he asked me to make __________________ for him. 

(เมื่อเด็กคนนั้นเห็นว่าวที่ผมทำ  เขาขอร้องผมให้ทำ ___________________________ ให้แก่เขา)

(a) other

(b) it

(c) one    (ตัวหนึ่ง)

(d) the kite

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Kite”   เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์  เมื่อจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง (กล่าวซ้ำ)  ต้องใช้  “One”  แทน

                                        ตัวอย่างที่  ๑๑

 • The air of the hills is cooler than ___________________________________________.

(อากาศของเนินเขาเย็นกว่า _______________________________________________)

(a) one of the plains

(b) of the plains

(c) that of the plains    (อากาศของที่ราบ)

(d) the plains

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Air”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องแทนด้วย  “That”  และตามด้วย  “of the plains”  เพื่อให้สมดุลกัน,  ทั้งนี้  ในกรณีเป็นนามนับได้  ให้ใช้  “One”  แทน,  และถ้าเป็นนามพหูพจน์  ให้ใช้  “Those”  แทน,  สำหรับเหตุผลที่ไม่เลือก ข้อ  (d)  เนื่องจาก  จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  “อากาศ”  และ  “ที่ราบ”   มิใช่   “อากาศของเนินเขา”  และ  “อากาศของที่ราบ”  ซึ่งผิดความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบ  ตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • The book you gave me is more informative than the one I bought from a bookstore.

(หนังสือที่คุณให้ผมให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเล่มที่ผมซื้อจากร้านหนังสือ)  (Book  เป็นนามเอกพจน์นับได้  จึงต้องใช้  One  แทน เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The students in this class are more hard-working than those in that class.

(นักเรียนในห้องนี้ขยันมากกว่านักเรียนในห้องนั้น)  (Students  เป็นนามพหูพจน์  จึงต้องใช้  Those”  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 • The knowledge one obtains from self-study is sometimes much higher than that one derives from class.

(ความรู้ที่คนเราได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง  บางทีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมากมายทีเดียว)  (Knowledge เป็นนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ – จึงต้องใช้   That”  แทน  เมื่อจะกล่าวซ้ำ)

 

19. I want everything _____________________________________________ by four o’clock.

(ผมต้องการให้ทุกอย่าง ______________________________________ ตอน    โมงเย็น)

(a) is ready

(b) already    (แล้ว, เรียบร้อยแล้ว)

(c) ready    (พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ)

(d) readily    (อย่างรวดเร็ว, อย่างทันที, อย่างสะดวก, อย่างง่าย)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Verb + กรรม + คุณศัพท์  เช่น

 • She always keeps her house clean.

(เธอรักษาบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ)

 • They get themselves ready for the job.

(พวกเขาเตรียมตัวพร้อมสำหรับงาน)

 • We found the building useful to everybody.

(เราพบอาคารเป็นประโยชน์กับทุกคน)

 • He builds his house big enough to live in.

(เขาสร้างบ้านใหญ่พอที่จะอยู่อาศัย)

 

20. The work must be done, _____________________________________ difficult it may be.

(งานจะต้องถูกทำ, _____________________ มันอาจจะยาก _____________________)

(a) how

(b) however    {ไม่ว่า .................. (มันอาจจะยาก) .................. อย่างไรก็ตาม}

(c) whatever

(d) no matter

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “However + Adjective + Subject + Verb to be”  หรือ  “However + Adverb + Subject + Verb”  (ไม่ว่าประธานฯ จะ.....................อย่างไรก็ตาม)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • ______________________________________________________, she is unhappy.

(____________________________________________________,  เธอไม่มีความสุข)

(a) However she is wealthy

(b) However wealthy she may be    (ไม่ว่าเธออาจจะร่ำรวยอย่างไรก็ตาม)

(c) However wealth she has

(d) However she has wealth

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “However + Adjective + Subject + Is (are, was, were), + Subject + Verb)  ดูเปรียบเทียบกับ  “Whatever”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • ________________ the truth may have been, many Thai people concluded that the previous government was clearly to blame for the corruption and the police’s abuse of power.

{(ไม่ว่า) ความจริงจะเป็น ___________,  คนไทยจำนวนมากสรุปว่า  รัฐบาลชุดก่อนควรถูกตำหนิอย่างชัดเจนสำหรับการทุจริต  และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของตำรวจ}

(a) Whoever   (ใครก็ตาม)

(b) However   (อย่างไรก็ตาม)

(c) Whatever    (อะไรก็ตาม, อย่างไรก็ตาม)

(d) Whenever    (เมื่อไรก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูการใช้   “Whatever”  จากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • _________________________________________ you may say, I still think I am right.

(คุณอาจจะพูด __________________________________,  ผมยังคงคิดว่าผมเป็นฝ่ายถูก)

(a) However   (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) Whatever   {ไม่ว่า ................... (คุณอาจจะพูด) ................... อะไรก็ตาม}

(c) Though   (ถึงแม้ว่า)

(d) As   (เพราะว่า, ในขณะที่)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Whatever”  และ  “However”  จากประโยคข้างล่าง

 • Whatever he may say, she doesn’t believe him.

(ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตาม  เธอไม่เชื่อเขาเลย)

 • Whatever happens, keep calm.

(ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  ให้นิ่งเข้าไว้  - หรือใจเย็นเข้าไว้)

 • He volunteered to do whatever he could.

(เขารับอาสาทำ  อะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้)

 • Bill had given up whatever hopes he may have had.

(บิลได้ยกเลิกความหวังอะไรก็ตาม  ที่เขาอาจจะเคยมี)

 • I have to bring my family back whatever happens.

(ผมจำเป็นต้องนำครอบครัวกลับมา  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม)

 • Whatever you do, don’t take a trip to the Arctic.

(ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม  จงอย่าเดินทางไปอาร์คติก  - หรือขั้วโลกเหนือ)

 • He will never succeed however hard he may try.

(เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักอย่างไรก็ตาม)

 • However quickly they walked, they could not catch the bus.

(ไม่ว่าพวกเขาจะเดินเร็วอย่างไรก็ตาม  พวกเขาไม่สามารถไปขึ้นรถได้ทัน)

 • However carefully she walked, she was hit by a car.

(ไม่ว่าเธอจะเดินอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตาม  เธอถูกรถชน)

 • He studied hard; however, he did not pass the exam.

(เขาขยันเรียน   อย่างไรก็ตาม (= แต่)  เขาสอบตก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป