หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 158)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best alternative for each blank space in the dialog.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่างในบทสนทนา)

 

Products Exhibition

 

Situation  :  Jim goes to a products exhibition at a hotel.  He stops at a large booth

                        displaying cooking utensils.  The following is a conversation between Jim

                        and Mr. Smith, the booth’s salesperson.

 

Jim      :  You’ve lots of interesting products, I think.

Smith  Thank you.  We import them from several different countries.

Jim      What about this one ?  What’s it used for ?

Smith  It’s             1          , and it’s used for drying lettuce.

Jim      Are there any metal parts in it ?

Smith  No, it’s             2          .

Jim      Where does it come from ?

Smith  It was made in Japan.

Jim      What about this ?               3            ?

Smith  It’s used for making pasta – you know, spaghetti, macaroni, noodles and things like that.

Jim      And it             4          , I suppose.

Smith  Yes, it was.

Jim      Do these kitchen gadgets sell well ?

Smith  Yes, they do.  There’s a lot of interest in cooking now.  Our products              5           

                 department stores and by a lot of kitchen equipment stores too.

Jim      Don’t the gadgets              6            pretty fast ?

Smith  Some of them do,             7            food processors have become standard items.

Jim      Do you carry a line of food processors too ?

Smith  Yes, we do.               8           .  It’s made in Japan.

Jim      I’m interested in this kind of stuff because              9           , and I’ve been thinking of adding

                 a line of kitchen equipment.

Smith  Here, take one of our brochures.  All of our equipment              10            

  

1. (a) selling like hot cakes    (ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า)

    (b) sold out    (ถูกขายจนหมดเกลี้ยง)

    (c) sold in the market    (ถูกขายในตลาด)

    (d) called a salad spinner    (ถูกเรียกว่าเครื่องปั่นสลัด)

    (e) used by most housewives    (ถูกใช้โดยแม่บ้านส่วนใหญ่)

2. (a) quite strongly made    (ถูกทำอย่างแข็งแรงทีเดียว)

    (b) the latest model    (รุ่นล่าสุด)

    (c) produced by well-known foreign companies    (ถูกผลิตโดยบริษัทต่างประเทศที่มีชื่อเสียง)

    (d) a genuine metal part    (ชิ้นส่วนโลหะแท้)

    (e) all made of plastic    (ถูกทำด้วยพลาสติกทั้งหมด)

3. (a) Was it made in the country    (มันทำในประเทศหรือเปล่าครับ)

    (b) How much does it cost    (มันราคาเท่าไรครับ)

    (c) Why is it so big    (ทำไมมันใหญ่จังเลย)

    (d) What is this one used for    (อันนี้ใช้ทำอะไรครับ)

    (e) Where can I buy it if I need one    (ผมจะซื้อมันได้ที่ไหนถ้าผมต้องการสักอันหนึ่ง)

4. (a) is very expensive    (ราคาแพงมาก)

    (b) was made in Italy    (ทำในอิตาลี)

    (c) was sold in the local market only    (ขายในตลาดภายในประเทศเท่านั้น)

    (d) was imported illegally    (ถูกนำเข้ามาขายอย่างผิดกฎหมาย)

    (e) was used for drilling as well    (ถูกใช้สำหรับเจาะด้วยเช่นกัน)

5. (a) are sold in    (มีขายใน)

    (b) have arrived at    (ได้มาถึงที่)

    (c) are advertised in    (ถูกโฆษณาใน – ต้องใช้  “ในหนังสือพิมพ์, ทีวี ฯลฯ”  มิใช่  “ในห้างสรรพสินค้า”) 

           (ต้องใช้  “are advertised by”  =  “ถูกโฆษณาโดย”  ห้างสรรพสินค้า)

    (d) are manufactured by    (ถูกผลิตโดย)

    (e) are exempt from tax in    (ได้รับยกเว้นภาษีใน)

6. (a) break down    (เสีย, ชำรุด)

    (b) remind the customers    (เตือนให้ลูกค้ารำลึกถึง)

    (c) go in and out of fashion    (นำสมัยและล้าสมัย)  (หมายถึง  เข้าสู่และออกจากตลาด – ได้รับ

           ความนิยมและหมดความนิยม)

    (d) are displayed in museums    (ถูกแสดงในพิพิธภัณฑ์)

    (e) are stolen by burglars    (ถูกขโมยโดยนักงัดแงะ-ย่องเบา)

7. (a) but refrigerators and TVs, not    (แต่ตู้เย็นและทีวี, มิใช่)

    (b) such as those    (เช่น............เครื่องประกอบอาหาร...........เหล่านั้น)

    (c) also I have got    (เช่นเดียวกัน  ผมมี)

    (d) but things like    (แต่สิ่งต่างๆ เช่น)  (เลือกข้อนี้  เนื่องจาก “things like food processors”

           เป็นประธานของประโยค  โดยมี “things”  เป็นประธาน  และ  “like food processors”

           เป็นส่วนขยาย)

    (e) when you buy    (เมื่อคุณซื้อ)

8. (a) Here’s a sample    (นี่คือตัวอย่างหนึ่ง)

    (b) Nothing is of poor quality    (ไม่มีอะไรมีคุณภาพเลว)

    (c) Your clothes look very nice    (เสื้อผ้าของคุณดูดีมากเลย)

    (d) We’ve a lot of instruments    (เรามีอุปกรณ์-เครื่องมือจำนวนมาก)  (ถ้าเลือกข้อนี้  ประโยคต่อไปต้อง

           เป็น “They’re made……....…..”)

    (e) We sell them from 9 a.m. to 5 p.m.    (เราขายตั้งแต่ ๙ โมงเช้าถึง ๕ โมงเย็น)

9. (a) it isn’t fragile    (มันไม่เปราะบาง-แตกได้ง่าย)

    (b) it costs very little    (มันราคาต่ำมาก)

    (c) I hope to borrow it from my neighbor    (ผมหวังจะยืมมันจากเพื่อนบ้าน)

    (d) I own a second-hand car store    (ผมเป็นเจ้าของร้านรถยนต์มือสอง)

    (e) I own a food store    (ผมเป็นเจ้าของร้านอาหาร)

10. (a) is more expensive than that in other shops    (ราคาแพงกว่าอุปกรณ์ในร้านอื่นๆ)

      (b) will be delivered directly to you by air    (จะถูกส่งตรงไปยังคุณโดยทางอากาศ)

      (c) will be fixed for customers free of charge    (จะได้รับการซ่อมให้ลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่า)

      (d) is described in it    (ได้รับการพรรณนาไว้ในโบรชัวร์)

      (e) is brand-new and sold to housewives only    (ใหม่ถอดด้ามและขายให้กับแม่บ้านเท่านั้น)

 

(คำแปล)

 

การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์

 

สถานการณ์  :  จิมไปที่การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง  เขาแวะที่บูธขนาดใหญ่

                            ซึ่งแสดงอุปกรณ์ทำครัว  ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างจิมและสมิธ  ซึ่งเป็นพนัก

                            งานขายของบูธนั้น

 

จิม     :  ผมคิดว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยนะ

สมิธ   :  ขอบคุณครับ  เรานำเข้าพวกมันจากประเทศต่างๆ หลายประเทศ

จิม     :  อันนี้เป็นไงบ้าง (What about this one ?)  มันใช้ทำอะไรครับ

สมิธ   :  มัน               ๑              และมันใช้สำหรับทำให้ผักกาดหอมสะเด็ดน้ำ (it’s used for drying

              lettuce)

จิม     :  มีส่วนที่เป็นโลหะในอุปกรณ์นี้บ้างไหมครับ (Are there any metal parts in it ?)

สมิธ   :  ไม่มีครับ  มัน (เป็น)               ๒            

จิม     :  มันมาจากประเทศไหนครับ

สมิธ   :  มันทำในญี่ปุ่นครับ

จิม     :  แล้วอุปกรณ์ (อัน) นี้ล่ะ (What about this ?)                 ๓             

สมิธ   :  มันใช้ทำพาสต้า (อาหารแป้งผสมไข่และน้ำ) คุณรู้ไหม,  เช่น สปาเก็ตตี, มักกะโรนี, เส้นก๋วย

              เตี๋ยว  และสิ่งต่างๆ จำพวกนั้น

จิม     :  และมัน               ๔            ,  ผมคิด (นึกเอา, ทึกทักเอา, จินตนาการ, คาดคะเน, สมมติ,

              (suppose) นะ

สมิธ   :  ใช่แล้วครับ

จิม     :  อุปกรณ์ (เครื่องมือ, สิ่งประดิษฐ์) (gadgets) ในครัวเหล่านี้ขายดีไหมครับ

สมิธ   :  ขายดีครับ,  มีความสนใจกันมากมายในเรื่องการปรุงอาหาร (ทำอาหาร, ทำกับข้าว, หุงต้ม)

              (cooking) ในปัจจุบัน,  ผลิตภัณฑ์ของเรา                ๕             ห้างสรรพสินค้า  (department

              stores) และโดยร้านขายอุปกรณ์ครัวจำนวนมากด้วย

จิม      :  อุปกรณ์พวกนี้มิได้               ๖             ค่อนข้างรวดเร็ว (pretty fast) ใช่ไหมครับ   

สมิธ   :  บางประเภทเป็นแบบนั้นครับ (Some of them do.) (คือ  เข้าออกตลาดอย่างรวดเร็ว),  

                              ๗             เครื่องประกอบอาหาร (food processors)  ได้กลายเป็นสินค้ามาตรฐาน

             (standard items) (หมายถึง  เป็นที่นิยมหรือทันสมัยอยู่เสมอ)

จิม    :  คุณมีจำหน่ายในร้าน (แบก, ถือ, หาม, แบก, ลำเลียง, บรรทุก, นำติดตัว, แพร่กระจาย) (carry)

              ชุดเครื่องประกอบอาหาร (a line of food processors) ด้วยเช่นกันหรือครับ

สมิธ  :  ครับเรามี,                 ๘              มันทำในญี่ปุ่นครับ

จิม     :  ผมสนใจในสิ่งของ (วัตถุดิบ, ปัจจัย, ไส้ขนม, เนื้อแท้, แก่นแท้, สัพเพเหระ) (stuff) ประเภทนี้ 

              เพราะว่า                ๙              และผมกำลังคิดที่จะเพิ่มเติม (adding) ชุดอุปกรณ์ครัวเข้าไป

              (ในร้าน)

สมิธ  :  นี่ไง  เอาโบรชัวร์ของเราไปสักเล่มสิครับ  อุปกรณ์ (สินค้า) ทั้งหมดของเรา                ๑๐             

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป