หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 157)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best alternative for each blank space in the dialog.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่างในบทสนทนา)

 

In Charlie’s Office

 

Situation  :  Mr. Woods wants to invest in the hotel business.  He’s has decided to be a

                        partner of an old, famous hotel in California.  Below is the conversation

                        between Mr. Woods and Charlie, the hotel manager, when the latter shows

                        the former around.

 

Charlie  :  More coffee, Mr. Woods ?

Woods   No, thank you.

Charlie  Well, in that case, you should see the hotel now.

Woods   Fine.

Charlie  :              1           , please ?  (Mr. Woods follows Charlie to the hotel’s corridor.)  I think I’ll

                   tell you something about the history of the hotel.

Woods   Please do.  It seems to me             2          .   

Charlie  Well, the hotel was founded on the third of February 2008, when this part was opened.

Woods   Oh,             3           .

Charlie  :  Yes, and quite a lot of            4           have been made since then.  A new restaurant

                   was added in 2010, and an entire new air-conditioning system was installed in 2012,

                   and has been extended since then.  Four years ago, the interior of the lobby was

                   redesigned because the number of guests had increased.  In fact,            5           since

                   then, and consequently many new staff have been recruited and trained.

Woods   You’ve done a great deal since the hotel was opened, Charlie.  By the way,            6           ?

Charlie  Well, I started work here as an assistant manager in 2011, and              7            two years

                    ago.

Woods   Has the hotel made a profit every year since it was opened ?

Charlie  Well …………… yes.  Every year except in 2013,             8          , we’ve made

                    consistently good profits. Anyway, this is a typical guest room………..…..

 

1. (a) Have you had your breakfast    (คุณทานอาหารเช้าหรือยังครับ)

    (b) Could you stand up    (คุณยืนขึ้นได้ไหมครับ)

    (c) Would you follow me    (คุณจะ (กรุณา) ตามผมมาได้ไหมครับ)

    (d) Would you drink some coffee    (คุณจะดื่มกาแฟไหมครับ)

    (e) Did you come in a car or taxi    (คุณมาโดยรถยนต์หรือแท็กซี่ครับ)

2. (a) you’re quite eager    (คุณกระตือรือร้นจริงนะ)

    (b) that would be very interesting    (เรื่องนั้นจะน่าสนใจอย่างมาก)

    (c) the hotel has very few clients    (โรงแรมมีลูกค้าน้อยมาก)

    (d) it will take a long time    (มันจะใช้เวลานาน)

    (e) this place is haunted    (สถานที่นี้มีผีสิง)

3. (a) this is a masterpiece    (นี่เป็นงานชิ้นเอก-งานชิ้นดีที่สุด)

    (b) its seems so uncared for    (มันดูเหมือนไม่ได้รับการเอาใจใส่แม้แต่น้อย)

    (c) the wallpaper is peeling off    (กระดาษบุผนังห้องกำลังลอกออก)

    (d) it’s quite modern then    (มันทันสมัยมากทีเดียว  ถ้างั้น)

    (e) it’s so obsolete then    (มันล้าสมัยมาก  ถ้างั้น)

4. (a) applications for hotel jobs    (การสมัครงานโรงแรม)

    (b) hotels and restaurants    (โรงแรมและภัตตาคาร)

    (c) discoveries of oil under hotel ground    (การค้นพบน้ำมันใต้พื้นดินโรงแรม)

    (d) complaints and apologies    (การร้องทุกข์และการขอโทษ)

    (e) additions and improvements    (การต่อเติมและการปรับปรุง)

5. (a) we’ve run our business in the red    (เราได้ทำธุรกิจขาดทุน)  (“In the red”  เป็นสำนวน  หมายถึง 

           “ขาดทุน”)

    (b) we’ve doubled the number of rooms    (เราได้เพิ่มจำนวนห้องพักเป็น ๒ เท่า)

    (c) most of the original staff have returned    (พนักงานดั้งเดิมส่วนใหญ่ได้กลับมา)

    (d) we’ve tried to sell our business    (เราได้พยายามขายธุรกิจของเรา)

    (e) some of our staff have seen ghosts walk on the balcony    (พนักงานของเราบางคนได้เห็นผีเดิน

           บนระเบียง)

6. (a) how long have you been manager here    (คุณเป็นผู้จัดการที่นี่มานานเท่าไรแล้ว)

    (b) when will you quit the job    (คุณจะออกจากงานเมื่อไร)

    (c) where will you work after leaving this hotel    (คุณจะทำงานที่ไหนหลังออกจากโรงแรมนี้)

    (d) why are you hiding it    (ทำไมคุณกำลังซ่อนมันล่ะ)

    (e) what do most guests say about the hotel    (แขกส่วนใหญ่พูดอะไรเกี่ยวกับโรงแรม)

7. (a) I resigned from the hotel    (ผมลาออกจากโรงแรม)

    (b) I planned to run the hotel business of my own    (ผมวางแผนจะทำธุรกิจโรงแรมของผมเอง) 

           (ไม่เป็นลูกจ้างคนอื่น)

    (c) I married at this hotel    (ผมแต่งงานที่โรงแรมนี้)

    (d) I was made manager    (ผมได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ)

    (e) I encouraged my staff to work harder    (ผมกระตุ้นให้พนักงานของผมทำงานหนักขึ้น)

8. (a) when I first met my wife in the hotel    (เมื่อผมพบภรรยาเป็นครั้งแรกในโรงแรม)

    (b) when I had a one-month holiday with my family abroad    (เมื่อผมไปเที่ยววันหยุดเป็นเวลา ๑ เดือน

           กับครอบครัวในต่างประเทศ)

    (c) which was a bad year for everybody    (ซึ่งเป็นปีที่เลวร้าย (ย่ำแย่) สำหรับทุกคน)

    (d) when we celebrated our Christmas outside the hotel    (เมื่อเราฉลองคริสต์มาสข้างนอกโรงแรม)

    (e) which was the year of presidential election for our country    (ซึ่งเป็นปีของการเลือกตั้งประธานา

           ธิบดีสำหรับประเทศของเรา)

 

(คำแปล)

 

ในห้องทำงานของชาลี

 

สถานการณ์  :  มิสเตอร์วูดส์ต้องการลงทุนในธุรกิจโรงแรม  เขาได้ตัดสินใจที่จะเป็นหุ้นส่วนของโรง

                           แรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย,  ข้างล่างนี้เป็นการสนทนาระหว่าง

                           มิสเตอร์วูดส์และชาลี, ผู้จัดการโรงแรม, เมื่อชาลีพาเขาไปเดินชมโรงแรม

 

ชาลี  :  รับกาแฟเพิ่มไหมครับ  คุณวูดส์

วูดส์  :  ไม่ครับ  ขอบคุณ

ชาลี  :  ถ้างั้น  คุณควรไปชมโรงแรมตอนนี้เลยนะครับ

วูดส์  :  ดีครับ

ชาลี  :                ๑              {มิสเตอร์วูดส์เดินตาม (follows) ชาลีไปยังระเบียง (corridor) ของโรงแรม} 

              ผมคิดว่าผมจะเล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประวัติ (history) ของโรงแรมให้คุณฟัง

วูดส์  :  เชิญเล่าเลยครับ (Please do),  มันดูเหมือนว่า               ๒            สำหรับผม

ชาลี  :  เอ้อ  โรงแรมได้รับการก่อตั้ง (สร้าง, สถาปนา) (founded) ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ปี ๒๐๐๘ 

             เมื่อส่วนนี้ (จุดที่ยืนคุยกัน) เปิด (ทำการ) ขึ้นมา 

วูดส์  : โอ้                ๓            

ชาลี  :  ใช่ครับ  และ              ๔            มากมายได้ถูกทำขึ้นตั้งแต่นั้นมา (since then),  (เช่น) ภัตตา

              คารใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในปี ๒๐๑๐  และระบบการปรับอากาศใหม่ทั้งหมด  (entire new

              air-conditioning system) ได้ถูกติดตั้ง (installed) ในปี ๒๐๑๒,  และได้รับการเพิ่มเติม

              (เพิ่มขึ้น, ขยายออก, ยืดออก, กางออก, แผ่ออก) (extended) ตั้งแต่นั้นมา,  และเมื่อ ๔ ปีล่วง

              มาแล้ว  ด้านในของห้องรับแขก (interior of the lobby) ได้ถูกออกแบบใหม่  เพราะว่าจำนวน

              แขกโรงแรม (the number of guests) ได้เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง (In fact)               ๕            

              ตั้งแต่นั้นมา  และดังนั้น (เพราะฉะนั้น, ผลที่ตามมา) (consequently)  พนักงานใหม่ๆ จำนวน

              มากได้รับการคัดเลือก (เกณฑ์, เกณฑ์ทหาร) (recruited) และฝึกอบรมครับ

วูดส์  :  คุณได้ทำอะไรมากมายสินะตั้งแต่โรงแรมเปิด  ชาลี,  เอ้อ (อ้อ) (By the way)               ๖            

ชาลี  :  อ๋อ  ผมเริ่มต้นทำงานที่นี่โดยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในปี ๒๐๑๑  และ                ๗              เมื่อสอง

              ปีมาแล้วครับ

วูดส์  :  โรงแรมนี้มีกำไร (made a profit) ทุกปีตั้งแต่เปิดใช่หรือเปล่าครับ

ชาลี  :  อ๋อ.................ใช่ครับ,  ได้กำไรทุกปียกเว้นในปี ๒๐๑๓,                 ๘            เราทำกำไรงาม

              อย่างสม่ำเสมอ (We’ve made consistently good profits.)  อย่างไรก็ตาม (Anyway)  นี่เป็น

              ห้องพักของ (แขก) โรงแรมโดยทั่วไป (typical guest room) ................... (ชาลีชี้ให้วูดส์ดู

              ห้องพักห้องหนึ่ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป