หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 152)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Secretarial Job

 

Situation  :  Pensri has applied for a job of secretary.  She goes for an interview at the

                        company she applied.  Below is an interview between the manager and her.

 

Manager  :  Good morning.  Please take a seat.

Pensri       Good morning.  Thank you.

Manager  :              1           ?

Pensri       Yes, I am.

Manager              2           ?

Pensri       I saw the advertisement from a foreign newspaper.

Manager              3           ?

Pensri       I’ve experience in computer program, such as Word, Excel and PowerPoint.  I can

                      type letters, keep files and answer the phone, too.

Manager  What languages can you speak ?

Pensri                   4           .

Manager  Great!  Why did you apply with this company ?

Pensri                   5           .

Manager  Do you have any questions ?

Pensri       Yes, sir.  When can I start my job if I pass this interview ?

Manager              6          .  Any more questions, Miss Pensri ?

Pensri       No, sir. 

Manager              7          .

Pensri       Thank you very much.  Good-bye.

 

1. (a) Why do you come here    (คุณมาที่นี่ทำไมครับ)

    (b) Who are you waiting for    (คุณกำลังรอใครหรือครับ)

    (c) You are Miss Pensri, aren’t you    (คุณคือคุณเพ็ญศรีใช่ไหมครับ)

    (d) Do you want some coffee?  It’s so cold today.    (คุณต้องการกาแฟสักหน่อยไหมครับ  มันหนาว

           มากเลยวันนี้)

2. (a) Do you like to read newspaper    (คุณชอบอ่านหนังสือพิมพ์ไหมครับ)

    (b) What did you see in the newspaper this morning    (คุณเห็นอะไรบ้างในหนังสือพิมพ์เช้านี้)

    (c) Did you see our advertisement in the newspaper asking for a secretary    (คุณเห็นโฆษณา

           ของเราในหนังสือพิมพ์รับสมัคร (ร้องขอ) เลขานุการไหมครับ)

    (d) How did you know about the job here    (คุณทราบได้อย่างไรครับเกี่ยวกับ (การรับสมัคร)

           งานที่นี่)

3. (a) Can you fix a computer    (คุณซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับ)

    (b) What special qualifications do you have for this job    (คุณมีคุณสมบัติพิเศษอะไรสำหรับ

           งานนี้ครับ)

    (c) What do you expect to do for our company    (คุณคาดหวังจะทำอะไรให้บริษัทของเราครับ)

    (d) Why do you like secretarial job    (ทำไมคุณชอบงานเลขานุการครับ)

4. (a) I can speak both English and Japanese    (ดิฉันสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นค่ะ)

    (b) I can speak Thai only    (ดิฉันพูดได้แต่ภาษาไทยเท่านั้นค่ะ)

    (c) I don’t like foreign languages.  They’re too difficult for me    (ดิฉันไม่ชอบภาษาต่างประเทศค่ะ 

           มันยากเกินไปสำหรับดิฉันค่ะ)

    (d) I try to practice speaking Chinese but it doesn’t work    (ดิฉันพยายามฝึกพูดภาษาจีน  แต่ไม่

           ได้ผลค่ะ)

5. (a) It’s near my home.  I can walk to work because I have no car.    (มันอยู่ใกล้บ้านดิฉันค่ะ  ดิฉัน

           สามารถเดินไปทำงานเพราะว่าดิฉันไม่มีรถยนต์ค่ะ)

    (b) I can take a taxi to my office.  I just pay a little fee.    (ดิฉันสามารถขึ้นรถแท็กซี่ไปที่ทำงาน 

           ดิฉันจ่ายค่ารถเพียงนิดหน่อยเท่านั้นค่ะ)

    (c) I’ve been told this company has a good management system and provides an

           opportunity to all employees for their career advancement    (มีคนบอกดิฉันว่า

           บริษัทนี้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้ก้าวหน้าในการงาน

           (อาชีพ) ของตนค่ะ)

    (d) I have no employment now.  But I’ve to get some money to pay for the room rent.    (ดิฉันไม่

           มีงานทำค่ะตอนนี้  แต่ดิฉันจำเป็นต้องมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องค่ะ)

6. (a) Next year if you have luck    (ปีหน้าถ้าคุณโชคดีค่ะ)

    (b) As early as next month, I think    (ผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดก็เดือนหน้าครับ)

    (c) I’m not sure whether our company will close down next month or not.    (ผมไม่มั่นใจว่าบริษัท

           ของเราจะปิดตัวลงในเดือนหน้าหรือไม่ครับ)

    (d) You can’t work here since we have too many employees now    (คุณไม่สามารถทำงานที่นี่หรอก

            ครับ  เพราะว่าเรามีพนักงานมากเกินไปแล้วในขณะนี้)

7. (a) We can’t let you work here because you ask for too much wage.  Good-bye.      (เราไม่สา

           มารถให้คุณทำงานที่นี่ได้  เพราะว่าคุณเรียกร้องค่าจ้างมากเกินไป  สวัสดีครับ)

    (b) We’ve to find another person to work in your place.  Good-bye.     (เราจำเป็นต้องหาคนอีกคน

           หนึ่งมาทำงานแทนคุณ  สวัสดีครับ)

    (c) I think you don’t feel well.  You should take some medicine.  Good-bye.     (ผมคิดว่าคุณรู้สึกไม่

           สบายนะ  คุณควรทานยา  สวัสดีครับ)

    (d) Thank you for coming today.  I’ll contact you again next week if our company thinks

            you’re qualified.  Good-bye.    (ขอบคุณนะครับที่มาสัมภาษณ์วันนี้  ผมจะติดต่อกับคุณอีก

            ครั้งสัปดาห์หน้า  ถ้าบริษัทของเราคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม  สวัสดีครับ)

 

(คำแปล)

 

งานเลขานุการ

 

สถานการณ์  :  เพ็ญศรีได้สมัครงานเลขานุการ  เธอเข้ารับการสัมภาษณ์ที่บริษัทที่เธอสมัครงาน

                           ข้างล่างนี้เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างผู้จัดการและเธอ

 

ผู้จัดการ   :  สวัสดีครับ  เชิญนั่งสิครับ

เพ็ญศรี     :  สวัสดีค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ผู้จัดการ   :                 ๑            

เพ็ญศรี     :  ใช่ค่ะ

ผู้จัดการ   :                 ๒            

เพ็ญศรี     :  ดิฉันเห็นจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศค่ะ

ผู้จัดการ   :                 ๓             

เพ็ญศรี     :  ดิฉันมีประสบการณ์ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเวิร์ด, เอ็กเซล และพาว

                     เว่อร์พ้อยต์ค่ะ,  ดิฉันสามารถพิมพ์จดหมาย  จัดเก็บเอกสารและรับโทรศัพท์ด้วยค่ะ

ผู้จัดการ   :  คุณพูดภาษาอะไรได้บ้างครับ

เพ็ญศรี     :                  ๔             

ผู้จัดการ   :  เยี่ยมมาก,  ทำไมคุณถึงมาสมัครงานที่บริษัทนี้ครับ

เพ็ญศรี    :                  ๕              

ผู้จัดการ  :  คุณมีคำถามอะไรไหมครับ

เพ็ญศรี    :  มีค่ะ  ดิฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไรคะ  ถ้าดิฉันสอบผ่านสัมภาษณ์ครั้งนี้

ผู้จัดการ   :                 ๖              มีคำถามเพิ่มอีกไหมครับคุณเพ็ญศรี

เพ็ญศรี     :  ไม่มีค่ะ

ผู้จัดการ   :                 ๗            

เพ็ญศรี     :  ขอบคุณมากค่ะ  สวัสดีค่ะ

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป