หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 150)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Cheaper Fuel from Sugar

 

Situation  :  Price of sugar has dropped, causing problems for sugar economy while

                        bringing advantages to sugar consumers.  Below is an interview with a

                        company scientist conducted by a news reporter.

 

Reporter  :  I understand that your company has been doing research  on the production of alcohol

                      from sugar.

Scientist   :  Yes.  We’re looking at sugar as a new, cheap source of fuel;

Reporter  Why sugar ?

Scientist    Well, there are two main economic reasons              1           .  First of all, the world

                      price of sugar             2           .

Reporter  I see.  It’s been going down for some time, in fact, hasn’t it ?

Scientist    Yes, and this has caused problems for those economies which are dependent on

                      their             3           .

Reporter  So, those countries that grow a lot of sugar must find other uses for it.

Scientist   :  Exactly, and the low world price             4           producing fuel from sugar.

Reporter  :  What’s the other reason, then ?

Scientist    Sugar is the most efficient source of alcohol.

Reporter  Do you mean it’s relatively cheap to make fuel from sugar ?

Scientist                 5           .

 

1. (a) as causes    (เป็นสาเหตุ, ในฐานะสาเหตุ)

    (b) for this    (สำหรับเรื่องนี้)

    (c) to provide    (ที่จะให้)

    (d) of explaining    (ของการอธิบาย)

2. (a) has remained stable    (ยังคงมีเสถียรภาพ)

    (b) has not changed    (มิได้เปลี่ยนแปลง)

    (c) has fallen dramatically    (ได้ลดลงมาอย่างกะทันหันและน่าสังเกต,  ได้ตกลงมาอย่างเห็น

           ได้ชัดเจน)

    (d) has gradually risen    (ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ หรือทีละหน่อย)

3. (a) alcohol production    (การผลิตแอลกอฮอล์)

    (b) alcohol exports    (สินค้าออก หรือการส่งสินค้าออกประเภทแอลกอฮอล์)

    (c) sugar production    (การผลิตน้ำตาล)

    (d) sugar imports    (สินค้าเข้า หรือการนำสินค้าเข้าประเภทแอลกอฮอล์)

4. (a) prevents us from    (ขัดขวางเราจาก)

    (b) discourages us from    (ทำให้เราหมดกำลังใจที่จะ)

    (c) forces us to turn to    (บังคับเราให้หันไปสู่)

    (d) encourages us to try    (กระตุ้นให้เราทดลอง)  (“Try + Verb + ing”  =  “ทดลอง, ลอง”  ส่วน

           “Try + To + Verb 1”  =  “พยายามที่จะ.................”)

5. (a) I don’t think so    (ผมไม่คิดอย่างนั้นนะ)

    (b) That’s right    (นั่นถูกต้องครับ)

    (c) Let me see    (ขอผมดูซิ)

    (d) No way    (ไม่มีทางหรอก)

 

เชื้อเพลิงราคาถูกกว่าจากน้ำตาล

 

สถานการณ์  :  ราคาน้ำตาลได้ลดลงมา  ก่อให้เกิดปัญหาแก่เศรษฐกิจน้ำตาลในขณะที่เป็นประโยชน์

                            ต่อผู้บริโภคน้ำตาล,  ข้างล่างนี้เป็นการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท (น้ำตาล)

                            ซึ่งดำเนินการโดยผู้สื่อข่าว

 

ผู้สื่อข่าว   :  ผมเข้าใจว่าบริษัทของคุณได้กำลังทำการวิจัยเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์จากน้ำตาล

นักวิทย์ฯ   :  ใช่ครับ  เรากำลังมองน้ำตาลในฐานะแหล่งเชื้อเพลิงแห่งใหม่และมีราคาถูก

ผู้สื่อข่าว   :  ทำไมต้องเป็นน้ำตาลล่ะครับ (Why sugar ?)

นักวิทย์ฯ   :  อ๋อ  มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆ อยู่ ๒ ประการ              ๑           , ประการแรกเลย 

                     ราคาน้ำตาลในตลาดโลก (world price of sugar)              ๒            

ผู้สื่อข่าว  :  ผมเข้าใจ (ทราบ) (see) ครับ,  ราคาได้ตกลงมาสักระยะหนึ่งแล้ว (going down for some

                     time) ตามความเป็นจริง (in fact),  ใช่ไหมครับ

นักวิทย์ฯ   :  ใช่ครับ  และสิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหากับเศรษฐกิจซึ่งต้องพึ่งพาอาศัย (dependent)

                                    ๓            ของตน

ผู้สื่อข่าว   :  ดังนั้น  ประเทศเหล่านั้นซึ่งปลูกพืชน้ำตาลจำนวนมาก  จะต้องหาวิธีใช้น้ำตาลในด้านอื่นๆ

                     (find other uses for it) (นอกเหนือจากการบริโภค)

นักวิทย์ฯ   :  แน่นอน (แน่ชัด, แม่นยำ) (Exactly) เลยครับ,  และราคาที่ต่ำในตลาดโลก              ๔            

                     (การ) ผลิตเชื้อเพลิงจากน้ำตาล

ผู้สื่อข่าว   :  แล้วอีกเหตุผลหนึ่งล่ะครับ  ถ้างั้น (What’s the other reason, then ?)

นักวิทย์ฯ   :  น้ำตาลเป็นแหล่งกำเนิด (แหล่ง, ที่มา, ต้นตอ) (source) ของแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิ

                     ภาพมากที่สุด

ผู้สื่อข่าว   :  คุณหมายความว่ามันค่อนข้างมีราคาถูก (relatively cheap)  ที่จะผลิตเชื้อเพลิงจากน้ำ

                      ตาลใช่ไหมครับ

นักวิทย์ฯ   :                 ๕            

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป