หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 149)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

What to Do after Graduation ?

 

Situation  :  Tim, a foreigner and new neighbor, asks Sakda, who he has known for some

                         time, what he will do after his graduation.

 

Tim      :  Do you study ?

Sakda  :  Yes, I am studying at a university in Bangkok.

Tim      :              1           ?

Sakda  :  I’m studying tourism.

Tim      :  And, when will you graduate ?

Sakda  :              2          .

Tim      :  Have you planned to further your study for a master’s degree ?

Sakda  :              3           .

Tim      :  What will you do after you graduate ?

Sakda  :              4           .

Tim      :  Can you speak English ?

Sakda  :  Yes, I can speak both English and Japanese.  By the way, where are you from ?

Tim      :              5          .

Sakda  :  What do you do here in Bangkok ?

Tim      :              6          .

Sakda  :  Excuse me, what is your research about ?

Tim      :              7          .

Sakda  :  Are you an engineer ?

Tim      :              8          .

Sakda  :  How long will you stay in Thailand ?

Tim      :              9          .

Sakda  :  I wish you could.  I think I’ve to go now.  Hope to see you again next time.  Have a nice day.

Tim      :               10          .

 

1. (a) Where is your university    (มหาวิทยาลัยของคุณอยู่ที่ไหน)

    (b) Are you an undergraduate or a graduate    (คุณเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือนักศึกษาบัณทิต) 

           (หมายถึง  ระดับปริญญาโทหรือเอก)

    (c) What subject do you study    (คุณเรียนสาขาวิชาอะไร)

    (d) How much do you pay for the tuition fee    (คุณจ่ายเงินเท่าไรสำหรับค่าเล่าเรียน)

2. (a) I’ll apply for a job after I graduate    (ผมจะสมัครงานหลังจากเรียนจบ)

    (b) I’ll graduate after I pass my final exam    (ผมจะเรียนจบหลังผมสอบไล่ผ่าน)

    (c) I’ll further my study abroad after I graduate    (ผมจะเรียนต่อต่างประเทศหลังเรียนจบ)

    (d) I will graduate next semester    (ผมจะเรียนจบในภาคการศึกษาหน้า)

3. (a) Yes, I hope to study in a foreign university    (ใช่ครับ  ผมหวังจะเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)

    (b) No, not yet.  I think I’m looking for a job    (ยังครับ  ผมคิดว่าผมจะหางานทำนะ)

    (c) Yes, if my parents allow me to    (ใช่ครับ  ถ้าพ่อแม่ของผมอนุญาตให้เรียน)

    (d) No, I don’t like to study.  It’s too boring for me    (ยังครับ  ผมไม่ชอบเรียน  มันน่าเบื่อเกินไปสำหรับผม)

4. (a) I wish to be a guide for a local tourist company    (ผมอยากเป็นมัคคุเทศก์ให้กับบริษัท

           ท่องเที่ยวในประเทศ)

    (b) I’ll get a bachelor degree    (ผมจะได้รับปริญญาตรี)

    (c) I’ll go to live with my uncle in northern Thailand    (ผมจะไปอาศัยอยู่กับลุงทางภาคเหนือของ

           ประเทศไทย)

    (d) I’ll have a two-week holiday in Hua-Hin    (ผมจะไปพักผ่อน ๒ สัปดาห์ที่หัวหิน)

5. (a) I’m from an American company    (ผมมาจากบริษัทอเมริกัน)

    (b) I’m from the Bangkok airport    (ผมมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ)

    (c) I’m from Vancouver, Canada.    (ผมมาจากเมืองแวนคูเวอร์  ประเทศแคนาดา)

    (d) I’m from a hotel in Bangkok    (ผมมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ)

6. (a) I’m a tourist    (ผมเป็นนักท่องเที่ยว)

    (b) I’m doing research in Bangkok for an American company    (ผมกำลังทำวิจัยในกรุงเทพฯ

           ให้กับบริษัทอเมริกันแห่งหนึ่ง)

    (c) I wish to get a job in Bangkok    (ผมหวังจะได้งานทำในกรุงเทพฯ)

    (d) I do nothing since I can’t find a job    (ผมไม่ได้ทำอะไรเลย  เพราะว่าผมหางานทำไม่ได้)

7. (a) It’s about a restoration of the historical site at a Bangkok temple    (มันเกี่ยวกับการปฏิสังขรณ์

           โบราณสถานที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ)

    (b) It’s about the making of clothes with Thai silk    (มันเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้าด้วยไหมไทย)

    (c) It’s about the Bangkok people’s preference of shampoo products    (มันเกี่ยวกับความนิยมผลิต

           ภัณฑ์ยาสระผมของคนกรุงเทพฯ)

    (d) It’s about lubrication oil used for cars    (มันเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้ในรถยนต์)

8. (a) No, I’m a pianist    (เปล่า  ผมเป็นนักเปียโน)

    (b) No, I’m an artist    (เปล่า  ผมเป็นศิลปิน)

    (c) Yes, I’m an aviation engineer    (ใช่แล้ว  ผมเป็นวิศวกรการบิน)

    (d) Yes, I’m a mechanical engineer    (ใช่แล้ว  ผมเป็นวิศวกรเครื่องกล)

9. (a) I’ll overstay my visa    (ผมจะพักจนเกินอายุวีซ่า)

    (b) I’ll stay until my company calls me back    (ผมจะพักจนกระทั่งบริษัทเรียกตัวผมกลับ)

    (c) For about six months, if I can complete my research    (ซักประมาณ ๖ เดือน  ถ้าผมสา

           มารถทำงานวิจัยของผมได้เสร็จ)

    (d) I’ll stay here as long as I have money to spend    (ผมจะพักอยู่ที่นี่ตราบเท่าที่ผมยังมีเงินใช้จ่าย)

10. (a) You too, bye    (คุณก็เช่นเดียวกันครับ  สวัสดี)

      (b) I always have a nice day    (ผมมีความสุขเสมอ)

      (c) It’s going to rain, I think    (ผมคิดว่าฝนกำลังจะตก)

      (d) It’s very hot this afternoon    (มันร้อนมากเลยบ่ายนี้)

 

(คำแปล)

 

จะทำอะไรหลังเรียนจบ

 

สถานการณ์  :  ทิม  ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศและเพื่อนบ้านใหม่  ถามศักดา  ผู้ซึ่งเขาได้รู้จักมาเป็น

                            ระยะหนึ่งแล้ว  ว่าเขาจะทำอะไรหลังจบการศึกษา

 

ทิม      :  คุณเรียนหนังสือหรือเปล่า

ศักดา  :  ใช่ครับ  ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

ทิม       :                ๑             

ศักดา  :  ผมกำลังศึกษาด้านการท่องเที่ยว

ทิม       :  คุณจะเรียนจบเมื่อไรล่ะ

ศักดา  :                ๒            

ทิม       :  แล้วคุณได้วางแผนจะเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือเปล่าล่ะ

ศักดา  :                ๓             

ทิม       :  คุณจะทำอะไรหลังคุณเรียนจบ

ศักดา  :                ๔             

ทิม       :  คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

ศักดา  :  ได้ครับ  ผมพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น,  เอ้อ  คุณมาจากประเทศไหนครับ (By the

                way, where are you from ?)

ทิม       :                 ๕            

ศักดา  :  แล้วคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่ในกรุงเทพฯ ล่ะ

ทิม       :                ๖            

ศักดา  :  ขอโทษเถอะ  งานวิจัยของคุณเกี่ยวกับอะไรครับ (what is your research about ?)

ทิม       :                ๗            

ศักดา  :  คุณเป็นวิศวกรหรือครับ

ทิม       :                ๘            

ศักดา  :  คุณจะพักอยู่ในเมืองไทยนานเท่าไรครับ

ทิม       :                ๙             

ศักดา  :  ผมขอให้คุณทำได้สำเร็จ,  ผมคิดว่าผมต้องไปแล้วละ  หวังว่าจะได้พบคุณอีกนะคราวหน้า, 

                ขอให้โชคดี-มีความสุขนะ (Have a nice day.)

ทิม       :                 ๑๐            

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป