หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 119)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  A company’s manager writes to his prospective customer, Mr. Johnson,

                        telling about its product.

 

Dear  Mr. Johnson :

 

          Thank you for your request for information           1          our new Air Purifier.  We are           2        

that you will find the enclosed brochure helpful in choosing just the            3           model for your home.

          As you will             4          ,  we manufacture Air Purifiers in several modelsWe will be happy to

           5          any additional information or assistance you may need.

 

                                                                                                                               Sincerely,

                                                                                                                           Robin William  

 

1. (a) concerning    (เกี่ยวกับ, สัมพันธ์กับ)

    (b) including    (รวมทั้ง, รวมถึง)

    (c) relating    (เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน, บอก, เล่า, บรรยาย)  (มักตามด้วย “To”)

    (d) suggesting    (แนะนำ, เสนอแนะ, ชี้แนะ, ชักชวน, บอกเป็นนัย, แย้ม, กระตุ้น)

2. (a) appreciated    (เห็นคุณค่า, ชื่นชม, ชมเชย, พอใจ, ตระหนัก, (เงิน) มีค่าสูงขึ้น)

    (b) pleased    (ยินดี, พอใจ, เพลิดเพลิน, ถูกใจ)

    (c) grateful    (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)

    (d) confident    (เชื่อมั่น, มั่นใจ, ไว้วางใจ, กล้า, กล้าเกินไป)

3. (a) correct    (ถูกต้อง, ไร้ความผิด, สมควร)

    (b) real    (จริง, แท้, แท้จริง, โดยแท้, ไม่ปลอม, จริงใจ)

    (c) right    (เหมาะสม, ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, สมควร, เรียบร้อย, เป็นธรรม, ชอบธรรม, ยุติธรรม, (ข้าง)

           ขวา, ตรง, ตรงไปตรงมา, เป็นมุมฉาก)

    (d) original    (ดั้งเดิม, เดิม, แรกเริ่ม, ต้นตอ, ต้นฉบับ, เป็นรากฐาน, ใหม่, สด, เป็นครั้งแรก, เป็นของเดิม, เป็น

           ของแท้, ไม่เอาอย่างใคร, ไม่ซ้ำแบบใคร)

4. (a) consider    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง, รำลึก, ถือว่า, นับถือ)

    (b) notice    (สังเกตเห็น, ระวัง, แจ้งความ, ประกาศ, แจ้งล่วงหน้า, ออกความเห็น, ให้ความสนใจ)

    (c) recognize    (จำได้เมื่อเห็น, จำแนกออก, รู้จัก, ยอมรับ, สำนึก, ทักทาย, แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า)

    (d) assume    (สันนิษฐาน, นึกเอา, ทึกทักเอา, สมมติ, รับ, ครอง, ยึดเอาดื้อๆ, เข้ารับตำแหน่ง)

5. (a) disclose    (เปิดเผย)

    (b) discover    (ค้นพบ)

    (c) reply    (ตอบ)

    (d) supply    (ให้, จัดหา, จัดส่ง, ส่งเสบียง, บรรจุ, เสริม, ผนวก, ชดเชย, ชดใช้, แทนที่)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  ผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งเขียนจดหมายถึงผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าของตน (ในอนาคต)

                           (prospective customer) คือ มิสเตอร์จอห์นสัน  บอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

เรียน คุณจอห์นสัน,

 

            ขอบคุณสำหรับคำร้องขอ (request) ของคุณ             ๑           เครื่องฟอกอากาศ  (Air Purifier) รุ่นใหม่ของเรา,  เรา              ๒           ว่าคุณจะพบว่าโบรชัวร์ที่แนบมาด้วย (enclosed) นี้จะมีประโยชน์ (ให้ความช่วยเหลือ) (helpful) ในการเลือกแบบ (ตัวอย่าง, หุ่นจำลอง, บุคคลตัวอย่าง, นางแบบ, แบบโครงสร้าง) (model) ที่             ๓            สำหรับบ้านของคุณ

            ตามที่คุณจะ              ๔           ,  เราผลิต (manufacture) เครื่องฟอกอากาศในแบบที่หลากหลาย,  เราจะมีความสุข (ยินดี) ที่จะ             ๕           ข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือ  (assistance) ใดๆ ซึ่งคุณอาจจะต้องการ

 

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                      โรบิน  วิลเลียม

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป