หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 116)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  A mother is talking to her son, who is a first-year engineering student, at

                        breakfast.

 

Mother  :  What time did you get home last night ?

Son         :  About 9 o’clock, I guess.

Mother  :             1          to say you wouldn’t be home for dinner ?

Son         :  We didn’t finish volleyball practice             2          7 o’clock.  Then some of my friends

                              3          something to eat.  There was nowhere to phone.

Mother  :  This is the third time this week you           4           dinner at home.  I don’t like

                               5           home so late.  When do you have time to do your homework ?

Son         :  Oh, I do it at school.

Mother  :  But            6           open a book.  How do you expect to pass your courses if you

                               7           sports ?

Son         :              8          you were already sleeping at 9 last night ?

Mother  :  Don’t try to change the             9          .  I want you to come right home after school

                  from now on.

Son         :              10          .  My seniors will think I have no             11          .

Mother  :  Okay.  You can practice until 6, but I want you home for dinner by 7.  Is that fair ?

Son         :  Yes, I guess so.  And if I           12          be late, I promise to call and let you know.

 

1. (a) Why didn’t you call    (ทำไมลูกไม่โทรฯ)

    (b) When did you call    (ลูกโทรฯ เมื่อไร)

    (c) How couldn’t you call    (ลูกไม่สามารถโทรฯ อย่างไร)

    (d) How come you called    (เป็นไปได้อย่างไรที่ลูกโทรฯ)

2. (a) before    (ก่อน)

    (b) from    (จาก)

    (c) after    (หลัง)

    (d) until    (จนกระทั่ง)

3. (a) wanted to take    (ต้องการไปเอา)

    (b) decided to get    (ตัดสินใจไปหา)

    (c) should have had    (ควรที่จะมี)

    (d) would have bought    (คงจะได้ซื้อ)

4. (a) won’t eat    (จะไม่ทาน)

    (b) weren’t having    (มิได้กำลังทาน)

    (c) can’t eat    (ไม่สามารถทาน)

    (d) missed having    (พลาดโอกาสทาน)

5. (a) going    (ไป)

    (b) you to come    (ลูกกลับมา)

    (c) it to go    (มันไป)

    (d) working at    (ทำงานที่)

6. (a) you don’t always    (ลูกมิได้.....................อย่างสม่ำเสมอ)

    (b) I never see you    (แม่ไม่เคยเห็นลูก)

    (c) you’d better not    (ลูกไม่ควรจะ)

    (d) it doesn’t help to    (มันไม่ได้ช่วย)

7. (a) are so good at    (เก่งมากในเรื่อง)

    (b) can’t even play    (ไม่สามารถแม้กระทั่งเล่น)

    (c) spend so much time on    (ใช้เวลามากมายไปกับ)

    (d) don’t pay enough attention to    (ไม่ให้ความเอาใจใส่อย่างเพียงพอกับ)

8. (a) How come    (เป็นไปได้อย่างไร)

    (b) What for    (เพื่ออะไร)

    (c) How early    (หัวค่ำเท่าใด)

    (d) What happened    (อะไรเกิดขึ้น)

9. (a) story    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เทพนิยาย, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, ข่าว, รายงานข่าว,

           เรื่องโกหก)

    (b) field    (สาขาวิชา, ขอบเขต, อาณาจักร, ทุ่งนา, ทุ่งกว้าง, สนาม, สนามกีฬา, สนามรบ)

    (c) subject    (เรื่อง, หัวข้อ, ประเด็น, กรณี, สาขาวิชา, สาเหตุ, มูลเหตุ, ประชากร, ไพร่ฟ้า

           ข้าแผ่นดิน, ผู้ใต้บังคับบัญชา, ผู้รับการทดสอบ, ตัวทดลอง, ประธานประโยค)

    (d) framework    (กรอบโครงร่าง, กรอบ, เค้าโครง, โครงสร้าง, วงกบ)

10. (a) But I can’t    (แต่ผมไม่สามารถทำได้...................คือ กลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน)

      (b) Better late than never    (ทำอะไรล่าช้ายังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย)

      (c) No, I don’t like to    (ไม่  ผมไม่อยากกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน)

      (d) The sooner the better    (ยิ่งเร็วยิ่งดี)

11. (a) brotherhood    (ความเป็นพี่เป็นน้อง, ภราดรภาพ)

      (b) team spirit    (สปิริตของทีม, ความมุ่งมั่นของทีม)

      (c) seniority    (ความเป็นผู้มีอาวุโส, การมีอายุมาก, ตำแหน่งผู้อาวุโส, การนับถือรุ่นพี่)

      (d) school unity    (ความสามัคคีของโรงเรียน)

12. (a) had better    (ควรจะ)

      (b) could    (สามารถ)

      (c) ought to    (ควรจะ)

      (d) have to    (จำเป็นต้อง)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  แม่คนหนึ่งกำลังพูดคุยกับลูกชายของเธอ  ผู้ซึ่งเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ปีที่ ๑

                           ณ เวลาอาหารเช้า

 

แม่  :  ลูกกลับบ้านเวลาใดเมื่อคืนที่ผ่านมา

ลูก  :  ประมาณ ๓ ทุ่มครับ  ผมคิดว่า (guess) นะ

แม่  :               ๑          มาบอกว่าลูกจะไม่กลับบ้านมาทานอาหารอาหารเย็น (อาหารค่ำ) (dinner) ล่ะ   

ลูก  :  พวกเรายังซ้อมวอลเลย์บอลไม่เสร็จ              ๒            หนึ่งทุ่มครับ  ต่อจากนั้น  เพื่อนของผม

           บางคน              ๓            อะไรบางอย่างทาน,  (แล้วก็) ไม่มีที่ให้โทรศัพท์ครับ (There was

           nowhere to phone.)

แม่  :  นี่เป็นครั้งที่ ๓ ในสัปดาห์นี้แล้วนะที่ลูก              ๔            อาหารเย็น (ค่ำ) ที่บ้าน,  แม่ไม่อยากให้

                         ๕            บ้านดึกมาก (so late),  แล้วลูกมีเวลาทำการบ้านเมื่อไหร่ล่ะ

ลูก  :  โอ้  ผมทำการบ้านที่โรงเรียนครับ (I do it at school.)

แม่  :  แต่             ๖            เปิดหนังสือเลยนะ,  ลูกคาดหวังว่าจะสอบผ่านวิชาต่างๆ (expect to

            pass your courses) ได้อย่างไร  ถ้าลูก              ๗             กีฬา

ลูก  :                 ๘             ที่แม่กำลังหลับอยู่เมื่อตอน ๓ ทุ่มเมื่อคืนนี้

แม่  :  อย่าพยายามเปลี่ยน              ๙            (เรื่องพูด)  แม่ต้องการให้ลูกกลับบ้านทันทีหลังเลิก

             เรียน (come right home after school) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (from now on)

ลูก  :                  ๑๐           รุ่นพี่ (นักเรียนหรือนักศึกษาปีสุดท้าย, ผู้อาวุโส, ผู้มีอายุสูงกว่า)

           (seniors) ของผมจะคิดว่าผมไม่มี               ๑๑            .

แม่  :  ตกลง  ลูกสามารถฝึกซ้อม (กีฬา) ได้จนกระทั่ง ๖ โมงเย็น,  แต่แม่ต้องการให้ลูกกลับบ้านเพื่อ

           กินอาหารค่ำเวลา ๑ ทุ่ม,  นั่นยุติธรรมดีไหมล่ะ (Is that fair ?)

ลูก  :  ครับ  ผมคิดเช่นนั้นครับ  และถ้าผม              ๑๒             กลับบ้านช้า (late)  ผมสัญญาว่าจะ

            โทรฯ มาบอกให้แม่รู้ (call and let you know)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป