หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 114)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Peter is writing a letter to an airline agent.

 

                                                                                                                           33 Conrad Ave.

                                                                                                                           Denver, Colorado

                                                                                                                           U.S.A.

                                                                                             November 13, 2020

Dear Sir,

          While I am hardly a frequent passenger, I have flown with your airline on several            1         to visit members of my family in Southeast Asia.  On my most recent journey I had a most irritating                           2            which I feel I should inform you            3          .

                     4          you no doubt know, your airline presents passengers with a small pouch containing a toothbrush, a tiny tube of paste and a pair of wooly socks.  Thinking that I would make use of these items, I went to the bathroom.              5           on squeezing the tube, the paste came out of the bottom all over my hand.  Initially I thought I had been             6           unlucky, but the second and the third tubes the flight attendant gave me were equally substandard.

          I            7           that an airline of your fame should be            8          that such second-rate goods do nothing for your reputation.

 

                                                                                                                           Yours truly,

                                                                                                                   Peter Cunningham  

 

1. (a) events    (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, งานที่จัดขึ้น, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

    (b) occasions    (โอกาส, คราว, จังหวะ, กาลสมัย, ฤกษ์, เหตุผล, ธุรกิจ, งาน)

    (c) times    (ครั้ง, สมัย)

    (d) opportunities    (โอกาสที่ดี, จังหวะที่ดี, กาละที่เหมาะสม)

2. (a) experience    (ประสบการณ์, ความรู้จากประสบการณ์, ความชัดเจน)

    (b) situation    (สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่, สภาพ, ภาวะ)

    (c) affair    (ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรักใคร่, เรื่องส่วนตัว, การลอบมีชู้)

    (d) matter    (สถานการณ์, สภาวะ, ความสำคัญ, วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา)

3. (a) to

    (b) of    (เกี่ยวกับมัน)  (“Inform you of”  =  “แจ้งให้คุณทราบ.................เกี่ยวกับมัน”)  (ต้องตาม

           ด้วย  Preposition “Of”  เนื่องจากมาจากโครงสร้าง  “To inform someone of something” 

           =   “แจ้งให้ใครทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไร”)

    (c) on  

    (d) with   

4. (a) Though    (แม้ว่า, ถึงแม้ว่า)

    (b) After    (หลังจาก)

    (c) As    (ตามที่, ดังที่, เนื่องจาก, ในฐานะ, เป็น)

    (d) Before    (ก่อน, ก่อนหน้านี้)

5. (a) Thereafter    (หลังจากนั้น, ต่อมาภายหลัง)

    (b) Consequently    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, ผลที่ตามมา)

    (c) Moreover    (ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น)

    (d) However    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

6. (a) easily    (อย่างง่ายดาย)

    (b) simply    (เพียงแต่............เท่านั้น, ง่ายๆ, ชัดเจน, เรียบๆ, ตรงไปตรงมา, แท้ๆ, ทั้งหมด)

    (c) badly    (อย่างเลว, อย่างมากๆ)

    (d) surely    (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย)

7. (a) feel    (รู้สึก, สำนึก, ซาบซึ้ง, เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คลำ, คลำหา)

    (b) sense    (เข้าใจ, เข้าใจความหมาย, สำนึก, สังหรณ์, ตื่นตัว, ตระหนัก)

    (c) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, มีความหวัง, ฝากฝัง, มอบหมาย, ให้สินเชื่อ)

    (d) wish    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ, ประสงค์)

8. (a) serious    (เคร่งขรึม, ขรึม, เอาจริงเอาจัง, ไม่เหลาะแหละ, ไม่ล้อเล่น, ขึงขัง, สาหัส, ร้ายแรง)

    (b) certain    (แน่ใจ, แน่นอน, ประจักษ์แจ้ง, แน่ๆ, ไม่มีพลาด, เชื่อมั่น, บ้าง, บางชนิดบางอย่าง)

    (c) aware    (ตระหนัก, ทราบ, รู้ตัว, รู้สึกตัว)

    (d) careful    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  ปีเตอร์กำลังเขียนจดหมายถึงตัวแทนสายการบิน

 

                                                                                                                           ๓๓ ถนนคอนราด

                                                                                                                           เดนเวอร์, โคโลราโด

                                                                                                                           สหรัฐฯ

                                                                                           ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการฯ

            ในขณะที่ผมมิใช่ผู้โดยสารที่บินกับคุณบ่อยๆ (hardly a frequent passenger)  ผมได้บิน (ใช้บริการ) กับสายการบินของคุณในหลาย            ๑           เพื่อไปเยี่ยมเยียนสมาชิกของครอบครัวของผมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,  เมื่อผมเดินทางครั้งล่าสุด (On my most recent journey)  ผมมี         ๒        ที่น่าหงุดหงิด-รำคาญใจ (irritating) มากที่สุดครั้งหนึ่ง  ซึ่งผมรู้สึกว่าผมควรแจ้ง (inform) ให้คุณทราบ              ๓            .

                         ๔           คุณทราบอย่างไม่ต้องสงสัยเลย (you no doubt know),  สายการบินของคุณมอบ (presents) ถุง (กระเป๋า, ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้, พวง, โพรง) (pouch) ใบเล็กให้แก่ผู้โดยสาร  ซึ่งถุงนี้บรรจุแปรงสีฟัน, ยาสีฟันหลอดเล็ก (tiny tube of paste) และถุงเท้าขนสัตว์คู่หนึ่ง (a pair of wooly socks),  เมื่อคิดว่าผมจะใช้ประโยชน์สิ่งของเหล่านี้ (Thinking that I would make use of these items)  ผมก็ไปเข้าห้องน้ำ (bathroom),               ๕            เมื่อผมบีบหลอดยาสีฟัน (on squeezing the tube)  ยาสีฟันก็ทะลักออกมาทางก้นหลอดเลอะมือผมไปหมด (the paste came out of the bottom all over my hand),  ในตอนแรก (ครั้งแรก, เริ่มแรก) (Initially) ผมคิดว่าผม             ๖           โชคไม่ดี (เคราะห์ร้าย, เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล) (unlucky) (เท่านั้น)  แต่หลอดที่ ๒ และ ๓ ซึ่งพนักงานบริการบนเครื่องบิน (flight attendant) ให้ผม  ก็ (คุณภาพ) ต่ำกว่ามาตรฐานเท่าๆ กัน (equally substandard)

            ผม             ๗           ว่าสายการบินที่มีชื่อเสียงเช่นคุณ (an airline of your fame) ควรจะ              ๘          ว่าสินค้า (goods) ด้อยคุณภาพ (ชั้นสอง, ชั้นรอง, ปานกลาง) (second-rate) ดังกล่าว  ไม่ได้ช่วยอะไรเลย (do nothing) สำหรับชื่อเสียง (กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความมีหน้ามีตา) (reputation) ของคุณ  (หมายถึง  ไม่ได้ช่วยทำให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาเลย)

 

                                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                        ปีเตอร์ คันนิงแฮม

                                                                                                                                       

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป