หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 105)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

At the dentist’s

 

Situation  :  Sarah is an American housewife living in Bangkok.  One morning she goes to

                        the dentist’s near her apartment.  Below is the conversation between her and

                        the Thai assistant.

 

Sarah        :  I called you a couple of days ago and made an appointment.

Assistant  :  Yes,            1          your name please ?

Sarah        :  It’s Potter.  Sarah Potter.

Assistant  :              2          ah yes, here it is.  10:30 a.m. with Dr. Saowapa.              3           a

                      check-up, isn’t it ?

Sarah        :  That’s right.  My regular six-month check-up.  Nothing wrong as            4          .

Assistant  : That sounds good.              5           until the doctor is free ?

Sarah        :  Thank you.

Assistant  :  You’ll find some English language magazines on that table over there.  They’re a bit

                      old but, as you can imagine, there’s not much             6           foreign language

                      magazines.

Sarah        :  Oh,             7           many foreign patients then ?

Assistant  :              8          .  We have one or two            9           like you, but not really

                      very many.

Sarah        :              10          .  I would think that in this area you’d get lots.

Assistant  :  There goes the buzzer ……..... Miss Potter, the doctor             11          .  Follow

                      me please.

 

1. (a) may I take    (ผมขอนำไป)

    (b) could I have    (ผมขอทราบ)

    (c) can I get    (ผมขอรับ)

    (d) will you say    (คุณจะพูด)

2. (a) That’s fine    (ดีทีเดียวครับ)

    (b) Let’s wait    (เรารอกันเถอะ)

    (c) Let me check    (ผมขอตรวจสอบก่อนครับ)

    (d) You’re correct    (คุณถูกต้องแล้วครับ)

3. (a) Not    (มิใช่)

    (b) Maybe    (อาจจะ)

    (c) With    (ด้วย, กับ, พร้อมกับ)

    (d) Just    (แค่, เพียงแต่.................เท่านั้น, เพิ่งจะ)

4. (a) far as I can tell    (“As far as I can tell”  =  “ในส่วนที่ดิฉันสามารถบอกได้”)

    (b) much as I know    (“As much as I know”  =  “มากเท่าที่ดิฉันทราบ”)

    (c) I’m telling you    (“As I ‘m telling you”  =  “ตามที่ดิฉันกำลังบอกคุณ”)

    (d) I was told    (“As I was told”  =  “ตามที่มีคนบอกดิฉัน”)

5. (a) Would you sit down    (คุณจะนั่งลงไหมครับ)  (เป็นการถามว่าจะนั่งหรือไม่)

    (b) Can’t you sit down    (คุณไม่นั่งลงหรือครับ)

    (c) Would you care for a chair    (คุณต้องการเก้าอี้ไหมครับ)

    (d) Why not take a seat    (ทำไมไม่นั่งลง (เพื่อรอหมอ) ล่ะครับ)  (เป็นการเชื้อเชิญให้นั่ง)

6. (a) room for    (ที่ว่างสำหรับ)

    (b) call for    (การเรียกร้องเพื่อ, การร้องขอเพื่อ)  (“Call”  ในที่นี้เป็นคำนาม หมายถึง 

           “การร้องขอ”  - นิตยสารภาษาอังกฤษ)

    (c) supply of    (การจัดหา, แหล่งของ)

    (d) sale of    (การขาย)

7. (a) do you have    (คุณมี)

    (b) will you need    (คุณจะต้องการ)

    (c) don’t you get    (คุณไม่มี)

    (d) won’t you take    (คุณจะไม่รับ)

8. (a) More or less    (ไม่มากก็น้อย)

    (b) Of course    (แน่ละซิ, ได้แน่นอน)

    (c) Sort of    (ประเภท)

    (d) Not really    (ก็ไม่เชิงหรอก)

9. (a) walk-ins    (ลูกค้าขาจร, คนที่มาพบโดยไม่มีการนัดล่วงหน้า, คนที่เข้าไปสอบแทนคนที่สละสิทธิ์ 

           แม้ว่าตนจะมิได้สมัครสอบตั้งแต่แรก, สิ่งที่ใหญ่โตพอที่จะเข้าไปได้, ชัยชนะที่แน่นอนจากการเลือก

           ตั้งหรือแข่งขัน)

    (b) regulars    (ลูกค้าประจำ, ทหารประจำการ, ทหารอาชีพ, นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งประจำ)

           (เนื่องจากซาราห์มาตรวจทุกๆ ๖ เดือน  และมีการนัดหมายล่วงหน้า)

    (c) instances    (ตัวอย่าง, กรณี, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน)

    (d) emergencies    (กรณีฉุกเฉิน, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะปัจจุบันทันด่วน)

10. (a) I’m confused    (ดิฉันงง-สับสน)

      (b) I’m surprised    (ดิฉันประหลาดใจ-แปลกใจ-ไม่ได้คาดคิดมาก่อน)  (ที่คุณมีลูกค้า

             ต่างชาติน้อย)

      (c) I’m lost    (ดิฉันหลงทาง, ดิฉันสิ้นหวัง, ดิฉันงงจนทำอะไรไม่ถูก)

      (d) I’m worried    (ดิฉันวิตกกังวล)

11. (a) is free now    (ว่างแล้วตอนนี้)

      (b) wants me    (ต้องการผม)

      (c) is on duty    (กำลังปฏิบัติหน้าที่)

      (d) needs you    (ต้องการคุณ)

 

(คำแปล)

ที่คลีนิกหมอฟัน

 

สถานการณ์  :  ซาราห์เป็นแม่บ้านชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  เช้าวันหนึ่งเธอไปพบ

                           ทันตแพทย์ที่คลีนิกใกล้อพาร์ตเมนต์ของเธอ,  ข้างล่างเป็นการสนทนาระหว่าง

                           เธอและผู้ช่วยหมอฟันคนไทย

 

ซาราห์   :  ดิฉันโทรมาหาคุณเมื่อสองสามวันก่อน (a couple of days ago)  และทำการนัดหมาย

                  (เพื่อพบหมอ)

ผู้ช่วยฯ  :  ใช่ครับ              ๑           ชื่อของคุณหน่อยครับ

ซาราห์   :  พอร์ตเตอร์, ซาราห์ พอตเตอร์ ค่ะ

ผู้ช่วยฯ  :                ๒            อ้า  ใช่แล้ว  นี่ไงละ (here it is) (ใบเวชระเบียน),  ๑๐.๓๐ น. (ตรวจ) กับ

                  หมอเสาวภา,  (คุณ)              ๓             มารับการตรวจ (a check-up) (เท่านั้น) ใช่ไหมครับ

ซาราห์   :  ถูกต้องค่ะ  เป็นการตรวจรอบ ๖ เดือนตามปกติ (regular six-month check-up) ของดิฉัน, 

                  ไม่มีอะไรผิดปกติ (Nothing wrong)              ๔            .

ผู้ช่วยฯ :  ดีทีเดียว (That sounds good.)              ๕            จนกว่าหมอจะว่าง (until the doctor

                  is free)

ซาราห์   :  ขอบคุณค่ะ

ผู้ช่วยฯ  :  คุณจะพบนิตยสารภาษาอังกฤษอยู่บนโต๊ะนั่นที่ตรงนั้น (over there)มันออกจะเก่าอยู่

                  สักหน่อย (They’re a bit old)  แต่, ตามที่คุณจะสามารถนึกคิดได้, มี             ๖           นิตย

                  สารภาษาต่างประเทศไม่มากนักหรอกครับ (not much)

ซาราห์   :  โอ              ๗            คนไข้ชาวต่างประเทศจำนวนมาก (many foreign patients) ใช่ไหม 

                  ถ้างั้น (then)

ผู้ช่วยฯ  :                ๘             เรามี              ๙           (ชาวต่างประเทศ) คนหรือสองคนเช่นคุณ, 

                  แต่จริงๆ แล้วไม่มาก (not really very many)

ซาราห์   :                 ๑๐           ,  ดิฉันคิดว่าในบริเวณ (ย่าน) นี้  คุณจะมีลูกค้าชาวต่างประเทศมาก

                 (you’d get lots)

ผู้ช่วยฯ  : เอ้า  เสียงเครื่องเรียกคนไข้ดังขึ้นแล้ว (There goes the buzzer).........คุณพอร์ตเตอร์, 

                 คุณหมอ              ๑๑           โปรดตามผมมาสิครับ (Follow me please)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป