หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 104)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  A market researcher, Supa, is interviewing a foreign shopper in a

                       supermarket.

 

Supa  :  Good morning, sir.  Do you mind if I ask you a few questions ?

Paul   :               1           .  I’m supposed to meet my wife here in 10 minutes.

Supa  :              2           .  I’m doing a market survey for a big consumer products company.  They

               are thinking about introducing a new shampoo especially for men.              3           such

               a product ?

Paul   :  Maybe.  It depends on the quality and the price.  It             4            cheaper than my

               present shampoo.

Supa  :              5           ?

Paul   :  Baby shampoo.  I go jogging every morning,             6           to wash my hair daily.  I need

               a very mild shampoo.               7           my hair falls out.

Supa  :  What size do you prefer, and how often do you buy it ?

Paul   :  We buy the largest size             8           .  My two children use it too.

Supa  :               9            shampoo ?

Paul   :  Well,            10          , it has to be mild – suitable for daily use – with no harmful chemicals

               to pollute the environment.  It shouldn’t have a strong, perfumy scent.  It should smell

               fresh and natural.

Supa  :              11           advertising for shampoo on TV or in magazines ?

Paul   :  Actually, I’ve never bought any brand of shampoo because I liked the advertising.

Supa  :  Thank you              12           , sir.

 

1. (a) As long as it doesn’t take too long    (ตราบใดที่มันมิได้ใช้เวลานานเกินไป)

    (b) If you don’t spend a long time    (ถ้าคุณไม่ใช้เวลานาน)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากพอลต้องการ

           บอกว่า  “เชิญเลย  ถ้าการสัมภาษณ์ไม่ใช้เวลานานเกินไป”)

    (c) Not unless you use too much time    (ไม่  ถ้าคุณไม่ใช้เวลามากเกินไป)  (ต้องใช้  "No"  และ 

            “ใช้เวลา”  มักใช้กับคำกริยา  “Spend”  หรือ  “Take”)

    (d) As soon as you can start    (ในทันทีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้)  (ตอบไม่ตรงคำถาม)

2. (a) I look forward to meeting her    (ฉันปรารถนาที่จะได้พบภรรยาคุณ)  (ไม่ตรงประเด็น)

    (b) It’s too much time    (มันเป็นเวลาที่มากเกินไป)

    (c) Let’s wait a while    (เรามารอสักครู่หนึ่งเถอะ)  (ไม่ตรงประเด็น)

    (d) That’s plenty of time    (นั่นเป็นเวลามากเลยค่ะ)  (หมายถึง  นานพอที่จะสัมภาษณ์ได้)

3. (a) Can I sell you    (ฉันสามารถขายคุณได้)

    (b) Would you be interested in    (คุณจะสนใจใน)

    (c) Are you concerned with    (คุณเกี่ยวข้องกับ)

    (d) Why don’t you buy    (ทำไมคุณไม่ซื้อ)

4. (a) is likely to be    (มีแนวโน้มที่จะ)

    (b) should have been    (ควรที่จะ....................ในอดีต)  (แต่ก็มิได้เป็นเช่นนั้น)

    (c) would have to be    (จำเป็นจะต้อง)

    (d) must have been    (จะต้อง......................ในอดีต)  (ผู้พูดมั่นใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น)

5. (a) What kind of shampoo do you use    (คุณใช้แชมพูสระผมชนิดใดคะ)

    (b) How do you like your shampoo    (คุณชอบแชมพูสระผมของคุณ – ที่คุณใช้อยู่ – ไหมคะ)

    (c) What brand do you prefer    (คุณชอบแชมพูยิ่ห้อไหนมากกว่ากันคะ)

    (d) How often do you wash your hair    (คุณสระผมบ่อยเพียงใดคะ)

6. (a) because I like    (เพราะว่าผมชอบ)

    (b) until I want    (จนกระทั่งผมต้องการ)

    (c) so I have    (ดังนั้น  ผมจำเป็นต้อง)

    (d) when I return    (เมื่อผมกลับมา)

7. (a) Even    (แม้กระทั่ง, แม้แต่)

    (b) Just    (เพิ่งจะ, เพียง....................เท่านั้น)

    (c) Furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งไปกว่านั้น)

    (d) Otherwise    (มิฉะนั้น)

8. (a) for two weeks at a time    (เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง)

    (b) about every other week    (ประมาณอาทิตย์เว้นอาทิตย์)

    (c) apart from every week    (นอกเหนือจากทุกอาทิตย์)

    (d) within two weeks    (ภายใน ๒ สัปดาห์)

9. (a) What problems do you have with    (คุณมีปัญหาอะไรกับ)

    (b) Which features are required from    (คุณต้องการลักษณะเฉพาะแบบใดจาก)

    (c) What qualities do you look for in    (คุณภาพเช่นใดที่คุณมองหาใน)

    (d) Which type do you prefer of    (คุณชอบ....................แชมพูฯ...................ชนิดใดมากกว่ากัน)

10. (a) as I already told you    (ตามที่ผมได้บอกคุณไปแล้ว)

      (b) since I said before    (เพราะว่าผมพูดมาก่อนหน้านี้)

      (c) what I was going to say    (สิ่งที่ผมกำลังจะพูด)

      (d) to make the story short    (เพื่อทำให้เรื่องสั้นลง)  (ใช้เกริ่นก่อนจะสรุปข้อความที่พูดมาแล้ว)

11. (a) Can you ever notice    (คุณสามารถสังเกตเห็น)

      (b) Is there any reason for    (มีเหตุผลใดบ้างไหมสำหรับ)

      (c) Would you prefer watching    (คุณชอบดู......................มากกว่า)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจาก 

             “Prefer”  ใช้กับ  “To”   ไม่ใช่  “Or”)

      (d) Do you pay much attention to    (คุณให้ความสนใจอย่างมากมายกับ)

12. (a) for attending    (สำหรับการเข้าร่วม-เข้าฟัง-เอาใจใส่-ตั้งใจ)

      (b) for your help    (สำหรับความช่วยเหลือของคุณ)  (ที่สละเวลาให้สัมภาษณ์)

      (c) in advance    (ล่วงหน้า)

      (d) over and over    (ซ้ำแล้วซ้ำอีก, ซ้ำซาก)

                                                

(คำแปล)

สถานการณ์  :  นักวิจัยตลาด ชื่อสุภา กำลังสัมภาษณ์ผู้ซื้อของที่เป็นชาวต่างประเทศ (foreign shopper)

                           ในซุปเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่ง

 

สุภา   :  สวัสดีค่ะ  คุณจะรังเกียจไหมคะถ้าฉันจะถามคำถามคุณสักสองสามข้อ

พอล  :  (ไม่หรอก)               ๑           ,  ผมคาดว่าจะพบ (I’m supposed to meet) กับภรรยาของผม

               ที่นี่  ในอีก ๑๐ นาที (ข้างหน้า)

สุภา   :               ๒           ,  ฉันกำลังทำวิจัยตลาดสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เครื่องบริโภค (consumer

              products) ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง,  บริษัทกำลังคิดที่จะวางตลาดแชมพูสระผมชนิดใหม่สำหรับ

              ผู้ชายโดยเฉพาะ (introducing a new shampoo especially for men)             ๓            

              ผลิตภัณฑ์นั้นหรือเปล่าคะ

พอล  :  อาจจะ (สนใจ) นะ,  มันขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคา,  มัน             ๔           ราคาถูกกว่าแชมพู

              สระผมปัจจุบันของผม (ที่ผมใช้) 

สุภา   :                 ๕            

พอล  :  แชมพูสำหรับเด็กแรกเกิดครับ,  ผมวิ่งออกกำลังกาย (go jogging) ทุกเช้า              ๖           

               สระผมทุกวัน,  ผมต้องการแชมพูที่อ่อน (mild) มาก              ๗           ผมของผมจะร่วง

               (falls out)

สุภา   :  คุณชอบแชมพูขนาดใดมากกว่ากัน  และคุณซื้อมันบ่อยเท่าใดคะ

พอล  :  เราซื้อขนาดใหญ่สุดครับ              ๘           ,  ลูกๆ ๒ คนของผมก็ใช้มันด้วยเช่นกัน

สุภา   :                 ๙            แชมพูสระผม

พอล  :  เอ้อ               ๑๐           ,  มันจะต้องอ่อน – เหมาะสมสำหรับการใช้ประจำวัน (daily use) – และ

              ไม่มีสารเคมีที่มีอันตราย (harmful chemicals) ที่จะทำให้เกิดมลภาวะกับสภาพแวดล้อม

               (pollute the environment),  มันไม่ควรมีกลิ่นน้ำหอมที่รุนแรง (strong, perfumy scent)

               มันควรมีกลิ่นสดชื่นและเป็นธรรมชาติด้วย

สุภา   :               ๑๑           การโฆษณาสำหรับแชมพูสระผมทางทีวี หรือในนิตยสารไหมคะ

พอล  :  จริงๆ แล้ว (Actually)  ผมไม่เคยซื้อแชมพูสระผมยี่ห้อใด  เพราะว่าผมชอบโฆษณา (ของมัน)

สุภา   :  ขอบคุณนะคะ              ๑๒           

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป