หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 103)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  The Manager, Peter, has just called Kanya, one of his new employees, into

                       his office for a talk.

 

Kanya  :  You wanted to see me, sir ?

Peter    :  Yes, Kanya.            1         .  It’s about that report you wrote for me last week.

Kanya  :  Was it O.K. ?  I worked very hard on it.

Peter    :  Yes,            2         .  You did a good job collecting all the necessary information.

Kanya  :  Thank you.  It took a long time, but I think the results justify the slight delay.

Peter    :  It took me a very long time too.  I had to spend another two hours           3         .

Kanya  :  Well, after all, English is not my native language.

Peter    :  I           4         , but your position requires someone with a great deal of           5        

                 And you just don’t have it !

Kanya  :  So           6          ?

Peter    :  Well, you’ve done good work in the three months you’ve been here.  We’d like to

                            7         .  It seems to me we have two choices.

Kanya  :  What are they ?

Peter    :  We would be willing to pay for you to take some English writing courses for a year.  But

                 it would have to be           8          in the evenings or on weekends.

Kanya  :  And            9          ?

Peter    :  To take another position which doesn’t require so much report writing.

Kanya  :  With the same salary ?

Peter    :             10         .  The new position pays 20% less than you’re making now.

Kanya  :  I really enjoy my present job and want to do it well, so I definitely prefer the first option.

Peter     :  Good !             11           you’d say that.  But I expect to see some definite improvement

                  in your grammar very soon.

Kanya  :  Yes, sir.             12          .

 

1. (a) Take a chair, please    (ต้องใช้  “Take a seat, please”  =  “โปรดนั่งลง”)

    (b) Just sit still    (นั่งนิ่งๆ  อย่ากระดุกกระดิก)

    (c) Please sit now    (ต้องใช้  “Please sit down.”  =  “โปรดนั่งลงสิ”)

    (d) Have a seat    (เชิญนั่งสิ)

2. (a) you said so yourself    (คุณพูดเองนะ)

    (b) I can tell    (ผมสามารถบอกได้เลย)

    (c) I should have said so    (ผมควรจะได้พูดอย่างนั้น)  (แต่ก็มิได้พูด)

    (d) you’re telling me now    (คุณกำลังบอกผมอยู่ตอนนี้)

3. (a) reading the results    (อ่านผลลัพธ์.................ของรายงาน)

    (b) writing the report    (เขียนรายงาน)

    (c) correcting your mistakes    (แก้ไขความผิดพลาด – ในรายงาน – ของคุณ)

    (d) understanding your phrases    (เข้าใจวลีต่างๆ ของคุณ)

4. (a) don’t think so    (ไม่คิดเช่นนั้น)

    (b) can’t confirm it    (ไม่สามารถยืนยันมันได้)

    (c) see the truth    (เข้าใจความจริงแล้ว)

    (d) realize that    (เข้าใจ – ตระหนักถึง – เรื่องนั้น)  (ว่าภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาที่คุณใช้มาตั้งแต่เกิด)

5. (a) management skill    (ทักษะด้านการบริหารจัดการ)

    (b) interpersonal skill    (ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์)         

    (c) business knowledge    (ความรู้ทางธุรกิจ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    (d) English proficiency    (ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ)

6. (a) could you give me a reference    (คุณจะสามารถให้หนังสืออ้างอิงแก่ดิฉันได้ไหมคะ)

    (b) is this your advice    (นี่เป็นคำแนะนำของคุณหรือคะ)

    (c) what are you suggesting    (คุณกำลังแนะนำอะไร – ให้กับดิฉัน - คะ)

    (d) do you have any idea    (คุณมีข้อคิดเห็นบ้างไหมคะ)

7. (a) try you out    (ทดสอบคุณ – ด้านความเหมาะสม)

    (b) assign you    (มอบหมายงานให้คุณ)

    (c) keep you on    (รักษาคุณไว้ – เพื่อทำงานกับบริษัทต่อไป)

    (d) save you    (รักษาชีวิตคุณ)

8. (a) during your vacation    (ระหว่างการท่องเที่ยวพักผ่อนของคุณ)

    (b) on your own time    (ใช้เวลาของคุณเอง)  (หมายถึง  นอกเวลาทำงาน)

    (c) from time to time    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

    (d) between the breaks    (ระหว่างช่วงเวลาพัก)

9. (a) is this my only alternative    (นี่เป็นเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นของดิฉันหรือคะ)

    (b) what’s the other choice    (อีกทางเลือกหนึ่งคืออะไรคะ)

    (c) why do I have to go    (ทำไมดิฉันจำเป็นต้องไปคะ)

    (d) can I ask for a new job    (ดิฉันของานใหม่ทำได้ไหมคะ)

10. (a) I’m afraid not    (ผมเกรงว่าไม่นะ)  (ไม่ให้เงินเดือนเท่าเดิม)

      (b) That’s a pity    (น่าสงสารนะ, น่าเสียดายนะ)

      (c) I certainly hope so    (ผมหวังเช่นนั้นอย่างแน่นอน)

      (d) There’s a chance    (มีโอกาสนะ)  (ที่จะเป็นเช่นนั้น)

11. (a) It’s wisest    (มันฉลาดที่สุดเลย)                                                                                                       

      (b) I agree to that    (ผมเห็นด้วยกับเรื่องนั้น)

      (c) I was hoping    (ผมกำลังหวัง)

      (d) It’s a shame    (มันน่าละอาย, มันน่าขายหน้า, มันน่าเสียดาย)

12. (a) I expect nothing less    (ดิฉันไม่คาดหวังอะไรน้อยไปกว่านั้น)

      (b) I won’t work less    (ดิฉันจะไม่ทำงานน้อยไปกว่านั้น)

      (c) I hope for the best    (ดิฉันหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด)

      (d) I’ll try my best    (ดิฉันจะพยายามทำอย่างดีที่สุด)

 

(คำแปล)

สถานการณ์  :  ผู้จัดการชื่อปีเตอร์เรียกกัญญาซึ่งเป็นพนักงานใหม่คนหนึ่ง (ของบริษัท) เข้ามาใน

                           ห้องทำงานของเขาเพื่อพูดคุย

กัญญา  :  คุณ (ผู้จัดการ) ต้องการพบดิฉันใช่ไหมคะ

ปีเตอร์   :  ใช่แล้ว  กัญญา             ๑          ,  มันเกี่ยวกับรายงานฉบับนั้นที่คุณเขียนให้ผมสัปดาห์ที่แล้ว

กัญญา  :  มันใช้ได้ไหมคะ (Was it O.K.?)  ดิฉันทำงานหนักมากเลยกับรายงานฉบับนั้น

ปีเตอร์   :  ใช้ได้สิ              ๒          ,  คุณทำงานได้ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด

                   (collecting all the necessary information)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

กัญญา  :  ขอบคุณค่ะ  มันใช้เวลามากเลยค่ะ  แต่ดิฉันคิดว่าผลลัพธ์ (ของการเขียนรายงาน) พิสูจน์

                  ว่าความล่าช้านิดหน่อยเป็นเรื่องสมเหตุสมผล (results justify the slight delay) (หมายถึง 

                  เขียนล่าช้าไปหน่อยเพราะต้องเก็บข้อมูลละเอียด)

ปีเตอร์   :  ผมก็ใช้เวลานานมากเช่นเดียวกัน,  ผมจำเป็นต้องใช้เวลาอีก ๒ ชั่วโมง             ๓          

กัญญา  :  เอ้อ  ยังไงเสีย (Well after all)  ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาที่ดิฉันใช้ตั้งแต่เกิด (my native

                  language)

ปีเตอร์   :  ผม             ๔          ,  แต่ตำแหน่งงาน (position) ของคุณต้องการคนที่มี              ๕           

                  อย่างมากมายทีเดียว  และคุณก็ไม่มีมัน (ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ) เสียด้วย

กัญญา  :  ดังนั้น              ๖          

ปีเตอร์   :  อือม์  คุณทำงานได้ดีนี่ในช่วงเวลา ๓ เดือนที่คุณอยู่ที่นี่ (บริษัท),  เราอยากที่จะ 

                              ๗          ,  สำหรับผมแล้ว  มันดูเหมือนว่าเรามี ๒ ทางเลือก

กัญญา  :  อะไรบ้างคะ (What are they?)

ปีเตอร์   :  เราเต็มใจ (willing) ที่จะจ่ายเงินให้คุณไปเรียนหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ (take some

                  English writing courses) เป็นเวลา ๑ ปี  แต่มันจำเป็นต้อง              ๘           ในตอนเย็น

                  (ค่ำ) (evenings)  หรือวันสุดสัปดาห์ (weekends)

กัญญา  :  และ            ๙          

ปีเตอร์   :  (ย้ายไป) ทำงานอีกตำแหน่งหนึ่ง  (take another position)  ซึ่งไม่ต้องการการเขียนราย

                  งานมากมาย (so much report writing) นัก

กัญญา  :  ด้วยเงินเดือนเท่าเดิมหรือคะ (With the same salary?)

ปีเตอร์   :               ๑๐          ,  ตำแหน่งใหม่จ่ายเงินเดือนน้อยกว่าที่คุณกำลังได้รับอยู่ในปัจจุบัน

                  ๒๐ เปอร์เซ็นต์

กัญญา  :  ดิฉันสนุกจริงๆ กับงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน  และต้องการที่จะทำมันให้ได้ดี  ดังนั้น  ดิฉันชอบ

                   ทางเลือกแรกมากกว่า (prefer the first option) อย่างแน่นอน (อย่างเด็ดขาด) (definitely)

ปีเตอร์   :  ดีแล้ว,              ๑๑           (ว่า) คุณจะพูดเช่นนั้น  แต่ผมก็คาดหวังจะได้เห็นการปรับปรุง

                  ให้ดีขึ้น (improvement) ที่ชัดเจน (แน่ชัด, แน่นอน) (definite) ในด้านไวยากรณ์ (ภาษา

                  อังกฤษ) ของคุณในอนาคตอันใกล้มากๆ (รวดเร็ว, ฉับพลัน) (very soon)

กัญญา  :  ค่ะ,             ๑๒          

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป