หมวดข้อสอบ Scholarship (ตอนที่ 7)

Choose the word closest in meaning to the word in bold type.

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ็ตัวดำ)

1.    inadvertence (n) – การขาดความสนใจ, การไม่ตั้งใจ, การเลินเล่อ, การประมาท

     (a)   inflexibility (การไม่ยืดหยุ่น, การไม่เปลี่ยนแปลง, การไม่คล่องตัว, การไม่สามารถงอหรือบิดได้)

    (b) lack of accuracy (การขาดความถูกต้อง-แม่นยำ)

    (c) hatred (เฮ้-ทริด) (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

    (d) oversight (ความผิดพลาดที่เนื่องจากความเลินเล่อ-ไม่เอาใจใส่,  การสังเกตพลาด-พิจารณาพลาด,  การควบคุม, การดูแลอย่างเอาใจใส่)

2. incontinent (a) – ที่ควบคุมไม่อยู่, ที่บังคับไม่ได้, ที่กลั้นไม่อยู่, ที่มักมากในกาม

    (a) not happy (ไม่มีความสุข)

    (b) innumerable (มากมาย, เหลือคณานับ)

    (c) unrestrained (ไม่ยับยั้ง, ไม่อดกลั้น, ไม่หักห้าม, ไม่หน่วงเหนี่ยว, ไม่ควบคุม, ไม่ข่มใจ)

    (d) completely surrounded (ถูกล้อมรอบโดยสิ้นเชิง)

3. innuendo (อิน-นิว-เอ๊น-โด้) (n) – การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี

    (a) foul language (ภาษาหยาบคาย-ลามก)

    (b) investigation (การสืบสวน, การสอบสวน)

    (c) injustice (ความอยุติธรรม)

    (d) hinting {การพูดเปรย-พูดเป็นนัย (ในแบบที่หยาบคาย-ฟังไม่รื่นหู) , การแนะนำ, การเตือน, การบอกใบ้}

4. iniquitous (อิ-นิค-ควิ-เทิส) (a) – ชั่วช้า, ไร้ศีลธรรม, ไม่ยุติธรรม, ไม่ซื่อตรง

    (a) biased (มีอคติ, ลำเอียง, มีใจเอนเอียง, เอียง, เฉียง)

    (b) wicked (ชั่วช้า, เลวทราม, โหดร้าย, ร้ายกาจ, มีเจตนาร้าย, น่ารังเกียจ)

    (c) excessively curious (อยากรู้อยากเห็นมากเกิน)

    (d) unequal (ไม่เท่ากัน)

5. lintel (ลิ้น-เทิ่ล) (n) – ขื่อประตู

    (a) flax thread (เส้นด้ายหรือเส้นใยป่าน-ปอ)

    (b) small vegetable (ผักเล็กๆ)

    (c) bar above a door (ท่อนไม้ที่อยู่เหนือประตู)

    (d) bitter spice (เครื่องเทศที่เผ็ดร้อน)

6. lugubrious (ลิว-กู๊-บรี-เอิส) (a) – โศกเศร้า, สลดใจ, ละห้อย

    (a) mournful (ม้อร์น-เฟิ่ล) (เศร้าโศก, เสียใจ, มืดมน, ไม่สดใส, เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย)

    (b) sleek (ลื่น, เรียบเป็นมัน, อ่อนนิ่ม, มันขลับ, หวีผมหรือขนเรียบร้อย)

    (c) deceitful (หลอกลวง, ไม่ซื่อ, เต็มไปด้วยการหลอกลวง)

    (d) consolatory (ซึ่งปลอบโยน-ปลอบขวัญ, ซึ่งช่วยให้สบายใจ)

7. mayhem (เม้-เฮ่ม หรือ เม้-เอิ้ม) (n) – การประทุษร้ายที่ทำให้พิการหรือเสียโฉม,  การกระทำความผิดที่จงใจทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

    (a) deep sigh (การถอนหายใจลึก)

    (b) act of chance (การกระทำที่บังเอิญ)

    (c) criminal mutilation (การทำให้เสียโฉม-พิการ, การทำอันตราย, การตัดแขนหรือขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออกเพื่อให้ผู้อื่นพิการ – โดยเจตนาร้าย)

    (d) murder (ฆาตกรรม)

8. meticulous (มะ-ทิค-คิว-เลิส) (a) – พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้

    (a) lying (โกหก, พูดปด)

    (b) extremely painstaking (ระมัดระวังมากเกินไป) (นอกจากนั้น “painstaking” ยังหมายถึง อุตสาหะ  บากบั่น  พากเพียร  พยายาม)

    (c) irascible (โกรธง่าย, โมโหร้าย)

    (d) tawdry (ฉูดฉาดแต่ไม่มีราคา, พื้นๆ, เรียบๆ)

9. minaret (มิน-นะ-เร้ท หรือ มิ้น-นะ-เรท) (n) – หอสูงชะลูดที่ติดกับสุเหร่ามุสลิมเป็นที่ซึ่งมีการร้องแจ้งเวลาสวดมนต์

    (a) oriental bazar (ตลาดนัดของประเทศทางตะวันออก)

    (b) slender tower (หอคอยสูงยาวเรียว)

    (c) prayer rug (พรมสำหรับนั่งสวดมนต์)

    (d) tyrant (ไท้-เริ่นท) (ทรราช, ผู้ปกครองแบบเผด็จการ-กดขี่)

10. mollification (มอล-ลิ-ฟิ-เค้-ชั่น) (n) – การทำให้สงบ, การปลอบ, การทำให้อ่อนโยน, การระงับโทสะ, การลดหย่อน

      (a) washing with soap (การชำระล้างหรือฟอกด้วยสบู่)

      (b) softening ruffled feelings (การทำให้ความรู้สึกโกรธเคืองลดน้อยลง)

      (c) dressing expensively (การแต่งตัวอย่างแพง)

      (d) slight change (การเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเล็กน้อย)

11. obeisance (โอ-เบ๊ หรือ บี๊- เซิ่นซ) (n) – การเคารพ, การก้มคำนับ, การปฏิบัติตาม

      (a)   justification (การมีเหตุผลอันสมควร, เหตุผลข้อเท็จจริงหรือการอธิบายที่สนับสนุนหรือเป็นหลักฐานแก้ตัว, การพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากเหตุผลหรือข้อเท็จจริง)

      (b) conduct (ความประพฤติ)

      (c) deference (เด็ฟ-เฟอะ-เริ่นซ) (การเคารพนับถือ, การเชื่อฟัง, การยอมตาม,  การคล้อยตาม, การอนุโลม)

      (d) forethought (การมองการณ์ไกล, การคาดการณ์ล่วงหน้า)

12. oscillate (ออส-ซิล-เล้ท) (v) – สั่น, ส่าย, แกว่ง, แกว่งไกว, แกว่งไปมา, สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, มีความคิดโลเล, ทำให้แกว่ง, ทำให้ส่าย, ทำให้โลเล

      (a) kiss (จูบ)

      (b) vibrate (สั่น, สั่นสะเทือน, สั่นไหว, ระรัว, ระริก, เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็ว และซ้ำๆ, ทำให้ระรัว-ระริก, ทำให้ตื่นเต้น)

      (c) tell time (บอกเวลา)

      (d) seal a document (ปิดผนึกหรือประทับตราเอกสาร)

13. perfidy (เพ้อร์-ฟิ-ดี้) (n) – การทรยศ, การหักหลัง, การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์

      (a) confidence (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความมั่นใจในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย)

      (b)  treachery (เทร้ช-เชอะ-รี่) (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ, การไร้สัตย์, การขายเพื่อน-ขายชาติ, การหลอกลวง, การมีเล่ห์เพทุบาย)

      (c) obstinacy (ความดื้อดึง-ดื้อรั้น-ดันทุรัง, ความหัวแข็ง, การควบคุมได้ยาก)

      (d) insolence (ความอวดดี, ความทะลึ่ง, การไร้มารยาท)

14. peruse (พิ-รู้ซ) (v) อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจอย่างละเอียด

       (a)   exhaust (เอ็ก-ซ้อสท) (ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย, ใช้หมด, ทำให้หมด, สูบหรือดูดออกหมด)

      (b) change (เปลี่ยนแปลง)

      (c) read through (อ่านอย่างละเอียด)

      (d) condense (ทำให้แน่นขึ้น, ลดปริมาตร, ทำให้สั้น, ทำให้เป็นของเหลว, ทำให้กะทัดรัด, ย่อให้สั้น, ทำให้ข้น)

15. piscatorial (พิส-คะ-ท้อ-เรี่ยล) (a) – (เกี่ยวกับชาวประมง) pertaining to (เกี่ยวกับ)

      (a) fortunetelling (การดูหมอ, การทำนายโชคชะตา)

      (b) fishing (การทำประมง, การตกปลา)

      (c) letter-writing (การเขียนจดหมาย)

      (d) portraiture (พ้อร์-ทริ-เช่อะ) (ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน, ภาพคน, รูปคน)

16. platitudinous (แพล้ท-ทิ-ทู้ด-ดิ-นัส) (a) – ซึ่งซ้ำซาก-จำเจ

      (a) trite (ไทร้ท) (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อหน่าย, จืดชืด, ใช้จนเสียหรือเปื่อย, คร่ำครึ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ)

      (b) triple (๓ เท่า, ๓ หน, ๓ ชั้น, สามระดับ, สามชนิด)

      (c) boastful (ขี้โม้-ขี้คุย)

      (d) oratorical (เกี่ยวกับสุนทรพจน์หรือการแสดงสุนทรพจน์, เกี่ยวกับคำโวหาร หรือคำปราศรัย)

17. premonitory (พรี-มอน-นิ้ช-โท-รี่) (a) – ซึ่งเป็นการเตือนล่วงหน้า, ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นล่วงหน้า, ซึ่งเป็นนิมิต, ซึ่งบอกเป็นลาง

      (a) ill-fated (เคราะห์ร้าย, โชคไม่ดี)

      (b) warning in advance (ซึ่งเป็นการเตือนล่วงหน้า)

      (c) peninsular (เพ-นิ้น-ซู-ล่าร์) (ซึ่งเป็นคาบสมุทร, ซึ่งเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล)

      (d) financial (เกี่ยวกับการเงินการคลัง)

18. probity (โพร้ หรือ พร้อบ-บิ-ที่) (n) – ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา

      (a)   honesty (อ๊อน-นิส-ที่) (ความซื่อสัตย์, ความสุจริต, ความจริงใจ, ความเปิดเผย, ความซื่อตรง)

      (b) nearness (ความใกล้, ความใกล้เคียง, ความหวุดหวิด, ความเกือบจะ)

      (c) definite proof (ข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดหรือแน่นอน)

      (d) investigation (การสอบสวน, การสืบสวน)

19. propinquity (โพร-พิ้ง หรือ  พิ้น-ควิ-ที่) (n) – ความใกล้กัน, ความใกล้ชิด, ความสัมพันธ์, ความเป็นญาติ, ความคล้ายคลึงกัน

      (a) absolute fascination (เสน่ห์-แรงดึงดูด-ความตรึงตราตรึงใจโดยสมบูรณ์)

      (b) vituperation (การด่าว่า, การประณาม, การกล่าวร้าย, การใช้คำด่า, การจับผิด)

      (c) nearness (ความใกล้กัน, ความใกล้เคียง)

      (d) stinginess (ความตระหนี่, ความขี้เหนียว)

20. pundit (พั้น-ดิท) (n) – บัณฑิต, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีความรู้มาก

      (a) martyr (ม้าร์-เท่อะ) (ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งศาสนาของตน, ผู้ถูกทรมานหรือฆ่าแต่ไม่ยอมละทิ้งความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว, ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ)

      (b) scholar (สค้อล-เล่อะ) (ผู้คงแก่เรียน, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ได้รับทุน, นักเรียน, นักศึกษา)

      (c) vain person (คนไร้ประโยชน์, คนไม่มีสาระ)

      (d) gag-writer (ผู้เขียนเรื่องตลกหรือกลอนสด)

21. querulous (เคว้อ-รู-เลิส) (a) – ชอบบ่น, ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบโทษคนอื่น

      (a) habitually complaining (ชอบบ่น-ร้องทุกข์-โวยวายเป็นนิสัย)

      (b) questioning (ชอบซักถาม)

      (c) seeking anxiously (เสาะหา-แสวงหาอย่างวิตกกังวล)

      (d) whimsical {เพ้อฝัน, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, มีกิริยาท่าทางแปลก-พิกล}

22. rancor (แร๊ง-เค่อะ) (n) – ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง, ความเจ็บใจ, ความคับแค้นใจ

      (a) bitter resentment (ความแค้นใจ-ขุ่นเคืองใจที่ขมขื่น)

      (b) pride (ความภาคภูมิใจ, ความหยิ่ง)

      (c) attainment (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

      (d) superciliousness (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส-นิส) (ความหยิ่งยโส, ความทะนงตัว, ความอวดภูมิ, การวางมาด)

23. redolent (เร้ด-เดิล-เลิ่นท) (a) – มีกลิ่นหอม, หอมกรุ่น, มีกลิ่นน่าดม, ทำให้หวนระลึกถึง

      (a) grieving (กรีฟ-วิ่ง) (เสียใจ, สลดใจ)

      (b) fragrant (เฟร้-เกริ้นท) (หอม, มีกลิ่นหอม)

      (c) needy (ยากจนมาก, ขัดสน, จำเป็น)

      (d) lazy (เกียจคร้าน)

24. revulsion (ริ-วั้ล-ชั่น) (n) – การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอารมณ์, ความรู้สึกขยะแขยง, ความรังเกียจอย่างแรง, การถอยกลับ, การถอนกลับ)

      (a) backward motion (การเคลื่อนที่ไปข้างหลัง)

      (b) change of government (การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล)

      (c) degradation (เด็ก-กระ-เด๊-ชั่น) (การทำให้เสื่อม, การสึกกร่อน, การลดขั้น-ลดตำแหน่ง, การปลด, การทำให้ขายหน้า)

      (d) sudden change of feeling (การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างฉับพลัน)

25. runnel (รั้น-เนิ่ล) (n) – ลำธารเล็ก

      (a) small stream (ลำธาร-สายน้ำเล็กๆ)

      (b) arsonist (นักลอบวางเพลิง)

      (c) race track (ลู่วิ่ง, ลู่แข่งขัน)

      (d) underground passage (ทางเดินใต้ดิน)

26. sapient (เซ้-เพี่ยนท) (a) – ฉลาด, ปราดเปรื่อง, วางท่าฉลาด

      (a) juicy (จู๊-ซี่) (ฉ่ำ, มีน้ำมาก, น่าสนใจมาก, ตื่นเต้น, เร้าอารมณ์, เต็มไปด้วยสีสัน)

      (b) flavorful (เฟล้-เว่อะ-ฟุล) (มีกลิ่นหอม, มีรสชาติดี)

      (c) wise (ฉลาด)

       (d) dried up (แห้ง)

27. sartorial (ซาร์-ท้อ-เรี่ยล) (a) – เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ, เกี่ยวกับการตัดเสื้อผ้า

      (a) well-dressed (แต่งตัวดี)

      (b) relating to a tailor (เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ)

      (c) costly (มีราคาแพง)

      (d) flashy (เป็นแสงวาบ, โด่งดังชั่วประเดี๋ยว, ไม่มีรสนิยม, ที่เสแสร้ง, หรูหรา, โอ้อวด)

28. sluice (สลูซ) (n) – ทางระบายน้ำ, ฝายน้ำล้น, ประตูน้ำ, ประตูน้ำชักขึ้นลง, รางน้ำ, น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ, น้ำที่ระบายออก

      (a) period between wars (ช่วงเวลาระหว่างสงคราม)

      (b) artificial water channel (ทางน้ำไหล-ระบายน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้น)

      (c) great number (จำนวนมาก)

      (d) microscopic section (ส่วนหรือชิ้นที่เล็กจิ๋ว)

29. soporific (ซอพ-พอ-ริ้ฟ-ฟิค) (a) – ทำให้หลับ, ทำให้ง่วงหลับ, ทำให้หลับใหลทำให้เซื่องซึม)

      (a) adolescent (วัยหนุ่มสาว)

      (b) indiscreet (ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, เลินเล่อ)

      (c) inducing sleep (ทำให้หลับ)

      (d) trouble-making (ที่สร้างหรือก่อปัญหา)

30. supernumerary (ซู-เพอะ-นู้-เมอะ-แร-รี่) (a) – ที่เป็นส่วนเกิน, เกิน, มากเกิน, มีจำนวนเกิน, ที่สำรองไว้เป็นพิเศษ, ซึ่งมีไว้เพื่อเวลาจำเป็น

      (a) beyond belief (เหลือเชื่อ)

      (b) additional (ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนเกิน, ส่วนที่เพิ่มเข้ามา)

      (c) countless (มากมาย, เหลือคณานับ)

      (d) petty officer (เจ้าหน้าที่ตำแหน่งเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญอะไร)