หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 6)

Choose the word closest in meaning to the underlined word in each sentence. (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่   ละประโยค)

1. asteroid (แอส-เทอ-รอยด์) (a) – คล้ายดาว

    (a) canine tooth (ฟันสุนัข)

    (b) flowerlike (คล้ายดอกไม้)

    (c) star-shaped (มีรูปร่างเป็นดาว)

    (d) homogeneous (มีเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน)

2. attenuate (อะ-เท้น-นู-เอท) (v) – ทำให้เจือจาง, ทำให้เบาบาง, ทำให้น้อยลง

    (a) listen carefully (ฟังอย่างตั้งใจ)

    (b) make thin (ทำให้เบาบางหรือเจือจาง)

    (c) achieve (ทำได้สำเร็จ)

    (d) imply (แสดงเป็นนัย, บอกเป็นนัย, มีความหมายว่า)
3. attrition (อะ-ทริช-ชั่น) (n) – การเสียดสี, การสึกกร่อน, การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี, การลดลงของขนาดหรือจำนวน

    (a) wearing down (การสึก, การสึกกร่อน, การเสื่อมชำรุด, การทำให้เหนื่อย)

    (b) charm (เสน่ห์, ความจับใจ, ความดึงดูดใจคน, ความยั่วยวน, เครื่องราง,คาถาอาคม, เวทมนตร์)

    (c) brashness (ความสะเพร่า, ความหุนหันพลันแล่น, การไม่ไตร่ตรอง, ความทะลึ่ง, ความก๋ากั่น)

    (d) severance (การตัดขาด, การแยกออก, การตัดสัมพันธไมตรี, การแบ่งออกเป็นส่วนๆ, การถูกแยกออกจากกัน, การแตกแยก)

4. bastion (แบส-ชั่น) (n) – ปราการ, หอ, หอรบ, ป้อมแหลม

    (a) column (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน, สิ่งที่เป็นลำ, แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง, คอลัมน์หนังสือพิมพ์)

    (b) stitching (การเย็บปัก, การปักเข็ม, การเย็บตะเข็บ, การเย็บติด, การเย็บเล่ม)

    (c) part of  a fortification (ส่วนของสิ่งก่อสร้างที่ใช้ป้องกันข้าศึก เช่นกำแพงเมือง, ป้อมปราการ, สนามเพลาะ, มูลดิน)

    (d) insurrection (การกบฎ, การต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, การจลาจล)

5. buffet (บัฟ-ฟิท) (n - v) – การทุบ, การตี, การต่อย, การกระทบอย่างแรง, ทุบ, ตี, ต่อย, กระทบอยู่เรื่อย)

    (a) cold meat (เนื้อเย็น)

    (b) clown (ตัวตลก)

    (c) blow (การตี, การกระแทก, การเป่าลม, ลมแรง, พายุ)

    (d) noise deadener (สิ่งที่ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้)

6. bumptious (บั๊ม-เชิส) (a) – หยิ่งโอหัง, ทะลึ่ง

    (a) ill-tempered (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

    (b) colliding (ปะทะกันโครม, ชนกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

    (c) brashly self-assertive (อวดดี-เสือก-ทำตามอำเภอใจในแบบไม่ไตร่ตรองหรือ หุนหันพลันแล่น)

    (d) illiterate (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

7. censer (เซ้น-เซ่อะ) (n) – กระถางสำหรับปักธูป, ภาชนะเผาเครื่องกำยาน

    (a) pendulum (ลูกตุ้มนาฬิกา)

    (b) container for burning incense (ภาชนะสำหรับปักธูป)

    (c) balance (ตาชั่ง, ความสมดุล, อาการทรงตัว, งบดุล, ยอดเงินเหลือ, จำนวนที่เหลือ)

    (d) guardian of public morals (ผู้พิทักษ์ขวัญของประชาชน)

8. choler (ค้อล-เล่อะ) (n) – ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ลักษณะที่โกรธง่าย

    (a) hunger (ความหิว)

    (b) typhus (โรคไข้รากสาดใหญ่)

    (c) sadness (ความโศกเศร้า)

    (d) anger (ความโกรธ, ความโมโห)

9. concordat (คอน-ค้อร์-แดท) (n) – สัญญา, ข้อตกลงเป็นทางการ

    (a) agreement (สัญญา, ข้อตกลง)

    (b) document (เอกสาร)

    (c) endorsement (การรับรอง, การอนุมัติ, การเซ็นชื่อสลักหลังตั๋วเงิน)

    (d) liaison (ลี-เอ๊-ซาน หรือ เซิน) (การติดต่อ, การติดต่อประสานงาน, ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย)

10. conglomeration (คัน-กลอม-เมอ-เร้-ชั่น) (n) – กลุ่ม, ก้อน, การรวมกันเป็นกลุ่ม, การจับกันเป็นก้อน, ภาวะที่รวมกัน

     (a)   folly (ฟ้อล-ลี่) (ความโง่, ความเขลา, การกระทำที่โง่ๆ, เรื่องที่สิ้นเปลืองมากแต่ไร้ประโยชน์)

      (b) cluster (กลุ่ม, ก้อน, พวง, ช่อ, ฝูง, พวก)

      (c) brilliant thought (ความคิดที่ฉลาด)

      (d) introspect (การพิจารณาตนเอง, การมองเข้าไปในตนเอง)

11. construe (v) – แปล, อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์)

      (a) confuse (ทำให้สับสน-งงงวย-วุ่นวาย)

      (b) unite (รวมเป็นหนึ่งเดียว)

      (c) scatter {กระจัดกระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ฝูงชน)}

      (d) interpret (อธิบาย, แปลความ, ทำหน้าที่เป็นล่าม)

12. contingent (คัน-ทิ้น-เจิ้นท) (a) – ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน ,ไม่แน่นอน, บังเอิญ, ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน

      (a) contractual (ที่เกี่ยวกับสัญญา, ตามสัญญา)

      (b) conditional (มีเงื่อนไขหรือข้อแม้, เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้, ขึ้นอยู่กับ ,แล้วแต่)

      (c) expeditionary (เกี่ยวกับการเดินทาง, เกี่ยวกับคณะผู้เดินทาง)

      (d) universal (สากล)

13. corollary (ค้อ-รอล-ละ-รี่) (n) – ผลที่ตามมา, บทพิสูจน์, บทเทียบ

      (a) consequence (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา)

      (b) artery of the heart (เส้นเลือดหัวใจ)

      (c) enclosure for cattle (คอกสำหรับวัวควาย)

      (d) part of a flower (ส่วนหนึ่งของดอกไม้) {corolla (คอ-ร้อล-ล่ะ) – กลีบในดอกไม้}

14. cubicle (n) – ห้องนอนเล็กๆ (โดยเฉพาะของหอพักนักเรียน), ห้องเล็กๆ, กุฏิ

       (a) geometric figure (รูปทรงเรขาคณิต)

       (b) small bedroom (ห้องนอนขนาดเล็ก)

       (c) measure of length (การวัดความยาว)

       (d) sailing craft (เรือสำหรับแล่นใบ)

15. curmudgeon (เคอร์-มั๊จ-เจิ้น) (n) – คนอารมณ์ร้าย

      (a) churlish fellow (คนอารมณ์ร้าย, คนหยาบคาย, คน ขี้เหนียว, คนเอาใจยาก, คนจัดการยาก, คนคล้ายคนบ้านนอก-ชาวไร่ชาวนา)

      (b) buffoon (ตัวตลก)

      (c) high anger (ความโกรธอย่างมาก)

      (d) tropical fish (ปลาในเขตศูนย์สูตร)

16. debauch (ดิ-บ๊อช) (v) – ทำชั่ว, ทำลายความบริสุทธิ์, ทำให้เสื่อมทราม, ล่อลวงไปกระทำชำเรา, เสเพล, ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, มั่วโลกีย์, มึนเมา, การเสเพล, การมั่วโลกีย์

       (a)   corrupt (ทำให้เสื่อม, ทำให้ทุจริต, ทำให้กัดกร่อน, ทำให้เน่าเปื่อย, เน่าเปื่อย, เสื่อม)

      (b) open a bottle (เปิดขวด)

      (c) branch off (แตกกิ่งก้านสาขา)

      (d) cheapen (ทำให้ราคาถูกลง)

17. debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) – ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้ทรุดโทรม)

      (a) attack (จู่โจม, โจมตี)

      (b) weaken (ทำให้อ่อนแอ, ทำให้อ่อนกำลัง, กลายเป็นอ่อนแอ)

      (c) become accustomed (คุ้นเคย, เคยชิน)

      (d) overwhelm (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, คว่ำ, ล้มล้าง, ทำลาย)

18. decadent (เด๊ค-คะ-เดิ้นท) (a) – เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย

      (a) aristocratic (เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยคนกลุ่มหนึ่ง, ซึ่งปกครองโดยพวกขุนนาง)

      (b)   subtle (บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, เฉียบแหลม, ฉลาด, ชำนาญ, มีเล่ห์เหลี่ยม)

      (c) occurring every ten years (เกิดขึ้นทุกๆ ๑๐ ปี)

      (d) deteriorating (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

19. demise (n) – การตาย, การสิ้นสุด, การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท, การสืบตำแหน่ง, การสืบราชสมบัติ)

      (a) false statement (การกล่าวเท็จ)

       (b) death (ความตาย, การดับ, การสูญสิ้น, การหมดความรู้สึก, ความเงียบสงัด,ฆาตกรรม, สาเหตุการตาย)

       (c)    potpourri (โพ้-พู-รี หรือ พอท-พั้ว-รี) (ของผสม, จับฉ่าย, ของอะไรที่ผสมกันจนมั่วไปหมด, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส)

      (d) introvert (คนที่ชอบเก็บตัว, คนที่ไม่สุงสิงกับคนอื่น, คนที่คิดแต่เรื่องของตนเอง)

20. depredation (เดพ-พริ-เด๊-ชั่น) (n) – การปล้น, การปล้นสะดม, การโจรกรรมความเสียหาย)

      (a) disapproval (การไม่เห็นด้วย, การไม่อนุมัติ, การไม่ยินยอม)

      (b) decrease in value (การลดค่าลง)

       (c) plundering (การปล้น, การปล้นสะดม, การขโมย, การยักยอก)

      (d) indolence (ความเกียจคร้าน)

21. effigy (เอฟ-ฟิ-จี้) (n) – หุ่นหรือรูปจำลองเพื่อล้อเลียน เสียดสีหรือประณามบุคคล

      (a)   image (รูปปั้น, รูปจำลอง, รูปภาพ, รูปถ่าย, ภาพ, ภาพบนจอ, ภาพบนกระจก, ภาพในใจ)

      (b) fireplace (เตาผิง)

      (c) scaffold (นั่งร้านก่อสร้าง, ตะแลงแกง, ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ)

      (d) attachment (การติด, การผูกติด, สิ่งยึดติด, สิ่งที่ผูกพัน, ความรู้สึกผูกพัน, อุปกรณ์ติดตั้ง)

22. figment (ฟิ้ก-เมิ่นท) (n) – สิ่งที่กุขึ้น, สิ่งที่เสกสรรขึ้น, เรื่องจินตนาการ

      (a) small part (ส่วนเล็กๆ)

      (b) pure invention (การประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นล้วนๆ)

      (c) art of the novelist (ศิลปะของนักแต่งนิยาย)

      (d) worthlessness (ความไร้ค่า, ความไม่มีค่า)

23. foible (ฟ้อย-เบิ้ล) (n) – จุดอ่อน, ข้อบกพร่องเล็กน้อยๆ

      (a) animal story (เรื่องเกี่ยวกับสัตว์)

      (b) decoration (การตกแต่งประดับประดา)

      (c) frailty (ความเปราะ, ความบอบบาง, การชำรุดง่าย, การมีจิตใจอ่อนแอ)

      (d) deceptive scheme (แผนการหรือเพทุบายหลอกลวง)

24. foment (โฟ-เม่นท) (v) – ปลุกระดม, กระตุ้น, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น, ทายา)

      (a) cherish (ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น, สงวนไว้ด้วยความรัก)

       (b) instigate (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น, ส่งเสริม)

      (c) extol (สรรเสริญ, ยกย่อง)

      (d) collaborate (ร่วมมือ)

25. foray (ฟ้อ-เร่) (n) – การโจมตีอย่างรวดเร็ว, การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม)

      (a) food for cattle (อาหารสำหรับวัวควาย)

      (b) hullabaloo (เสียงอึกทึก, เสียงเอะอะโวยวาย)

      (c) hallucination (ฮะ-ลู-ซิ-เน้-ชั่น) (ความเพ้อคลั่ง, ความเพ้อฝัน, อาการประสาทหลอน, ภาพลวงตา)

      (d) raid (การจู่โจม, การโจมตี, การโจมตีอย่างฉับพลัน, การปล้น, การเข้าตรวจค้น)

26. furbelow (เฟ้อร์-บิ-โล) (n) – จีบที่ขอบกระโปรงหรือเพตติโค้ต, รอยจีบ, ขอบริม

      (a) decorative trimming (การตัดหรือเล็มเพื่อประดับประดา)

      (b) small stove (เตาขนาดเล็ก)

     (c) furnace (เตาเผา)

     (d) harbinger (สิ่งที่ล่วงหน้ามาก่อน, สิ่งที่บอกลางหรือเหตุล่วงหน้า, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า)

27. gainsay (เกน-เซ) (v) – ปฏิเสธ, พูดคัดค้าน, คัดค้าน, ต่อต้าน

      (a) assure (ให้ความมั่นใจ, ให้หลักประกัน)

      (b) sing (ร้องเพลง)

      (c) deny (ปฏิเสธ)

      (d) enunciate (พูดออกมาอย่างชัดเจน, อ่านออกเสียง, ออกเสียง, ประกาศ, แถลง, สาธยาย)

28. garrulity (กะ-รู้-ลิ-ที่) (n) – การพูดมาก, การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง

      (a) untamable nature (ลักษณะหรือนิสัยที่ไม่อาจทำให้เชื่องได้)

      (b) simple-mindedness (ความใจซื่อ, ความไร้เดียงสา, ความไม่เฉียบแหลม, ความด้อยปัญญา)

      (b) iniquitousness (อิ-นิค-ควิ-เทิส-เนส) (ความไม่ยุติธรรม, ความไม่ซื่อตรง, ความไร้ศีลธรรม, ความชั่วช้า)

      (d) talkativeness (การพูดมาก, การขี้คุย, การช่างคุย, การชอบเจรจา)

29. hybrid (ไฮ้-บริด) (a) – เป็นพันธุ์ผสม, เป็นคำผสม

      (a) of mixed origin (ที่มีจุดกำเนิดแบบผสมกัน)

      (b) spirited (สพิ-ริ-ทิด) (องอาจ, กล้าหาญ, มุ่งมั่น, มีชีวิตชีวา, กระฉับกระเฉง)

      (c) well-mannered (มีกิริยามารยาทดี)

      (d) sophomoric {(ความคิด) ตื้น ,ไม่มีวุฒิภาวะ}

30. imponderable (อิม-พ้อน-เดอะ-ระ-เบิ้ล) (a) – ไม่สามารถประเมินค่าได้, ไม่สามารถประมาณการได้, วัดไม่ได้)

      (a) very small (เล็กมาก)

      (b) unthinkable (คิดไม่ถึง, นึกไม่ถึง, นอกประเด็น, ไม่พิจารณา)

      (c) incapable of being weighed (ไม่สามารถที่จะวัดหรือชั่งน้ำหนักได้)

      (d) of tremendous importance (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง)