หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 5)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the given word. (จงเลือกคำหรือวลีซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ให้มา)

1.     pariah (แพ-เรีย หรือ พาร์-เรีย) (n) – คนนอกคอก, จัณฑาล, ผู้ที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ, คนเลว

    (a)  prophet (ผู้ทำนาย, ผู้พยากรณ์, ผู้ที่พระเจ้าดลใจให้มาสอนมนุษย์, ผู้เผยแพร่, ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า)

    (b) skin disease (โรคผิวหนัง)

    (c) tribal head (หัวหน้าชนเผ่า)

    (d) outcast (บุคคลที่ถูกขับออก, ผู้ถูกทอดทิ้ง, ผู้ถูกสังคมทอดทิ้ง, คนจรจัด, ผู้ถูกเนรเทศ, ผู้พเนจรที่ไม่มีบ้านอยู่)

2. accruing (อะ-ครู้-อิ้ง) (a) – ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งบังเกิดมากขึ้น

    (a) belonging jointly (เป็นของร่วมกัน)

    (b) accumulating (ที่สะสม, ที่เพิ่มพูน, ที่รวมเป็นกอง)

    (c) deductible (หักลบได้, หักภาษีได้, ซึ่งหักกลบลบหนี้ได้, ซึ่งอนุมานได้)

    (d) accomplished (ซึ่งทำได้สำเร็จ)

3. parsimonious (พาร์-ซิ-โม้-เนียส) (a) – ประหยัดมากเกินไป, ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ

    (a) stingy (ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ, ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ)

    (b) hypocritical (ฮิพ-โพ-คริท-ทิ-เคิล) (เสแสร้ง, แสร้งทำ, หลอกลวง)

    (c) stiff (แข็ง, แข็งทื่อ, ตรง, ฝืด, ไม่แคล่วคล่อง, รั้น, เก้งก้าง, แข็งแรง, รุนแรง, เข้มงวด, ยาก, ลำบาก, เหนียว, เหนียวหนืด)

    (d) poverty-stricken (ยากจน)

4. admonitory (แอด-ม้อน-นิ-โท-รี่) (a) – ซึ่งตักเตือน {มาจากคำกริยา admonish (แอด-ม้อน-นิช) – ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม ส่วนคำนาม คือ admonition (แอด-มอน-นิช-ชั่น) – การตักเตือน}

    (a) violent (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

    (b) stern (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, รุนแรง, ไม่ผ่อนผัน, บูดบึ้ง, พิถีพิถัน)

    (c) warning (ซึ่งเป็นการเตือน)

    (d) conciliatory (เป็นการไกล่เกลี่ย, ซึ่งประนีประนอม)

5. pragmatic (แพร็ก-แม้ท-ทิค) (a) – ปฏิบัติได้จริง, ได้ผล, เน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์ใช้, เกี่ยวกับความเป็นจริง

    (a) perplexing (น่างงงวย, น่าฉงน)

    (b) ideal (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม)

    (c) practical (ปฏิบัติได้จริง, ได้ผล, เน้นในทางปฏิบัติ, เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการกระทำ)

    (d) experienced (มีประสบการณ์, ชำนาญ)

6. allay (อะ-เล่) (v) – ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง

    (a) hold off (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา, ต่อสู้โดยใช้กำลัง, ต้านเอาไว้โดยการสู้รบ)

    (b) set at rest (ทำให้สงบ)

    (c) confirm (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

    (d) destroy (ทำลาย)

7. profligacy (พรอฟ-ลิ-เก๊-ซี่) (n) – ความเสเพล-หลงระเริง, ความสุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย, ความไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง

    (a) forward motion (การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า)

    (b) wickedness (ความชั่วช้าเลวทราม, ความโหดร้าย, ความร้ายกาจ, ความมีเจตนาร้าย, ความน่ารังเกียจ)

    (c) productivity (ความสามารถในการผลิต, ความอุดมสมบูรณ์, การทำให้เกิดผล, การให้ผลดีมาก)

    (d) ability to foretell the future (ความสามารถในการทำนายอนาคต)

8. adulation (แอ๊ด-ดิว-เล-ชั่น) (n) – การประจบ, การสอพลอ

    (a) wild shouting (การร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง)

    (b) public celebration (การฉลองของประชาชน)

    (c) flattering praise (การยกย่องสรรเสริญแบบประจบสอพลอ)

    (d) speech making (การกล่าวสุนทรพจน์)

9. prophylactic (โพร-ฟิ-แลค-ทิค) (a) – ซึ่งป้องกัน, ซึ่งป้องกันโรค

    (a) curative (ซึ่งเยียวยารักษา)

    (b) toxic (เป็นพิษ, มีพิษ)

    (c) preventive (ซึ่งป้องกัน, เกี่ยวกับการป้องกันโรค)

    (d) sterile (ปราศจากเชื้อ, เป็นหมัน, ไม่มีลูก, ไม่ออกผล, ไม่มีผล, ไร้ปุ๋ย, ไร้ประโยชน์)

10. assimilable (อะ-ซิ้ม-มิ-เล-เบิ้ล) (a) – ย่อยและดูดซึมได้, เอาอย่างได้, สามารถกลมกลืนเข้ากันได้

      (a) likable (น่ารัก, น่าชื่นชอบ)

      (b) understood (เป็นที่เข้าใจ)

      (c) absorbed (ซึ่งดูดซับ-ซึมซับ, ที่รับเอามา, ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

      (d) disposed of  (ซึ่งถูกกำจัดออกไป)

11. proselyte (พรอส-ซี-ไลท) (n) – ผู้เปลี่ยนศาสนา-ลัทธิ-ความเลื่อมใส

      (a) falsifier (ผู้ทำปลอม, ผู้ปลอมแปลง, ผู้กล่าวคำเท็จ, ผู้ใช้ผิด, ผู้ทำผิด)

      (b) converter (= convert) (ผู้เปลี่ยนศาสนา, เตาหลอมเหล็ก, เ ครื่องแปลงไฟ)

      (c) essayist (ผู้เขียนเรียงความ)

      (d) distinguished person (บุคคลมีชื่อเสียง)

12. bootless (บู๊ท-ลิส) (a) – ไร้ประโยชน์

      (a) barefoot (เท้าเปล่า)

      (b) unavailing (อัน-อะ-เว้-ลิ่ง) (ไร้ประโยชน์, ไม่ได้ผล, ไม่มี, ไม่มีให้)

      (c) unceasing (ไม่หยุด)

      (d) frustrating (น่าผิดหวัง, น่าพ่ายแพ้, น่าคับข้องใจ, น่าท้อแท้ใจ)

13. quizzical (ควิซ-ซิ-เคิ่ล) (a) – แปลก, ประหลาด, น่าสงสัย, เป็นปัญหา, น่าขัน, น่าหัวเราะ

      (a) puzzling (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่ง)

      (b) queer (เควียร์) (แปลก, ประหลาด, พิกล, พิลึก, ชอบกล, น่าสงสัย, จิตไม่ปกติ, คลื่นเหียน, วิงเวียน)

      (c) ill-tempered (อารมณ์ร้าย, ขี้โมโห)

      (d) antiquated (ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา)

14. burnishing (เบ๊อ-นิช-ชิ่ง) (n) – การขัดเงา, การขัดให้วาว, การทำให้แวววาว

      (a) polishing (พ้อล-ลิช-ชิ่ง) (การขัด, การขัดเงา, การขัดมัน, การทำให้เป็นเงาวาว, การขัดถู, การทำให้งดงาม)

      (b) cleaning (การทำความสะอาด)

      (c) brushing (การแปรงฟัน, การแปรงผม, การแปรงขน, การสัมผัสเบา)

      (d) burning (การเผาไหม้, การติดไฟ, การลุกไหม้, การโกรธจัด, การสันดาป, การตากแดด, การเผา, การทำให้ไหม้, การลวก, การทำให้บาดเจ็บด้วยไฟ, การทำให้ปวดแสบ)

15. recluse (ริ-คลูส) (n) – ผู้อยู่อย่างสันโดษ, ผู้ปลีกตัวจากสังคม, ผู้อยู่โดดเดี่ยว

      (a) miser (คนขี้เหนียว)

      (b) aged person (คนชรา)

      (c) woman-hater (คนเกลียดผู้หญิง)

      (d) hermit (ฤษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก)

16. cadaverous (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส) (a) – คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว

      (a) wrinkled (มีรอยเหี่ยวย่น, มีรอยยับ, เป็นร่อง)

      (b) haggard (ซูบ, ซูบซีด, ซูบผอม, แห้งเหี่ยว, มีหน้าตาดุร้าย, ไม่เชื่อง)

      (c) sensitive (ไวต่อสิ่งกระตุ้น, รู้สึกไว, ประสาทไว, รับอิทธิพลภายนอกได้ง่าย, ไวต่อแสง)

      (d) somber (โศกเศร้า, มืด, สลัว, มืดมน, มัวซัว, น่ากลัว)

17. recrimination (ริ-คริม-มิ-เน้-ชั่น) (n) – การฟ้องแย้ง,  การกล่าวหาแย้ง, การด่ากลับ

      (a) double jeopardy (อันตราย ๒ เท่าหรือ ๒ ชั้น)

      (b) flattery (การประจบสอพลอ)

      (c) needless repetition (การทำซ้ำหรือกล่าวซ้ำที่ไม่จำเป็น)

      (d) counter-accusation (การกล่าวหาแย้ง, การกล่าวหาโต้ตอบ)

18. cajole (คะ-โจล) (v) – ล่อลวง, หลอกลวง, ล่อใจ

      (a) coerce (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

      (b) equivocate (พูดอ้อมค้อม, พูดสองนัย, พูดกำกวม, พูดหลบหลีก)

      (c) mutilate (ตัดแขน-ขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออก, ทำให้เสียโฉม, ทำให้พิการ, ทำอันตราย)

      (d) coax (หลอก, ลวง, เกลี้ยกล่อม, คะยั้นคะยอ)

19. reproof (ริ-พรูฟ) (n) – การตำหนิ, การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, การดุด่า

      (a) demonstration (การสาธิต, การแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, การเดินขบวน)

      (b) censure (เซ้น-เชอะ) (การตำหนิ-ติเตียน, การด่าว่า, การประณามอย่างรุนแรง)

      (c) check (การตรวจสอบ)

      (d) strengthening (การทำให้แข็งแรงหรือมั่นคงขึ้น, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การเพิ่มพลัง)

20. canons (แค้น-เนิ่นซ) (n) – วินัยศาสนา, ศีล, วินัยของศาสนาคริสต์, มาตรการ, หลักการ, คัมภีร์

      (a) laws (หลักความประพฤติ, กฎ, กฎข้อบังคับ, กฎหมาย)

      (b) details (รายละเอียด)

      (c) essentials (สิ่งจำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)

      (d) defiance (การท้าทาย, การต่อต้าน, การดูหมิ่น)

21. sanguinary (แซ้ง-กวิ-แน-รี่) (a) – เต็มไปด้วยเลือด, นองเลือด, หลั่งเลือด, กระหายเลือด, เปื้อนเลือด, โหดเหี้ยม, ดุร้าย, ชอบสังหาร

      (a) hopeful (มีความหวัง)

      (b) unlimited (ไม่จำกัด)

      (c) unnecessary (ไม่จำเป็น)

      (d) bloody (เปื้อนเลือด, หลั่งเลือด, กระหายเลือด, คล้ายเลือด, แดงฉาน)

22. capricious (คะ-พริซ-เชียส) (a) – เอาแน่ไม่ได้, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน, ตามอารมณ์

      (a)  thoughtless (ไม่มีหัวคิด, ไม่คิดถึงคนอื่น, ไม่ระมัดระวัง, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท)

      (b) whimsical {(จิตใจ) ไม่แน่นอน, ชอบกล, เพ้อฝัน, เกี่ยวกับความคิดแปลกๆ}

      (c) light-hearted (เบิกบานใจ, ร่าเริง, ไม่มีอะไรเป็นห่วง)

      (d) soundly motivated (ได้รับการกระตุ้นอย่างดี)

23. squalid (สคว้อล-ลิด) (a) – สกปรก, มอซอ, รุ่มร่าม, เสื่อมทราม, ยากแค้น, น่าสงสาร

      (a) stormy (มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง)

      (b) enclosed (ที่ถูกปิดล้อม, ที่ถูกล้อมรอบ, ที่ถูกสอดใส่หรือแนบมาด้วย)

      (c) filthy (สกปรก, โสมม, ลามก, หยาบคาย, เลว, ทุจริต, น่ารังเกียจ)

      (d) humble (ถ่อมตัว, อ่อนน้อม, นอบน้อม, ต่ำต้อย)

24. chaos (เค้-ออส) (n) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, ความคลุมเครือ

      (a) complete confusion (ความสับสนวุ่นวายโดยสิ้นเชิง)

      (b) uncontrollable violence (ความรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้)

      (c) malice (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)

      (d) exasperation (ความโกรธเคืองอย่างมาก, การทำให้โกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)

25. truncate (ทรั้ง-เคท) (v) – ตัดให้สั้น, ตัด, เล็ม, ตัดยอด

      (a) end swiftly (จบลงอย่างรวดเร็ว)

      (b) cut off (ตัดออก, ตัดให้สั้น, ตัดบท, ตัดความสัมพันธ์, ยุติการกระทำ)

      (c) act cruelly (กระทำอย่างทารุณโหดร้าย)

      (d) cancel (ยกเลิก)

26. urbane (เออ-เบ้น) (a) – มีลักษณะของชาวเมือง, สุภาพ, มีมารยาท, เป็นผู้ดี, เก๋

      (a) surly (บูดบึ้ง, บึ้งตึง, ไม่เป็นมิตร, ไร้มารยาท, หยาบคาย, มืดมน, มืดมัว)
      (b) congested (แออัด, ยัดเยียด, แน่น, เบียดเสียดเยียดยัด)

      (c) shrewd (ชรูด) (เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม, หลักแหลม)

      (d) polished (เรียบร้อย, งดงาม, สุภาพเพราะได้รับการอบรม-ขัดเกลาแล้ว,ไม่มีมลทิน, ขัดเกลี้ยง, เป็นเงาวาว)

27. adjunct (แอ๊ด-จังค) (n) – สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, ผู้ช่วย

      (a) adaptation (การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, ภาวะที่เหมาะสม)

      (b) addition (สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, การเพิ่ม, การบวก)

      (c) decree (คำสั่ง, คำบัญชา, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, ประกาศิตของสวรรค์)

      (d) solemn oath (การสาบานอย่างขึงขัง-เอาจริงเอาจัง)

28. aphorism (แอฟ-โฟร-ริส-ซึม) (n) – คติพจน์, คำพังเพย

      (a) wise saying (คำพูด-คำกล่าวที่ฉลาด, คำพูดสอนใจ, คติพจน์, สุภาษิต)

      (b) digression (การวกวนนอกเรื่อง-นอกประเด็น, การพูดหรือเขียนนอกประเด็น)

      (c) casual remark (คำพูดไม่เป็นทางการ, คำพูดตามอารมณ์)

      (d) repetition (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ)

29. arbiter (อ๊าร์-บิ-เท่อะ) (n) – ผู้ตัดสิน, ตุลาการ, คนชี้ขาด, ผู้กำชะตาชีวิต, อนุญาโตตุลาการ

      (a) leader of a team (หัวหน้าทีม)

      (b) party to a dispute (ฝ่ายหรือคู่ความในความขัดแย้ง)

      (c) judge (ผู้พิพากษา, ตุลาการ, ผู้ตัดสินในการแข่งขัน, ผู้วินิจฉัย, ผู้ตัดสินชี้ขาด)

      (d) shop worker (คนงานในร้าน)

30. asperity (อัส-เพ้อ-ริ-ที่) (n) – {ความรุนแรง (อากาศ), ความหยาบ, ความไม่ละมุนละม่อม}

      (a)  harshness {ความรุนแรง, ความหยาบ (ของพื้นผิวหรือการทำงาน), ความสาก, ความห้าว, ความแสบ (แก้วหู), ความไม่น่าดู}

      (b) slander (การกล่าวร้าย, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

      (c) sour taste (รสชาติเปรี้ยว)

      (d) lost hope (ความหวังที่สูญสิ้น)