หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 4)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the given word. (จงเลือกคำหรือวลีซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ให้มา)

1.  amulet (แอ๊ม-มิว-เลท) (n) – เครื่องรางของขลัง

     (a)  turban (หมวกหรือผ้าโพกหัวของแขก – ฮินดู)

     (b)  small village (หมู่บ้านเล็กๆ)

     (c)   charm (เครื่องราง, เวทมนตร์คาถา, เสน่ห์, ความจับใจ, ความดึงดูดใจ, ความยั่วยวน)

    (d) large bottle (ขวดขนาดใหญ่)

2. vernacular (เวอร์-แนค-คิว-ล่าร์) (n) – ภาษาพื้นเมือง, ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน, การพูดภาษาพื้นเมือง

    (a) local custom (ประเพณีท้องถิ่น)

    (b) native speech (ภาษาพื้นเมือง, การพูดภาษาพื้นเมือง)

    (c) slang (ภาษาสแลง, ภาษาตลาด, ภาษาที่ใช้เฉพาะในคนหมู่หนึ่งหรืออาชีพหนึ่ง, คำตลาด)

    (d) uneducated group (กลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษา)

3. vituperation (ไว-ทู-เพอะ-เร้-ชั่น) (n) – การด่าว่า, การใช้คำผรุสวาท, การประณาม, การกล่าวร้าย

    (a) bombast (คำพูดโว, คำพูดแบบคุยเขื่อง, คนโวหรือคุยเขื่อง)

    (b) poisonous liquid (ของเหลวที่มีพิษ)

    (c) wordy abuse  (การประทุษร้ายทางวาจา, การด่าว่า)

    (d) violent action (การกระทำที่รุนแรง)

4.  arroyo (อะ-ร้อย-โย่) (n) – ทางน้ำสายเล็กๆ, ลำน้ำที่แห้งขอด

     (a) cliff (หน้าผา)

     (b) plain (ที่ราบ, บริเวณที่ราบ, ทุ่งกว้าง)

     (c) ranch (แร้นช) (ฟาร์มปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์)

     (d) gully (ห้วย, ทางน้ำไหล)

5. protrude (โพร-ทรู้ด) (v) – ยื่นออก, โผล่ออก, ถลน

    (a) insult (ดูถูก, ดูหมิ่นดูแคลน, เหยียดหยาม)

    (b) stick out (ยื่นออกมา, โผล่ออกมา)

    (c) act discourteously (กระทำหรือประพฤติอย่างไม่สุภาพ)

    (d) emigrate (อพยพออกนอกประเทศหรือพื้นที่)

5. bellicose (เบ๊ล-ลิ-โคส) (a) – ชอบต่อสู้, ชอบทะเลาะ

    (a) graceful (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นิ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, กรุณา)

    (b) pugnacious (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อยตี, ชอบต่อสู้)

    (c) threatening (มีอันตราย, เป็นภัยคุกคาม)

    (d) horrifying (น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนพองสยองเกล้า)

6. carrion (แค้-ริ-เอิ้น) (n) – เนื้อตายและเน่า, ซากสัตว์

    (a) large bell (ระฆังใบใหญ่)

    (b) wild animal (สัตว์ป่า)

    (c) decaying flesh (เนื้อเน่า – อาจหมายถึงของคนและสัตว์)

    (d) mechanical belt (สายพานเครื่องจักร)

7. comely (คั้ม-ลี่) (a) – สวยงาม, สะดุดตา, เหมาะสม

    (a) plain (ไม่สวย, จืด, ธรรมดา, เรียบ, ไม่มีการปรุงแต่ง, ไม่รวย, ง่ายๆ, กระจ่าง, ชัดแจ้ง)

    (b) tall (สูง)

    (c) long-haired (มีผมยาว, ไว้ผมยาว)

    (d) handsome (หล่อ, มีสัดส่วนดี, ใจดี, สุภาพเรียบร้อย, มาก, ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

8. contiguous (คัน-ทิก-กิว-อัส) (a) – ติดกัน, ประชิดกัน

    (a) infectious (ที่ทำให้ติดเชื้อ-ติดโรค, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น)

    (b) adjacent (ใกล้, ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน)

    (c) accidental (บังเอิญ, ซึ่งเป็นอุบัติเหตุ)

    (d) simultaneous (พร้อมกัน, ในเวลาเดียวกัน, เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน)

9. cynosure (ไซ้-โน-ชัว) (n) – สิ่งที่เป็นเครื่องชี้นำทาง, คนหรือสิ่งของที่ดึงดูดความสนใจมาก)

    (a) safe position (ตำแหน่งที่ปลอดภัย)

    (b) guiding star (ดาวชี้ทางหรือนำทาง, ดาวเหนือ)

    (c) minor office (สำนักงานย่อย)

    (d) self-reliant person (บุคคลที่พึ่งพาตนเอง)

10. deference (เดฟ-เฟอะ-เริ่นซ) (n) – การเคารพนับถือ, การเชื่อฟัง, การคล้อยตาม-ยอมตาม, การอนุโลม

      (a)  respect (ความเคารพนับถือ, ความคารวะ, ความยำเกรง, ความเอาใจใส่-ใส่ใจ, ความเกี่ยวข้อง-สัมพันธ์)

      (b) postponement (การเลื่อนเวลาออกไป)

      (c) pride (ความภูมิใจ, ความหยิ่ง, ความทะนง-ลำพองใจ, สิ่งที่น่าภูมิใจ, ฝูงสิงโต)

      (d) obligation (พันธะ, หน้าที่, ภาระหน้าที่, ข้อผูกพัน, หนี้, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

11. denouement (เด-นู-ม้าน) (ภาษาฝรั่งเศส) (n) – ผลสุดท้าย, ตอนจบ

      (a) negation (การคัดค้าน, การปฏิเสธ, การลบล้าง)

      (b) intricacy (ลักษณะที่ยุ่งยาก, ลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจ, ความสลับซับซ้อน, สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน)

      (c)  condemnation (การประณาม, การตัดสินว่ามีความผิด, ภาวะที่ถูกประณาม, การประกาศว่ามีความผิด)

      (d) outcome (ผลลัพธ์, ผล, ผลสุดท้าย, ผลที่ตามมา, สิ่งที่ปรากฏขึ้นภายหลัง)

12. ebullient (อิ-บุ๊ล-เยิ่นท) (a) – กระตือรือร้นมาก, เดือดพล่าน, มีอารมณ์รุ่มร้อน

      (a) arrogant (หยิ่ง, ยโส,  จองหอง)

      (b) enthusiastic (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

      (c) luscious (หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป, มีเสน่ห์, ติดอกติดใจ)

      (d) gilt-edged (มีขอบหุ้มด้วยทอง, ชั้นหนึ่ง, มีคุณค่ามาก, มีคุณภาพสูง)

13. eclat (เอค-ล่า) (n) – ความโด่งดังของความสำเร็จ, ความเอิกเกริก, ความชื่นชมยินดี, เกียรติศักดิ์, ชื่อเสียง

      (a) fine pastry (ขนมปิ้งรสหวานที่ทำด้วยแป้งหมี่)

      (b) command (คำสั่ง, การบัญชาการ, การออกคำสั่ง, อำนาจสั่ง, คนในบังคับบัญชา)

      (c) brilliance (ความสำเร็จอย่างงดงาม, ความยอดเยี่ยม-ดีเยี่ยม, ความวิเศษ, ความสุกใสมาก, ความโชติช่วง, ความแวววาว, ความฉลาด-หลักแหลมมาก)

      (d) suddenness (ความฉับพลันทันใด, ความกะทันหัน, ความรวดเร็ว)

14. embryonic (เอม-บรี-อ๊อน-นิค) (a) – ระยะแรกเริ่ม, เบื้องต้น, ซึ่งยังเป็นตัวอ่อนอยู่

      (a) hereditary (เป็นกรรมพันธุ์, เป็นพันธุกรรม, ซึ่งถ่ายทอด, ซึ่งเป็นมรดกตกทอด)

      (b) developed (ที่ได้รับการพัฒนา, ที่พัฒนาแล้ว)

      (c) functioning (ซึ่งทำงาน, ซึ่งทำหน้าที่)

      (d) rudimentary (แรกเริ่ม, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่สมบูรณ์, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, เป็นพื้นฐาน)

15. euphemism (n) – การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล, การใช้คำพูดเพื่อให้ผู้ฟังไม่รู้สึกขัดหู

      (a)  inoffensive expression (คำพูดที่ไม่สแลงหูหรือไม่ทำร้ายคนอื่น, คำพูดที่ไม่น่ารังเกียจ)

      (b) accurate information (ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง)

      (c) lengthy speech (คำพูดหรือสุนทรพจน์ที่ยืดยาว)

      (d) euphoria (ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข)

16. evince (อิ-วิ้นซ) (v) – แสดงให้เห็น, แสดงออก, ทำให้เห็น, พิสูจน์เปิดเผย, ประจักษ์

      (a) provoke (ยุแหย่, กระตุ้น, ปลุกปั่น, ยั่ว, ก่อให้เกิด)

      (b) reveal (เปิดเผย, เผย, แสดง, แสดงให้เห็น, ทำให้ปรากฏ, แสดงให้เห็นความจริง)

      (c) conquer (พิชิต, เอาชนะ, มีชัย, ปราบ)

      (d) drive out (ขับไล่ไป, ผลักดันออกไป)

17. excision (เอค-ซิส-ชั่น) (n) – การตัดออก, การตัดทิ้ง, การตัดตอน, การขับไล่, การขับออกจากศาสนา

      (a) deletion (การเอาออก, การตัดออก, การลบออก)

      (b) determination (ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, การตกลงใจ, การกำหนดความแน่นอน, การยุติ-สิ้นสุด)

      (c) example (ตัวอย่าง)

      (d) migration (การอพยพ, การย้ายถิ่นที่อยู่, กลุ่มผู้ย้ายถิ่น, กลุ่มสัตว์ที่ย้ายถิ่น)

18. extirpate (เอคส-สเทอะ-เพท) (v) – ทำลายล้าง, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน, เอาออกสิ้น

      (a) plant (เพาะ, ปลูก, เพาะเลี้ยง, ปักวาง)

      (b) make excuses (สร้างข้อแก้ตัว, หาข้อแก้ตัว)

      (c) eradicate (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

      (d) clear of charges (เคลียร์ให้พ้นข้อกล่าวหา)

19. extrinsic (a) – ภายนอก, มาจากภายนอก, ไม่สำคัญ

      (a) external (ภายนอก, ข้างนอก, ด้านนอก, ผิวเผิน, นอกถิ่น, นอกประเทศ)

      (b) high-priced (มีราคาสูง)

      (c) strange (แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ, แปลกหน้า, แปลกถิ่น, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน)

      (d) romantic (เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ)

20. furtive (เฟ้อร์-ทิฟว) (a) – ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์

      (a) baffling (น่างงงัน, น่าสับสน)

      (b) fleeing (หนี, หลบหนี, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว)

      (c) hasty (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

      (d) stealthy (ลึกลับ, แอบทำ, แอบๆซ่อนๆ)

21. gastronomy (แกส-ทร้อน-โน-มี่) (n) – ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกินดี, วิธีการกิน, วิธีการทำอาหาร, ธรรมเนียมการกิน

      (a) stomach distress (ความเจ็บปวดหรือทรมานที่ท้องหรือกระเพาะอาหาร)

      (b) fortunetelling (การทำนายโชคชะตา, การดูหมอ)

      (c) art of good eating (ศิลปะของการกินดี)

      (d) study of minerals (การศึกษาแร่ธาตุต่างๆ)

22. grisly (กริ๊ซ-ลี่) (a) – น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าสยดสยอง

      (a) tough (เหนียว, ทนทาน, ไม่เปราะ, บึกบึน, ยาก, ร้าย, ใจแข็ง, แข็งแรง)

      (b) horrifying (น่าหวาดกลัว, น่าขนพองสยองเกล้า)

      (c) white-haired (มีผมขาว)

      (d) shaggy (ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว, (ขนหรือผม) เป็นกระเซิง-รุงรัง, ยุ่งเหยิง, ไม่เป็นระเบียบ, หยาบ, หนา)

23. immutable (อิม-มิ้ว-ทะ-เบิ้ล) (a) – เปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

      (a) debatable (ซึ่งโต้แย้งได้, ที่ถกเถียงกัน, ที่เป็นปัญหา)

      (b) unalterable (เปลี่ยนแปลงไม่ได้)

      (c) impractical (ที่ทำหรือปฏิบัติไม่ได้, ที่เพ้อฝัน, ที่จัดการไม่ได้)

      (d) not susceptible (ไม่มีจิตใจอ่อนแอ, ไม่สะเทือนใจง่าย, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ประทับใจง่ายๆ, ไม่รู้สึกไว)

24. incarcerate (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท) (v) – จำคุก, คุมขัง, กักขัง

      (a) imperil (ทำให้เป็นอันตราย)

      (b) torture (ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บแก่กายหรือจิตใจ, บิดหรืองอ)

      (c) imprison (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)

      (d) behead (ตัดศีรษะ)

25. inscrutable (อิน-สครู้-ทะ-เบิ้ล) (a) – ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถวินิจฉัยได้, ลึกลับ, ลับลมคมใน

      (a) mad (บ้า, คลั่ง)

      (b) malicious (มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท)

      (c) misleading (ซึ่งชักนำไปในทางที่ผิด, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, นำผิด)

      (d) unfathomable (ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้, ไม่สามารถหยั่งความลึกได้, ซึ่งหยั่งไม่ถึง, ซึ่งไม่อาจวัดปริมาณได้)

26. livid (ลิฟ-วิด) (a) – ซีดเหมือนคนตาย, สีฟกช้ำ, สีเขียวฟกช้ำ, โกรธจัด

      (a) discolored (สีซีด, สีตก, เปลี่ยนสี, เปื้อน)

      (b) sensational (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส หรือตื่นเต้น, เกี่ยวกับความฉลาด-ไหวพริบ-เหตุผล)

      (c) bilious (เกี่ยวกับน้ำดี, เป็นโรคเกี่ยวกับตับหรือน้ำดี, มีอารมณ์ร้าย)

      (d) smarting (เจ็บเสียว, เจ็บปวด, เสียว, แสบ, เจ็บแค้น, เสียใจ)

27 mastodon (แมส-โท-ดอน) (n) – ช้างขนาดใหญ่ยุคน้ำแข็ง สูญพันธุ์ไปแล้ว

      (a)  gigantic hound (หมาล่าเนื้อขนาดยักษ์)

      (b) extinct elephant (ช้างซึ่งสูญพันธุ์)

     (c)  threat (ภัย, อันตราย, การขู่กรรโชก, การขู่เข็ญ)

     (d) disease of the ear (โรคหู)

28. motley (ม้อท-ลี่) (a) – มีหลายสี, สลับสี, หลากหลาย, ซึ่งประกอบด้วยหลายอย่าง

      (a) of various colors (มีสีต่างๆกัน)

      (b) undistinguished (ไม่ได้แยกแยะ, ไม่ได้ทำให้แตกต่าง, ธรรมดา, ไม่ชัดเจน)

      (c) dirty (สกปรก)

      (d) abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

29. palpable (แพ้ล-พะ-เบิ้ล) (a) – ชัดเจน, โจ่งแจ้ง, แน่ชัด, สัมผัสได้ชัดเจน, คลำรู้ได้

       (a) subtle (เข้าใจยาก, ลึกลับ, ลี้ลับ, บาง, ละเอียด, บอบบาง, ฉลาด)

      (b) persuasive (ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

      (c) excited (รู้สึกตื่นเต้น)

      (d) obvious (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

30. odium (โอ๊-เดี้ยม) (n) – ความเกลียดชังมาก, ความขยะแขยง, ความไม่ชอบอย่างมาก, ความอัปลักษณ์-น่าเกลียด, ความอัปยศอดสู

      (a) hatred (เฮ้-ทริด) (ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

      (b) rest (การพักผ่อน)

      (c) taste (รสชาติ, รสนิยม, การชิม)

      (d) concern (ความวิตกกังวล, ความห่วงใย)