หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 3)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the bold word. (จงเลือกคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา)

1.  abash (v) – ทำให้อับอาย, ทำให้ขวยเขิน

     (a)  squash (กด, รัด, บีบ, คั้น, บด, อัด, เบียด, ทำลาย, ทำให้เกิดเสียงกด-รัด-บีบ-คั้น-อัด-บด)

     (b) embarrass (ทำให้ขวยเขิน, ทำให้ลำบาก-ลำบากใจ-อึดอัดใจ, เป็นอุปสรรค-กีดขวาง)

     (c)  amaze (ทำให้ทึ่ง, ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

     (d) refuse (ปฏิเสธ)

2.  abominable (a) – น่ารังเกียจมาก, เลวมาก, น่ารำคาญ

     (a)  unfortunate (เคราะห์ร้าย, โชคไม่ดี)

     (b) cheap (ราคาถูก)

     (c)  loathsome (น่ารังเกียจ, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง)

     (d) stormy (มีพายุจัด)

3. affront (n) – การสบประมาท, การดูถูก

    (a) insult (การดูถูก, การสบประมาท)

    (b) projection (การคาดการ-คาดคะเน-ประเมิน, การวางโครงการ-วางแผน, การคำนวณ, การฉาย, ภาพฉาย)

    (c) invasion (การรุกราน, การบุกรุก)

    (d) success (ความสำเร็จ)

4. berate (v) – ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง

    (a) deny (ปฏิเสธ)

    (b) downgrade (ลดระดับลง, ลดต่ำลง, ลดค่า, ลดขั้น)

    (c) scold (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า)

    (d) judge (เป็นผู้พิพากษา, ตัดสิน, ออกความเห็น, พิจารณา)

5. capitulate (v) – ยอมแพ้, ยอมจำนน

    (a) summarize (สรุป, ย่อ)

    (b) execute (บริหาร, ประหารชีวิต, ดำเนินการ, กระทำ, ปฏิบัติ, ทำให้สำเร็จ)

    (c) withdraw (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิกใช้)

    (d) surrender (ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม, ละทิ้ง, ปล่อย, คืน, มอบตัว)

6. compliance (n) – การปฏิบัติตาม (กฎ, ระเบียบ), การยอมตาม, การเชื่อฟัง

    (a) flexibility (ความยืดหยุ่น)

    (b) spite (เจตนาร้าย, ความมุ่งร้าย, ความโกรธเคือง, ความอาฆาตแค้น)

    (c) obedience (การปฏิบัติตาม, การเคารพ-เชื่อฟัง, การก้มคำนับ)

    (d) weakness (ความอ่อนแอ-ไม่มีเรี่ยวแรง, ความเบาบาง-เจือจาง)

7. compunction (n) – ความเสียใจต่อการกระทำ, ความสำนึกผิด, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้กระทำไป

    (a) remorse (ความสำนึกผิด, ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

    (b) conscience (มโนธรรม, สติสัมปชัญญะ, สติรู้ผิดรู้ชอบ, คุณธรรม, ความกลัวยบาป)

    (c) retaliation (การแก้แค้น, การตอบโต้กลับ)

    (d) satisfaction (ความพึงพอใจ)

8. consternation (n) – ความพิศวงใจ, ความตกตะลึง, ความอกสั่นขวัญหนี, ความน่ากลัว

    (a) group of stars (กลุ่มดาว)

    (b) humble service (บริการอย่างอ่อนน้อม-นอบน้อม)

    (c) large display (การแสดงครั้งใหญ่)

    (d) great amazement (ความประหลาดใจอย่างมาก)

9. debility (n) – ความอ่อนเพลีย, ภาวะที่อ่อนกำลัง

    (a) debit (รายการบัญชีด้านลูกหนี้หรือรายรับ, การลงบัญชีลูกหนี้)

    (b) instability (ความไม่มั่นคง, ความไม่มีเสถียรภาพ)

    (c) pain (ความเจ็บปวด)

    (d) weakness (ความอ่อนแอ-อ่อนกำลัง, ความเบาบาง-เจือจาง)

10. disparage (v) – ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย

      (a) separate (แยกออกจากกัน, แ บ่งแยก)

      (b) discourage (ทำให้ท้อใจ-หมดกำลังใจ)

      (c) compare (เปรียบเทียบ)

      (d) belittle (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง)

11. dulcet (a) – เสนาะหู, ไพเราะ, ชื่นใจ, น่าดม, อร่อย

      (a) melodious (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน-เสียงดนตรี, สละสลวย)

      (b) zither (เครื่องดนตรีประเภทพิณ)

      (c) pastry (ขนมปิ้งรสหวานที่ทำด้วยแป้งหมี่)

      (d) twofold (เป็น ๒ เท่า, ๒ เท่า)

12. engender (v) – ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด

      (a) maneuver (ซ้อมรบ, วางแผน, ออกอุบาย, ยักย้าย, หลบหลีก)

      (b) cause (เป็นเหตุให้, ก่อให้เกิด)

      (c) fertilize (ทำให้เจริญงอกงาม, ทำให้เจริญพันธุ์)

      (d) incite (ยุยง, ปลุกปั่น)

13. expedient (a) – ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์, สะดวก, ง่าย, เหมาะสม

      (a) advantageous (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

      (b) free (อิสระ, ไม่คิดมูลค่า)

      (c) fatigued (เหนื่อยอ่อน, เมื่อยล้า)

      (d) rapid (เร็ว)

14. facet (n) – แง่มุม, ด้าน, เหลี่ยม, หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว, ผิวหน้า

      (a) gem (เพชรพลอย, เพชรนิลจินดา, ของมีค่า)

      (b) aspect (แง่มุม)

      (c) spout (พวยกา, รางน้ำ, ท่อพ่น, หลอดพ่น

      (d) trait (ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, อุปนิสัย, สันดาน)

15. guise (n) – (ลักษณะภายนอก, ลักษณะท่าทาง, หน้ากาก, เครื่องบังหน้า)

      (a) deceit (การหลอกลวง, การโกง, การกระทำที่มีเจตนาหลอกลวง, กลอุบาย, ความไม่จริง, ความไม่ซื่อ)

      (b) malice (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)

      (c) protection (ความคุ้มครอง, การป้องกัน, การพิทักษ์, การอารักขา, ค่าคุ้มครอง, ค่าอารักขา)

      (d) appearance (ลักษณะภายนอก, ลักษณะท่าทาง, การปรากฏตัว)

16. heterogeneous (a) – ซึ่งมีเนื้อผสมหรือหลายชนิดปนกัน composed of (ประกอบด้วย)

     (a)  similar parts (ส่วนต่างๆที่เหมือนหรือคล้ายกัน)

     (b) unlike elements (องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน)

     (c)  smooth surfaces (ผิวหน้าที่ราบเรียบ)

     (d) complex problems (ปัญหาที่สลับซับซ้อน)

17. incongruous (a) – ไม่เข้ากัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เหมาะสมกัน

      (a) unofficial (ไม่เป็นทางการ, ไม่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบ)

      (b) incompatible (ไปด้วยกันไม่ได้, เข้ากันไม่ได้)

      (c) poorly timed (กำหนดเวลาที่ไม่เหมาะสม)

      (d) uneven (ไม่ราบเรียบ, ไม่เสมอกัน, ขรุขระ)

18. interloper (n) – ผู้รุกล้ำสถานที่หรือบริเวณ, ผู้ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต

      (a) acrobat (นักการกรรม)

      (b) intruder (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำ, ผู้ก้าวก่าย)

      (c) slanderer (ผู้ให้ร้าย-กล่าวร้าย, ผู้สบประมาท)

      (d) malingerer (ผู้แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน)

19. ostentatious (a) – โอ้อวด, เอาหน้า, ชอบแสดง

      (a) modest (ถ่อมตัว, สงบเสงี่ยม, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, ไม่รุนแรง)

      (b) flagrant (เด่นชัด, โจ่งแจ้ง, โต้งๆ, ฉาวโฉ่, เผาไหม้, ลุกไหม้)

      (c) showy (โอ้อวด, หยิ่งยโส, วางท่า, อวดอ้าง, ชอบแสดง)

      (d) diligent (ขยันหมั่นเพียร)

20. prevaricate (v) – โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ

      (a) authenticate (รับรองเป็นของแท้, ทำให้น่าเชื่อถือ, ทำให้เกิดผล)

      (b) delay (ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ถ่วงเวลา, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน)

      (c) lie (พูดโกหก, โกหก)

      (d) anticipate (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

21. maudlin (a) – สะอึกสะอื้น, ซึ่งทำให้เศร้า, ฟูมฟาย, เศร้าโดยเฉพาะตอนเมา, ชวนให้เศร้า หรือเร้าอารมณ์, เศร้าในลักษณะของคนอ่อนแอ

      (a) overwrought (พิถีพิถันมากเกินไป, ละเอียดลออมากเกินไป, ประณีตเกินไป, เคร่งเครียดเกินไป)

      (b) weakly sentimental (มีอารมณ์อ่อนไหวหรือสะเทือนอารมณ์อย่างอ่อนแอ, เศร้าแบบคนอ่อนแอ)

      (c) exceedingly discouraged (ท้อใจอย่างมากเกิน)

      (d) dispirited (ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ)

22. privation (n) – การขาดแคลน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ, ความคับแค้น

      (a) seclusion (การแยกตัว, การเก็บตัว, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, การตัดขาดจากโลกภายนอก, สถานที่สันโดษ)

      (b) sloop

      (c) security (ความมั่นคง, ความปลอดภัย, การป้องกัน, เครื่องป้องกัน, การรับรอง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, หลักทรัพย์ประกัน)

      (d) hardship (ความลำบาก, การทุกข์ทรมาน, การกดขี่, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้)

23. reiterate (v) – กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ

      (a) stutter (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

      (b) repeat (พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, ทำใหม่, ทบทวน)

     (c) rewrite (เขียนใหม่, เขียนแก้ไข)

     (d) reassess (ประเมินใหม่, ประเมินซ้ำ)

24. retrospect (n – v) – การมองย้อนหลัง, การพิจารณาอดีต, การนึกย้อนไปในอดีต, มองย้อนหลัง, พิจารณาอดีต

      (a) brief summary (การสรุปแบบสั้นๆ)

      (b) survey of the past (การสำรวจอดีต)

      (c) close examination (การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด)

      (d) full payment (การชำระเงินเต็มจำนวน)

25. ruminate (v) – รำพึง, ครุ่นคิด, ตรึกตรอง, ทบทวน, เคี้ยวเอื้อง

      (a) slander (ใส่ร้ายป้ายสี, หมิ่นประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

      (b) digest (ย่อย, ช่วยย่อย, ย่อยอาหาร, ทำให้สั้นรัดกุม, สรุป)

      (c) meditate (คิดคำนึง, ไตร่ตรอง, เพ่งพิจารณาดู, ทำสมาธิ)

       (d) remove (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า)

26. subsidy (n) – เงินอุดหนุน, เงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เงินบำรุง, การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

      (a) replacement (การทดแทน, ตัวแทน)

      (b) financial aid (ความช่วยเหลือด้านการเงิน)

      (c) public funds (เงินสาธารณะ, เงินของรัฐ)

      (d) impediment (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

27. roster (n) – บัญชีรายชื่อ, ทะเบียนชื่อ

      (a) nesting place (สถานที่ทำรัง-กกไข่)

      (b) professional team (ทีมมืออาชีพ)

      (c) speaker’s platform (เวทีสำหรับผู้พูด)

      (d) list of persons (รายชื่อบุคคล)

28. tycoon (n) – นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก, โชกุน (ของญี่ปุ่น)

      (a) labor leader (ผู้นำแรงงาน)

     (b) autocratic ruler (ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเผด็จการ)

     (c) mystic prophet (ผู้พยากรณ์ที่ลึกลับหรือมีอาคมขลัง)

     (d) industrial magnate (นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากด้านอุตสาหกรรม)

29. venerable (a) – น่านับถือ

      (a) antique (โบราณ, เก่าแก่, วัตถุโบราณ)

      (b) retired (ปลดเกษียณแล้ว)

      (c) inimitable (ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือเอาอย่างได้)

      (d) worthy of respect (ควรค่าต่อการเคารพนับถือ)

30. winnow (v) – ร่อนข้าว (เพื่อเอาสิ่งเจือปนออก), ฝัด, แยกออก, ถอนออก, พัดให้ปลิว, พัดให้แกลบข้าวออก

      (a) blow (พัด, เป่า)

      (b) fish (ตกปลา)

      (c) separate (แยก, แยกออก, แยกดินแดน)

      (d) minimize (ทำให้ลดเหลือน้อยที่สุด, ทำให้ลดเหลือต่ำสุด)