หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 2)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the bold word. (จงเลือกคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา)

1.  inexorable (อิน-เอ๊ค-โซ-ระ-เบิ้ล) (a) – ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี

     (a)  unfavorable (ไม่อำนวย, ไม่เอื้อ, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

     (b) permanent (ถาวร, ยืนยง, คงทน, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

     (c)  crude (หยาบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี, เป็นธรรมชาติ)

    (d) relentless (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ทรหด, บึกบึน, ไม่ระย่อ, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

    (e)  incomplete (ไม่สมบูรณ์)

2. inveterate (อิน-เว้ท-เทอะ-เรท) (a) – เป็นนิสัย, เป็นสันดาน, เรื้อรัง

    (a) evil (ชั่ว, ร้าย, เลว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, เป็นบาป, เป็นอกุศล, เป็นภัย-อันตราย, โชคร้าย, สิ่งที่ชั่ว-เลวร้าย, ความชั่ว, ความเลว)

    (b) habitual (เป็นนิสัย, เป็นความเคยชิน, เป็นประเพณี)

    (c) inconsiderate (ที่ไม่เกรงใจ, ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น, ที่หุนหันพลันแล่น, ที่ไม่สนใจ, ที่เลินเล่อ)

    (d) reformed (ที่ได้รับการปฏิรูป-ปรับปรุง-แก้ไขใหม่, กลับเนื้อกลับตัว, ดัดนิสัย)

    (e) unintentional (ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่มีเจตนา)

3. jettison (เจ๊ท-ทิ-เซิ่น) (n - v) – การโยนสินค้าลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาขึ้นและทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน, สินค้าที่ถูกโยนทิ้งดังกล่าว, โยนของลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและทรงตัวได้ดีขึ้น, โยนทิ้ง

    (a) throw overboard (โยนทิ้งทะเล, โยนลงจากเรือ)

    (b) dismantle (รื้อ, ถอดออก, ปลด, เปลื้อง)

    (c) scuttle (จมเรือโดยการเจาะรูท้องเรือ, ทอดทิ้ง, ทำลาย)

    (d) unload cargo (เอาสินค้าลงจากเรือหรือรถ)

    (e) camouflage (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา, สิ่งลวงตา, การอำพราง, การหลอกลวง)

4. latent (เล้ท-เทิ่นท) (a) – แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, ศักยะ

    (a) inherent (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, ประจำตัว, ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน)

    (b) lazy (เกียจคร้าน)

    (c) dormant (แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

    (d) crushed (ซึ่งแตก, ซึ่งถูกบด-บี้-คั้น-กำจัด, ซึ่งถูกทำลาย)

    (e) anticipated (ซึ่งถูกคาดหวัง, ซึ่งถูกทำนาย)

5. lesion (ลี้-เชิ่น) (n) – แผล, บาดแผล, รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง, รอยโรคของเนื้อเยื่อ

    (a) injury (บาดแผล, ภัย, อันตราย, ความเสียหาย, การล่วงละเมิด, คำสบประมาท)

    (b) contortion (ความบูดเบี้ยว, ภาวะที่คดงอ, หน้าคดงอ, สิ่งที่คดงอหรือบูดเบี้ยว)

    (c) suffering (ความเจ็บปวด, ความหายนะ, ความอดทน-อดกลั้น, สิ่งที่อดทน, โรค)

    (d) convulsion (การชัก, การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง, การสั่นอย่างรุนแรง, ความเกรียวกราว)

    (e) aggravation (การทำให้เลวลง-แย่ลง-รุนแรงขึ้น, การทำให้ระคายเคือง-โมโห, การรบกวน)

6. litigation (ลิ-ทิ-เก๊-ชั่น) (n) – การฟ้องร้อง, การดำเนินคดี

    (a) publication (การตีพิมพ์โฆษณา)

    (b) argument (การให้เหตุผล, การโต้เถียง-โต้แย้ง)

    (c) endeavor (ความพยายาม, พยายาม)

    (d) lawsuit (การฟ้องร้องคดี)

    (e) ceremony (พิธี, พิธีการ, พิธีรีตอง, ระเบียบแบบแผน)

7. lucrative (ลู้-คระ-ทิฟว) (a) – มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน

    (a) debasing (เสื่อมลง, ต่ำลง, ลดคุณค่า, ลดตำแหน่ง-ความสำคัญ, เจือปน)

    (b) fortunate (โชคดี, เคราะห์ดี)

    (c) influential (มีอำนาจ, มีอิทธิพล, ชักจูง, มีผลสะท้อน, มีผลกระทบกระเทือน)

    (d) monetary (เกี่ยวกับเงิน, เกี่ยวกับเงินตรา)

    (e) profitable (ให้ผลกำไร-ทำกำไร, มีประโยชน, ได้ผลประโยชน์)

8. macabre (= macabre) (มะ-ค้า-เบอะ) (a) – น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าขยะแขยง, เกี่ยวกับความตาย)

    (a) gruesome (น่าขยะแขยง, น่ากลัว, น่ารังเกียจ)

    (b) meager (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

    (c) sordid (สกปรก, โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เห็นแก่ตัว)

    (d) fantastic (แปลกประหลาด, น่ามหัศจรรย์, เกี่ยวกับการนึกฝัน-จินตนาการ, ใหญ่หรือ  มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ, ดีเยี่ยม, คนที่ประหลาด)

    (e) cringing {งอ, โค้ง, ยืนตัวงอ, ก้มหัวหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจงหรือแสดงความกลัว)}

9. malediction (แมล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น) (n) – การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง

    (a) curse (คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความอัปมงคล, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง, สิ่งระยำ, คนระยำ, การขับออกจากศาสนา)

    (b) mispronunciation (การออกเสียง (คำ) ผิด)

    (c) grammatical error (การผิดด้านไวยากรณ์)

    (d) tactless remark (คำพูดที่ไม่ฉลาด-ไม่เหมาะ-ไม่มีไหวพริบ-ไม่รู้จักกาลเทศะ)

    (e) epitaph (คำจารึกที่หลุมฝังศพ, ข้อเขียนสั้นๆที่สรรเสริญผู้ตาย)

10. nefarious (เน-แฟ้-เรียส) (a) – ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก

      (a) clever (ฉลาด)

      (b) necessary (จำเป็น)

      (c) negligent (ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง)

      (d) shortsighted (สายตาสั้น, มีวิสัยทัศน์ที่แคบ)

      (e) wicked (ชั่วช้า, เลวทราม, น่ารังเกียจ, โหดร้าย, ร้ายกาจ, มีเจตนาร้าย)

11. obsequious (ออบ-ซี้-เควียส) (a) – ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อฟัง

      (a) courteous (สุภาพ, มีสำมาคารวะ, มีมารยาท, สุภาพ, มีอัธยาศัย-เอื้อเฟื้อ)

      (b) fawning (ประจบ, กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร)

      (c) respectful (แสดงความเคารพ, เต็มไปด้วยความเคารพ)

      (d) overbearing (ครอบงำ, ยกตนข่มท่าน, หยิ่งยโส, เผด็จการ, เอาชนะได้)

      (e) inexperienced (ขาดประสบการณ์)

12. paucity (พ้อ-ซิ-ที่) (n) – ความขัดสน, ความขาดแคลน, ความแร้นแค้น, ความยากจนจำนวนเล็กน้อย)

      (a) abundance (ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย)

      (b) ease (ความง่าย, ความสะดวก, ความสบาย, ความแคล่วคล่อง, ความไร้กังวล, การไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน)

      (c) hardship (ความยากลำบาก, การทนทุกข์ทรมาน, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้, การกดขี่)

      (d) lack (การขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง, ขาดแคลน, ขาด, ไม่มี, มีน้อย)

      (e) stoppage (การหยุด, การยุติ, การเลิก, การห้าม, การอุด, การกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง, การ     ถูกหยุด, การถูกห้าม)

13. perusal (พิ-รู้-เซิ่ล) (n) – การอ่าน, การอ่านตรวจ, การพินิจพิจารณา, การสำรวจอย่างละเอียด

      (a) approval (การอนุมัติ, การเห็นชอบ, การยินยอม)

      (b) estimate (การประมาณการ-ประมาณราคา, การคาดคะเน, จำนวนเงินที่ประมาณไว้, คาดการ, คาดคะเน, ตีราคา)

      (c) reading (การอ่าน)

      (d) translation (การแปลความหมาย)

      (e) computation (การคำนวณ)

14. petulant (เพ้ช-ชู-เลิ่นท) (a) – เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด

      (a) lazy (เกียจคร้าน)

      (b) loving (ชอบ, รัก, รู้สึกรัก, แสดงความรัก)

      (c) patient (อดทน)

      (d) peevish (โกรธง่าย, เจ้าอารมณ์, งอนเก่ง, ฉุน)

      (e) wary (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

15. phlegmatic (เฟลก-แม้ท-ทิค) (a) – เฉื่อยชา, อืดอาด, เนือย, เมินเฉย, ชาเย็น

      (a) tolerant (อดทน, ทนทาน, ใจกว้าง, ให้อภัย)

      (b) careless (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ, ไม่รอบคอบ)

      (c) sensitive {ไวต่อความรู้สึก, (เป็นเรื่อง) ละเอียดอ่อน}

      (d) stolid (เฉื่อยชา, เยือกเย็น, ไม่ตื่นเต้นง่าย, ไม่หวั่นไหวง่าย)

      (e) sick (ป่วยไข้, ไม่สบาย, เป็นโรค, มีโรค, คลื่นไส้, คลื่นเหียน, ไม่สบายใจ, รำคาญใจ, เอียน, ร้อนใจ, เจ็บใจ, รังเกียจ, ขยะแขยง)

16. placate (แพล็ค-เคท) (v) – ทำให้สงบ, ปลอบโยน, ปลอบใจ, ปิดปาก, ทำให้พอใจ

      (a) amuse (ทำให้ขบขัน, ทำให้สนุกสนาน)

      (b) appease (ทำให้สงบ, ปลอบใจ, สนองความอยากรู้อยากเห็น, แก้กระหาย, ยอมตาม)

      (c) embroil (นำเข้ามาพัวพัน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ซับซ้อน, ทำให้ไม่ลงรอยกัน)

      (d) pity (สงสาร, ความสงสาร)

      (e) reject (ปฏิเสธ)

17. plagiarize (เพล้-เจีย-ไรซ) (v) – ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์

      (a) annoy (ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้โมโห)

      (b) borrow (ขอยืม)

      (c) steal ideas (ขโมยความคิด)

      (d) imitate poorly (เลียนแบบอย่างแย่มาก)

      (e) impede (ขัดขวาง, กีดขวาง, เป็นอุปสรรค)

18. proclivity (n) – ความโน้มน้าว, ใจโอนเอียง, ความชอบ, นิสัย

      (a) backwardness (ความล้าหลัง)

      (b) edict (คำสั่ง, กฤษฎีกา, คำประกาศ, พระบรมราชโองการ)

      (c) rainfall (ฝนตก, ปริมาณฝนตก)

      (d) slope  (ความลาดเอียง, ความเอียง, ความชัน)

      (e) tendency (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

19. propriety (n) – ความเหมาะสม, ความสมควร, ความถูกต้อง, สิทธิ์, กรรมสิทธิ์

      (a) advancement (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การก้าวไปข้างหน้า, การเลื่อนตำแหน่ง)

      (b) atonement (การชดเชย, การไถ่คืน, การตกลง, การคืนดี)

      (c) fitness (สภาพที่เหมาะสม, ความเหมาะสม, สภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง)

      (d) sobriety (ความมีสติ, ความสุขุม, ความไม่เมา, ความเยือกเย็น, ความสงบเสงี่ยม, ความมีเหตุผล)

      (e) use (การใช้, การใช้ประโยชน์)

20. protracted (a) – ยืดออก, ขยายออก, กางออก, เลื่อนไป, ลากเส้นด้วยไม้โปรฯ

      (a) boring (น่าเบื่อ)

      (b) condensed (สั้น, กะทัดรัด, ข้น, เคี่ยว, กลายเป็นของเหลว)

      (c) prolonged (ถูกต่อหรือทำให้ยาวออกไป, ยืดออก, ขยายออก, ถูกหน่วงเหนี่ยว

      (d) comprehensive (กว้างขวาง, ครอบคลุม, ซึ่งหยั่งรู้, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง, การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง)

      (e) measured (ซึ่งถูกวัด-หาค่า-ประเมิน-พิจารณา-เปรียบเทียบ)

21. pugnacious (พัก-เน้-เชิส) (a) – ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อยตี, ชอบต่อสู้)

      (a) bold (กล้าแบบบ้าบิ่น, ใจกล้า, หน้าด้าน, ตัวพิมพ์หนา)

      (b) combative (ชอบต่อสู้, ชอบวิวาท, ชอบรบ, พร้อมรบ)

      (c) brawny (แข็งแรง, กล้ามเนื้อเป็นมัด)

      (d) pug-nosed (มีจมูกงอนที่สั้นและกว้าง, มีจมูกแบบสิงโตหรือหมาจู)

      (e) valiant (กล้าหาญ)

22. pulchritude (พั้ล-คริ-ทูด หรือ ทิวด) (n) – ความสวยงามทางกาย, ความงามของคน

      (a) beauty (ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, การตกแต่งให้สวยงาม)

      (b) character (ตัวละคร, อุปนิสัย, ตัวอักษร)

      (c) generosity (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

      (d) intelligence (การสืบราชการลับ, งานข่าวกรอง, ความเฉลียวฉลาด)

      (e) wickedness (ความชั่วร้าย, ความเลวร้าย)

23. pusillanimous (พิว-ซิ-แล้น-นิ-เมิส) (a) – ขี้ขลาด, ตาขาว, ใจอ่อนแอ, ใจปลาซิว, ใจไม่เข้มแข็ง)

      (a) cowardly (ขี้ขลาด, ไร้ความกล้า)

      (b) extraordinary (พิเศษ, วิสามัญ, ผิดธรรมดา)

      (c) ailing (เจ็บไข้)

      (d) evil-intentioned (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย)

      (e) excitable (ที่ถูกปลุกปั่นได้, ที่ถูกเร้าได้, ที่ตื่นเต้นได้ง่าย)

24. redundant (a) – ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ, (พูด) น้ำท่วมทุ่ง, เหลือเฟือ, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น

      (a) necessary (จำเป็น)

      (b) plentiful (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

      (c) sufficient (เพียงพอ, พอใจ, เต็มที่)

      (d) diminishing (ลดน้อยลง)

      (e) superfluous (มากเกินพอ, มากเกินไป, ฟุ่มเฟือย, ไม่จำเป็น, เกินความต้องการ)

25. relevant (เร้ล-เล-เวิ่นท) (a) – ตรงประเด็น, เข้าประเด็น, เข้าเรื่องกัน, สัมพันธ์กัน

      (a) ingenious (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

      (b) inspiring (ซึ่งดลใจ, ที่ให้แรงบันดาลใจ)

      (c) obvious (เด่นชัด, เห็นได้ชัดเจน)

      (d) pertinent (ตรงประเด็น, เกี่ยวข้อง, เข้าเรื่อง, ตรงกับปัญหา)

      (e) tentative (ซึ่งเป็นการทดลอง, ลองดูก่อน, ยังไม่แน่นอน, ชั่วคราว, ลังเล

26. seismism (ไซ้-มิส-ซึม) (n) – แผ่นดินไหว

      (a) inundation (การท่วม, การไหลบ่า, การเต็มไปด้วย..........)

      (b) tide (กระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, สิ่งที่ขึ้นๆลงๆสลับกัน)

      (c) volcano (ภูเขาไฟ)

      (d) earthquake (แผ่นดินไหว)

      (e) tornado (พายุทอร์นาโด)

27. omnivorous (ออม-นิฟ-วอ-เริส) (a) – กินทุกสิ่งทุกอย่าง, กินไม่เลือก, กินทั้งพืชและสัตว์รับทุกอย่าง, อ่านหนังสือทุกประเภท

      (a)  hazardous (มีอันตราย)

      (b) redolent (มีกลิ่นหอม)

      (c)  abstemious (พอประมาณในเรื่องอาหารการกินและดื่ม, ตามอัตภาพ)

      (d) eating any kind of food (กินอาหารทุกชนิด)

     (e)  disparate (ต่างชนิด, แตกต่างกัน, ไม่เหมือนกัน)

28. remuneration (ริ-มิว-เนอะ-เร้-ชั่น) (n) – การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, ค่าตอบแทน, การชดเชย, รายได้, สินน้ำใจ)

     (a)  comprehension (ความเข้าใจ)

     (b) investigation (การสืบสวน, การสอบสวน)

     (c)  payment or reward (การจ่ายเงินหรือรางวัล)

     (d) prestige (ชื่อเสียง, อิทธิพล, บารมี)

     (e)  integrity (ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีจริยธรรม)

29. inhibition (อิน-ฮิ-บิช-ชั่น) (n) – การขัดขวาง, การยับยั้ง, การห้าม, การสะกดกลั้น, การข่ม ใจ, หิริโอตัปปะ, ตัวสกัดกั้น

      (a) retaliation (การตอบโต้, การโต้กลับ, การแก้แค้น)

      (b) extradition (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การส่งตัวกลับประเทศ – เพื่อรับโทษ)

      (c) restraint (การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การข่มใจ, การกลั้น, การอดกลั้น, การหน่วงเหนี่ยว, การห้ามปราม)

      (d) exhibition (การแสดง, นิทรรศการ)

      (e) exasperation (ความโกรธเคือง, การทำให้โกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)

30. corroborate (คอ-ร้อบ-โบ-เรท) (v) – ยืนยัน, ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ทำให้หนักแน่นยิ่งขึ้น

      (a) collaborate (ร่วมมือ)

      (b) confirm or support (ยืนยันหรือสนับสนุน)

      (c) ameliorate (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

      (d) proliferate {(สงคราม) ขยายตัวออกไป, ลุกลามออกไป, แพร่พันธุ์, แพร่หลาย, ขยาย, งอก, เพิ่มทวี, แตกกิ่งก้านสาขา}

      (e) extenuate (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง, ทำให้อ่อนลง-เบาบาง)