หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 98)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Are Gypsies Nomadic People ?

 

          Gypsies today probably number several million but no accurate count has been made.  They are scattered throughout the Middle East, North Africa, Europe, the United States and Latin America.  Many still follow the old wandering ways but an increasing number yield to settlement.

          European gypsies are heavily clustered in belt from Poland and Hungary south through the Balkans.  Communist regimes stubbornly insist on regulating them and they as stubbornly resist

       In France and England gypsies enjoy comparative freedom, although subject to many harassments.  Local bylaws in England often forbid them to obtain water from a brook, or to camp within 300 yards of a house.  Similar French restrictions have caused gypsies to add a modern touch to their code; they have adopted an official “no parking” symbol (bar and circle) to warn of unfriendly authorities.

         Spanish gypsies have clung most successfully to tribal life, sometimes combining it with fixed residence of a picturesque type.  For more than a century a colony has lived in the famed Granada caverns of Andalusia; the slopes of Sacro Monte are pitted with hundreds of caves which provide primitive shelters and elaborate underground apartments.

           Legend is that gypsies served King Ferdinand by forging the cannonballs fired against the Moors at the siege of Granada.  Today the Granada caverns are centers for flamenco music and dancing in a colorful style which combines gypsy and Spanish traditions.

 

1. The clause “Many still follow the old wandering ways” (paragraph 1) means __________.

(อนุประโยค  “ชาวยิปซีจำนวนมากยังคงดำเนินตามวิถีทางเร่ร่อนแต่ก่อน”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง ______________)

    (a) there are still many ways that gypsies can go    (ยังคงมีเส้นทางจำนวนมากที่ชาวยิปซีสามารถไปได้)

    (b) there are several million gypsies all over the world    (มีชาวยิปซีหลายล้านคนทั่วโลก)

    (c) many gypsies still move about without a fixed course    (ชาวยิปซีจำนวนมากยังคงโยก

           ย้ายไปมาโดยปราศจากเส้นทางที่แน่นอน)

    (d) many gypsies still follow their old leaders everywhere    (ชาวยิปซีจำนวนมากยังคงติดตาม

           ผู้นำคนเก่าของพวกเขาไปทุกหนทุกแห่ง)

2. “scattered” in the first paragraph refers to _____________________________________.

(“ทำให้กระจัดกระจาย, กระจัดกระจาย, ทำให้กระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, แตกกระเจิง”  ในพารากราฟแรก  หมายถึง _____________)

    (a) hoarded    (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน)  (เมื่อเป็นคำนาม  "Hoard"  หมายถึง  "การเก็บสะสม-กักตุน,

           สิ่งที่เก็บสะสม")

    (b) throbbed    (ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

    (c) affronted    (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า)  (เมื่อเป็นคำนาม  “Affront” หมายถึง 

           “การดูถูก, การสบประมาท”)

    (d) pandered    (แพ้น-เดอะ)  (แสวงหาประโยชน์จากความโลภ, ตะกละ, หรือการกระทำผิดของผู้อื่น,

           ฉวยโอกาสจากสัญชาติญาณที่ต่ำของผู้อื่น)

    (e) alleviated    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

    (f) remedied    (ทำให้ถูกต้อง, แก้ไข, รักษา, เยียวยา, ขจัด, กำจัด, บรรเทา, ฟื้นฟู)  (เมื่อเป็นคำนาม

           “Remedy”  หมายถึง  “การรักษา, วิธีการรักษาหรือแก้ไข, ยา, สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข”)

    (g) dispersed    (ทำให้กระจายไป, กระจาย, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, หายไป)

    (h) incapacitated    (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

    (i) aggravated    (แอ๊ก-กระ-เวท)  (ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้โมโห)

    (j) amended    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

3. “wandering” in paragraph 1 means ___________________________________________.

(“เร่ร่อน, พเนจร, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน, เตร็ดเตร่, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง _____________)

    (a) immense    (มหึมา, ไร้ขอบเขต, ใหญ่มาก, มโหฬาร, กว้างขวาง, เหลือคณานับ, ดีมาก, ยอดเยี่ยม)

    (b) unsettled     (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน, ยังตกลงกันไม่ได้)

    (c) adjacent    (ใกล้, ติด, ถัดไปจาก)

    (d) indisputable    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่ปฏิเสธไม่ได้, ที่ไม่อาจเถียงได้)

    (e) amiable    (มีไมตรีจิต, ด้วยไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน)

    (f) invalid    (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

    (g) fraudulent    (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

    (h) nomadic    (โน-แม้ด-ดิค)  (ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ, ท่องเที่ยว, เกี่ยวกับชนชาวเผ่าที่ร่อนเร่

          ไปในที่ต่างๆ)

    (i) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

    (j) gullible    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

4. What does “yield” in paragraph 1 mean?

(“ยอม, เลิกต่อต้าน, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมให้, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ผลิต”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) thrive    (เจริญเติบโต, งอกงาม, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า, รุ่งเรือง)

    (b) categorize    (จำแนกประเภท, จัดเข้ากลุ่ม, แบ่งออกเป็นหมวดหมู่)

    (c) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

    (d) utilize    (ใช้ประโยชน์)

    (e) clarify    (ทำให้กระจ่าง-ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

    (f) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

    (g) compile    (รวบรวม)

    (h) consent    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การยินยอม, การอนุญาต,

           ความเห็นชอบ)

    (i) imbibe    (อิม-ไบ๊บ)  (ดื่ม, ดื่มเหล้า, ดูดซึม, สูบเข้า, รับและซึมซับเข้าในใจ)

    (j) quarantine    (กักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค)

5. The most primitive thing about the Spanish gypsies is their _________________________.

(สิ่งแรกเริ่ม-ดั้งเดิมที่สุดเกี่ยวกับชาวยิปซีในสเปน  คือ _____________________ ของพวกเขา)

    (a) colorful traditions    (จารีตประเพณีที่มีสีสัน)

    (b) services to the king    (การรับใช้กษัตริย์)

    (c) language and history    (ภาษาและประวัติศาสตร์)

    (d) type of housing    (ประเภทของบ้านพัก หรือการจัดบ้านพัก)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของ

           พารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “เป็นเวลามากกว่า ๑ ศตวรรษ  กลุ่มคนเหล่านี้ (ชาวยิปซีในสเปน)

           ได้อาศัยอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่   ซึ่งมีชื่อเสียงของเมืองเกรนาดา  ในแคว้น

            แอนดาลูเซีย (ทางภาคใต้ของสเปน)  ส่วนไหล่เขาของภูเขาซาโครมอนเต  ถูกทำให้เป็นหลุม

            เป็นบ่อด้วยถ้ำ (โพรง, อุโมงค์ใต้ดิน) จำนวนหลายร้อยแห่ง  ซึ่งให้ที่พักอาศัยสมัยแรก (แรกเริ่ม,

            ดั้งเดิม) และห้องใต้ดินที่ประณีต – แก่คนเหล่านี้”)

6. According to the passage, we can predict that _____________________________________.

(ตามที่เนื้อเรื่อง – บทความ – กล่าว,  เราสามารถทำนายว่า ____________________________)

    (a) sooner or later gypsies will move out of Europe    (ไม่ช้าก็เร็ว  ชาวยิปซีจะอพยพออกจากยุโรป) 

           (บทความมิได้กล่าวไว้)

    (b) more and more gypsies will stop wandering    (ชาวยิปซีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะหยุดการ

           เร่่ร่อน)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๓ ของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  "ชาวยิปซีจำนวนมากยังคง

           ดำเนินตามวิธีเร่ร่อนแบบแต่ก่อน  แต่จำนวนมากขึ้นยอมต่อ (หรือเลิกต่อต้าน) การตั้งรกราก

           ถิ่นฐาน"

    (c) gypsies will live happily in the communist countries    (ชาวยิปซีจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขใน

           ประเทศคอมมิวนิสต์)  (ไม่เป็นความจริง  เนื่องจากในพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  ระบอบคอมมิวนิสต์ควบ

           คุมชาวยิปซีอย่างเข้มงวด)

    (d) the gypsies and the French will share the same code    (ชาวยิปซีและชาวฝรั่งเศสจะใช้รหัส

          (กฎเกณฑ์) เดียวกันร่วมกัน)

7. “clustered” in the second paragraph means ___________________________________.

(“รวมกลุ่ม, จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ________________)

    (a) proliferated    (ขยาย, เพิ่มทวี, ผุดขึ้น, งอก, แพร่หลาย, แพร่พันธุ์, เผยแพร่)

    (b) conquered    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

    (c) perished    (เพ้อ-ริช)  (ตาย, แตกดับ, สาบสูญ, ย่อยยับ, เหี่ยวแห้ง, เน่าเปื่อย)

    (d) deteriorated    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

    (e) thronged    (จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, ชุมนุม, แออัด, ออกัน, กลุ้มรุม)

    (f) vanished    (อันตรธานหายไป)

    (g) emigrated    (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

    (h) remunerated    (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

    (i) transgressed    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

    (j) humiliated    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

8. The word “stubbornly” in paragraph 2 could best be replaced by ______________________.

(คำว่า  “อย่างดื้อดึง, อย่างดื้อรั้น, อย่างหัวรั้น, อย่างแข็งกระด้าง, อย่างแน่วแน่, อย่างควบคุมยาก, อย่างว่ายาก”  ในพารากราฟ ๒  สามารถแทนดีที่สุดโดย _____________)

    (a) concisely    (อย่างสั้นๆ)

    (b) nefariously    (เน-แฟ้-เรียส-ลิ่)  (อย่างชั่วช้ามาก, อย่างเลวทรามมาก)

    (c) audaciously    (ออ-เด๊-เชิส-ลิ่)  (อย่างกล้ามาก, อย่างไม่กลัว, อย่างกล้าได้กล้าเสีย)

    (d) profoundly    (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

    (e) superficially    (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

    (f) inflexibly    (อย่างดื้อรั้น, อย่างไม่ยืดหยุ่น, อย่างแน่วแน่, อย่างไม่ปรับตัว, อย่างไม่ยอม,

           งอไม่ได้, อย่างมั่นคง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

    (g) horrendously    (ฮอ-เร้น-เดิส-ลิ่)  (อย่างน่ากลัว, อย่างน่าสยดสยอง, อย่าง (ราคา) แพงมากเสียจน

           น่ากลัว-น่าตกใจ)

    (h) freely    (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

    (i) amply    (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

    (j) blatantly    (เบล้-เทิ่นท-ลิ)  (อย่างครึกโครม, อย่างห้าว, อย่างบาดตา, อย่างโอ้ อวด, อย่างชัดเจน)

9. What does “resist” in paragraph 2 mean?

(ต่อต้าน, ต้าน, ต้านทาน, ขัดขืน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, อดกลั้น, อดทน”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

    (a) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

    (b) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

    (c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว)  (เมื่อ

           เป็นคำนาม  หมายถึง  “การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ, การละทิ้ง”)

    (d) withstand    (ต่อต้าน, สกัด, กลั้น, อดกลั้น, อดทน, ทนต่อ)

    (e) emerge    (อิ-เมิ้ร์จ)  (ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา, ออกมา, มีตัวตน)

    (f) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

    (g) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

    (h) galvanize    (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า)

    (i) denounce    (ประณาม, ปรักปรำ, กล่าวโทษ, ติเตียน, ประกาศเลิก, บอกเลิก)  

    (j) ostracize    (เนรเทศ, ขับออก, ขจัดออก, เอาออกไปจากสังคม, เอาออก, ตัดสิทธิ์, ลิดรอนสิทธิ์)

10. The writer of this article probably intended to ___________________________________.

(ผู้เขียนบทความนี้บางทีตั้งใจที่จะ __________________________________________)

      (a) inform us about modern gypsies    (บอกให้เรารู้เกี่ยวกับยิปซีสมัยใหม่)  (ทุกพารากราฟ

             กล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวยิปซียุคปัจจุบัน)

      (b) exaggerate the stubbornness of gypsies    (พูดเกินความจริงในเรื่องความดื้อรั้นของชาวยิปซี)

      (c) emphasize the idea that gypsies are friendly    (เน้นย้ำความคิดที่ว่า  ชาวยิปซีเป็นมิตร)

      (d) praise the freedom and wisdom of the gypsies    (สรรเสริญเสรีภาพและความฉลาดของชาวยิปซี)

11. “harassments” in the  third paragraph means ______________________________.

(“การรังควาญ, การก่อกวน, การรบกวน, การราวี, การทำให้เหนื่อยอ่อน, การทำให้กลัดกลุ้ม”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง ____________)

      (a) terminations    (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

      (b) allegiances    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ....................)

      (c) compromises    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลง

             กันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง “ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้

             อย่างเสียเกียรติ”)

      (d) pinnacles    (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

      (e) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

      (f) disturbances    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ลำบาก, การทำให้ยุ่ง, สิ่งที่รบกวน,

             ความไม่สงบ, อารมณ์ที่ถูกรบกวน, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

      (g) outsets    (การเริ่มต้น)

      (h) rebellions    (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

      (i) declines    (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

      (j) perseverance    (ความอุตสาหพยายาม, ความบากบั่นมุมานะ)

12. “brook” in paragraph 3 is closest in meaning to _________________________________.

(“ลำธาร, ห้วย”  ในพารากราฟ ๓  มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _______________________)

      (a) furniture    (เครื่องเรือน)  

      (b) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า,

             สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

      (c) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม,

             ผู้หลอกลวง)

      (d) gulf    (กัลฟ)  (อ่าว, เหวลึก, หลุมลึก, ความแตกต่างทางความคิด, การอยู่ห่างจากกันมาก, สิ่งที่

             กลืนกิน, สิ่งที่เขมือบ)

      (e) valley    (หุบเขา, ห้วงเขา, หว่างเขา, แอ่งลึก)

      (f) creek    (ลำธาร, ห้วย, ลำคลอง, อ่าวเล็กๆ, ทางแคบระหว่างช่องเขา)

      (g) synopsis    (การสรุปย่อ, สรุปความ, ข้อสรุป, บทสรุป, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

      (h) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่าง

            ก่อนหนังจริง)

      (i) throng    (กลุ่ม, กลุ่มคน, ฝูงชน, จำนวนมากมาย)

      (J) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

13. What does “restrictions” in paragraph 3 mean?

(“ข้อจำกัด, การจำกัด, การจำกัดวง, การบังคับ”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึงอะไร)

      (a) discussions    (การประชุมปรึกษาหารือ)

      (b) detestations    (ความเกลียดชัง, ความเกลียด, การไม่ชอบอย่างมาก)

      (c) assistances    (ความช่วยเหลือ)

      (d) implements    (เครื่องไม้เครื่องมือ, อุปกรณ์)

      (e) limitations    (ข้อจำกัด, ขีดจำกัด, วงจำกัด, เขตจำกัด, จำนวนจำกัด, ข้อกำหนด)

      (f) remnants    (ส่วนที่หลงเหลือ, เศษซาก, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

      (g) symptoms    (อาการ, อาการโรค, ลักษณะอาการ, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, เครื่องชี้บอก)

      (h) defeats    (ความพ่ายแพ้)

      (i) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

      (j) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

14. We can say that the Spanish gypsies are _______________________________________.

(เราสามารถกล่าวได้ว่า  ชาวยิปซีในสเปน ______________________________________)

      (a) artistic because they love music and dances    (ชอบหรือรักในศิลปะ  เพราะว่าพวกเขา

             รักดนตรีและการเต้นรำ)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า 

             “ในปัจจุบัน  ถ้ำขนาดใหญ่ของเกรนาดาเป็นศูนย์กลางของดนตรีฟลาเมนโค (ดนตรีของ

             ชาวพื้นเมืองในแคว้นแอนดาลูเซียของสเปน)  และการเต้นรำในสไตล์ที่เต็มไปด้วยสีสัน  

             ซึ่งรวมจารีตประเพณีของชาวยิปซีและชาวสเปนเข้าด้วยกัน)

      (b) unrealistic because they follow Spanish traditions    (มิได้มองโลกตามความเป็นจริง  เพราะว่า

             พวกเขาทำตามจารีตประเพณีของสเปน)

      (c) unambitious because they live in underground apartments    (ไม่ทะเยอทะยาน  เพราะว่าพวก

             เขาอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน)

      (d) materialistic because they are attached to their property    (เป็นพวกวัตถุนิยม  เพระว่าพวกเขา

             ยึดติดอยู่กับทรัพย์สินของตน)

15. The phrase “unfriendly authorities” in paragraph 3 refers to _____________________.

(วลี  “เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เป็นมิตร”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง __________________________)

      (a) bar and circle    (เครื่องหมายสิ่งกีดขวางภายในวงกลม)  (ป้ายห้ามจอดรถยนต์)

      (b) gypsies’ modern code    (รหัส - กฎเกณฑ์ - สมัยใหม่ของชาวยิปซี)

      (c) gypsies in France    (ชาวยิปซีในฝรั่งเศส)

      (d) the French officials    (เจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศส)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารา

             กราฟ ๓  ที่กล่าวว่า  “ข้อจำกัด (การจำกัด) ในประเทศฝรั่งเศสที่คล้ายๆ กัน (กับในอังกฤษ)

             ได้เป็นสาเหตุให้ชาวยิปซีต้องเพิ่มความรู้สึกสัมผัสสมัยใหม่เข้าไปในรหัส (กฎเกณฑ์) ของ

             พวกตน  เช่น  ชาวยิปซีได้รับเอามาใช้สัญลักษณ์ “ห้ามจอดรถ” ของทางราชการ (เครื่อง

             หมายสิ่งกีดขวางภายในวงกลม) เพื่อเตือน (ชาวยิปซีให้ระวัง) เจ้าหน้าที่ (ชาวฝรั่งเศส)

             ซึ่งไม่เป็นมิตร)

16. “picturesque” in the fourth paragraph means __________________________________.

(“สวยงาม, งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด”  ในพารากราฟที่ ๔  หมายถึง ___________________)

      (a) periodic    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงเวลา, เป็นช่วงๆ, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นเวลา, ซึ่งตีพิมพ์ตามกำ

             หนดเวลา)

      (b) elaborate    (สลับซับซ้อน, ประณีต)

      (c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

      (d) superb    (ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

      (e) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

      (f) fundamental    (เป็นรากฐาน, เป็นพื้นฐาน, เป็นส่วนสำคัญ, เป็นแหล่งแรกเริ่ม)

      (g) stationary    (ไม่เปลี่ยนแปลง, อยู่ในสภาพเดิม, หยุดนิ่ง, หยุดอยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่)

      (h) charming    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, จับใจ, น่าหลงใหล, น่ารัก, ใช้อำนาจเวทมนตร์)

      (i) lucid    (ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, สว่าง, โปร่งใส, เข้าใจได้ง่าย, มีเหตุผล)

      (j) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

17. The word “caverns” in paragraph 4 could best be replaced by _______________________.

(คำว่า  “ถ้ำขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่”  ในพารากราฟ ๔  สามารถแทนดีที่สุดโดย ________)

      (a) taverns    (โรงขายเหล้า, โรงเตี๊ยม, โรงแรมเล็กๆ, โรงขายอาหาร)

      (b) carnivores    (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร, พืชกินแมลง)

      (c) brigands    (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย) 

      (d) large underground caves    (ถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่)

      (e) melees    (เม้-เล่)  (การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน)  

      (f) dungeons    (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ 

      (g) catacombs    (แค้ท-ทะ-โคม)  {สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ), ห้องสุสานใต้ดิน,

             อุโมงค์เก็บเหล้า} 

      (h) verandas (= verandahs)    (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)

      (i) grimaces    (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด)  (เมื่อเป็นคำกริยา  “Grimace” 

            หมายถึง  “ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด”)     

18. “shelters” in paragraph 4 is closest in meaning to _______________________________.

(“ที่พักอาศัย, ที่กำบัง, ที่หลบภัย, ที่หลบซ่อน, ที่ลี้ภัย, ที่เป็นร่มไม้ชายคา, การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว, การคุ้มครอง”  ในพารากราฟ ๔  มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____________)

      (a) rhetorics    (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน,

             การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด) 

      (b) characteristics    (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ)  (ถ้าเป็นคำคุณ

             ศัพท์  หมายถึง  “เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ, เป็นนิสัยประจำ”) 

      (c) astronomers    (แอส-ทร้อน-โน-เม่อะ)  (นักดาราศาสตร์)

      (d) enterprises    (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

      (e) dwellings    (ที่อาศัย, ที่อยู่, ที่พำนัก)

      (f) standings    (สถานะ, ฐานะ, ตำแหน่ง, ชื่อเสียง, จุดยืน)

      (g) malfunctions    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

      (h) maledictions    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

      (i) truces    (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพัก  ผ่อน, การหยุดพัก

            ชั่วคราว)

      (j) artifacts    (สิ่งหรือเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

19. The phrase “of a picturesque type” in paragraph 4 describes ____________________.

(วลี  “ประเภทสวยสดงดงาม”  ในพารากราฟ ๔  พรรณนาถึง _______________________)

      (a) Spanish style of houses    (บ้านทรงสเปน)

      (b) a group of gypsies in Spain    (กลุ่มชาวยิปซีในสเปน)

      (c) the place where gypsies live    (สถานที่ซึ่งชาวยิปซีอาศัยอยู่)  (ดูคำตอบในประโยคแรก

             ของพารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “ชาวยิปซีในสเปนได้ยืนหยัดอย่างประสบความสำเร็จมากที่สุด

             กับชีวิตแบบชนเผ่า (แบบอยู่รวมกันเป็นหมู่)  โดยบางครั้งเชื่อมโยง (รวม) มัน (ชีวิตแบบอยู่

             รวมกันเป็นหมู่) เข้ากับที่อยู่อาศัยซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวรในแบบ (ประเภท) สวยงาม

             (หมายถึง  การมีถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทสวยงาม))

      (d) gypsies’ ways of living    (วิถีชีวิตของชาวยิปซี)

20. The passage does not say that gypsies ________________________________________.

(เนื้อเรื่อง – บทความ – มิได้กล่าวว่ายิปซี ______________________________________)

      (a) live an independent life    (ดำรงชีวิตแบบอิสระ)  (กล่าวไว้ในประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกว่า 

             “ชาวยิปซีจำนวนมากยังคงดำเนินตามวิถีทางเร่ร่อนแต่ก่อน  แต่จำนวนเพิ่มมากขึ้นยอม (เลิกต่อต้าน)

             (ต่อ) การตั้งรกราก (การตั้งถิ่นฐาน) (หมายถึง  ชาวยิปซีจำนวนมากขึ้นหันมาตั้งถิ่นฐาน  แทนการอพ

             ยพเร่ร่อน)”)

      (b) have their own laws    (มีกฎ – กฎข้อบังคับ - ของตนเอง)  (มีกล่าวไว้ในประโยคสุดท้ายของพารา

             กราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “ข้อจำกัด (การจำกัด) ในประเทศฝรั่งเศสที่คล้ายๆ กัน (กับในอังกฤษ) ได้เป็นสา

             เหตุให้ชาวยิปซีต้องเพิ่มความรู้สึกสัมผัสสมัยใหม่เข้าไปในรหัส (กฎเกณฑ์) ของพวกตน  เช่น  ชาว

             ยิปซีได้รับเอามาใช้สัญลักษณ์  “ห้ามจอดรถ”  ของทางราชการ (เครื่องหมายสิ่งกีดขวางภายในวง

             กลม)  เพื่อเตือน (ชาวยิปซีให้ระวัง) เจ้าหน้าที่ (ชาวฝรั่งเศส) ซึ่งไม่เป็นมิตร”)

      (c) believe in any religions    (เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาใดๆ)  (เนื้อเรื่องมิได้กล่าวถึงศาสนา

             ของชาวยิปซี)

      (d) follow their own traditions    (ทำตามจารีตประเพณีของตนเอง)  (ดูคำตอบจาก ๒ ประโยคแรกของ

             พารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “ชาวยิปซีในสเปนได้ยืนหยัดอย่างประสบความสำเร็จมากที่สุดกับชีวิตแบบ

             ชนเผ่า (แบบอยู่รวมกันเป็นหมู่)  โดยบางครั้งเชื่อมโยง (รวม) มัน (ชีวิตแบบอยู่รวมกันเป็นหมู่) เข้า

             กับที่อยู่อาศัยซึ่งได้ทำ ให้มั่นคงหรือถาวรในแบบ (ประเภท) สวยงาม (หมายถึง  การมีถิ่นที่อยู่อาศัย

             ประเภทสวยงาม)  ทั้งนี้  เป็นเวลามากกว่า ๑ ศตวรรษ  กลุ่มคนเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่

             และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่  ซึ่งมีชื่อเสียง (โด่งดัง) ของเมืองเกรนาดาในแคว้นแอนดาลูเซีย (ทางภาค

             ใต้ของสเปน)”)

21. The word “Legend” in the fifth paragraph means _______________________________.

(คำว่า  “ตำนาน, เรื่องที่เล่าลือกันต่อๆ มา, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, คนที่น่าสนใจ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง”  ในพารากราฟ ๕  หมายถึง ____________)

      (a) a universal truth    (ความจริงที่เป็นสากล)

      (b) a historical fact    (ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์)

      (c) an official announcement    (การประกาศของทางราชการ)

      (d) a piece of unproven information    (ข่าวสาร-ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ชิ้นหนึ่ง)

22. “forging” in paragraph 5 could best be replaced by _______________________________.

(“ประดิษฐ์, หล่อโลหะ, หลอมโลหะ, ตีโลหะ, ปลอมแปลง, ปลอมลายมือ”  ในพารากราฟ ๕  สามารถแทนดีที่สุดโดย ____________)

      (a) halting    (ฮ้อลท-ทิ่ง)  (หยุด, ทำให้หยุด)

      (b) perceiving    (มองเห็น, สังเกตเห็น)

      (c) abolishing    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

      (d) overseeing    (ตรวจตรา, ดูแล, กำกับดูแล)

      (e) penetrating    (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

      (f) metal casting    (การหล่อโลหะ)

      (g) scattering    (กระจาย, แผ่, ขยาย, แพร่, ระบาด, ทำให้กระจาย, โปรย, โรย, หว่าน)

      (h) reinforcing    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

      (i) impeding    (อิม-พี้ด-ดิ้ง)  (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

      (j) eliminating    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

23. What does “siege” (ซีจ) in the final paragraph mean?

(“การโอบล้อมโจมตี, การโอบล้อม, การล้อม, การกลุ้มรุม, ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน, การเจ็บป่วยหรือความยากลำบากที่ต่อเนื่องกัน”  ในพารากราฟสุดท้าย  หมายถึงอะไร)

      (a) phobia    (ความกลัว)

      (b) colleague    (ค้อล-ลีก)  (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

      (c) remedy    (เร้ม-เม-ดี้)  (การรักษา, วิธีการรักษา, วิธีการแก้ไข, ยา, สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข)

      (d) bully    (คนพาล, อันธพาล, นักเลง, คนขี้รังแก, คนลวง)

      (e) tendency    (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

      (f) candidate    (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

      (g) attack    (การโจมตี, การลงมือทำ, การเริ่มต้น)

      (h) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, ตอน)

      (i) foe    (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

      (j) rogue    (โรก)  (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้ายและ

            แยกตัวออกจากกลุ่ม)

24. In England and France, gypsies _____________________________________________.

(ในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส  ชาวยิปซี _____________________________________)

      (a) are warmly welcomed    (ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น)

      (b) enjoy city life    (สนุกกับชีวิตเมือง)

      (c) are rather free    (ค่อนข้างอิสระเสรี)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ๓ ที่กล่าวว่า 

             “ในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ  ชาวยิปซีได้รับความพอใจจากเสรีภาพ (อิสรภาพ) โดยเปรียบ

             เทียบ (หมายถึง  เมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆ)  ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การรังควาญมากมาย

             หลายประ การ)

      (d) have complete freedom    (มีอิสระเสรีภาพโดยสมบูรณ์)

 

(คำแปล)

ชาวยิปซีเป็นคนเร่ร่อนหรือไม่ ?

 

            ชาวยิปซี**ในปัจจุบันบางทีมีจำนวน (number) หลายล้านคน  แต่ไม่เคยมีการนับจำนวนที่ถูกต้อง (no accurate count has been made),  พวกเขาถูกทำให้กระจัดกระจาย (ทำให้กระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง) (scattered) ไปทั่ว (throughout) ตะวันออกกลาง, แอฟ ริกาเหนือ, ยุโรป, สหรัฐฯ และละตินอเมริกา  โดยชาวยิปซีจำนวนมากยังคงดำเนินตามวิถีทางเร่ร่อนแต่ก่อน (follow the old wandering ways)  แต่จำนวนเพิ่มมากขึ้น (increasing number) ยอม (เลิกต่อต้าน, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมให้, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ผลิต) (yield to) (ต่อ) การตั้งรกราก (การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งหลักปักฐาน, การตั้งกิจการ, นิคม,อาณานิคม, ชุมชน, การจัดการ, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การมอบทรัพย์สิน) (settlement) (หมายถึง  ชาวยิปซีจำนวนมากขึ้นหันมาตั้งถิ่นฐาน  แทนการอพยพเร่ร่อน)

            ชาวยิปซีในยุโรปถูกรวมกลุ่ม (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน) (clustered) อย่างแน่นหนา (อย่างหนัก, อย่างรุนแรง, อย่างมาก, อย่างเข้มแข็ง, งุ่มง่าม) (heavily) เป็นแนว (เทือก, เข็มขัด, สายรัดเอว, สาย, สายพาน, ทางโค้ง, ทางรถไฟฟ้า, การดื่มอึกใหญ่, การโจมตี) (belt)  จากโปแลนด์และฮังการีลงไปทางใต้ผ่านคาบสมุทรบอลข่าน (south through the Balkans),  ทั้งนี้  ระบบการปกครอง (ระบบสังคม, กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่นๆ) (regimes) คอมมิวนิสต์ (ในประเทศต่างๆ ที่เป็นคอมมิวนิสต์) ยืนกราน (ยืนหยัด, ยืนยัน, เรียกร้อง) (insist) อย่างดื้อดึง (อย่างดื้อรั้น, อย่างหัวรั้น, อย่างแข็งกระด้าง, อย่างแน่วแน่, อย่างควบคุมยาก, อย่างว่ายาก) (stubbornly) ที่จะควบคุม (ดูแล, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, ปรับ, กำหนด, บัญญัติ) (regulating) ชาวยิปซี  และพวกเขา (ชาวยิปซี) ก็ต่อต้าน (ต้าน, ต้านทาน, ขัดขืน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, อดกลั้น, อดทน) (resist) อย่างดื้อดึงพอๆ กัน (as stubbornly)

            ในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ  ชาวยิปซีได้รับความพอใจจาก (ได้รับความเพลิดเพลินจาก, ได้รับสิทธิ, มีสิทธิ, สนุก) (enjoy) เสรีภาพ (อิสรภาพ, ความเป็นไทย, ความเป็นตัวของตัวเอง, ความไม่มีกฎเกณฑ์, ความเป็นกันเอง, การได้รับยกเว้นจาก, สิทธิทั้งหลายของพลเมือง) (freedom) โดยเปรียบเทียบ (comparative) (หมายถึง  เมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆ)  ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ (อยู่ในสังกัด, อยู่ในความควบคุม, จำเป็น, จำต้อง, โน้มเอียง) (subject to) การรังควาญ (การก่อกวน, การรบกวน, การราวี, การทำให้เหนื่อยอ่อน, การทำให้กลัดกลุ้ม) (harassments) มากมายหลายประการ (จากประชาชนและเจ้าหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ)  ทั้งนี้  กฎหมายท้องถิ่น (กฎหมายเทศบาล, กฎหมายประกอบ, ข้อปลีกย่อย) (bylaws) (ของท้องถิ่น) บ่อยครั้งห้าม (forbid) ชาวยิปซีมิให้ได้รับ (obtain) น้ำจากลำธาร (ห้วย) (brook)  หรือ (มิให้) ตั้งค่ายพักแรม (camp) ภายในระยะ ๓๐๐ หลาจากบ้านเรือน (ของชาวบ้าน)  (นอกจากนั้น) ข้อจำกัด (การจำกัด, การจำกัดวง, การบังคับ) (restrictions) ในประเทศฝรั่งเศสที่คล้ายๆ กัน (เหมือนกัน) (Similar) (กับในอังกฤษ)  ได้เป็นสาเหตุให้ (ทำให้เกิด) (caused) ชาวยิปซีต้องเพิ่ม (เติม, บวก, เสริม, พูดเติม) (add) ความรู้สึกสัมผัส (การสัมผัส, ประสาทสัมผัส, การแตะ, การจับ, การติดต่อ, จำนวนเล็กน้อย, ความฉลาด, เงินกู้, ของขวัญ) (a touch) สมัยใหม่เข้าไปในรหัส (กฎเกณฑ์, ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์, เครื่องหมาย) (code) ของพวกตน  เช่น  ชาวยิปซีได้รับเอามาใช้ (รับมาเลี้ยงเป็นลูก) (adopted) สัญลักษณ์ (symbol) “ห้ามจอดรถ” ของทางราชการ (เครื่องหมายสิ่งกีดขวางภายในวงกลม)  เพื่อเตือน (warn) (ชาวยิปซีให้ระวัง) เจ้าหน้าที่ (ผู้เชี่ยวชาญ, อำนาจตามกฎหมาย, องค์กรของรัฐ) (authorities) (ชาวฝรั่งเศส) ซึ่งไม่เป็นมิตร (มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่เป็นผลดี, ไม่ราบรื่น) (unfriendly)

            ชาวยิปซีในสเปนได้ยืนหยัด (ยึดมั่น, ติดกับ, เกาะกับ, แนบ, กอด, ถือทิฐิใน, จงรักภักดี) (clung) อย่างประสบความสำเร็จมากที่สุดกับชีวิตแบบชนเผ่า (แบบอยู่รวมกันเป็นหมู่) (tribal)  โดยบางครั้งเชื่อมโยง (รวม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน, ประกอบกัน) (combining) มัน (ชีวิตแบบอยู่รวมกันเป็นหมู่) เข้ากับที่อยู่อาศัย (ที่อยู่, ถิ่นที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย) (residence) ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร (ถาวร, มั่นคง, แน่นอน, ไม่ผันแปร, เป็นระเบียบ, ติดแน่น, ซึ่งได้กำหนดไว้) (fixed) ในแบบ (ประเภท, ชนิด) (type) สวยงาม (งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด) (picturesque) (หมายถึง  การมีถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทสวยงาม),  ทั้งนี้  เป็นเวลามากกว่า ๑ ศตวรรษ  กลุ่มคน (อาณานิคม, ผู้คนในอาณานิคม, ประเทศหรือดินแดนที่เป็นอาณานิคม) (colony) เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่ (caverns)  ซึ่งมีชื่อเสียง (โด่งดัง) (famed) ของเมืองเกรนาดา***ในแคว้นแอนดาลูเซีย (ทางภาคใต้ของสเปน)  ส่วนไหล่เขา (พื้นเอียงลาด, ส่วนที่เอียงลาด, การเอียง, การลาด, การทแยง) (slopes) ของภูเขาซาโครมอนเต  ถูกทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ (ฝังไว้ในหลุม, เก็บไว้ในหลุม, ขุดหลุม, ทำให้เป็นรอยโบ๋หรือแอ่งแผลเป็น, ปล่อยไก่ให้ชนกัน, ทำให้ต่อสู้กัน) (pitted) ด้วยถ้ำ (โพรง, อุโมงค์ใต้ดิน, ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้า) (caves) จำนวนหลายร้อยแห่ง  ซึ่งให้ที่พักอาศัย (ที่กำบัง, ที่หลบภัย, ที่หลบซ่อน, ที่ลี้ภัย, ที่เป็นร่มไม้ชายคา, การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว, การคุ้มครอง) (shelters) สมัยแรก (แรกเริ่ม, ดั้งเดิม, บรรพกาล, ดึกดำ บรรพ์, ยังป่าเถื่อน, เบื้องต้น, ง่ายๆ, หยาบ, พื้นฐาน) (primitive)  และห้อง (ห้องเช่า, ห้องชุดในโรงแรม) (apartments) ใต้ดินที่ประณีต (ซับซ้อน) (elaborate)

            ตำนาน (เรื่องที่เล่าลือกันต่อๆ มา, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, คนที่น่าสนใจ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง) (Legend) ก็คือว่า  ชาวยิปซีได้รับใช้ (บริการ, คอยรับใช้, ปรนนิบัติ, บริการอาหาร, ต้อนรับแขก, อำนวย, ส่งเสริม, ตีลูก, สนองความต้องการ, ส่งหมายศาล, ยื่นหมายศาล) (served) กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ (ของสเปน)  โดยการประดิษฐ์ (หล่อโลหะ, หลอมโลหะ, ตีโลหะ, ปลอมแปลง, ปลอมลายมือ) (forging) ลูกปืนใหญ่ (cannonballs)  ซึ่งถูก (ใช้) ยิงสู้กับ (fired against) ชาวมัวร์ (มุสลิมซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา)  ในขณะที่โอบล้อมโจมตี (at the siege of) เมืองเกรนาดาในปัจจุบัน (Today)  ถ้ำขนาดใหญ่ของเกรนาดาเป็นศูนย์กลางของดนตรีฟลาเมนโค (ดนตรีของชาวพื้นเมืองในแคว้นแอนดาลูเซียของสเปน)  และการเต้นรำในสไตล์ที่เต็มไปด้วยสีสัน (colorful style)  ซึ่งรวม (combines) จารีตประเพณี (traditions) ของชาวยิปซีและชาวสเปนเข้าด้วยกัน

_______________________________

****หมายเหตุ - **ชาวยิปซีหรือโรมานี (Romani) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อินเดีย-อารยัน  มีแหล่งกำเนิดในแคว้นปันจาบ  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียในปัจจุบัน  คนเหล่านี้เป็นพวกเร่ร่อน  ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  ได้เดินทางเข้าสู่ทวีปยุโรประหว่างศตวรรษที่ ๘ และ ๑๐  และต่อมาได้เดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ เป็นจำนวนนับล้านคน  คนพวกนี้ถูกเรียกว่า “ยิปซี”  เพราะชาวยุโรปเชื่ออย่างเข้าใจผิดว่าพวกเขาเดินทางมาจากอียิปต์

            ปัจจุบัน  ยิปซีหมายถึงกลุ่มคนที่ถูกพบอยู่ทั่วโลก  และไม่มีที่อยู่อย่างถาวร  หรือมีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อน  คนพวกนี้มักเดินทางพร้อมกับเทศกาลการเล่นสนุกสนาน  ยิปซีส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยเงินค่าจ้าง  อย่างไรก็ตาม  พบว่ามากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของชาวยิปซีในปัจจุบันตั้งรกรากถิ่นฐานโดยการเช่าบ้านอยู่และทำงานรับจ้างทั่วไป  มีส่วนน้อยที่มีกิจการเป็นของตนเอง  เช่น  เป็นช่างไม้, ช่างทาสี, เจ้าของกิจการรีไซเคิล, เจ้าของกิจการรถมือสอง  และงานฝีมืออื่นๆ (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)

            ***เมืองเกรนาดาเป็นเมืองในแคว้นแอนดาลูเซียทางภาคใต้ของสเปน  ตั้งอยู่ที่ตีนเขาของภูเขาเซียราเนวาดา  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยสถาปัตยกรรมสมัยกลางย้อนไปจนถึงยุคการยึดครองเมืองของชนเผ่ามัวร์จากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา  สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างของเกรนาดามีความสวยสดงดงามและเต็มไปด้วยสีสัน

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป