หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 94)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

A Dream Comes True

 

          Jay Guben about 30, seems average enough (average height, average weight and an average face) but he did something that the average person does not do.  He spent close to four months in a hospital bed recovering from an automobile accident.  It gave him time to think - about his plans to go to California to start working toward his doctoral degree in psychology, about the accident that has messed up his schedule, and about another dream, perhaps his real dream, the one he’d thought about for years. 

          “Lying on my back in that bed,” Guben says, “I decided to open a restaurant.”

          Philadelphia is an eat-out town, a city of small restaurants with, it seems, always room for one more.  Guben and his partner, a cook recruited from a top local restaurant, called theirs Les Amis.  It wasn’t very elaborate at first.  They used colored tape to decorate the walls and Guben’s father, a retired pharmacist, acted as wine steward.  Working from nine in the morning until two the next morning most days, they made Les Amis one of Philadelphia’s outstanding restaurants: perfect atmosphere, expensive, superb menu.  And then, as the business began to return on the investment, Guben sold his share to his partner and went right out and started another restaurant. 

 

1. The most important effect of the automobile accident was that ________________________.

(ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็คือว่า ______________________________)

    (a) it gave him time to think    (มันให้เวลาเขาได้คิด)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารา

           กราฟแรกที่กล่าวว่า  “มันให้เวลาเขาคิด – เกี่ยวกับแผนการของเขาที่จะไปแคลิฟอร์เนียเพื่อ

           เริ่มต้นศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาของเขา - (ให้เวลาเขาคิด) เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

           ซึ่งทำให้เสียแผน การ (หมายถึง  ทำให้แผนการต่างๆ ต้องเสียไป)  และ (ให้เวลาเขาคิด)

           เกี่ยวกับความฝันอีกเรื่องหนึ่ง,  บางทีเป็นความฝันที่แท้จริงของเขา, ความฝันที่เขาได้คิดถึง

           มาเป็นเวลาหลายปี)

    (b) it spoiled his plans to go to California    (ทำให้แผนของเขาที่จะไปแคลิฟอร์เนียต้องเสียไป)

    (c) it made him stay in the hospital for almost four months    (มันทำให้เขาต้องพักในโรงพยาบาลเป็น

           เวลาเกือบ ๔ เดือน)  (เป็นความจริง  แต่มิใช่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด)

    (d) it made him miss the chance to study for a Ph.D. in psychology    (มันทำให้เขาพลาดโอกาส

           ที่จะเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยา)

2. “recovering” in the first paragraph refers to ____________________________________.

(“พักฟื้น, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, เอามาได้อีก, กู้กลับคืนมา, กลับอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพ, ได้ค่าชดเชย, ชนะคดี”  ในพารากราฟแรก  หมายถึง ____________)

    (a) restraining    (ยับยั้ง, หยุดยั้ง, ห้ามปราม, หน่วงเหนี่ยว, จำกัด, คุม, ควบคุม, รั้ง)

    (b) foreseeing    (ฟอร์-ซี-อิง)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

    (c) roaming    (โรม-มิ่ง)  (ท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวไปเรื่อย, เดินเตร่)

    (d) deserting    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

    (e) harassing    (แฮ้-เริส-ซิง)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

    (f) verifying    (ยืนยัน, ตรวจสอบ, พิสูจน์, ค้นหาความจริง)

    (g) recuperating    (พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ฟื้นคืน, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ

           กำลัง แรง ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

    (h) enhancing    (ทำให้ดีขึ้น, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

3. What does “messed up” in paragraph 1 mean?

(“ทำให้เสีย, ทำให้ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ, ทำให้สกปรก”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) cancelled    (ยกเลิก)

    (b) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

    (c) initiated    (อิ-นิช-ชี-เอ-ทิด)  (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้ามา, นำไปให้รู้จัก)

    (d) neglected    (ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอดทิ้ง)

    (e) anticipated    (คาดการณ์ล่วงหน้า, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน)

    (f) monitored    (ตรวจสอบ, ตรวจสอบความเหมาะสม, สังเกต, ควบคุม, เป็นเครื่อง เตือน, เป็นเครื่องตรวจ)

    (g) postponed    (เลื่อน, เลื่อนไป, เลื่อนเวลา, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา, จัดไว้ในตำแหน่งรอง)

    (h) spoiled    (ทำให้เสีย, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, โอ๋จนเสียคน, ปล้น, แย่ง, เสีย,

           เสื่อมเสีย, แย่ลง)

4. Jay Guben started to think of having a restaurant of his own _________________________.

(เจย์ กูเบน เริ่มคิดถึงการมีภัตตาคารของเขาเอง __________________________________)

    (a) while he was in the hospital    (ขณะที่เขาอยู่ในโรงพยาบาล)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๒

           ที่กล่าวว่า  “นอนหงายอยู่บนเตียงนั้น,”  กูเบนกล่าว  “ผมตัดสินใจที่จะเปิดภัตตาคาร)

    (b) just before he left the hospital    (ก่อนที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลพอดี)

    (c) after he made his plan to work for a doctoral degree    (หลังจากที่เขาวางแผนที่จะศึกษาระดับ

           ปริญญาเอก)

    (d) before he made his plan to work for a doctoral degree    (ก่อนที่เขาวางแผนที่จะศึกษาระดับ

           ปริญญาเอก)

5. “recruited” in the third paragraph means _____________________________________.

(“เกณฑ์, จ้างคนใหม่, รับคนใหม่, เกณฑ์ทหาร, ฟื้นฟูสภาพ, จัดหาเสบียงใหม่หรือเพิ่มเติม”  ในพารา

กราฟ ๓  หมายถึง ___________)

    (a) abrogated    {ยกเลิก (กฎหมาย), เพิกถอน}

    (b) speculated    (คาดการณ์, พิจารณา, เก็ง, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำไร, ค้าขาย)

    (c) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

    (d) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

    (e) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

    (f) drafted    (คัดเลือก, เกณฑ์ (คน), เกณฑ์ทหาร, ร่าง, ยกร่าง, ลาก, ดึง)

    (g) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

    (h) resumed    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

6. At the end Guben sold his share to his partner because ____________________________.

(ในตอนจบ  กูเบนขายหุ้นของเขาให้กับหุ้นส่วนของเขา  เพราะว่า ______________________)

    (a) the business began to be good    (ธุรกิจเริ่มมั่นคง)

    (b) the business was not good enough    (ธุรกิจไม่มั่นคง – ดี – เพียงพอ)

    (c) he wanted to leave the restaurant business    (เขาต้องการออกจากธุรกิจภัตตาคาร)

    (d) he wanted to try setting up a new restaurant    (เขาต้องการลองตั้งภัตตาคารแห่งใหม่)  (ดู

           คำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “และต่อจากนั้น  ในขณะที่ธุรกิจเริ่ม

           ต้นที่จะให้ผลกำไรจากการลงทุน  กูเบนก็ขายหุ้นของเขาให้กับหุ้นส่วนของเขา  และออกมา

           โดยทันที  และเริ่มต้นภัตตาคารอีกแห่งหนึ่ง)

7. “elaborate” in paragraph 3 could best be replaced by _____________________________.

(“ประณีต, ซับซ้อน”  ในพารากราฟ ๓  สามารถแทนดีที่สุดโดย ________________________)

    (a) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

    (b) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

    (c) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน) 

    (d) prevalent    (เพรฟว-วะ-เลิ่นท)  (มีอยู่ทั่วไป, มีอยู่ดาษดื่น, แพร่หลาย, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป)

    (e) ornate    (หรูหรา, ซึ่งประดับประดาไว้อย่างหรูหราหรือมากเกินไป, ฉูดฉาด, ฟุ่มเฟือย)

    (f) noteworthy    (น่าสังเกต)

    (g) acceptable    (สามารถยอมรับได้)

    (h) imperative    (อิม-เพ้อ-ระ-ทิฟว)  (จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งกำหนดให้ต้องทำ)

    (i) costly    (มีราคาแพง)

    (j) authentic    (แท้, จริง)

8. The word “outstanding” in paragraph 3 is closest in meaning to _____________________.

(คำว่า  “โดดเด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ค้างชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก”  ในพารากราฟ ๓  มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____________)

    (a) successful    (ประสบความสำเร็จ)

    (b) fake    (ปลอม, เทียม)  (“Fake”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ของปลอม, ของเทียม”  และเมื่อเป็นคำ

           กริยา  หมายถึง  “ทำปลอม, ปลอมแปลง, ทำเทียม, กุขึ้น, เสแสร้ง, แกล้ง”)

    (c) inexpensive    (ไม่แพง)

    (d) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

    (e) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

    (f) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

    (g) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

    (h) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,

          รุกราน)

    (i) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

    (j) crucial    (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

    (k) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

9. When Guben sold his share in Les Amis, this restaurant ____________________________.

(เมื่อกูเบนขายหุ้นของเขาใน “เลอ เอมี”  ภัตตาคารแห่งนี้ ___________________________)

    (a) was not an outstanding restaurant in Philadelphia    (มิได้เป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในฟิลาเดลเฟีย)

    (b) was not the only outstanding restaurant in Philadelphia    (มิได้เป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียง

           เพียงแห่งเดียวในฟิลาเดลเฟีย)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๕ ของพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า 

           “จากการทำงานตั้งแต่ ๙ โมงเช้าจนกระทั่งตี ๒ ของเช้าวันถัดไปของเกือบทุกวัน  พวกเขาทำ

           ให้ภัตตา คาร “เลอ เอมี” เป็นภัตตาคารที่โดดเด่น (มีชื่อเสียง) แห่งหนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟีย” 

           ซึ่งหมายความว่า  ในขณะนั้น  ฟิลาเดลเฟียมีภัตตาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง)

    (c) was the only outstanding restaurant in Philadelphia    (เป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงเพียงแห่งเดียว

           ในฟิลาเดลเฟีย)

    (d) was the most outstanding restaurant in Philadelphia    (เป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดใน

           ฟิลาเดลเฟีย)

10. “An eat-out town” in the third paragraph means _________________________________.

(“เมืองที่ผู้คนชอบออกไปกินอาหารนอกบ้าน”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง ___________________)

      (a) people like to eat at restaurants in another town    (ผู้คนชอบกินที่ภัตตาคารในอีกเมืองหนึ่ง)

      (b) people who live here have their meals in open air    (ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่กินอาหารของตน

             ในที่โล่งแจ้ง)

      (c) people do not like to have their meals in this town    (ผู้คนไม่ชอบกินอาหารของตนในเมืองนี้)

      (d) people like to have their meals at restaurants in their town    (ผู้คนชอบกินอาหารที่

             ภัตตาคารในเมืองของตน)

11. What does “superb” in the final paragraph mean?

(“ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, รวย, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม”  ในพารากราฟสุดท้าย  หมายถึงอะไร)

      (a) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)

      (b) massive    (มากมาย, ใหญ่โต)

      (c) comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

      (d) perspicacious    (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม)

      (e) substantive    (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)

      (f) enterprising    (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง) 

      (g) exquisite    (เอ๊คส-ควิ-ซิท)  (ยอดเยี่ยม, งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต)

      (h) contemporary    (สมัยปัจจุบัน, ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน)

      (i) witty    (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

      (j) beneficial    (เบน-นิ-ฟิ้-เชิ่ล)  (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)  

12. The phrase “always room for one more” in paragraph 3 means ____________________.

(วลี  “(มี) โอกาสเสมอสำหรับภัตตาคารที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง _____)

      (a) there is always room for an additional person    (มีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่จะเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่ง)

      (b) there is always enough opportunity for a new restaurant    (มีโอกาสเพียงพอเสมอสำ

             หรับภัตตาคารใหม่อีกแห่งหนึ่ง)

      (c) there is always land available for a new restaurant    (มีที่ดินที่สามารถหาได้เสมอ  สำหรับภัตตา

             คารใหม่อีกแห่งหนึ่ง)

      (d) there is always enough space for one more room    (มีที่ว่างเพียงพอเสมอ  สำหรับห้องที่เพิ่มขึ้น

            อีกห้องหนึ่ง)

 

(คำแปล)

ฝันที่เป็นจริง

 

            เจย์ กูเบน  อายุประมาณ ๓๐ ปี (about 30)  ดูเหมือนว่ามีอะไรเฉลี่ยอย่างพอเพียง  (seems average enough) (หมายถึง  มีอะไรเท่าๆ กับคนอื่น) (ความสูงเฉลี่ย, น้ำหนักเฉลี่ย และใบหน้าเฉลี่ย) (หมายถึง  ไม่หล่อหรือขี้เหล่เท่าๆ กับคนอื่น)  แต่เขาทำบางสิ่งที่ผู้คนโดยเฉลี่ยมิได้ทำ  เขาใช้เวลาเกือบ ๔ เดือนในเตียงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพักฟื้น (คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, เอามาได้อีก, กู้กลับคืนมา, กลับอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพ, ได้ค่าชดเชย, ชนะคดี) (recovering) จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ (automobile accident),  มันให้เวลาเขาคิด – เกี่ยวกับแผนการของเขาที่จะไปแคลิ  ฟอร์เนียเพื่อเริ่มต้นศึกษา (start working) ระดับปริญญาเอก (doctoral degree) ทางด้านจิตวิทยา  (psychology) ของเขา - (ให้เวลาเขาคิด) เกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งทำให้เสีย (ทำให้ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ, ทำให้สกปรก) (messed up) แผนการ (ตารางเวลา, ตาราง, หมายกำหนดการ, กำหนดการประจำวัน, รายละเอียด) (schedule) (หมายถึง  ทำให้แผนการต่างๆ ต้องเสียไป)  และ (ให้เวลาเขาคิด) เกี่ยวกับความฝันอีกเรื่องหนึ่ง,  บางทีเป็นความฝันที่แท้จริงของเขา, ความฝัน (the one) ที่เขาได้คิดถึงมาเป็นเวลาหลายปี

            “นอนหงายอยู่บนเตียงนั้น,” (Lying on my back in that bed)  กูเบนกล่าว  “ผมตัดสินใจที่จะเปิดภัตตาคาร”           

            ฟิลาเดลเฟีย (รัฐเพนซิลเวเนีย) เป็นเมืองที่ผู้คนชอบออกไปกินอาหารนอกบ้าน (eat-out town) (และ) เป็นเมืองที่มีภัตตาคารเล็กๆ (city of small restaurants) ซึ่ง,  ดูเหมือนว่า,  มีโอกาส (ที่ว่าง, ช่องว่าง, ห้อง, ห้องพัก, เนื้อที่) (room) เสมอสำหรับภัตตาคารที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง (for one more),  กูเบนและหุ้นส่วน (partner) ของเขา  ซึ่งเป็นพ่อครัว (cook) ที่ถูกเกณฑ์ (จ้างคนใหม่, รับคนใหม่, เกณฑ์ทหาร, ฟื้นฟูสภาพ, จัดหาเสบียงใหม่หรือเพิ่มเติม) (recruited) มาจากภัตตาคารในท้องถิ่น (local restaurant) ชั้นนำ (ดีเลิศ, บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, หัวหน้า) (top)  เรียกภัตตาคารของตน (called theirs) ว่า “เลอ เอมี”  มันมิได้ประณีต (ซับซ้อน) (elaborate) มากนักในตอนแรก (at first) (หมายถึง  ในตอนภัตตาคารเริ่มเปิด)  พวกเขาใช้สายเทปสี  (colored tape) เพื่อประดับประดา (ตกแต่ง) (decorate) ฝาผนังร้าน  และพ่อของกูเบน  ซึ่งเป็นเภสัชกรที่เกษียณแล้ว (retired pharmacist) ทำหน้าที่เป็น (acted as) ผู้ให้บริการ (ผู้เสิร์ฟ, เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบิน หรือเรือโดยสารหรือรถไฟ, เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาล) (steward) เหล้าไวน์ (เหล้าองุ่น, น้ำองุ่น) (wine),  จากการทำงานตั้งแต่ ๙ โมงเช้าจนกระทั่งตี ๒ ของเช้าวันถัดไปของเกือบทุกวัน  (most days)  พวกเขาทำให้ภัตตาคาร “เลอ เอมี” เป็นภัตตาคารที่โดดเด่น (มีชื่อเสียง, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ค้างชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก) (outstanding) แห่งหนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟีย  คือ  (มี) บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบ, ราคาแพง, รายการอา หาร (menu) ซึ่งดีเลิศ (ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, รวย, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม) (superb)  และต่อจากนั้น  ในขณะที่ธุรกิจเริ่มต้นที่จะให้ผลกำไรจากการลงทุน (return on the investment)  กูเบนก็ขายหุ้นของเขา (sold his share) ให้กับหุ้นส่วนของเขา  และออกมาโดยทันที (went right out)  และเริ่มต้นภัตตาคารอีกแห่งหนึ่ง (เปิดภัตตาคารใหม่)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป