หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 9)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

A Sound Harbor

 

          Nations have always struggled for outlets to the sea from which they could ship and receive goods.  Over two hundred years ago England, Spain, Holland, Portugal, and France founded colonies all over the globe.  These nations became powerful because they were seafaring: they were seafaring because their coastlines contained good harbors from which their fleets could set sail.

          What makes a good harbor?  There are four important conditions.  First of all, a good harbor must be easy to enter, with wide, well-marked channels free from strong currents, heavy tides, rocks, or sand bars.

          Second, a good harbor must afford shelter from rough seas.  When there are high waves, a ship tied to a dock could be battered to pieces, and certainly no unloading could be done.

          The water level of a harbor changes considerably with the ebb and flow of the tides; so the third condition for a good harbor is that it has water deep enough for an ocean vessel, even at low tide.  Ships must be able to come and go without waiting and without being grounded. 

          Last of all, a good harbor should have a moderate climate and be free from ice and fog most of the year.

 

1. Good harbors made nations become __________________________________.

(ท่าเรือที่ดีทำให้ชาติต่างๆ _____________________________________________)

    (a) seafaring    (เดินทะเลเป็นประจำ)

    (b) greedy    (ตะกละ, โลภ, ละโมบ, อยากได้)

    (c) powerful    (มีอำนาจมาก, มีกำลังมาก)

    (d) both A and C    (ทั้งข้อ  A  และ  C)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า 

         “ประเทศเหล่านี้มีอำนาจมาก  เพราะว่าพวกตนเดินทางๆ ทะเล (เดินทะเล) เป็นประจำ,  ประเทศ

          เหล่านี้เดินทะเลเป็นประจำเพราะว่าแนวชายฝั่งทะเลของตนมีท่าเรือ (ที่จอดเรือ) ที่ดี  ที่ซึ่งกอง

          เรือ (รบ) ของตนสามารถออกทะเลได้  -  หมายถึง  ออกจากท่าเรือเหล่านี้)

2. A good harbor depends upon __________________________________________.

(ท่าเรือที่ดีขึ้นอยู่กับ ____________________________________________________)

    (a) location only    (ทำเลที่ตั้งเท่านั้น)

    (b) fleets only    (กองเรือ (สินค้า, รบ) เท่านั้น)

    (c) several conditions    (เงื่อนไขหลายอย่าง)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๒ – ๕ ที่กล่าวถึงเงื่อนไข

           ประการ)

    (d) rough seas    (ทะเลที่มีคลื่น)

3. A good harbor’s channels are __________________________________________.

(ร่องน้ำ (ทางเดินเรือ) ของท่าเรือที่ดี (จะต้อง) ________________________________)

    (a) wide and well-marked    (กว้างและสังเกตได้ง่าย – ทำเครื่องหมายไว้ดี)  (ดูคำตอบจากประโยค

          ที่ (สุดท้าย) ของพารากราฟ )

    (b) narrow and protected    (แคบและได้รับการปกป้อง – จากกระแสน้ำเชี่ยว)

    (c) sheltered by sand bars    (ถูกให้ที่กำบังหรือที่หลบภัยโดยสันดอนทราย)  (ประโยคสุดท้ายของพารา

          กราฟ ๒ กล่าวว่า  ท่าเรือที่ดีจะต้องมีร่องน้ำที่ปราศจากสันดอนทราย หรือสิ่งกีดขวางทางเดินเรือ)

    (d) rocky    (เต็มไปด้วยหิน, มีหินมาก, ประกอบด้วยหิน)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  ท่าเรือ

          ที่ดีจะต้องมีร่องน้ำที่ปราศจากหิน)

4. Ships must be sheltered from rough water because __________________________.

(เรือจะต้องถูกให้ที่กำบังหรือที่หลบภัยจากน้ำที่มีคลื่นจัด  เพราะว่า _________________)

    (a) they may be damaged    (มันอาจจะถูกทำให้เสียหาย หรือได้รับอันตราย)

    (b) they may be grounded    (มันอาจจะเกยตื้น)

    (c) unloading is impossible in rough water    (การขนถ่ายสินค้าลงจากเรือเป็นไปไม่ได้ในน้ำซึ่งมีคลื่นจัด)

    (d) both A and C    (ทั้งข้อ  A  และ  C)  (ดูคำตอบจากพารากราฟที่ ที่กล่าวว่า  “ท่าเรือที่ดีจะต้องมี

          (ให้) ที่กำบัง (ที่หลบภัย) จากทะเลซึ่งคลื่นจัด  ทั้งนี้  เมื่อมีคลื่นสูง (แรง)  เรือซึ่งถูกผูกไว้ที่อู่เรือ

           สามารถถูกตีกระหน่ำ (ด้วยคลื่น) จนเป็นชิ้นๆ (ชิ้นเล็กชิ้นน้อย) และแน่นอนทีเดียว การถ่ายสิน

           ค้าลงจากเรือจะไม่สามารถทำได้)

5. The water level changes with the _______________________________________.

(ระดับน้ำเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับ ____________________________________________)

    (a) coming and going of ships    (การมาและการไปของเรือต่างๆ)

    (b) ocean currents    (กระแสน้ำในมหาสมุทร)

    (c) ebb and flow of tides    (การไหลกลับของกระแสน้ำ (น้ำลด) และการไหลของน้ำขึ้นน้ำลง

          (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ที่กล่าวว่า  “ระดับน้ำของท่าเรือเปลี่ยนแปลงอย่าง

          มากมายพร้อมๆ กับการไหลกลับของกระแสน้ำ (น้ำลด) และการไหลของน้ำขึ้นน้ำลง)

    (d) shifting of sand bars    (การเปลี่ยนแปลงของสันดอนทราย หรือสิ่งกีดขวางทางเดินเรือ)

6. Harbor waters must be deep enough for a large ship _______________________.

(น้ำ (ทะเล) ของท่าเรือจะต้องลึกเพียงพอสำหรับเรือขนาดใหญ่ __________________)

    (a) to come and go even at low tide    (ที่จะมาและไปแม้กระทั่งเวลาที่น้ำลง)  (ดูคำตอบจากประ

         โยคแรกของพารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “ระดับน้ำของท่าเรือเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายพร้อมๆ

          กับการไหลกลับของกระแสน้ำ (น้ำลด) และการไหลของน้ำขึ้นน้ำลง  ดังนั้น  เงื่อนไขประการที่

            ของท่าเรือที่ดีคือว่า  มันมีน้ำลึกเพียงพอสำหรับเรือเดินสมุทร  แม้กระทั่งเมื่อน้ำลง)

    (b) to unload    (ที่จะขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ)  (พารากราฟที่ ๓ กล่าวว่า  “ท่าเรือที่ดีจะต้องมี (ให้) ที่กำบัง

          (ที่หลบภัย) จากทะเลซึ่งคลื่นจัด (คลื่นรุนแรง)  ทั้งนี้  เมื่อมีคลื่นสูง (แรง) เรือซึ่งถูกผูกไว้ที่อู่เรือสามารถ

          ถูกตีกระหน่ำ (ด้วยคลื่น) จนเป็นชิ้นๆ (ชิ้นเล็กชิ้นน้อย)  และแน่นอนทีเดียว  การขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ

          จะไม่สามารถทำได้”)  (คือ  ท่าเรือที่ดีต้องมีที่กำบังจากคลื่นจัด  ซึ่งจะทำให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้ 

          มิใช่ต้องมีน้ำลึกพอ)

    (c) to drop anchor    (ที่จะทอดสมอ)

    (d) to get grounded    (ที่จะเกยตื้น)

7. Harbors should be free from ____________________________________________.

(ท่าเรือควรที่จะปราศจาก _____________________________________________)

    (a) rain    (ฝน)

    (b) snow    (หิมะ)

    (c) all tides    (กระแสน้ำทั้งหมด)  (หมายถึง  น้ำขึ้นและน้ำลง)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากพารากราฟ ๔ กล่าว

          ว่า  ท่าเรือที่ดีต้องมีน้ำลึกเพียงพอ  แม้กระทั่งเมื่อน้ำลง)

    (d) ice and fog    (น้ำแข็งและหมอก)  (ดูคำตอบจากพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า  “ท่าเรือที่ดีควร

          มีภูมิอากาศซึ่งไม่รุนแรง (ไม่หนาวจัดหรือร้อนจัด)  และปราศจากน้ำแข็งและหมอกเกือบ

          ตลอดปี)

8. Implied but not stated:

(บอกเป็นนัย (เป็นที่เข้าใจ)  แต่มิได้กล่าวไว้)

    (a) Harbors have been important in history.    (ท่าเรือมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ – จากอดีต

          จนถึงปัจจุบัน)  (สรุปจากข้อความในพารากราฟแรก)

    (b) England founded colonies 200 years ago.    (อังกฤษก่อตั้งอาณานิคมเมื่อ ๒๐๐ ปีล่วงมาแล้ว)

    (c) Good harbor channels must have strong currents.    (ร่องน้ำ (ทางเดินเรือ) ที่ดีของท่าเรือ  จะต้อง

          มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว)  (ดูคำอธิบายจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “..................ต้อง

          ปราศจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว”)

    (d) High tide may cause traffic problems.    (กระแสน้ำขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจร – ของเรือ) 

          (บทความมิได้กล่าวไว้)

 

(คำแปล)                                                 ท่าเรือที่ดี

 

            ประเทศต่างๆ ได้พยายาม (ต่อสู้ดิ้นรน) (struggled) เสมอมาเพื่อหาทางออก (outlets) สู่ทะเล  ซึ่งเป็นที่ที่ประเทศสามารถขนส่ง (ship) และรับสินค้า (receive goods) ได้,  โดยเมื่อกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว  อังกฤษ, สเปน, ฮอลแลนด์, โปรตุเกส และฝรั่งเศสสร้าง (สถาปนา, ก่อตั้ง) (founded) อาณา นิคมทั่วโลก (all over the globe)  ประเทศเหล่านี้มีอำนาจมาก (มีกำลังมาก) (powerful)  เพราะว่าพวกตนเดินทางๆ ทะเล (เดินทะเล) เป็นประจำ (seafaring),  ประเทศเหล่านี้เดินทะเลเป็นประจำเพราะว่าแนวชายฝั่งทะเล (coastlines) ของตนมี (contained) ท่าเรือ (ที่จอดเรือ) (harbors) ที่ดี  ที่ซึ่งกองเรือ (กองเรือรบ) (fleets) ของตนสามารถออกทะเล (set sail) ได้ (หมายถึง  ออกจากท่าเรือเหล่านี้)  

            อะไรทำให้เกิดท่าเรือที่ดี,  มีเงื่อนไข (conditions) สำคัญ ประการ,  ประการแรก (First of all)  ท่าเรือที่ดีจะต้องง่าย (ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย) (easy) ที่จะเข้าไป (enter) (เข้าได้ง่ายหรือสะดวก)  และมีร่องน้ำ (ทางเดินเรือ) (channels) กว้าง (wide) และทำเครื่องหมายไว้ดี (สังเกตได้ง่าย) (well-marked)  และปราศจาก (free from) กระแสน้ำเชี่ยว (strong currents),  น้ำขึ้นน้ำลงแบบรุนแรง (heavy tides),  หิน หรือสันดอนทราย (สิ่งกีดขวางทางเดินเรือ) (sand bars)  

            ประการที่สอง  ท่าเรือที่ดีจะต้องมี (ให้) (afford) ที่กำบัง (ที่หลบภัย) (shelter) จากทะเลซึ่งคลื่นจัด (คลื่นรุนแรง) (rough)  ทั้งนี้  เมื่อมีคลื่นสูง (แรง) (high waves)  เรือซึ่งถูกผูก (tied) ไว้ที่อู่เรือ (dock) สามารถถูกตีกระหน่ำ (battered) (ด้วยคลื่น) จนเป็นชิ้นๆ (ชิ้นเล็กชิ้นน้อย) (pieces)  และแน่ นอนทีเดียว  การถ่ายสินค้า (ขนสินค้าลงจากเรือ) (unloading) จะไม่สามารถทำได้

            ระดับน้ำ (water level) ของท่าเรือเปลี่ยนแปลง (changes) อย่างมากมาย (considerably)  พร้อมๆ กับการไหลกลับของกระแสน้ำ (น้ำลด) (ebb) และการไหลของน้ำขึ้นน้ำลง (flow of the tides)  ดังนั้น  เงื่อนไขประการที่ ของท่าเรือที่ดีคือว่า  มันมีน้ำลึก (deep) เพียงพอสำหรับเรือเดินสมุทร (ocean vessel)  แม้กระทั่งเมื่อมีกระแสน้ำในระดับต่ำ (น้ำลง) (even at low tide) (หมายถึง  แม้ว่ากระแสน้ำจะลดลง (น้ำลง)  แต่ (ท่าเรือที่ดี) ต้องมีน้ำมากพอสำหรับเรือขนาดใหญ่)  โดยเรือจะต้องสามารถ (able) เข้าและออก (จากท่าเรือ) โดยไม่ต้องรอ และไม่ต้องเกยตื้น (grounded)

             ประการสุดท้าย (Last of all),  ท่าเรือที่ดีควรมีภูมิอากาศซึ่งไม่รุนแรง (ไม่หนาวจัดหรือร้อนจัด, ปานกลาง) (moderate)  และปราศจาก (ไม่มี) (free from) น้ำแข็งและหมอก (fog) เกือบตลอดปี (ส่วนใหญ่ของปี) (most of the year)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป