หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 89)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

A Problem of Food Contamination in Jakarta

 

          Before eating food sold by vendors on the street of Jakarta, Indonesia, you should be aware that nearly all of this food and water is contaminated by toxic residues.  If you choose to eat at home, you still have a 35 percent chance of eating rice which has been contaminated by lead.

          If eggs dishes are your fancy, there is also a high probability that they have been contaminated by various chemicals, regardless of whether they are eaten at home or on the street.

          It seems that nothing is safe, for even fruits, instant foods, and beans may have been exposed to toxins at some point in the production process.

          In the 2018-2019 survey by the Food Analysis Division of the Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, it was revealed that contaminated food is still very much a problem in the capital of Indonesia.

          According to Mohamed Salem of the Food Analysis Division, there are two ways food can become contaminated : by chemicals or heavy metals, or by microbes.

          Lead is the main type of heavy metal contamination.  The survey indicated that nearly one hundred percent of food samples taken from street vendors contain concentrations of lead.  Drinking water is easily contaminated in this way.

          The source of this pollution is, of course, traffic congestion.  Every day automobiles release high levels of lead into the air we breathe, which is why most food and drink sold by street vendors was shown to contain traces of the substance.

          According to the Division of Food Analysis, lead contamination has been found in food and drink at a number of school canteens, which is particularly alarming when one considers that children are the ones being affected.

          Lead contamination is by no means the only danger.  Food products, at every step of the production process, are exposed to several different forms of contamination.

          It seems almost impossible for consumers to avoid contaminated food, as it affects vegetables, fruits, meats, and many other types of foods.

          The survey showed that fruits and vegetables sold in markets contain pesticide residues such as phosphate, pyrethroid, and arsenic.  Chemical substances such as pesticides and fertilizers are commonly used by farmers, who seek to make their produce appealing in order to maximize profits. 

          People who eat meat take the risk of consuming drug residues.  In many types of animal farming, hormones are used to accelerate growth, so that the livestock can be sold at market as quickly as possible. 

          But if the animals are killed before the drug is metabolized, people who eat the meat and entrails, particularly the liver, will in effect be taking the same medicines.  While these are not necessarily fatal, they can cause health problems. 

          Contaminants like the ones mentioned above are absorbed by the body gradually, and increase over time.  As the levels of toxicity rise, sufferers become weaker and weaker, resulting in serious illness, even death.

 

1. The main idea of the passage is that ____________________________________________.  

(ใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง – บทความ – คือว่า _________________________________)

    (a) 35% of rice eaten at home has been contaminated by lead    (๓๕ เปอร์เซ็นต์ของข้าวที่กินที่บ้าน 

           ถูกปนเปื้อนโดยสารตะกั่ว)

    (b) there is a high probability that fancy egg dishes are contaminated    (มีความเป็นไปได้สูง

           ที่อาหารที่ปรุงด้วยไข่ซึ่งอยู่ในจิตนาการ (ของผู้กิน) ถูกทำให้ปนเปื้อน)

    (c) there is an excellent chance that most food is contaminated by toxic residues    (มีโอ

           กาสสูงมากที่อาหารส่วนใหญ่ถูกปนเปื้อนโดยส่วนตกค้างที่เป็นพิษ)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ

           แรกที่กล่าวว่า  อาหารและเครื่องดื่มเกือบทุกชนิดที่ขายอยู่ตามข้างถนนในกรุงจาการ์ตา  เมือง

           หลวงของอินโดนีเซีย  มีสารพิษตกค้างอยู่  และแม้ว่าผู้คนจะกินอาหารที่บ้าน  พวกเขาก็ยังมี

           โอกาสถึง ๓๕ เปอร์เซ็นต์  ที่จะกินข้าวซึ่งถูกปนเปื้อนโดยสารตะกั่ว)

    (d) automobiles release high levels of lead which contaminate food and water    (รถยนต์ปล่อย

           ตะกั่วระดับสูง  ซึ่งทำให้อาหารและน้ำปนเปื้อน)

2. “vendors” in the first paragraph refers to ______________________________________.

(พ่อค้าเร่, คนขายของ”  ในพารากราฟแรก  หมายถึง ______________________________)

    (a) contractors    (ผู้รับจ้าง, ผู้ทำสัญญา, กล้ามเนื้อที่หดตัว, สิ่งที่หดตัว)

    (b) insurers    (บริษัทประกันภัย, ผู้รับประกันภัย, ผู้รับรอง)

    (c) martinets    (ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย)

    (d) conductors    (ผู้นำวงดนตรี, นายวงดนตรี, กระเป๋ารถเมล์, ตัวนำความร้อน, สื่อนำไฟฟ้า)

    (e) felons    (ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง  เช่น  ฆ่า-ข่มขืน, คนชั่วช้า)

    (f) culprits    (ผู้กระทำผิด, ผู้ร้าย, นักโทษ, จำเลยในคดีอาญา)

    (g) sellers    (ผู้ขาย)

    (h) fugitives    (ผู้หลบหนี, คนที่กำลังหนี, ผู้ลี้ภัย)

    (i) investigators    (นักสืบ, ผู้สืบสวนสอบสวน)

3. The word “contaminated” in paragraph 1 means __________________________________.

(คำว่า  “ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง _____________)

    (a) intruded    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

    (b) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

    (c) complied   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

    (d) accompanied    (ติดตามไปด้วย, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

    (e) facilitated    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

    (f) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

    (g) devised    (คิดขึ้นมา, ประดิษฐ์)

    (h) defiled    (ทำให้สกปรก, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เสียความบริสุทธิ์)

4. What does “toxic” in paragraph 1 mean?

(“มีพิษ, เป็นพิษ”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) intense    (เข้มข้น, รุนแรง, เร่าร้อน, หนาแน่น, ลึกซึ้ง)

    (b) coarse    (คอร์ซ)  (หยาบ, หยาบคาย, มีคุณภาพเลว, ธรรมดาๆ, ขาดรสนิยม)

    (c) fraudulent    (ฟร้อ-จิว-เลิ่นท)  (ฉ้อโกง, ฉ้อโกงอย่างผิดกฎหมาย, ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

    (d) portentous    (พอร์-เท้น-เทิส)  (เป็นลาง, บอกเหตุล่วงหน้า, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์)  

    (e) decadent    (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)  

    (f) venomous    (มีพิษ, เป็นพิษ, มุ่งร้าย, ชั่วร้าย)

    (g) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ชอบบ่น, ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบโทษคนอื่น)  

    (h) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (มีเสน่ห์แบบชนบทหรือบ้านนอก, มีความสงบตามธรรมชาติ, ที่งดงามอย่างเรียบๆ)  

    (i) abortive     (อะ-บ๊อร์-ทิฟว)   (ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, ที่คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง) 

5. The primary source of information for this passage was ____________________________.

(แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับเรื่องนี้คือ _________________________________________)

    (a) an analysis of the diets by the Department of Education    (การวิเคราะห์อาหารโดยกรมการศึกษา)

    (b) a survey of various foods by the Department of Medical Sciences    (การสำรวจอาหาร

           หลายชนิดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  (ของกระทรวงสาธารณสุข  อินโดนีเซีย,  ดูจาก

           พารากราฟ ๔ ที่กล่าวถึงการสำรวจนี้  และพารากราฟต่อๆ มา  ก็กล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากการ

           สำรวจนี้)

    (c) a study of traffic congestion by the Department of Transportation    (การศึกษาเรื่องการจราจร

           หนาแน่นโดยกรมการขนส่ง)

    (d) an investigation of animal farming by the Division of Food Analysis    (การสำรวจการทำฟาร์ม

           เลี้ยงสัตว์โดยกองวิเคราะห์อาหาร)

6. The word “nothing” in the third paragraph refers to ______________________________.

(คำว่า  “ไม่มีอะไร”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง _________________________________)

    (a) food    (อาหาร)  (ดูข้อความจากพารากราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “มันดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่ปลอดภัย, 

           เพราะว่าแม้แต่ผลไม้, อาหารที่ปรุงกินได้ทันที, และถั่ว  อาจจะถูกสัมผัสกับสารพิษที่บางจุดใน

           ขบวนการผลิต,”  ดังนั้น  “nothing”  จึงควรจะหมายถึง “อาหาร”)

    (b) residues    (สิ่งตกค้าง, ส่วนที่เหลือ, กาก)

    (c) drugs    (ยา)

    (d) chemicals    (สารเคมี)

7. The sentence “Contaminated food is still very much a problem in the capital” in the fourth paragraph means that ________________.

(ประโยค  “อาหารปนเปื้อนยังคงเป็นปัญหาอย่างมากในเมืองหลวง”  ในพารากราฟ ๔  หมายความว่า _______________)

    (a) contaminated food was and remains to be a problem in the capital    (อาหารปนเปื้อน

           เป็น (ในอดีต) และยังคงเป็น (ในปัจจุบัน) ปัญหาในเมืองหลวง)  (ข้อความ “................. ยังคง

           เป็นปัญหามาก .................”  แสดงว่าเป็นมาแล้วในอดีต  และยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบัน)

    (b) much of the contaminated food in the capital is still a big problem    (อาหารปนเปื้อนจำนวนมาก

           ในเมืองหลวง  ยังคงเป็นปัญหาใหญ่)

    (c) contaminated food has never before, but is now a problem in the capital    (อาหารปนเปื้อน

           ไม่เคยเป็น (ปัญหา) มาก่อน,  แต่ปัจจุบันเป็นปัญหาในเมืองหลวง)

    (d) much of the contaminated food in the capital is worse than food outside the capital   

           (อาหารปนเปื้อนจำนวนมากในเมืองหลวง  แย่กว่าอาหารนอกเมืองหลวง)

8. What does “release” in the seventh paragraph mean?

(“ปล่อย, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย, ทำให้พ้นจาก”  ในพารากราฟ ๗  หมายถึงอะไร)

    (a) modify    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, แปร, ปรับปรุง)

    (b) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ให้ออก, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

    (c) astonish    (แอส-ท้อ-นิช)  (ทำให้ประหลาดใจ)

    (d) vilify    (วิ้ล-ลิ-ไฟ)  (ด่าว่า, ประณาม, สบประมาท, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ประจาน)

    (e) emit    (ปล่อยออกมา, เปล่งออกมา, ฉาย, ส่อง, แพร่กระจาย)

    (f) assent    (อะ-เซ้นท)  (ตกลง, ยินยอม, ยอมรับ)   (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  “การตกลง, การยินยอม”) 

    (g) threaten    (เธร้ท-เทิ่น)  (ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, เตือนภัย, เป็นลางร้าย)

    (h) harass    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

9. “traces” in paragraph 7 could best be replaced by ________________________________.

(“ร่องรอย, รอย, รอยเท้า, รอยทาง, ทางเล็ก, ปริมาณเล็กน้อยมาก”  ในพารากราฟ ๗  สามารถแทนดีที่สุดโดย _____________)

    (a) memoir (s)    (เม้ม-วาร์  หรือ  เม้ม-วอร์)  (บันทึกความทรงจำ)

    (b) artifacts    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม) 

    (c) triumphs    (ไทร้-อั้มฟ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, ความสำเร็จ, การฉลองชัยชนะ, ความยินดีที่มีชัย)

    (d) relaxations    (การผ่อนคลายอารมณ์, การพักผ่อนหย่อนใจ, การผ่อนคลาย, การลดหย่อน, การผ่อนผัน)

    (e) disgraces    (ดิส-เกรส)  (การเสียหน้า, การขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, ความอัปยศอดสู, การถอดถอนยศ,

           เรื่องที่อับอายขายหน้า)

    (f) signs    (ร่องรอย, รอยเท้า, เครื่องหมาย, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, ลาง,

           นิมิต, การบอกใบ้, อาการ)

    (g) conflagrations    (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น)  (เพลิงขนาดใหญ่, อัคคีภัย)

    (h) candors    (แค้น-เดอะ)  (๑. ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ,  ๒. ความยุติธรรม,

           ความซื่อสัตย์สุจริต) 

10. “canteens” in the eighth paragraph is closest in meaning to _______________________.

(“ร้านอาหารในโรงเรียน, ร้านอาหารในค่ายทหาร, กระติกน้ำ, กล่องใส่มีด ช้อน ส้อม และอื่นๆ”  ในพารากราฟ ๘  มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____________)

      (a) campuses    (บริเวณในมหาวิทยาลัย, บริเวณในโรงเรียนหรือวิทยาลัย)

      (b) auditorium    (ห้องประชุม, อาคารห้องประชุม, ห้องบรรยาย)

      (c) libraries    (ห้องสมุด)

      (d) laboratories    (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องวิจัย, ห้องค้นคว้าทดลอง)

      (e) school cafeteria    (โรงอาหารในโรงเรียน

      (f) headmasters    (ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่)

      (g) curricula    (หลักสูตรของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย)

      (h) peccadillos    (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด หรือบาปเล็กๆน้อยๆ)   

11. Fruits and vegetables sold in markets contain ____________________________________.

(ผลไม้และผักที่ขายในตลาดมี _____________________________________________)

    (a) hormones used to accelerate growth    (ฮอร์โมนซึ่งถูกใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต)

    (b) toxins used to maximize profits    (สารพิษซึ่งถูกใช้เพื่อทำกำไรสูงสุด)

    (c) residues used to increase growth rates    (สิ่งตกค้างซึ่งถูกใช้เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต)

    (d) pesticides often used by farmers    (ยาฆ่าแมลงซึ่งถูกใช้บ่อยๆ โดยชาวนา)  (ดูคำตอบจาก

           ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๑๑ ที่กล่าวว่า  “สารเคมี  เช่น  ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยถูกใช้โดยทั่วไป

           โดยชาวนา  ผู้ซึ่งพยายามที่จะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของตนดึงดูดความสนใจ (ของผู้ซื้อ) 

            เพื่อที่จะทำกำไรสูงสุด)

12. The word “alarming” in paragraph 8 means ___________________________________.

(คำว่า  “น่าตื่นตกใจ”  ในพารากราฟ ๘  หมายถึง ________________________________)

      (a) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

      (b) harmful    (มีอันตราย)

      (c) sanguine    (แซ้ง-กวิน)  (ร่าเริง, เบิกบานใจ, มั่นใจ, มองโลกแง่ดี, เต็มไปด้วยความหวัง)

      (d) innate    (อิ-เน้ท)  (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

      (e) terrifying    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าสยองขวัญ)

      (f) fallacious    (ฟะ-เล้-ชัส)  (ผิดพลาด, ซึ่งทำให้ผิดหวัง, ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง, ลวง)  

      (g) authentic    (แท้จริง, ของแท้, ไม่ใช่ของปลอม, น่าเชื่อถือ)

      (h) fruitless    (ฟรู้ท-ลิส)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน) 

      (i) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้ตระหนี่อย่างมาก, ขี้เหนียวมากที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

13. “by no means” in the ninth paragraph refers to ________________________________.

(“ไม่อย่างแน่นอน, ไม่แม้แต่นิดเดียว”  ในพารากราฟ ๙  หมายถึง ______________________)

      (a) by mistake    (โดยการเข้าใจผิด, ด้วยความผิดพลาด)

      (b) by word of mouth    (จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยคำพูด, โดยทางวาจา)

      (c) beyond question    (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย)

      (d) certainly not; not even a little    (ไม่อย่างแน่นอน; ไม่แม้แต่นิดเดียว)

      (e) by virtue of    (เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุผลของ)

      (f) by means of    (โดยการใช้, ด้วยความช่วยเหลือของ)

      (g) by heart    (โดยการท่องจำ)

      (h) by leaps and bounds    (อย่างรวดเร็วมาก)

14. What does “exposed” in paragraph 9 mean?

(“สัมผัส, เผย, เปิดเผย, นำออกแสดง, เปิดโปง”  ในพารากราฟ ๙  หมายถึงอะไร)

      (a) thrilled    (ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้เร้าใจ, ทำให้เสียวซ่าน)

      (b) infuriated    (ทำให้โกรธอย่างมาก)

      (c) eroded    (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

      (d) replenished    (เติมให้เต็ม, เติมเต็มใหม่, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เสริมกำลัง, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก,

             เติมใหม่)

      (e) heeded    (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ)

      (f) contacted    (สัมผัส, ติดต่อกับ, คบหาสมาคมกับ)

      (g) nullified    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

      (h) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่องขึ้น)

15. The word “it” in paragraph 10 means _________________________________________.

(คำว่า  “มัน”  ในพารากราฟ ๑๐  หมายถึง _____________________________________)

      (a) lead    (สารตะกั่ว)  (เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปนเปื้อนเท่านั้น  เนื่องจากยังมีสารพิษ, สารเคมีต่างๆ

             อีกหลายชนิด)

      (b) food    (อาหาร)

      (c) contamination    (การปนเปื้อน)  (ดูข้อความในพารากราฟที่ ๑๐ ที่กล่าวว่า  “มันดูเหมือนว่า

             เกือบเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้บริโภคที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่ถูกปนเปื้อน  เนื่องจากมันมีผลกระทบ

             ต่อผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์ และอาหารประเภทอื่นๆ อีกจำนวนมาก”  ดังนั้น  “มัน”  จึงน่าจะหมาย

             ถึง  “การปนเปื้อน”)

      (d) production    (การผลิต)

16. According to the passage, it is dangerous to consume drug residues because ______________.

(ตามที่เนื้อเรื่องกล่าว  มันมีอันตรายที่จะบริโภคส่วนที่เหลือของยา (ที่สัตว์กินเพื่อเร่งการเจริญเติบโต) เพราะว่า _____________)

      (a) the victims may suffer great pain    (เหยื่อ – ของสารพิษ – อาจจะได้รับความเจ็บปวดอย่างมาก) 

             (เนื้อเรื่องมิได้บอกไว้)

      (b) these medicines may cause suffocation    (ยาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการหายใจไม่ออก)  (เนื้อเรื่อง

             มิได้บอกไว้)

      (c) the hormones cause accelerated growth    (ฮอร์โมนก่อให้เกิดการเติบโตแบบเร่งรีบ)  (พารากราฟ

              ๑๒ กล่าวว่า  ฮอร์โมนถูกใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์  ซึ่งไม่เกี่ยวกับคน)

      (d) over time, people become weaker and can even die    (เมื่อเวลาผ่านไป  ผู้คนจะอ่อนแอ

             ลง  และสามารถแม้กระทั่งตายได้)  (ดูคำตอบจาก ๓ พารากราฟสุดท้าย)

17. The writer’s intention is to __________________________________________________.

(ความตั้งใจ – เจตนา – ของผู้เขียน คือเพื่อ _____________________________________)

      (a) provoke    (กระตุ้น, ปลุกปั่น, ยุแหย่, ยั่ว, ก่อให้เกิด)  (หมายถึง  กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวต่อ

             ปัญหามลพิษในอาหาร  ที่ขายโดยพ่อค้าเร่ตามถนนในกรุงจาการ์ตา)

      (b) persuade    (ชักชวน, เชิญชวน)

      (c) promote    (ส่งเสริม)

      (d) propose    (เสนอ, เสนอความเห็น, ขอแต่งงาน, แนะนำ)

      (e) commend    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

      (f) adore    (นิยมยกย่อง, เคารพ, บูชารัก)

      (g) terrify    (ทำให้กลัวมาก, ทำให้หวาดกลัว, ทำให้สยองขวัญ)

      (h) amuse    (ทำให้ขบขัน, ทำให้สนุกสนาน)

18. “pesticides” in paragraph 11 could best be replaced by _____________________________.

(“ยาฆ่าแมลง, ยาปราบศัตรูพืช, ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น”  ในพารากราฟ ๑๑  สามารถแทนดีที่สุดโดย _____________)

      (a) genocides    (การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์)

      (b) homicides    (การฆ่าคน, ฆาตกรรม, ฆาตกร)

      (c) infanticides    (การฆ่าเด็กทารก  เช่น  การฆ่าเด็กทารกเพศหญิงในจีนในสมัยโบราณ)

      (d) patricides    (การฆ่าพ่อ, ปิตุฆาต)

      (e) matricides    (การฆ่าแม่, มาตุฆาต)

      (f) fratricides    (การฆ่าพี่ชายหรือน้องชาย)

      (g) insect-killing chemicals    (สารเคมีซึ่งใช้ฆ่าแมลง)

      (h) regicides    (การปลงพระชนม์กษัตริย์, ผู้ปลงพระชนม์กษัตริย์)

19. What does “appealing” in paragraph 11 mean?

(“ดึงดูดความสนใจ, ดึงดูดความต้องการหรือความอยากรู้อยากเห็น, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์”  ในพารากราฟ ๑๑  หมายถึงอะไร)

      (a) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

      (b) proper    (เหมาะสม, สมควร, ดี, ถูกต้อง)

      (c) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

      (d) attractive    (ดึงดูดความสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด)

      (e) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

      (f) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

      (g) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

      (h) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

      (i) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

      (j) thorough    (เธ้อร์-โร)  (ละเอียด, ถี่ถ้วน, ทั่วไปหมด, โดยตลอด, ตลอดทั่วถึง)

20. The best headline for this article is ___________________________________________.

(หัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับบทความนี้คือ ________________________________________)

      (a) Street vendors sell contaminated food    (พ่อค้าเร่ตามถนนขายอาหารปนเปื้อน)

      (b) Survey reveals food contamination is a problem    (การสำรวจเปิดเผยว่า  การปนเปื้อน

             ในอาหารเป็นปัญหา)  (บทความนี้กล่าวถึงการสำรวจเกี่ยวกับอาหารที่ขายโดยพ่อค้าเร่ตาม

             ถนนในกรุงจาการ์ตา  ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซีย  โดยพบว่า

             อาหารและน้ำส่วนใหญ่มีสารพิษตกค้าง  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของผู้คนที่บริโภคมัน 

             ส่วนข้ออื่นๆ เป็นเพียงหัวข้อปลีกย่อย  ไม่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่)

      (c) Medical report shows that fruits are not safe    (รายงานทางการแพทย์แสดงว่า  ผลไม้ไม่ปลอดภัย)

      (d) Traffic congestion causes lead contamination    (การจราจรหนาแน่นก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสาร

             ตะกั่ว)

21. What does “accelerate” in the twelfth paragraph mean?

(“เร่ง, เร่งให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, เพิ่มขึ้น”  ในพารากราฟ ๑๒  หมายถึงอะไร)

      (a) influence    (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

      (b) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

      (c) perplex    (ทำให้งง, ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่งยากใจ)

      (d) nullify    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

      (e) abolish    (อะ-บ๊อล-ลิช)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ลบล้าง, ทำลาย)

      (f) hasten    (เร่ง, เร่งเร้า, ทำให้เร่งรีบ, รีบ, รีบทำ, รีบไป)

      (g) esteem    (เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ)

      (h) champion    (สนับสนุน, ป้องกัน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน)

22. “fatal” in paragraph 13 means _____________________________________________.

(“ร้ายแรงถึงตาย, ทำให้ตายได้, ร้ายกาจ, เป็นอันตราย, เคราะห์ร้าย, ทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลวได้, เป็นเรื่องโชคชะตา”  ในพารากราฟ ๑๓  หมายถึง _____________)

      (a) diverse    (หลากหลาย)

      (b) lucid    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน)

      (c) fatigued    (ฟะ-ทิกด)  (เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย)

      (d) extreme    (สุดโต่ง, สุดขีด, อย่างยิ่ง, สุดๆ)

      (e) illicit    (อิ-ลิส-ซิท)  (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เถื่อน, ไม่ได้รับอนุญาต)

      (f) illogical    (อิ-ล้อจ-จิ-เคิ่ล)  (ไร้เหตุผล, ไม่มีเหตุผล)

      (g) lethal    (เป็นอันตรายถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง, เกี่ยวกับความตาย)

      (h) strenuous    (ใช้กำลังมาก, แข็งแรง, มีพลัง, เข้มแข็ง, บากบั่น, พากเพียร,อุตสาหะ)

      (i) odious    (น่ารังเกียจ. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง. น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์)

      (j) sedentary    (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ประจำที่, นั่ง, เป็นการนั่ง, ในลักษณะนั่ง,

            คุ้นเคยกับการนั่ง)  

23. The word “absorbed” in the final paragraph could best be replaced by _______________.

(คำว่า  “ดูดซึม, รับเอา”  ในพารากราฟสุดท้าย  สามารถแทนดีที่สุดโดย __________________)

      (a) exhumed    (เอ็กซ-ฮูม)  (ขุดขึ้นจากหลุม, ขุดศพขึ้นมา, ขุดค้น, ปฏิสังขรณ์)

      (b) disposed of    (กำจัด, จัดการ, โอน, ขายทิ้ง)

      (c) dispersed    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

      (d) curtailed    (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด) 

      (e) ingested    (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

      (f) soothed    (ปลอบขวัญ, ปลอบโยน, ปลอบ, ประโลมใจ, ทำให้บรรเทา, ลด)

      (g) modified    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

      (h) adulterated    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้)

24. The tone of the passage is __________________________________________________.

(น้ำเสียงของเรื่องนี้ คือ __________________________________________________)

      (a) outraged    (เจ็บแค้นใจ, โกรธ, ก้าวร้าว)

      (b) optimistic    (มองโลกในแง่ดี)

      (c) concerned    (วิตกกังวล, ห่วงใย)  (ในบทความนี้  ผู้เขียนแสดงความกังวล-ห่วงใย  เกี่ยวกับ

             ปัญหาของอาหารและน้ำที่มีสารพิษเจือปน  ซึ่งขายโดยพ่อค้าเร่ตามถนนในกรุงจาการ์ตา)

      (d) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน, มีศรัทธาแรงกล้า)

      (e) elated    (ปลาบปลื้ม, ปิติยินดี, มีความสุขมาก, อิ่มอกอิ่มใจมาก, ภูมิใจมาก)

      (f) critical    (วิพากษ์วิจารณ์, ชอบตำหนิ, วิกฤติ, สำคัญ)

      (g) appreciative    (ยกย่อง, ชื่นชม)

      (h) suspicious    (ระแวง, สงสัย, คลางแคลงใจ)

      (i) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว,

            มีจิตใจอ่อนแอ)

 

(คำแปล)

ปัญหาอาหารปนเปื้อนในกรุงจาการ์ตา     

 

            ก่อนกินอาหารซึ่งขายโดยพ่อค้าเร่ (คนขายของ) (vendors) บนถนน  คุณควรตระหนัก (รู้ตัว, รู้สึกตัว) (aware) ว่า  เกือบจะทั้งหมดของอาหารและน้ำนี้ถูกทำให้ปนเปื้อน (ทำให้เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์) (contaminated) โดยส่วนที่ตกค้าง (ส่วนที่เหลือ, กาก, จำนวนที่เหลือ, ที่เหลือ) (residues) ซึ่งมีพิษ (เป็นพิษ) (toxic),  ถ้าคุณเลือกที่จะกินที่บ้าน  คุณยังคงมีโอกาส ๓๕ เปอร์เซ็นต์  ของการกินข้าวซึ่งถูกทำให้ปนเปื้อนโดยสารตะกั่ว (ตะกั่ว, ลูกกระสุนปืน, ไส้ดินสอดำ) (lead)

            ถ้าอาหารที่ปรุงด้วยไข่ (egg dishes) คือจินตนาการ (ความนึกฝัน, ความนึกคิด, รสนิยม) (fancy) ของคุณ  ก็มีความเป็นไปได้สูง (high probability) เช่นกันว่า  มันถูกทำให้ปนเปื้อนโดยสารเคมี (chemicals) มากมาย (หลากหลาย, ต่างๆ กัน, ต่างชนิด, ต่างประเภท) (various)  โดยไม่คำนึงถึงว่า (regardless of) มันถูกกินที่บ้านหรือบนถนน

          มันดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่ปลอดภัย (nothing is safe)เพราะว่าแม้แต่ (for even) ผลไม้, อาหารที่ปรุงกินได้ทันที (instant foods), และถั่ว  อาจจะถูกสัมผัส (เผย, เปิดเผย, นำออกแสดง, เปิดโปง) (exposed) กับสารพิษ (ตัวที่ทำให้เป็นพิษ, พิษ) (toxins) ที่บางจุด (at some point) ในขบวนการผลิต (production process)

          ในการสำรวจในปี ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ โดยกองวิเคราะห์อาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  มันได้รับการเปิดเผย (revealed) ว่า “อาหารปนเปื้อนยังคงเป็นปัญหาอย่างมากในเมืองหลวง(contaminated food is still very much a problem in the capital) ของอินโดนีเซีย

            ตามที่โมฮาเม็ด ซาเล็ม แห่งกองวิเคราะห์อาหารกล่าว  มี ๒ วิธีที่อาหารสามารถถูกทำให้ปนเปื้อนได้ : โดยสารเคมีหรือโลหะหนัก,  หรือโดยจุลินทรีย์ (microbes) (ไม้-โครบ)

            ตะกั่วคือประเภทสำคัญที่สุด (หลัก, ส่วนใหญ่, ชั้นนำ, มีกำลังมาก) (main) ของการปนเปื้อนของโลหะหนัก (heavy metal contamination),  การสำรวจบ่งชี้ (indicated) ว่า  เกือบจะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างอาหาร (food samples)  ที่ถูกนำมาจากพ่อค้าเร่ตามถนน (street vendors) มี (บรร จุ) (contain) ความเข้มข้น (ระดับความเข้มข้น, สิ่งที่เข้มข้น, ความตั้งอกตั้งใจ, สมาธิ) (concentrations) ของตะกั่ว,  น้ำดื่ม (Drinking water) จึงถูกทำให้ปนเปื้อนอย่างง่ายดายในแบบนี้

            แหล่ง (source) ของมลภาวะ (การทำให้สกปรก, การทำให้เปรอะเปื้อน) (pollution) นี้, แน่นอน (ไม่ต้องสงสัยเลย) (of course),  คือการหนาแน่น (การทำให้แออัด, การทำให้เลือดคั่ง) (congestion) ของการจราจร (การคมนาคม, การสัญจรไปมา, การค้า, การซื้อขาย, ปริมาณการจราจรหรือขน ส่ง) (traffic) (หมายถึง  การจราจรแออัด)  โดยทุกๆ วัน  รถยนต์ (automobiles) ปล่อย (ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย, ทำให้พ้นจาก) (release) สารตะกั่วในระดับสูง (high levels of lead) เข้าสู่อากาศที่เราหายใจ (breathe) (บรีธ)  ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม (which is why) อาหารและเครื่องดื่ม (food and drink) ส่วนใหญ่ที่ขายโดยพ่อค้าเร่ตามถนน  ถูกแสดงว่ามีร่องรอย (รอย, รอยเท้า, รอยทาง, ทางเล็ก, ปริมาณเล็กน้อยมาก) (traces) ของสาร (สสาร, แก่นสาร, ความหมายสำคัญ, เนื้อหา, ใจความ, ส่วนสำคัญ) (substance) (หมายถึง  สารตะกั่ว)

            ตามที่กองวิเคราะห์อาหารกล่าว (สอดคล้องกับกองวิเคราะห์อาหาร) (According to the Division of Food Analysis)  การปนเปื้อนสารตะกั่ว (lead contamination) ได้ถูกพบในอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารในโรงเรียน (ร้านอาหารในค่ายทหาร, กระติกน้ำ, กล่องใส่มีด ช้อน ส้อม และอื่นๆ) (canteens) จำนวนมาก (a number of)  ซึ่งน่าตื่นตกใจ (alarming) เป็นพิเศษ (particularly)  เมื่อบุคคล (คนเรา) (one) คิดคำนึงถึง (พิจารณา, ครุ่นคิด, รำลึก, ถือว่า) (considers) ว่าเด็กๆ เป็นบุคคล (ones) ที่ได้รับผลกระทบ (affected)      

            การปนเปื้อนสารตะกั่วไม่อย่างแน่นอน (ไม่แม้แต่นิดเดียว) (by no means) เป็นอันตรายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (หมายถึง  มิได้เป็นอันตรายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างแน่นอน)  ทั้งนี้  ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food products), ณ ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต, ได้รับการสัมผัส (exposed) กับรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิดของการปนเปื้อน

            มันดูเหมือนว่าเกือบเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้บริโภค (consumers) ที่จะหลีกเลี่ยง (avoid) อาหารที่ถูกปนเปื้อน (contaminated food)  เนื่องจากมันมีผลกระทบต่อผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์ และอาหารประเภทอื่นๆ อีกจำนวนมาก

            การสำรวจแสดงว่าผลไม้และผักที่ขายอยู่ในตลาดมีส่วนที่ตกค้าง (ส่วนที่เหลือ, กาก) (residues) ของยาฆ่าแมลง (ยาปราบศัตรูพืช, ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น) (pesticide)  เช่น  ฟอสเฟท, พีรีธรอยด์ และสารหนู (arsenic),  โดยสารเคมี  เช่น  ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย (fertilizers) ถูกใช้โดยทั่วไป (commonly used) โดยชาวนา  ผู้ซึ่งพยายาม (เสาะหา, แสวงหา, สืบหา, ค้นหา, ค้นคว้า, สอบถาม, สำรวจ) (seek) ที่จะทำให้ผลิตผลทางการเกษตร (produce) ของตนดึงดูดความสนใจ (ดึงดูดความต้องการหรือความอยากรู้อยากเห็น, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์) (appealing) (ของผู้ซื้อ)  เพื่อที่จะทำกำไรสูงสุด (maximize profits)

            ผู้คนที่กินเนื้อสัตว์เสี่ยง (take the risk) ต่อการบริโภคส่วนที่ตกค้างของยา (drug residues),  ทั้งนี้  ในหลายประเภทของการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (animal farming)  ฮอร์โมนถูกใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต (accelerate growth)  เพื่อที่ว่าปศุสัตว์ (livestock) จะสามารถขายได้ที่ตลาดอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

            แต่ถ้าสัตว์ถูกฆ่าก่อนที่ยาจะถูกเผาผลาญ (สันดาป, ผ่านหรือเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการสันดาป) (metabolized)  ผู้คนที่กินเนื้อสัตว์และเครื่องใน (อวัยวะภายใน, ไส้พุง) (entrails) โดยเฉพาะตับ (liver)  จะมีผลหรือความหมายแบบเดียวกัน (in effect) กับกินยาขนานเดียวกัน (กับสัตว์กิน),  ในขณะที่สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องร้ายแรงถึงตาย (ทำให้ตายได้, ร้ายกาจ, เป็นอันตราย, เคราะห์ร้าย, ทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลวได้, เป็นเรื่องโชคชะตา) (fatal)  มันสามารถก่อให้เกิด (เป็นสาเหตุของ) (cause) ปัญหาสุขภาพ (health problems)

            สิ่งเจือปน (Contaminants) ที่เหมือนกับ (คล้ายกับ) (like) สิ่งเจือปน (ones) ที่ถูกกล่าวถึง (mentioned) ข้างบนนี้  ถูกดูดซึม (รับเอา) (absorbed) โดยร่างกายทีละน้อย (ค่อยๆ เกิดขึ้น) (gradually)  และเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา (increase over time),  เมื่อระดับของความเป็นพิษ (toxicity) (ทอค-ซิ้ส-ซิ-ที) เพิ่มขึ้น (rise)  ผู้ประสบปัญหา (ผู้ประสบความเดือดร้อน, ผู้ได้รับ) (sufferers) (หมายถึง  ผู้เจ็บป่วย) จะอ่อนแอลงและอ่อนแอลง  ส่งผลให้เกิด (resulting in) ความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง (serious illness)  แม้กระทั่งความตาย (even death)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป