หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 86)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Washington’s Community Police

 

          Police officers are setting up makeshift headquarters here in all-night convenience stores, fast-food restaurants, supermarkets and even local telephone companies in a bid to make the American capital of Washington a safer place.

          A telephone, a chair and sometimes a table and a pen - - these are the sparse furnishings available to officers in these “police community workstations.”

          This low-tech program is part of an effort by the 3,600-officer department to reduce mounting criticism of its performance.

          Since the start of the year, two-thirds of the 226 murders in Washington remain unsolved.  This figure – far below the national “solved” rate of 65 per cent – has prompted Police Chief Larry Simon to shake up the department’s criminal division.

          “So far, the feedback has been pretty positive,” Kenny Bryson, police department spokesperson, said of the program launched a year ago.

          “This is part of a growing concept to improve the accessibility and visibility of police officers,” he said.

          Bryson said the department is heartened by the public’s “good reception” of this initiative, along with an increase in the number of patrols and the designation of “Community Officer” in large red letters on new police cars.

          The officers seem to like it too.

          “It gives them an outlet to call back their precincts, write their reports, and give assistance,” Bryson said.

           In a 7-Eleven convenience store in one of Washington’s multi-ethnic neighborhoods, police officers mingle day and night with cab drivers, nurses, street people and passers-by doing their shopping.

          The store’s manager, who declined to identify himself, said “their presence is a deterrent” against theft or disorderly conduct.

 

1. The passage is mainly about ________________________________________________.

(เนื้อเรื่อง – บทความ – นี้  ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ____________________________________)

    (a) convenience stores    (ร้านสะดวกซื้อ)

    (b) police community workstations    (สถานีทำงานในชุมชนของตำรวจ)  (เนื้อเรื่องกล่าวถึง

            การจัดตั้งสถานีตำรวจย่อย (สถานีทำงาน) ชั่วคราวในร้านสะดวกซื้อ, ภัตตาคารอาหารจาน

            ด่วน ฯลฯ  ซึ่งอยู่ในชุมชนที่มีอาชญากรรมสูง  เพื่อทำให้กรุงวอชิงตัน  เมืองหลวงของสหรัฐฯ 

            เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น)

    (c) crime in Washington    (อาชญากรรมในกรุงวอชิงตัน)

    (d) the tight police budget    (งบประมาณของตำรวจที่จำกัด)

2. In the first paragraph, “makeshift” refers to _____________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “ชั่วคราว, เฉพาะกาล, เฉพาะหน้า”  หมายถึง _______________________)

    (a) modest    (ถ่อมตัว, สุภาพ, เรียบๆ, สงบเสงี่ยม, พอประมาณ, ไม่รุนแรง)

    (b) illiterate    (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้)

    (c) inquisitive    (ที่อยากรู้อยากเห็น, ที่ชอบซักถาม, ที่ชอบสอบสวน)

    (d) arrogant    (หยิ่ง, ยโส, จองหอง)

    (e) acquisitive    (อยากได้, ละโมบ, ชอบสะสม)

    (f) meticulous    (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)

    (g) temporary    (ชั่วคราว, เฉพาะกาล, ไม่ถาวร)

    (h) harmless    (ไม่เป็นอันตราย, ไม่มีอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ)

    (i) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

3. The phrase “in a bid to” in paragraph 1 means ___________________________________.

(วลี  “ในความพยายามที่จะ”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง ____________________________)

    (a) on behalf of    (ในนามของ)

    (b) with a hope to    (ด้วยความหวังที่จะ)

    (c) by means of    (โดยวิธี, โดยการช่วยเหลือของ)

    (d) in spite of    (ทั้งๆ ที่)

    (e) for the sake of    (เพื่อประโยชน์ของ, เพื่อเห็นแก่)

    (f) in terms of    (ในเรื่องของ, ในแง่ของ, โดยเฉพาะเกี่ยวกับ, เกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณของ)

    (g) in line with    (สอดคล้องกับ, ปฏิบัติตาม)

    (h) in an effort to    (ในความพยายามที่จะ)

4. Police stations are set up in convenience stores so that _____________________________.

(สถานีตำรวจถูกตั้งขึ้นในร้านสะดวกซื้อ  เพื่อที่ว่า _________________________________)

    (a) police officers can work in a more pleasant environment    (เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานใน

           สภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์มากขึ้น)

    (b) the police will be more visible in high-crime areas    (ตำรวจจะสามารถมองเห็นได้มาก

           ยิ่งขึ้น (โดยประชาชน) ในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูง)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๖ ที่กล่าวว่า 

           “นี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดที่กำลังเติบโต  ที่จะปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึง 

           และความสามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ (โดยประชาชน)

    (c) the police department can reduce the cost of office equipment    (กรมตำรวจสามารถลดค่าใช้

            จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน)

    (d) money can be spent on crime prevention instead of building construction    (สามารถใช้จ่าย

           เงินในการป้องกันอาชญากรรม  แทนการก่อสร้างตึก-อาคาร)

5. A police community workstation could best be described as _________________________.

(สถานีทำงานในชุมชนของตำรวจ  สามารถพรรณนาดีที่สุดว่า ________________________)

    (a) spacious    (กว้างขวาง, มีเนื้อที่มาก, กว้างใหญ่ไพศาล)

    (b) magnificent    (ดีเยี่ยม, เลิศ, สง่างาม, วิเศษ)

    (c) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

    (d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ)

    (e) well-equipped    (ติดตั้งอุปกรณ์อย่างดี, มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม)

    (f) diverse    (หลากหลาย, หลายชนิด, แตกต่างกัน)

    (g) basic    (พื้นๆ, ธรรมดา, พื้นฐาน, เกี่ยวกับด่าง)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “โทร

           ศัพท์, เก้าอี้ และบางครั้ง (บางที) โต๊ะและปากกา - - สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จัดหามาให้ (เครื่องเรือน)

           หร็อมแหร็ม  ที่สามารถหาได้ (เท่าที่จะหาได้) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใน “สถานีทำงานในชุมชน

           ของตำรวจ” เหล่านี้  หมายถึง  สถานีฯ ที่ตั้งอยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารจานด่วน)

    (h) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

    (i) innovative    (แบบใหม่, ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, ไม่ซ้ำกับของใคร)

6. “mounting” in the third paragraph may be replaced by ____________________________.

(“พิ่มขึ้น, ขึ้น, ปีนขึ้น, ลุกขึ้น, ขึ้นม้าหรือสัตว์อื่น”  ในพารากราฟ ๓  อาจแทนโดย ____________)

    (a) diminishing    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

    (b) damaging    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

    (c) rejuvenating    (รี-จู๊-วิ-เน-ทิ่ง)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม,

           ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

    (d) inevitable    (ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

    (e) resourceful    (รับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ, หัวใส, เจ้าความคิด)

    (f) increasing    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

    (g) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน)

    (h) insipid    (จืดชืด, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, (คน) จืดชืด)

    (i) seeping    (ไหลซึม, ซึมออก, ซึมรั่ว, รั่ว, แพร่)

7. According to paragraph 3, the public are _____________________ the police’s performance.

(ตามที่พารากราฟ ๓ กล่าว,  ประชาชน _______________________ การทำงานของตำรวจ)

    (a) indifferent to    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดีกับ) 

    (b) surprised at    (ประหลาดใจกับ)

    (c) enthusiastic about    (กระตือรือร้น-มีศรัทธาแรงกล้าเกี่ยวกับ)

    (d) pleased with    (เพลิดเพลิน-ถูกใจกับ)

    (e) disappointed in    (ผิดหวังใน)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “โครงการสถานี

           ตำรวจชุมชน  เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกรมตำรวจกรุงวอชิงตัน  ที่จะลดการ

           วิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มมากขึ้น  เกี่ยวกับการทำงานของกรมฯ”)

    (f) accustomed to    (คุ้นเคยกับ, เคยชินกับ)

    (g) satisfied with    (พึงพอใจกับ)

    (h) tired of    (เบื่อ)

8. In the fourth paragraph, “unsolved” means _____________________________________.

(ในพารากราฟ ๔,  “มิได้รับการคลี่คลาย, ยังไม่มีคำตอบ, มิได้รับการแก้ไข”  หมายถึง __________)

    (a) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

    (b) infinitesimal    (อิน-ฟิน-นิ-เทส-ซิ-เมิล)  (เล็กน้อยมาก, เล็กน้อยจนวัดไม่ได้)

    (c) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

    (d) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

    (e) has never been solved    (มิเคยได้รับการคลี่คลาย, มิเคยมีคำตอบ)

    (f) dynamic    (มีพลัง, ปราดเปรียว, เคลื่อนที่ได้, เกี่ยวกับแรง-พลังงาน-อำนาจ หรือการเคลื่อนที่)

    (g) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

    (h) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

    (i) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

9. “prompted” in paragraph 4 is closest in meaning to _______________________________.

(“กระตุ้น, ให้กำลังใจ, สนับสนุน, ถือหาง, บอกบท ในพารากราฟ ๔  มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____________)

    (a) distorted    (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน)

    (b) dictated    (สั่ง, ออกคำสั่ง, บงการ, บอกให้เขียนตาม)

    (c) corroborated    (ยืนยัน, สนับสนุน, ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ทำให้หนักแน่นขึ้น)

    (d) clarified    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

    (e) motivated    (กระตุ้น, ดลใจ)

    (f) intercepted    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง)

    (g) elaborated    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

    (h) dispersed    (ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ม๊อบ), กระจัดกระจาย)

    (i) challenged    (ท้าทาย)

10. What does “shake up” in paragraph 4 mean?

(“เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่, ยกเครื่องการทำงาน”  ในพารากราฟ ๔  หมายถึงอะไร)

      (a) penalize    (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, เปรียบเทียบปรับ)

      (b) hamper    (ขัดขวาง, ทำให้ชะงัก, หยุดยั้ง, สอดแทรก, ตัด)

      (c) facilitate    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่ายขึ้น, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

      (d) alter the entire performance of    (เปลี่ยนแปลงการทำงานทั้งหมดของ)

      (e) step up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

      (f) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

      (g) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

      (h) monitor    (ตรวจสอบ)

       (i) penetrate    (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

11. The word “launched” in paragraph 5 could best be replaced by _____________________.

(คำว่า  “เริ่มต้น, ปล่อย (เรือ) ลงน้ำ, ปล่อย (ดาวเทียม, ทุ่นระเบิด), เหวี่ยง, ยิง, ยื่น (คำคัดค้าน), ออกคำสั่ง”  ในพารากราฟ ๕  สามารถแทนดีที่สุดโดย ______________)

      (a) reinforced    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

      (b) abandoned    (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง)

      (c) spoiled    (ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย, โอ๋จนเสียคน, เสีย, เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง)

      (d) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

      (e) commended    (ยกย่องชมเชย)

      (f) initiated    (เริ่ม, ริเริ่ม, เริ่มนำเข้ามา, นำไปให้รู้จัก)

      (g) applauded     (ปรบมือให้, ปรบมือ, ยกย่องสรรเสริญ)

      (h) impeded    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

      (i) supported    (สนับสนุน)

12. What does “heartened” in the seventh paragraph mean?

(“ให้กำลังใจ, ให้ความมั่นใจ”  ในพารากราฟ ๗  หมายถึงอะไร)

      (a) strengthened    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น,

             มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

      (b) pondered    (ไตร่ตรอง, ตรึกตรอง)

      (c) disturbed    (รบกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ลำบาก)

      (d) embraced    (กอดรัด, ยินดีต้อนรับ, รับเอามาอย่างเต็มใจ)

      (e) encouraged    (ให้กำลังใจ, กระตุ้น, บำรุงน้ำใจ, ยุ, สนับสนุน)

      (f) accelerated    (เร่ง, ช่วยให้เร็วขึ้น)

      (g) concerned    (วิตกกังวล)

      (h) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย, เสี่ยง, ทำอันตราย, ทำร้าย, เป็นภัยต่อ)

      (i) signified    (บ่งชี้, มีความหมาย, แสดงออก, บอกให้รู้ล่วงหน้า, บอกใบ้, บุ้ย, เป็นลาง, มีความสำคัญ)

13. In paragraph 8, the word “it” refers to the ______________________________________.

(ในพารากราฟ ๘,  คำว่า “มัน” หมายถึง ______________________________________)

      (a) department    (กรมตำรวจ)

      (b) designation    (การระบุ)  (อยู่ข้างรถว่า  “ตำรวจชุมชน”)

      (c) initiative    (ความคิดริเริ่ม, การริเริ่ม)  (ดูคำตอบจากพารากราฟที่ ๗ ที่กล่าวว่า  “ไบรซัน

             กล่าวว่ากรมตำรวจถูกให้กำลังใจ (ให้ความมั่นใจ) โดย “การต้อนรับที่ดี” ของ (จาก) ประ

             ชาชน  ในความคิดริเริ่มนี้ ......................” ซึ่งหมายถึง  ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งสถานี

             ตำรวจย่อยในชุมชนที่มีอาชญากรรมสูง ....................... และพารากราฟ ๘ ที่กล่าวว่า 

             “เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูเหมือนว่าจะชอบมัน (ความคิดริเริ่ม) นี้เช่นกัน)

      (d) reception    (การต้อนรับ)

14. The best title for this passage is ______________________________________________.

(ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่อง – บทความ – นี้  คือ _______________________________)

      (a) Crimes in Shops    (อาชญากรรมในร้านค้า)

      (b) Washington: A City of Crime    (วอชิงตัน : เมืองแห่งอาชญากรรม)

      (c) 24-Hour Self-Service    (การบริการตนเอง ๒๔ ชั่วโมง)

      (d) Making Washington Safer    (การทำให้กรุงวอชิงตันปลอดภัยมากขึ้น)  (เป็นชื่อเรื่องที่ดีที่สุด 

             เนื่องจากเนื้อเรื่องกล่าวถึงโครงการจัดตั้งตำรวจชุมชน  หรือสถานีตำรวจย่อยในร้านสะดวก

             ซื้อ, ร้านอาหารจานด่วน, ซูเปอร์มาเกต ฯลฯ  ในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูงในกรุงวอชิงตัน  โดย

             มีวัตถุประ สงค์ที่จะทำให้วอชิงตัน  เมืองหลวงของสหรัฐฯ  เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น)

15. What does “mingle” in paragraph 10 mean?

(“คลุกคลี, ปะปน, ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, ทำให้เข้าร่วม”  ในพารากราฟ ๑๐  หมายถึงอะไร)

      (a) cooperate    (ร่วมมือ)

      (b) contrast    (แสดงความผิดแผกกันโดยการเปรียบเทียบ, เปรียบเทียบความคิดที่ผิดแผกกัน)

      (c) indicate    (ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้)

      (d) depict    (วาดให้เห็น, อธิบาย, พรรณนา)

      (e) require    (ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง, เรียกร้อง)

      (f) chat    (คุยกันเล่น, คุยกันสนุก)

      (g) mix    (คบค้า, คลุกคลี, ผสม, ปรุง, ปนกัน, ใส่รวมกัน, รวมกัน, รวมกันยุ่งเหยิง, ผสมพันธุ์)

      (h) exchange    (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

      (i) remark    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

16. “declined” in paragraph 11 could best be replaced by ___________________________.

(“ปฏิเสธ, บอกปัด, เสื่อมลง, ใกล้จะสิ้นสุด, เอียง, ลาดลง”  ในพารากราฟ ๑๑  สามารถแทนดีที่สุดโดย ____________)

      (a) conjectured    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

      (b) feigned    (เฟน)  (แสร้งทำ)

      (c) consented    (เห็นชอบ, ยินยอม, อนุญาต)

      (d) aspired    (ปรารถนา, ใฝ่ฝัน)

      (e) abhorred    (เกลียด หรือรังเกียจอย่างรุนแรง)

      (f) refused    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอม, (ม้า) ไม่ยอมกระโดดข้าม, ไม่ยอมให้, ไม่ยอมรับ)

      (g) decided    (ตัดสินใจ)

      (h) inspired    (ดลใจ, เป็นแรงดลใจ, เป็นแรงบันดาลใจ)

      (i) opposed    (ไม่เห็นด้วย, ไม่ยินยอม, คัดค้าน, ต่อต้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, เป็นปรปักษ์, อยู่ฝ่ายตรงข้าม)

17. A “deterrent” in the final paragraph is something that helps to _____________________.

(“สิ่งป้องปราม, สิ่งยับยั้ง, สิ่งกีดขวาง”  ในพารากราฟสุดท้าย  คือบางสิ่งบางอย่างซึ่งช่วย _______)

      (a) identify criminals    (ระบุตัวอาชญากร)

      (b) punish wrongdoers    (ลงโทษผู้กระทำผิด)

      (c) facilitate investigations    (ทำให้การสืบสวน-สอบสวนง่ายขึ้น)

      (d) prevent crimes    (ป้องกันอาชญากรรม)  (ดูคำตอบจากพารากราฟสุดท้ายที่ผู้จัดการร้าน

             สะดวกซื้อกล่าวว่า  การปรากฏตัว (การมีอยู่) ของตำรวจชุมชน  เป็นสิ่งป้องปราม (สิ่งยับยั้ง,

             สิ่งกีดขวาง) การลักขโมย  หรือพฤติกรรมซึ่งขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประ

             ชาชน)

18. The purpose of the writer is to ______________________________________________.

(วัตถุประสงค์ของผู้เขียน  คือ  _____________________________________________)

      (a) persuade    (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

      (b) praise    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

      (c) inform    (ให้ความรู้, แจ้ง, บอก, รายงาน, รายงานให้ความรู้)  (เกี่ยวกับความพยายามของ

             กรมตำรวจกรุงวอชิงตัน  ที่จะลดอาชญากรรม  และทำให้วอชิงตันมีความปลอดภัยมากขึ้น)

      (d) criticize    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิติเตียน, จับผิด)

      (e) demonstrate    (แสดง, สาธิต, อธิบาย, เดินขบวน)

      (f) vilify    (วิ้ล-ลิ-ไฟ)  (ด่าว่า, ประณาม, สบประมาท, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ประจาน)

      (g) ascertain    (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)  

      (h) startle    (สท้าร์-เทิ่ล)  (ทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ, รบกวน, สะดุ้งตกใจ)  

      (i) disapprove    (ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, รังเกียจ, ไม่อนุญาต) 

 

(คำแปล)

ตำรวจชุมชนของกรุงวอชิงตัน

 

            เจ้าหน้าที่ตำรวจ (Police officers) กำลังจัดตั้ง (setting up) กองบัญชาการ (สำนักงานใหญ่) (headquarters) ชั่วคราว (เฉพาะกาล, เฉพาะหน้า) (makeshift) ที่นี่ในร้านสะดวกซื้อ (convenience stores) ซึ่งเปิดตลอดคืน (all-night), (ใน) ภัตตาคารอาหารจานด่วน (fast-food restaurants), (ใน) ซูเปอร์มาเกต  และแม้กระทั่ง (even) (ใน) บริษัทโทรศัพท์ในท้องถิ่น  ในความพยายามที่จะ (in a bid to) ทำให้กรุงวอชิงตัน  เมืองหลวงของอเมริกา (American capital) เป็นสถานที่ซึ่งปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (a safer place)

            โทรศัพท์, เก้าอี้ และบางครั้ง (บางที) (sometimes) โต๊ะและปากกา - - สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จัดหามาให้ (เครื่องติดตั้ง, เครื่องเรือน, เครื่องตกแต่งบ้าน) (furnishings) หร็อมแหร็ม (มีน้อย, เบาบาง, บางตา, ขาดแคลน) (sparse)  ที่สามารถหาได้ (เท่าที่จะหาได้, หาได้, หาง่าย) (available) แก่เจ้าหน้า ที่ตำรวจใน “สถานีทำงานในชุมชนของตำรวจ(police community workstations) เหล่านี้ (หมายถึง  ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ, ภัตตาคาร ฯลฯ)

            โครงการเทคโนโลยีต่ำ (low-tech program) นี้  เป็นส่วนหนึ่ง (part of) ของความพยายาม (effort) โดยกรม (ตำรวจ) (department) (ของกรุงวอชิงตัน)  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ๓,๖๐๐ คน  (3,600-officer)  เพื่อที่จะลด (reduce) การวิพากษ์วิจารณ์ (การติเตียน, การจับผิด, บทวิจารณ์, วิธีการวิจารณ์) (criticism) ที่เพิ่มขึ้น (ขึ้น, ปีนขึ้น, ลุกขึ้น, ขึ้นม้าหรือสัตว์อื่น) (mounting)  ในเรื่องการทำงาน (สมรรถภาพ, การแสดง, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, การบรรเลง, พฤติการณ์, พฤติกรรม) (performance) ของกรมตำรวจ

            ตั้งแต่ต้นปี (Since the start of the year)  ๒ ใน ๓ (two-thirds) ของการฆาตกรรม ๒๒๖ ราย (226 murders) ในกรุงวอชิงตัน  ยังคงมิได้รับการคลี่คลาย (ยังไม่มีคำตอบ, มิได้รับการแก้ไข) (unsolved) (หมายถึง  ยังไม่สามารถปิดคดีได้)ตัวเลข (figure) นี้ –  ต่ำกว่าอัตราการ “คลี่คลายคดี(solved) ระดับชาติ  ที่ ๖๕ เปอร์เซ็นต์  เป็นอย่างมาก (หมายถึง  ในระดับชาติ  สามารถคลี่คลาย – ปิดคดี – การฆาตกรรมได้ถึง ๖๕ เปอร์เซ็นต์) – ได้กระตุ้น (ให้กำลังใจ, สนับสนุน, ถือหาง, บอกบท) (prompted) หัวหน้าตำรวจ (Police Chief) ลาร์รี ไซมอน  ให้เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ (shake up) กับกองอาชญากรรม (criminal division) ของกรมตำรวจ (หมายถึง  ยกเครื่องการทำงานของกองอาชญากรรมฯ อย่างขนานใหญ่)

            เท่าที่ผ่านมา (So far)  การตอบรับ (การสนองตอบ) (feedback) (ของประชาชน) เป็นบวกมาก (pretty positive),”  เคนนี่ ไบรซัน  โฆษก (spokesperson) ของกรมตำรวจ (police department) กล่าวถึงโครงการซึ่งได้รับการเริ่มต้น (ปล่อย (เรือ) ลงน้ำ, ปล่อย (ดาวเทียม, ทุ่นระเบิด), เหวี่ยง, ยิง, ยื่น (คำคัดค้าน), ออกคำสั่ง) (launched) เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา

            “นี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดที่กำลังเติบโต (growing concept)  ที่จะปรับปรุง (improve) ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) และความสามารถมองเห็น (visibility) เจ้าหน้าที่ตำรวจ (โดยประชาชน)” (หมายถึง  ทำให้ประชาชนเข้าถึงและมองเห็นตำรวจได้มากขึ้น) ไบรซันกล่าว

          ไบรซันกล่าวว่ากรมตำรวจถูกให้กำลังใจ (ให้ความมั่นใจ) (heartened) โดย “การต้อนรับที่ดี(good reception) ของ (จาก) ประชาชน (public) ในความคิดริเริ่ม (การริเริ่ม, การเริ่มต้น, การนำเข้า) (initiative) นี้,  พร้อมกับ (along with) การเพิ่มขึ้นของจำนวนของการลาดตระเวน (ตำรวจสายตรวจ, การตรวจตรา, พนักงานตรวจตรา, ตำรวจหรือทหารลาดตระเวน, ยาม) (patrols)  และการระบุ (การตั้ง, ชื่อ, ตำแหน่ง, การแต่งตั้ง, การตั้งชื่อ) (designation) (คำว่า) “ตำรวจชุมชน(Community Officer)  ด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่ (large red letters) บน (ข้าง) รถตำรวจคันใหม่

            เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูเหมือนว่าจะชอบ (seem to like) มัน (ความคิดริเริ่ม) นี้เช่นกัน

            “มันให้ทางออก (ช่องลม, ทางระบาย, ปากน้ำ, วิธีการแสดงออก, วิธีผ่อนคลายอารมณ์, ตลาด, ร้านค้า) (outlet) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะโทรศัพท์กลับไป (call back) ที่ท้องที่ (เขตควบคุมหรืออำนาจ, เขตปกครอง, ขอบเขต, บริเวณ, อาณาเขต, สิ่งแวดล้อม) (precincts) (พรี้-ซิงคท) ของตน (หมายถึง  ท้องที่ที่ตนทำงานอยู่ตามปกติ  ก่อนที่จะถูกส่งมาเข้าเวรในร้านฯ เป็นบางเวลา),  เขียนรายงานของตน  และให้ความช่วยเหลือ (assistance) (แก่ประชาชนในท้องที่ประจำของตน),” ไบรซันกล่าว

            ทั้งนี้  ในร้านสะดวกซื้อเซเวน-อีเลฟเวนแห่งหนึ่งในละแวกบ้าน (neighborhoods)  ที่มีคนหลายเชื้อชาติ (multi-ethnic) ในกรุงวอชิงตัน  เจ้าหน้าที่ตำรวจจะคลุกคลี (ปะปน, ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, ทำให้เข้าร่วม) (mingle) ทั้งกลางวันและกลางคืน (day and night) กับคนขับรถแท็กซี่ (cab drivers), นางพยาบาล (nurses), ผู้คนที่อาศัยนอนตามถนน (street people), และคนสัญจร (ผู้ที่เดินผ่านไปมา) (passers-by)  ซึ่ง (เข้ามาในร้านเพื่อ) จับจ่ายซื้อของ (doing their shopping) (หมายถึง  เจ้าหน้าที่ตำรวจในร้านสะดวกซื้อ  คลุกคลีกับคนเหล่านี้ที่เข้ามาซื้อของในร้าน)

            ผู้จัดการร้าน (สะดวกซื้อ)  ผู้ซึ่งปฏิเสธ (บอกปัด, เสื่อมลง, ใกล้จะสิ้นสุด, เอียง, ลาดลง) (declined) ที่จะระบุ (บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์) (identify) ตัวเอง (ไม่เปิดเผยตัวเอง) กล่าวว่า  “การปรากฏตัว (การมีอยู่, การอยู่ต่อหน้า) (presence) ของพวกเขา (เจ้าหน้าที่ตำรวจในร้านฯ) เป็นสิ่งป้องปราม (สิ่งยับยั้ง, สิ่งกีดขวาง) (a deterrent) การลักขโมย (การลักเล็กขโมยน้อย, สิ่งที่ถูกขโมย) (theft) หรือพฤติกรรม (ความประพฤติ, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, การชี้นำ) (conduct)  ซึ่งขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน (ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สับสน) (disorderly)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป