หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 85)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Abraham Lincoln’s Little Girl Friend

 

          It was the first photograph that I had ever seen, and it fascinated me.  I can remember holding it at every angle in order to catch the flickering light from the oil lamp on the dresser.  The man in the photograph was unsmiling, but his eyes were kind.  I had never met him, but I felt that I knew him.  One evening when I was looking at the photograph, as I always did before I went to sleep, I noticed a shadow across the man’s thin face.  I moved the photograph so that the shadow lay perfectly around his hollow cheeks.  How different he looked!

          That night I could not sleep, thinking about the letter that I would write.  First, I would tell him that I was eleven years old, and that if he had a little girl my age, she could write to me instead of him.  I knew that he was a very busy man.  Then I would explain to him the real purpose of my letter.  I would tell him how wonderful he looked with the shadow that I had seen across his photograph, and I would most carefully suggest that he grow whiskers.

          Four months later when I met him at the train station near my home in Westfield, New York, he was wearing a full beard.  He was so much taller than I had imagined from my tiny photograph.

          “Ladies and gentlemen,” he said, “I have no speech to make and no time to make it in.  I appear before you that I may see you and that you may see me.”  Then he picked me right up and kissed me on both cheeks.  The whiskers scratched.  “Do you think I look better, my little friend?” he asked me.

          My name is Grace Bedell, and the man in the photograph was Abraham Lincoln.

 

1. What is the author’s main purpose in the passage?

(วัตถุประสงค์สำคัญของผู้เขียนในเนื้อเรื่อง – บทความ – นี้คืออะไร)

    (a) To explain how Grace Bedell took a photograph of Abraham Lincoln    (เพื่ออธิบายว่า  เกรซ

            บีเดลล์ ถ่ายภาพอับราฮัม ลินคอล์น อย่างไร)  (น่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง  เนื่องจากผู้เขียนมีภาพถ่าย

            นี้ก่อนที่เธอจะได้พบกับลินคอล์นเป็นครั้งแรกที่สถานีรถไฟ  ในเมืองเวสต์ฟิลด์ในเวลาต่อมา)

    (b) To explain why Abraham Lincoln wore a beard    (เพื่ออธิบายว่าทำไมอับราฮัม ลินคอล์น

            จึงไว้เครา)  (ดูจากประโยคที่ ๔ และ ๕ ของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ต่อจากนั้น  ฉันจะ

            อธิบายให้เขาฟังถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของจดหมายของฉัน (ที่จะเขียนไปถึงเขา)  โดยฉัน

            จะบอกเขาว่าเขามีท่าทาง (มีลักษณะ) น่าพิศวง (ยอดเยี่ยม) เพียงใดกับเงาที่ฉันเห็นพาดผ่าน

            รูปถ่ายของเขา  และฉันอยากจะเสนอแนะอย่างระมัดระวังที่สุดว่า  เขาควรจะไว้หนวดเครา” 

            ซึ่งในพารากราฟแรก  ผู้เขียนหรือเกรซ บีเดลล์  มองว่าลินคอล์นมีใบหน้าซูบผอมมาก  แต่เมื่อ

            มีเงาจากแสงไฟพาดผ่านบนใบหน้าของเขาบนรูปถ่าย  ซึ่งเปรียบเสมือนกับเครา  ลินคอล์นก็

            จะมีท่าทางที่ต่างไปจากเดิมมาก  หรือเท่ขึ้นมาก,  ส่วนในพารากราฟ ๓  ผู้เขียนกล่าวว่า  เมื่อ

            เธอพบลินคอล์นที่สถานีรถไฟ  เขาไว้เคราเต็มหน้า,  และในพารากราฟ ๔  เมื่อลินคอล์นอุ้ม

            ผู้เขียนขึ้นมาและจูบเธอที่แก้มทั้ง ๒ ข้าง  เคราของเขาข่วนแก้มเธอ  และเขาถามเธอว่า  เขาดู

            ดีขึ้นหรือเปล่า – กับเคราที่เขาไว้,  ซึ่งทั้งหมดนี้อาจสรุปได้ว่า  ผู้เขียนต้องการจะบอกคนอ่าน

            ว่า  ลินคอล์นไว้เครา  เนื่องจากเธอเป็นผู้แนะนำให้เขาทำเช่นนั้น)

    (c) To explain why the first photographs were significant in American life    (เพื่ออธิบายว่า  ทำไม

            ภาพถ่ายใบแรกๆ จึงมีความสำคัญในชีวิตของคนอเมริกัน)  (เนื้อเรื่องมิได้กล่าวไว้)

    (d) To explain why Westfield is an important city    (เพื่ออธิบายว่า  ทำไมเวสต์ฟิลด์จึงเป็นเมืองสำคัญ)

           (เนื้อเรื่องมิได้กล่าวไว้)

2. The word “fascinated” in the first paragraph could best be replaced by __________________.

(คำว่า  “ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงรัก, กระตุ้นความสนใจ, จับใจ, ตรึงใจ”  ในพารากราฟแรก  สามารถแทนดีที่สุดโดย )

    (a) frightened    (ทำให้ตกใจกลัว)

    (b) flabbergasted    (ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกตะลึง)

    (c) confused    (ทำให้สับสน, ทำให้งง)

    (d) infuriated    (ทำให้โกรธ, ทำให้เดือดดาล)

    (e) hindered    (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกัน, เป็นอุปสรรค, หยุดยั้ง)

    (f) attracted    (ทำให้หลงเสน่ห์, ดึงดูดใจ, กระตุ้นความสนใจ, ดึงดูด, ล่อใจ)

    (g) surrendered    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว) 

           (เมื่อเป็นคำนาม  “Surrender”  หมายถึง  “การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว,

           การสละ, การละทิ้ง”)

    (h) disgusted    (ทำให้ขยะแขยง, ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง)

3. The word “flickering” in paragraph 1 is closest in meaning to ________________________.

(คำว่า  “(แสง) ริบหรี่, (แสงหรือเพลิง) ที่จวนจะดับ, กระพือปีก, สะบัด, โฉบ, ลั่น, แลบ”  ในพารากราฟ ๑  มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ ______________)

    (a) burning constantly    (ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง)

    (b) burning unsteadily    (ลุกไหม้ไม่สม่ำเสมอ)

    (c) burning very dimly    (ลุกไหม้อย่างสลัวมาก)

    (d) burning brightly    (ลุกไหม้สว่างจ้า)

4. “dresser” in paragraph 1 means ______________________________________________.

(“โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เก็บถ้วยชาม”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง __________________________)

    (a) calendar    (ปฏิทิน)

    (b) tenet    (หลักการ, ความเห็น, ทฤษฎี, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ)

    (c) notion    (ความนึกคิด (ที่คลุม เครือหรือไม่สมบูรณ์), ความคิดชั่วขณะหนึ่ง, ความคิดเห็น, ความคิดโง่ๆ,

           ความเชื่อ, ความตั้งใจ) 

    (d) compendium    (บทย่อ, สรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

    (e) description    (คำพรรณนา, การพรรณนา, การบรรยาย)

    (f) troupe    (ทรูพ)  (คณะ (นักร้อง, นักแสดง), กลุ่ม)

    (g) chest of drawers    (ตู้ลิ้นชัก  มักมีกระจกส่องหน้าอยู่ตอนบน)

    (h) verandah (= veranda)    (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)

5. The man in the photograph _________________________________________________.

(ผู้ชายในภาพถ่าย ____________________________________________________)

    (a) was smiling    (กำลังยิ้ม)  (ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง  เนื่องจากประโยคที่ ๓ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า 

           “ผู้ชายในภาพถ่ายนั้นมิได้กำลังยิ้มและดูเคร่งขรึม  แต่ว่าดวงตาของเขามีความกรุณาปรานี”)

    (b) had a beard    (มีเครา)  (ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง  เนื่องจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า 

           “ผู้เขียนจะเขียนจดหมายไปแนะนำให้ชายในภาพไว้เครา  ภายหลังจากที่เธอเห็นภาพถ่ายของเขา")

    (c) had a round, fat face    (มีใบหน้ากลมและอ้วน)  (ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง  เนื่องจากประโยคก่อนประ

           โยคสุดท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “ฉันก็ขยับภาพถ่ายเพื่อที่ว่าเงาจะได้ทอดอย่างสมบูรณ์แบบ

            รอบๆ แก้มทั้ง ๒ ข้างที่ตอบ (เป็นโพรง) ของเขา (หมายถึง  แก้มที่ตอบหรือบุ๋มลงไปบนใบหน้าของ

            คนที่ซูบผอม)  ”)

    (d) looked kind    (มีท่าทางกรุณาปรานี)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๓ ของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า 

           “ผู้ชายในภาพถ่ายนั้นมิได้กำลังยิ้มและดูเคร่งขรึม  แต่ว่าดวงตาของเขามีความกรุณาปรานี)

6. What did Grace Bedell do every night before she went to sleep?

(เกรซ บีเดลล์ ทำอะไรทุกคืน  ก่อนที่เธอจะเข้านอน)

    (a) She wrote letters.    (เธอเขียนจดหมาย)

    (b) She looked at the photograph.    (เธอจ้องมองภาพถ่าย – ของอับราฮัม ลินคอล์น)  (ดูคำตอบ

            จากประโยคที่ ๕ ของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “คืนวันหนึ่ง  เมื่อฉันกำลังจ้องมองไปที่ภาพ

             ถ่าย  ดังที่ฉันทำเป็นประจำก่อนฉันเข้านอน  ฉันสังเกตเห็นเงาพาดผ่านใบหน้าที่ซูบผอมของ

             ชายในภาพ)

    (c) She made shadow figures on the wall.    (เธอทำรูปเงาบนกำแพง)

    (d) She read stories.    (เธออ่านนิทาน)

7. What does “hollow” in paragraph 1 mean?

(“(แก้ม) ตอบ, เป็นโพรง, เป็นหลุม, กลวง, ว่าง, เว้า, ไร้แก่นสาร, ไม่มีความหมาย”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

    (b) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

    (c) massive    (ปริมาณมาก, เป็นกองใหญ่, เป็นก้อนใหญ่และหนัก)

    (d) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

    (e) concave    (เว้า, เว้าเข้าข้างใน, โหว่)

    (f) coarse    (หยาบ, หยาบคาย, ขาดรสนิยม, มีคุณภาพที่เลว)

    (g) robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง (ร่างกาย, เศรษฐกิจ), เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

    (h) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

8. The little girl could not sleep because she was ___________________________________.

(เด็กหญิงตัวน้อยนอนไม่หลับ  เพราะว่าเธอ ___________________________________)

    (a) sick    (ป่วย, ไม่สบาย)

    (b) excited    (ตื่นเต้น)  (สรุปจากประโยคแรกของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “คืนนั้น  ฉันนอนไม่

           หลับเลย  โดยคิดถึงจดหมายที่ฉันจะเขียน (ไปถึงชายในภาพ)”  ซึ่งแสดงว่า  เธอตื่นเต้นที่จะ

           เขียนจดหมายไปถึงเขา)

    (c) lonely    (ว้าเหว่, หงอยเหงา, ไร้เพื่อน, โดดเดี่ยว, วังเวง, ไม่มีคนอยู่, ที่ไกลคน, สันโดษ)

    (d) sad    (เศร้า)

9. Why did the little girl write the man a letter?

(ทำไมเด็กหญิงตัวน้อยจึงเขียนจดหมายไปถึงชายคนนั้น)

    (a) She was lonely.    (เธอว้าเหว่-หงอยเหงา)  (เนื้อเรื่องมิได้กล่าวไว้)

    (b) She wanted his daughter to write to her.    (เธอต้องการให้ลูกสาวของเขาเขียนจดหมายถึงเธอ) 

           (เธอบอกในจดหมายที่เขียนถึงเขาว่า  ถ้าเขาไม่มีเวลา  ก็ให้ลูกสาวของเขาเขียนตอบจดหมายของเธอ

           ก็ได้  แต่เรื่องนี้ก็มิได้เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของจดหมายของเธอ)

    (c) She wanted him to grow a beard.    (เธอต้องการให้เขาไว้เครา)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๔

           และ ๕ ของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ต่อจากนั้น  ฉันจะอธิบายให้เขาฟังถึงวัตถุประสงค์ที่แท้

           จริงของจดหมายของฉัน (ที่จะเขียนไปถึงเขา)  โดยฉันจะบอกเขาว่าเขามีท่าทาง (มีลักษณะ)

           น่าพิศวง (ยอดเยี่ยม) เพียงใดกับเงาที่ฉันเห็นพาดผ่านรูปถ่ายของเขา  และฉันอยากจะเสนอ

           แนะอย่างระมัดระวังที่สุดว่า  เขาควรจะไว้หนวดเครา)

    (d) She wanted him to visit her.    (เธอต้องการให้เขามาเยี่ยมเธอ)  (ในจดหมายของเธอที่เขียนถึงเขา 

          เธอมิได้พูดถึงเรื่องนี้)

10. The word “it” in the fourth paragraph refers to __________________________________.

(คำว่า  “มัน”  ในพารากราฟ ๔  หมายถึง ______________________________________)

      (a) time    (เวลา)

      (b) speech    (สุนทรพจน์)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “ท่านสุภาพ

             สตรีและสุภาพบุรุษ”  เขากล่าว  “ผมไม่มีสุนทรพจน์ที่จะกล่าว  และไม่มีเวลาที่จะเขียนมัน

             (สุนทรพจน์) ในรถไฟ)

      (c) photograph    (ภาพถ่าย)

      (d) station    (สถานี)

11. What did “scratched” in paragraph 4 mean?

(“ข่วน, ครูด, ขูด, ขีด, เกา, ถู, ตะกุย, คุ้ยเขี่ย, ถอนตัวออกจากการแข่งขัน, ขีดออก, ขีดทิ้ง., ทำเสียงเสียดสี, ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก”  ในพารากราฟ ๔ หมายถึงอะไร)

      (a) resolved    (ตกลงใจ, ตัดสินใจ)

      (b) consented    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

      (c) persisted    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

      (d) shunned    (หลีกเลี่ยง)

      (e) scraped    (สเครพ)  (ครูด, ขูด, ขูดออก, ถู, เช็ด, เช็ดออก, โกน, เบียด, เฉียด, แฉลบ,

            รวบรวมด้วยความยากลำบาก, อดออม, พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วันๆ หนึ่ง)

      (f) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

      (g) coped    (รับมือ, จัดการ, ต่อกร)

      (h) rushed     (รัชด)  (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, พรวดพราด, ทำอย่างฉุกละหุก, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, พุ่ง, ถลัน,

             กรูกันไป, กรูเข้ายึด, ยื้อแย่ง, แย่งซื้อ)

12. From this passage, it may be inferred that ______________________________________.

(จากเนื้อเรื่อง – บทความ – นี้,  มันสามารถสรุปว่า ________________________________)

      (a) Grace Bedell was the only one at the train station when Lincoln stopped at Westfield    (เกรซ

              บีเดลล์ เป็นบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สถานีรถไฟ  เมื่อลินคอล์นหยุดแวะที่เมืองเวสต์ฟิลด์)  (ขัดแย้ง

              กับข้อเท็จจริง  ดูคำอธิบายในข้อ  “B”)

      (b) There were many people waiting for Lincoln to arrive on the train    (มีผู้คนจำนวน

              มากซึ่งกำลังรอคอยลินคอล์นที่จะเดินทางมาถึงบนรถไฟ)  (เมื่อดูจากคำกล่าวทักทายผู้คน

              ที่มาต้อนรับลินคอล์นที่สถานีรถไฟที่ว่า  “ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ  ผมไม่มีสุนทรพจน์ที่จะ

              กล่าว ..................”  แสดงว่ามีคนจำนวนมากกำลังรอคอยที่จะได้พบเขาที่สถานีฯ)

      (c) Lincoln made a long speech at the station in Westfield    (ลินคอล์นกล่าวสุนทรพจน์ยืดยาว

              ที่สถานีรถไฟในเมืองเวสต์ฟิลด์)  (ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง  ดูคำอธิบายในข้อ  “B”  ที่ลินคอล์นบอก

              ว่า  เขาไม่มีสุนทรพจน์ที่จะกล่าว)

      (d) Lincoln was offended by the letter    (ลินคอล์นรู้สึกขุ่นเคือง-ไม่พอใจ โดยจดหมาย – ที่เกรซ

             บีเดลล์เขียนถึงเขา)  (ไม่น่าจะถูกต้อง  เนื่องจากลินคอล์นทำตามคำแนะนำของเกรซ – ผู้เขียนจด

             หมาย – ที่อยากให้เขาไว้เครา,  นอกจากนั้น  เขายังเรียกเธอว่า  “เพื่อนตัวน้อยๆ ของฉัน”)

13. Why did the author wait until the last line to reveal the identity of the man in the photograph?

(ทำไมผู้เขียน – เรื่องนี้ – จึงรอจนบรรทัดสุดท้าย  เพื่อที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ชายในภาพถ่าย)

      (a) The author did not know it.    (ผู้เขียนไม่ทราบมัน)

      (b) The author wanted to make the reader feel foolish.    (ผู้เขียนต้องการทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า (ผู้อ่าน)

             โง่เขลา)

      (c) The author wanted to build the interest and curiosity of the reader.    (ผู้เขียนต้องการ

              สร้างความสนใจและความอยากรู้ของผู้อ่าน)  (การจบเรื่องด้วยการทำให้ผู้อ่านประหลาดใจ 

              เป็นวิธีการหนึ่งด้านวรรณกรรม  ที่ผู้เขียนเรื่องนิยมใช้  เพื่อสร้างความสนใจและความอยาก

              รู้ของผู้อ่าน  ให้ติดตามอ่านเรื่องที่ตนเขียนจนจบ)

      (d) The author was just a little girl.    (ผู้เขียนเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆ เท่านั้น)

 

(คำแปล)

เพื่อนหญิงตัวน้อยของอับราฮัม ลินคอล์น

 

            มันเป็นภาพถ่ายภาพแรกซึ่งฉันได้เคยเห็น  และมันทำให้ฉันหลงเสน่ห์-สนใจ (it fascinated me),  ฉันสามารถจำได้ถึงการถือมัน (ภาพถ่าย) ไว้ (holding) ในทุกมุม (at every angle) เพื่อที่จะสัมผัสกับ (โดน) (catch) แสงริบหรี่ (flickering light) จากตะเกียงน้ำมัน (oil lamp) ที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง (ตู้เก็บถ้วยชาม) (dresser) (หมายถึง  ขยับหรือหมุนภาพไปเรื่อยๆ เพื่อให้สัมผัสกับแสงไฟในหลายๆ มุม),  ผู้ชายในภาพถ่ายนั้นมิได้กำลังยิ้มและดูเคร่งขรึม (unsmiling)  แต่ว่าดวงตาของเขามีความกรุณาปรานี (ใจดี, หวังดี, เมตตา, อดทน) (kind),  ฉันไม่เคยพบกับเขา  แต่ฉันรู้สึกว่าฉันรู้จักเขา,  คืนวันหนึ่ง (One evening)  เมื่อฉันกำลังจ้องมองไปที่ (looking at) ภาพถ่าย  ดังที่ฉันทำเป็นประจำก่อนฉันเข้านอน  ฉันสังเกตเห็น (noticed) เงา (shadow) พาดผ่านใบหน้าที่ซูบผอมของชายในภาพ (across the man’s thin face)  ฉันก็ขยับ (moved) ภาพถ่ายเพื่อที่ว่าเงาจะได้ทอดอย่างสมบูรณ์แบบ (lay perfectly) รอบๆ แก้มทั้ง ๒ ข้าง (cheeks) ที่ตอบ (เป็นโพรง, เป็นหลุม, กลวง, ว่าง, เว้า, ไร้แก่นสาร, ไม่มีความหมาย) (hollow) ของเขา (หมายถึง  แก้มที่ตอบหรือบุ๋มลงไปบนใบหน้าของคนที่ซูบผอม)  เขาช่างดูต่างออกไปเสียนี่กระไร (เมื่อเงาของแสงไฟพาดผ่านไปบนใบหน้าในรูป)

            คืนนั้น  ฉันนอนไม่หลับเลย  โดยคิดถึงจดหมายที่ฉันจะเขียน (ไปถึงชายในภาพ)  ประการแรก  ฉันจะบอกเขาว่าฉันอายุ ๑๑ ปี  และว่าถ้าเขามีลูกสาวตัวน้อยอายุเท่าฉัน (if he had a little girl my age)  เธอ (ลูกสาว) สามารถเขียน (จดหมายตอบ) ถึงฉันแทนตัวเขา (แทนที่เขาจะเขียนตอบเอง) (instead of him),  ฉันรู้ว่าเขามีงานยุ่งมาก,  ต่อจากนั้น (Then)  ฉันจะอธิบายให้เขาฟัง (explain to him) ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง (real purpose) ของจดหมายของฉัน (ที่จะเขียนไปถึงเขา)  โดยฉันจะบอกเขาว่าเขามีท่าทาง (มีลักษณะ) (looked) น่าพิศวง (ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, มหัศจรรย์) (wonderful) เพียงใด  กับเงาที่ฉันเห็นพาดผ่านรูปถ่ายของเขา  และฉันอยากจะเสนอแนะอย่างระมัดระวังที่สุด (most carefully suggest) ว่า  เขาควรจะไว้หนวดเครา (grow whiskers)

            สี่เดือนต่อมา  เมื่อฉันพบกับเขา (ชายในภาพ) ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านของฉันในเมืองเวสต์ฟิลด์ รัฐนิวยอร์ก  เขากำลังไว้เคราเต็มคาง (wearing a full beard),  เขาตัวสูงกว่าที่ฉันจินตนาการ (นึกคิด, วาดภาพในใจ, สร้างมโนภาพ, นึกเอาเอง, วางแผน, คาดการณ์) (imagined) จากภาพถ่ายเล็กจิ๋ว (tiny) ของฉันมากทีเดียว

          “ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ”  เขากล่าว  “ข้าพเจ้าไม่มีสุนทรพจน์ที่จะกล่าว (have no speech to make)  และไม่มีเวลาที่จะเขียนมันในรถไฟ (no time to make it in),  ข้าพเจ้ามาปรากฏตัวต่อหน้าท่าน (I appear before you)  เพื่อที่ว่าข้าพเจ้าจะได้พบท่าน  และเพื่อว่าท่านจะได้พบข้าพเจ้า”  ต่อจากนั้น  เขาก็อุ้มตัวฉันขึ้นมา (he picked me right up)  และหอมแก้มฉันทั้ง ๒ ข้าง (kissed me on both cheeks)เคราของเขาข่วนแก้มฉัน (The whiskers scratched),  เขาถามฉันว่า  “หนูคิดว่าฉันดูดีขึ้น (look better) หรือเปล่า  แม่เพื่อนตัวน้อยของฉัน” (หมายถึง  หลังจากที่ฉันไว้เครา  ตามที่เธอแนะนำ)

            ชื่อของฉันคือเกรซ บีเดลล์  และผู้ชายในภาพถ่ายคือ อับราฮัม ลินคอล์น

****หมายเหตุ – เกรซ บีเดลล์ (๑๘๔๘ – ๑๙๓๖) เป็นสตรีชาวอเมริกัน  มีชื่อเสียงในฐานะบุคคลผู้ซึ่งติดต่อทางจดหมาย (ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๑๘๖๐) กับอับราฮัม ลิงคอล์น  ก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพียง ๔ เดือน  และในขณะที่เธอมีอายุเพียง ๑๑ ปีเท่านั้น,  ในจดหมายของเกรซ  เธอบอกลินคอล์นว่า  เธออายุ ๑๑ ปีและอยากให้เขาได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ  เธอถามเขาว่า  เขามีลูกสาวตัวใหญ่เท่าเธอหรือไม่  ถ้ามี  ก็ให้ลูกสาวของเขาเขียนจดหมายตอบจดหมายของเธอก็ได้  ถ้าเขาไม่มีเวลาเขียน,  เธอยังบอกเขาด้วยว่า  เธอมีพี่ชาย๔ คน  และบางคนตั้งใจจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีให้เขา  แต่ถ้าเขาไว้เครา  เธอจะพยายามเกลี้ยกล่อมพี่ชายที่เหลือ  ให้ลงคะแนนให้เขาเช่นเดียวกัน (ในยุคนั้น  สตรีอเมริกันไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง)  เกรซยังบอกลินคอล์นว่า  เขาจะดูเท่ (หล่อ) ขึ้นมากถ้าไว้เครา  เนื่องจากใบหน้าของเขาซูบผอมมาก,  เธอกล่าวว่าผู้หญิงทุกคนชอบเครา  และจะยั่วเย้าให้สามีของพวกเธอๆ ลงคะแนนให้เขา  และเขาจะได้เป็นประธานาธิบดี  เกรซยังบอกลินคอล์นด้วยว่า  พ่อของเธอก็จะลงคะแนนให้เขา  และถ้าเธอเป็นผู้ชาย  เธอก็จะลงคะแนนให้เขาเช่นกัน  และเธอจะเชิญชวนผู้ชายทุกคนที่เธอรู้จักให้ลงคะแนนให้เขาด้วย,  ในตอนท้ายของจดหมาย  เกรซบอกลินคอล์นว่า  เธอจะไม่เขียนจดหมายถึงเขาอีกแล้ว  แต่ขอให้เขาตอบจดหมายของเธอโดยเร็ว  ซึ่งจริงๆ แล้ว  เกรซได้เขียนจดหมายถึงลินคอล์นอีกครั้ง  เป็นฉบับที่ ๒ ในปี ๑๘๖๔ เมื่อเธออายุ ๑๕ ปี  โดยเกรซขอให้ลินคอล์นช่วยเหลือเธอให้ได้งานทำที่กระ ทรวงการคลังของสหรัฐฯ  เพื่อทำงานเป็นคนตัดธนบัตรหรืองานอื่นๆ  เนื่องจากเธอทราบว่า  มีเด็กสาวหลายคนทำงานอยู่ที่นั่นและได้ค่าจ้างงาม (จดหมายฉบับนี้ถูกค้นพบโดยนักวิจัยในปี ๒๐๐๗)  อย่างไรก็ตาม  ไม่พบหลักฐานว่า  ลินคอล์นได้ตอบจดหมายฉบับนี้ของเกรซหรือไม่  ทั้งนี้  อีก ๑ ปีต่อมา  คือ ในเดือนเมษายน ๑๘๖๕  ลินคอล์นได้ถูกลอบสังหาร  ในตอนปลายของวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา

            เกรซ บีเดลล์  แต่งงานในปี ๑๘๖๖ เมื่อเธออายุ ๑๗ ปี  กับทหารผ่านศึกฝ่ายสหภาพ  ซึ่งสู้รบกับทหารของรัฐฝ่ายใต้  ซึ่งสนับสนุนการมีทาส  หลังแต่งงาน  เกรซอพยพไปอยู่รัฐแคนซัสกับสามีของเธอ  และมีลูก ๑ คน  เธอเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่ออายุ ๘๗ ปี  ทั้งนี้  อนุสาวรีย์ของเกรซและลินคอล์นได้ถูกสร้างขึ้นที่เมืองเวสต์ฟิลด์ รัฐนิวยอร์ก

            ในจดหมายตอบของลินคอล์นอีก ๔ วันต่อมา (๑๙ ตุลาคม ๑๘๖๐) เขาบอกเกรซว่า   เขาไม่มีลูกสาว  แต่มีลูกชาย ๓ คน  อายุ ๑๗, ๙ และ ๗ ปี  แต่ในจดหมายฉบับนี้  เขามิได้สัญญากับเธอว่า  เขาจะไว้เคราตามที่เธอแนะนำหรือไม่ (ก่อนหน้าจดหมายของเกรซ  ลินคอล์นมิได้ไว้เคราเหมือนกับที่คนทั่วไปเห็นในภาพถ่ายของเขา  ตั้งแต่เขาเดินทางไปรับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตัน  ในเดือนกุมภาพันธ์ ๑๘๖๑)

          เกรซ บีเดลล์ ได้พบกับอับราฮัม ลินคอล์น ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ๑๘๖๑  ที่สถานีรถไฟในเมืองเวสต์ฟิลด์ รัฐนิวยอร์ก  ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเกรซ  ในขณะที่เขาโดยสารรถไฟจากรัฐอิลลินอยส์  ที่เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อไปรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ ๑๖ ในกรุงวอชิง ตัน  โดยเขาได้หยุดแวะที่สถานีรถไฟในเมืองเวสต์ฟิลด์  ซึ่งเชื่อกันว่าเพื่อที่จะพบกับเกรซโดยเฉพาะ  เนื่องจากเมื่อลินคอล์นออกมาอยู่ที่ท้ายขบวนรถไฟเพื่อกล่าวทักทายประชาชนในเมืองเวสต์ฟิลด์ที่มาต้อนรับเขา  เขาได้เอ่ยถึงชื่อของเกรซ  บีเดลล์  ซึ่งเขาระบุว่าเป็นเพื่อนหญิงตัวน้อยๆ ของเขา  ทำให้ญาติของเกรซบอกให้เกรซออกมาพบกับลินคอล์นที่ชานชลาของสถานี  ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนที่มาต้อนรับเขา  รวมทั้งเกรซด้วย  ทั้งนี้  จดหมายของเกรซ  และจดหมายตอบของลินคอล์น  ได้ถูกค้นพบโดยเหลนของเหลนของเกรซ  ที่ชื่อเอลิซซาเบธ บีเดลล์  อายุ ๒๓ ปี (เมื่อปี ๒๐๐๙)  ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาสหรัฐฯ  โดยเธอเล่าว่าพ่อของเธอเล่าให้เธอฟังว่า  ปู่ของเธอเคยบอกพ่อว่า  ทวดหญิงของปู่ (เกรซ บีเดลล์)  เคยเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น  เพื่อแนะนำให้เขาไว้เครา  แล้วเขาจะชนะการเลือกตั้ง  ซึ่งเธอ (เอลิซซาเบธ) ไม่เชื่อว่าปู่ของเธอพูดเรื่องจริง  แต่ต่อมาในปี ๒๐๐๙ นั่นเอง  เธอได้เข้าชมงานนิทรรศการครบรอบ ๒๐๐ ปี ของห้องสมุดลินคอล์น  และได้ค้นพบจดหมายของเกรซ บีเดลล์  และจดหมายตอบของลินคอล์น  ซึ่งแสดงว่าปู่ของเธอพูดเรื่องจริง  แต่เขาก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้ว  และมีการนำเรื่องการติดต่อทางจดหมายของบุคคลทั้งสอง  มาเปิดเผยในเวลาต่อมา

หมายเหตุ – ข้อมูลการติดต่อทางจดหมายระหว่างเกรซ บีเดลล์ และอับราฮัม ลินคอล์น  มาจาก  “U.S. Library of Congress (LOC)”

              

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป