หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 8)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

Jenny: Our Poor Friend

 

          Jenny was a sixteen years old girl.  She was one of the best students in our class.  But she had been absent from school for several weeks and we were worried.  We decided to go to her village and find out what was wrong.

          When we arrived, Jenny’s mother told us that Jenny was sick with malaria.  We were shocked – we knew how serious malaria could be.  We asked how it had started.  Jenny’s mother explained, "One evening, Jenny was really hot and had terrible headaches.  She had no appetite.  This went on for a few days.  We thought that she had been in the sun too long.  My husband gave Jenny some herbal medicine, but it didn’t help.  Her condition began to get worse and she developed new symptoms.  The fever got higher and she started vomiting.  At this point, I was sure she had malaria, but I didn’t know what to do."

          Fortunately, we had learnt about malaria at school, and Jenny told her mother that she needed medicine quickly.  Her mother took Jenny to the hospital.  She didn’t want to lose another child.  Two years before, Jenny’s baby brother had fallen with malaria and died.

          At the hospital, the doctor had examined Jenny and diagnosed malaria.  He had given her an injection and prescribed some medicine.  And now she was getting better thanks to the treatment.

          We asked if we could see her.  We weren’t worried about catching the disease – we knew that malaria was not contagious.  At school we had learnt that you catch malaria at night, from female mosquitoes.  So we were upset to see that Jenny was sleeping without a mosquito net.

          We told our friend about a place where her parents could get free mosquito nets.  We told her we wanted her to come back to school soon.  We know that she was very lucky to recover from this disease that kills one baby every sixty seconds.

 

1. We decided to visit Jenny at her village because ________________________.

(เราตัดสินใจไปเยี่ยมเจนนี่ที่หมู่บ้านของเธอ  เพราะว่า ______________________)

    (a) she was one of the best students in our class    (เธอเป็นหนึ่งในบรรดานักเรียนที่ดีที่สุดในชั้นเรียนของเรา)

    (b) she was so young    (เธอยังเยาว์มาก)

    (c) we were worried about her    (เราเป็นห่วงเธอ)

    (d) we wanted to find out why she didn’t come to school for weeks    (เราต้องการค้นหาว่าทำ

          ไมเธอไม่มาโรงเรียนหลายสัปดาห์)  (จากประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรก)

2. What was wrong with Jenny?

(มีอะไรผิดปกติกับเจนนี่)

    (a) she didn’t come to school for weeks    (เธอไม่มาโรงเรียนหลายสัปดาห์)

    (b) she made us shocked    (เธอทำให้เราตกใจ)

    (c) she was sick with malaria    (เธอป่วยด้วยไข้มาลาเรีย)  (จากพารากราฟ ประโยคที่ )

         (คำตอบดีกว่าข้อ  “A”)

    (d) she was too lazy to come to school    (เธอเกียจคร้านเกินกว่าที่จะมาโรงเรียน)

3. In her parents’ opinion at first, what was the cause of Jenny’s illness?

(ในความเห็นของพ่อแม่ของเธอในตอนแรก  อะไรคือสาเหตุความเจ็บป่วยของเจนนี่)

    (a) A lack of sleep.    (การขาดการนอน, การอดนอน)

    (b) She had terrible headaches.    (เธอปวดหัวอย่างรุนแรง)  (การปวดหัวเป็นการเจ็บป่วย  มิใช่สาเหตุ

          ของมัน)

    (c) She had no appetite.    (เธอไม่มีความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม)

    (d) She was in the sun too long.    (เธอตากแดดนานเกินไป)  (ดูคำตอบจากพารากราฟ

          ประโยคที่ )

4. What had happened to Jenny’s baby brother?

(อะไรเกิดขึ้นกับน้องชายทารก (หรืออายุน้อยที่สุดของครอบครัว) ของเจนนี่)

    (a) He contacted malaria at school.    (เขาติดเชื้อไข้มาลาเรียจากโรงเรียน)

    (b) He needed a medical treatment.    (เขาต้องการการรักษาทางการแพทย์)

    (c) He died of malaria two years before.    (เขาตายด้วยไข้มาลาเรีย ปีก่อนหน้านั้น)  (จากประ

          โยคสุดท้ายของพารากราฟ )

    (d) He was hospitalized.    (เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล)

5. What happened to Jenny at the hospital?

(อะไรเกิดขึ้นกับเจนนี่ที่โรงพยาบาล)

    (a) The doctor gave her an operation.    (หมอผ่าตัดให้เธอ)

    (b) The doctor gave her an injection and prescribed some medicine.    (หมอฉีดยาให้เธอ

           และสั่งยาบางอย่าง)  (จากประโยคที่ ๒ พารากราฟ ๔)

    (c) The doctor examined her and concluded that she had a cold.    (หมอตรวจเธอและสรุปว่าเธอ

          เป็นไข้หวัด)

    (d) The doctor diagnosed malaria and prescribed some herbal medicine.    (หมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้

          มาลาเรียและสั่งยาสมุนไพร)  (พารากราฟ ๔ ประโยคที่ ๒ มิได้บอกว่าเป็นยาสมุนไพร)

6. Why did Jenny contact malaria?

(ทำไมเจนนี่จึงติดเชื้อไข้มาลาเรีย)

    (a) She got it from her friend at school.    (เธอติดมันมาจากเพื่อนที่โรงเรียน)  (พารากราฟที่ ๕ กล่าวว่า

          มาลาเรียมิได้เป็นโรคติดต่อ)

    (b) She stayed too long outside her home at night.    (เธออยู่นอกบ้านนานเกินไปตอนกลางคืน)

    (c) She was sleeping without a mosquito net.    (เธอนอนหลับโดยไม่มีมุ้งกาง)  (สาเหตุที่ติดเชื้อเพราะ

          โดนยุงกัด)

    (d) She was bitten by female mosquitoes.    (เธอถูกกัดโดยยุงตัวเมีย)  (จากประโยคที่ พารา

           กราฟ ๕)

7. We were upset because _______________________________________________.

(เราไม่สบายใจเพราะว่า _______________________________________________)

    (a) Jenny was bitten by female mosquitoes    (เจนนี่ถูกกัดโดยยุงตัวเมีย)

    (b) we knew that Jenny had slept without a mosquito net    (เรารู้ว่าเจนนี่นอนหลับโดยไม่

          กางมุ้ง)  (จากประโยคสุดท้ายของพารากราฟที่ ๕)

    (c) we were worried about catching malaria    (เราวิตกเกี่ยวกับว่า (เรา) จะติดเชื้อไข้มาลาเรีย)

    (d) we were not allowed to see Jenny for fear of bothering her    (เราไม่ได้รับอนุญาตให้พบเจนนี่ 

          โดยเกรงว่าจะรบกวนเธอ)

8. What did we tell Jenny?

(เราบอกอะไรกับเจนนี่)

    (a) Malaria kills one baby every sixty seconds.    (มาลาเรียฆ่าทารกหนึ่งคนทุกๆ ๖๐ วินาที)  (ประโยคสุด

          ท้ายของพารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  “เรารู้ว่าเจนนี่โชคดีมากที่หายจากโรคนี้ (มาลาเรีย)  ซึ่งฆ่าทารกหนึ่ง

          คนทุกๆ ๖๐ วินาที”)

    (b) We would take her to school soon.    (เราจะพาเธอไปโรงเรียนโดยเร็ว)  (ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ

          สุดท้ายกล่าวว่า  เราต้องการให้เธอกลับไปเรียนโดยเร็ว)

    (c) About a place to get free mosquito nets.    (เกี่ยวกับสถานที่ที่จะได้รับมุ้งฟรี)  (ดูคำตอบจาก

          ประโยคแรกของพารากราฟสุดท้าย)

    (d) A place where she could buy a mosquito net.    (สถานที่ที่เธอสามารถซื้อมุ้ง)

 

(คำแปล)                                                     เจนนี่ : เพื่อนที่น่าสงสารของเรา

            เจนนี่เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๖ ปี  เธอเป็นหนึ่งในบรรดานักเรียนที่ดีที่สุดในชั้นเรียน (class) ของเรา  แต่เธอได้หายไป (ไม่อยู่, ขาด) (absent) จากโรงเรียน (ขาดเรียน) เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว  และเราวิตกกังวล (worried) เราตัดสินใจ (ตกลงใจ) (decided) ไปที่หมู่บ้านของเธอและค้นหา (find out) ว่ามีอะไรผิดปกติ (what was wrong)

          เมื่อเรามาถึง (หมู่บ้าน)  แม่ของเจนนี่บอกเราว่าเจนนี่ป่วย (ไม่สบาย, เป็นไข้) (sick) ด้วยไข้มาลาเรีย  เราตกใจ (shocked) - เรารู้ว่ามาลาเรียสามารถร้ายแรง (serious) ได้เพียงไร  เราถามว่ามันเริ่มต้น (started) อย่างไร  แม่ของเจนนี่อธิบาย (explained) ว่า  “คืนวันหนึ่ง  เจนนี่ตัวร้อนมาก (really hot) และปวดหัวอย่างร้ายแรง (terrible headache)  เธอไม่มีความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม (appetite),  สิ่งนี้ดำเนินต่อไป (went on) อีก ๒-๓ วัน  เราคิดว่าเธอตากแดดนานเกินไป (been in the sun too long)  สามีของฉันให้ยาสมุนไพร (herbal medicine) แก่เจนนี่  แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร (it didn’t help),  อาการ (สภาวะ, สภาพ) (condition) ของเธอเริ่มแย่ลง (get worse) และเธอได้ทำให้ปรากฏชัดขึ้นมา (developed) (ซึ่ง) อาการของโรค (symptoms) ใหม่ๆ  โดยไข้ (อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ) (fever) ยิ่งสูงขึ้น (got higher)  และเธอเริ่มอาเจียน (vomiting)เมื่อถึงตอนนี้ (At this point) ฉันแน่ใจ (มั่นใจ, เชื่อมั่น) (sure) ว่าเธอเป็นไข้มาลาเรีย  แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร (what to do)"

           โชคดี (Fortunately)  เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับไข้มาลาเรียที่โรงเรียน  และเจนนี่บอกแม่ของเธอว่าเธอต้องการ (needed) ยาอย่างฉับพลัน (quickly),  แม่ของเจนนี่พาเธอไปโรงพยาบาล (hospital)  เธอไม่ต้องการสูญเสีย (lose) ลูก (child) ไปอีกคนหนึ่ง,  สองปีก่อนหน้านั้น  น้องชาย (ซึ่งเป็น) เด็กทารก (หรือมีอายุน้อยที่สุดของครอบครัว) (baby brother) ของเจนนี่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย (fallen with malaria)  และเสียชีวิต (ตาย) (died)

              ที่โรงพยาบาล  หมอได้ตรวจ (ร่างกาย) (examined) เจนนี่และวินิจฉัย (ตรวจโรค) (diagnosed) ว่าเป็นมาลาเรีย  หมอได้ฉีดยาให้เธอ (given her an injection) และสั่งยา (prescribed) บางอย่าง  และขณะนี้เธอกำลังอาการดีขึ้น (getting better)  เนื่องมาจาก (เพราะว่า) (thanks to) การรักษา (การเยียวยา) (treatment) นี้    

            เราถามว่าเราสามารถพบ (see) เธอได้หรือไม่  เราไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการติดโรค (catching the disease) – เรารู้ว่าไข้มาลาเรียไม่สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้ (มีลักษณะของโรคติดต่อ, แพร่กระจายได้ง่าย) (contagious),  ที่โรงเรียน  เราได้เรียนรู้ว่าคุณเป็น (ติดโรค) (catch) ไข้มาลาเรียในตอนกลางคืน (at night) จากยุง (mosquitoes) ตัวเมีย (female)  ดังนั้น  เรารู้สึกไม่สบายใจ (ว้าวุ่นใจ) (upset) ที่รู้ (see) ว่าเจนนี่กำลังนอนหลับโดยไม่มีมุ้ง (mosquito net)

            เราบอกเพื่อนของเรา (เจนนี่) เกี่ยวกับสถานที่ (place)  ซึ่งพ่อแม่ของเธอสามารถได้รับมุ้งฟรี (ไม่ต้องเสียเงิน)  เราบอกเธอว่าเราต้องการให้เธอกลับมาโรงเรียนโดยเร็ว (soon)  เรารู้ว่าเธอโชคดีมากที่หายจากไข้ (หายเป็นปกติ, กลับคืนสู่สภาพเดิม) (recover) จากโรคนี้ (มาลาเรีย)  ซึ่งฆ่าทารกหนึ่งคนทุกๆ ๖๐ วินาที (every sixty seconds)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป