หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 75)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Something about Coronavirus Disease (COVID-19)

 

 

            Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus.  Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment.  Older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness.

          The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes and how it spreads.  Protect yourself and others from infection by washing your hands regularly with soap and water, rubbing your hands with an alcohol, avoiding touching your face, and avoiding close contact (1meter) with people who are unwell. 

          The COVID-19 virus spreads primarily through contact with infected persons when they cough or sneeze.  It also spreads when a person touches a surface or object that has the virus on it, then touches their eyes, nose or mouth.

          At this time, there are no specific vaccines or treatments for COVID-19.  However, there are many ongoing clinical traits evaluating potential treatments.  WHO will continue to provide updated information as soon as clinical findings become available.

          Currently, the number of confirmed cases of the coronavirus was 1,442,763 cases worldwide and it continues to grow at an alarming rate, affecting 209 countries across the world and claiming 82,808 lives, with 303,728 recoveries.  The United States now records more than any other country, or 400,763 confirmed coronavirus cases and 12,895 deaths, including China, where the virus originated but records only 3,335 deaths. Meanwhile, Spain and Italy now rank second and third of 141,942 and 135,586 confirmed cases, respectively but have higher death tolls of 14,045 and 17,127 deaths, respectively (Data as at April 8, 2020).

          Nevertheless, not all of these infections have presented themselves in the same way.  Coronavirus patients are showing a wide range of symptoms and the exact reason why is still a mystery – but we do have some clues as to what factors can influence the severity of the disease.

          While the most common symptoms are fever, cough and shortness of breath, there are numerous reports of coronavirus patients experiencing non-respiratory symptoms.  A study of 204 patients in Huabie, China, published in the American Journal of Gastroenterology found that just over half of patients experienced gastrointestinal symptoms such as loss of appetite, nausea, vomiting and diarrhea.  The New York Times reports that the coronavirus sometimes presents with neurological indications, including swelling of the brain and seizures.  Other cases have shown cardiac issues as well as muscle aches and extreme fatigue.

          And then there are patients who have tested positive for the virus but report mild symptoms or none at all.  It has been found that the coronavirus affects people in such different ways due to age and health status.  People of any age can get sick from coronavirus and die from it, but the coronavirus fatality rate is highest in older populations.  Similarly, people with heart or lung disorders, diabetes, or other health problems may get sicker from coronavirus because of those underlying health issues.

 

1. How do most people infected with the COVID-19 virus experience?

(ผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  ประสบกับอะไร)

    (a) Serious sickness    (ความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง)

    (b) A pain in the brain    (ความเจ็บปวดในสมอง)

    (c) Sleeplessness    (การนอนไม่หลับ)

    (d) Mild to moderate respiratory illness    (ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบ

          ไม่รุนแรง  จนถึงปานกลาง)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรก)

2. In the first paragraph, “infectious” refers to _____________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “ติดต่อถึงผู้อื่น, ทำให้ติดเชื้อ, ทำให้ติดโรค, มีผลกระทบไปถึงผู้อื่น”  หมายถึง __

___________)

    (a) miserable    (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

    (b) torpid    (เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ซึม, ไม่คล่องแคล่ว, เกียจคร้าน, ช้า, มึน, งง)

    (c) critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

    (d) solitary    (อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว, คนเดียว, สันโดษ, ไม่มีเพื่อน, อ้างว้าง, เงียบสงัด)

    (e) restless    (กระสับกระส่าย, กระวนกระวาย, ร้อนใจ, หงุดหงิด, ไม่อยู่กับที่, ไม่มีการพักผ่อน)

    (f) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

    (g) contagious    (ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้, แพร่กระจายได้ง่าย, มีลักษณะของโรคติดต่อ)

    (h) fanciful    (เพ้อฝัน, เต็มไปด้วยจินตนาการ, ซึ่งนึกฝัน, ไม่จริง)

3. The word “moderate” in paragraph 1 means ____________________________________.

(คำว่า  “ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง __

___________)

    (a) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

    (b) imaginative    (ช่างคิดช่างฝัน, ช่างจินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง, เป็นมโนภาพ, ไม่เป็นความจริง)

    (c) logical    (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล)

    (d) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

    (e) awful    (อ๊อ-เฟิ่ล)  (น่ากลัว)

    (f) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

    (g) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน,

           เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

    (h) temperate    (ปานกลาง, พอควร, ไม่เลยเถิด, เหมาะกับกาลเทศะ, ควบคุมอารมณ์,

          บังคับตัวเอง)

4. What does “underlying” in paragraph 1 mean?

(“แฝงอยู่, อยู่ข้างใต้, เป็นรากฐาน, มีสิทธิก่อน”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

    (b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

    (c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรงมาก,  อย่างยิ่ง,

          เหลือเกิน)

    (d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

    (e) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

    (f) latent    (แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, ศักยะ)

    (g) furious    (โกรธจัด)

    (h) dexterous    (เด๊กซ-ทรัส)  (ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

5. Who are more likely to develop serious coronavirus disease?

(ใครมีแนวโน้มมากกว่ากัน  ที่จะพัฒนาโรคเชื้อโคโรนาไวรัสแบบรุนแรง)

    (a) Younger people    (คนที่วัยอ่อนกว่า)

    (b) Older people    (คนที่แก่กว่า)

    (c) People with health problems    (คนที่มีปัญหาสุขภาพ)

    (d) Older people and those having health problems    (คนที่แก่กว่าและคนที่มีปัญหาสุขภาพ

          (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “ผู้ที่มีอายุมากกว่า  และบุคคลที่

          มีปัญหาด้านการแพทย์ซึ่งแฝงอยู่  เช่น  โรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคเบาหวาน, โรคระบบทาง

          เดินหายใจเรื้อรัง, และมะเร็ง  มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นที่จะพัฒนาความเจ็บป่วย (จากโควิด-๑๙)

          อย่างรุนแรง)

6. “transmission” in the second paragraph may be replaced by ______________________.

(“การแพร่เชื้อ, การส่งผ่าน, การกระจาย, การกระจายเสียง, การถ่ายทอด, การส่งต่อ, สายพาน, การส่งสัญญาณ”  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย ________________)

    (a) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

    (b) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม,

          การประพันธ์, การแต่งเพลง)

    (c) foundation    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

    (d) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

    (e) dispersion of germ    (การแพร่กระจายเชื้อโรค)

    (f) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

    (g) expedition    (การเดินทางสำรวจ, คณะผู้เดินทางสำรวจ)

    (h) incarceration    (อิน-ค้าร์-เซอะ-เร-ชั่น)  (การจำคุก, การกักขัง, การคุมขัง)

7. How can you protect yourself and others from infection of the coronavirus disease?

(คุณสามารถปกป้องตัวคุณเองและคนอื่น  จากการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัสอย่างไร)

    (a) Regularly washing my clothes    (ซักเสื้อผ้าของฉันอย่างสม่ำเสมอ)

    (b) Regularly washing my hands with soap and water    (ล้างมือของฉันอย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ)

    (c) Avoiding close contact with people who are unwell    (หลีกเลี่ยงการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับบุคคล

          ที่ไม่สบาย)

    (d) Both (B) and (C)    (ทั้งข้อ B และ C)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒)

8. The coronavirus spreads primarily through contact with infected persons when they ________.

(เชื้อโคโรนาไวรัสแพร่กระจายส่วนใหญ่แล้วโดยการสัมผัสกับบุคคล  เมื่อพวกเขา ____________)

    (a) don’t take enough rest    (มิได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ)

    (b) don’t eat healthy food    (มิได้กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ)

    (c) don’t go to see a doctor regularly    (มิได้ไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ)

    (d) cough or sneeze    (ไอหรือจาม)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ๓)

9. Are there specific vaccines or treatments for COVID-19 now?

(มีวัคซีนหรือการเยียวยารักษาแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับโควิด-๑๙  หรือไม่ในปัจจุบัน)

    (a) Not sure    (ไม่แน่ใจ)

    (b) Yes    (มี)

    (c) No    (ไม่มี)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ๔)

    (d) Doctors are attempting to find a cure    (หมอกำลังพยายามที่จะหาวิธีรักษา)

10. “findings” in paragraph 4 is closest in meaning to ________________________________.

(“สิ่งที่ค้นพบ, ผลของการค้นคว้า, ผลของการค้นหา, การค้นหา, การตรวจสอบ, คำพิพากษา, คำวินิจ ฉัย)”  ในพารากราฟ ๔  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _________________)

      (a) patterns    (รูปแบบ, ลวดลาย) 

      (b) remunerations    (ค่าตอบแทน, การจ่ายเงิน, การตอบแทน, การให้รางวัล, การชดเชย)

      (c) commitments    {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง,

            การพัวพัน}

      (d) ruins    (ซากปรักหักพัง, สถานที่ปรักหักพัง, ความพินาศ, ความหายนะ, ความย่อยยับ, ความล่มจม,

            การทำลาย, การล้มละลาย)

      (e) what has been found    (สิ่งที่ได้ถูกค้นพบ)

      (f) remnants    (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

      (g) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

      (h) gratifications    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำ

            ให้น่ายินดี, รางวัล)

11. According to the article, how many people worldwide have died from COVID-19?

(ตามที่บทความกล่าว,  ผู้คนทั่วโลกจำนวนเท่าใดได้เสียชีวิตไปเพราะโควิด-๑๙)

      (a) 1,442,763 people    (๑,๔๔๒, ๗๖๓ คน)  (คือ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั่วโลก  ดูจาก

            ประโยคที่ ๑ ของพารากราฟ ๕)

      (b) 400,763 people    (๔๐๐,๗๖๓ คน)  (คือ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสหรัฐฯ  ดูจาก

            ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๕)

      (c) 303,728 people    (๓๐๓,๗๒๘ คน)  (คือ จำนวนผู้รักษาหายจากโควิด-๑๙ ทั่วโลก  ดูจาก

            ประโยคที่ ๑ ของพารากราฟ ๕)

      (d) 82,808 people    (๘๒,๘๐๘ คน)  (ดูจากประโยคที่ ๑ ของพารากราฟ ๕)

12. Which country ranks first in terms of the number of death tolls caused by COVID-19?

(ประเทศใดอยู่อันดับแรก  ในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากโควิด-๑๙)

      (a) The United States    (12,895 people)  (สหรัฐฯ ๑๒,๘๙๕ คน)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของ

            พารากราฟ ๕)

      (b) China    (3,335 people)  (จีน ๓,๓๓๕ คน)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๕)

      (c) Spain    (14,045 people)  (สเปน ๑๔,๐๔๕ คน)  (ดูจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๕)

      (d) Italy    (17,127 people)  (อิตาลี ๑๗,๑๒๗ คน)  (ดูจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๕)

13. In the fifth paragraph, “alarming” refers to _____________________________________.

(ในพารากราฟ ๕,  “น่าตกใจกลัว”  หมายถึง  ____________________________________)

      (a) disgusting    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, น่าชัง, น่าอาเจียน)

      (b) incredible    (ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

      (c) embarrassing    (น่าอาย, น่าขวยเขิน, น่ากระอักกระอ่วน)

      (d) exaggerating    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

      (e) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

      (f) startling    (น่าสะดุ้งตกใจ, รบกวน, ทำให้ตื่น); terrifying    (น่าหวาดกลัวมาก, น่าสยองขวัญ)

      (g) striking    (เด่นชัด, สะดุดตา, ยอดเยี่ยม, น่าตะลึง, น่าประทับใจ, ซึ่งตี-ต่อย-ชก-ทุบ-ปะทะ)

      (h) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

14. In paragraph 6, “symptoms” may be replaced by ________________________________.

(ในพารากราฟ ๖,  “อาการของโรค, ลักษณะอาการ, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, เครื่องชี้บอก”  อาจแทนโดย ______________)

      (a) absorptions    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

      (b) acumens    (ความเฉลียวฉลาด, ความปราดเปรื่อง, ความแหลมคม)

      (c) illustrations    (การแสดงด้วยภาพ, การแสดงด้วยตัวอย่าง)

      (d) blunders    (ความผิดพลาด)

      (e) objections    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

      (f) conditions    (อาการ, สภาพ, สภาวะ, ฐานะ, เงื่อนไข)    

      (g) efforts    (ความพยายาม)

      (h) obstacles    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

15. “mystery” in paragraph 6 is closest in meaning to ________________________________.

(“เรื่องลึกลับ, สิ่งลี้ลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ, นิยายที่เกี่ยวกับการสืบหาและจับกุมอาชญากร”  ในพารากราฟ ๖  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _______________)

      (a) device    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

      (b) embarrassment    (ความกระดากอาย, ความขวยเขิน, ความลำบากใจ, ความอึดอัดใจ)

      (c) jeopardy    (เจ๊พ-เพอะ-ดิ)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

      (d) posterity    (ชนรุ่นหลัง, ทายาท)

      (e) riddle    (ปริศนา, สิ่งที่ทำให้ฉงน, คำปริศนา, บุคคลที่เป็นปริศนา, ปัญหา, คำถามที่ทำให้งง)

      (f) ancestor    (บรรพบุรุษ)

      (g) assumption    (ข้อสมมติฐาน)   

      (h) privilege    (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)  

16. What does “clues” in the sixth paragraph mean?

(“ร่องรอย, เบาะแส, เงื่อนงำ, เงื่อนปม”  ในพารากราฟ ๖  หมายถึงอะไร)

      (a) creeds    (ความเชื่อ, ลัทธิ)

      (b) genders    (เพศ)

      (c) traces    (รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง, ทางเล็ก, การลากเส้น, การวาดเล่น,

            ปริมาณเล็กน้อยมาก)

      (d) defects    (ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง, ปมด้อย)

      (e) legends    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

      (f) enterprises    (กิจการ, โครงการ, ธุรกิจ)

      (g) pamphlets    (แพ้ม-ฟลิท)  (จุลสาร, หนังสือขนาดเล็ก)

      (h) fortitudes    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)   

17. Which of the following is NOT a common symptom for coronavirus patients?

(ข้อใดต่อไปนี้มิใช่อาการโดยทั่วไปของผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัส)

      (a) fever    (ไข้)

      (b) cough    (คอฟ)  (การไอ)

      (c) shortness of breath    (หายใจสั้นหรือถี่)

      (d) amnesia    (ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน)  (สำหรับข้อ A, B  และ C กล่าวไว้

            ในประโยคแรกของพารากราฟ ๗)

18. Which of the following is NOT a gastrointestinal symptom?

(ข้อใดต่อไปนี้มิใช่อาการเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้)

      (a) Loss of appetite    (สูญเสียความอยากอาหาร)

      (b) Nausea    (อาการคลื่นเหียน)

      (c) Vomiting    (การอาเจียน)

      (d) Diarrhea    (โรคท้องร่วง)

      (e) Toothache    (อาการปวดฟัน)  (สำหรับข้อ A, B, C  และ D กล่าวไว้ในประโยคที่ ๒

            ของพารากราฟ ๗)

19. “fatigue” in paragraph 7 may be replaced by ____________________________________.

(“ความเหน็ดเหนื่อย, ความเพลีย, ความเมื่อยล้า, งานที่หนัก, งานที่ใช้แรง, งานกรรมกร”  ในพารากราฟ ๗  อาจแทนโดย _______________)

      (a) similarity    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

      (b) vigor    (วิ-เกอะ)  (กำลังวังชา, พละกำลัง, ความกระฉับกระเฉง, ความแข็งแรง)

      (c) homicide    (ฮ้อม-มิ-ไซด)  (การฆาตกรรม, การฆ่าคน, ฆาตกร)

      (d) bankruptcy    (การล้มละลาย)

      (e) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม  วางเพลิง  ข่มขืน)

      (f) exhaustion    (ความเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนเพลียที่สุด, การหมดกำลัง, การทำให้หมด,

            การสูบหรือดูดออกหมด, การใช้กำลังหมด, ไอเสีย)

      (g) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  

      (h) coercion    (โค-เอ๊อ-เชิ่น)  (การบังคับ)

20. What does “fatality” in the final paragraph mean?

(“การตาย, คนตายโดยอุบัติเหตุ, ความหายนะถึงตาย, อุบัติเหตุถึงตาย, โชคชะตา, พรหมลิขิต, ความหายนะ”  ในพารากราฟสุดท้ายหมายถึงอะไร)

      (a) talent    (สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

      (b) possession    (การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ)

      (c) endurance    (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

      (d) reprimand    (การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ประณาม,

            กล่าวหาอย่างรุนแรง”)

      (e) highlight    (เหตุการณ์ที่สำคัญ)

      (f) mortality    (ความตาย, การที่ต้องตาย, อัตราการตาย, มนุษย์ที่ต้องตาย, ความหายนะ,

            สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย)

      (g) shortcoming    (ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน, ความล้มเหลว, ปมด้อย)   

      (h) struggle    (การดิ้นรน, การแข่งขัน, การต่อสู้)

 

(คำแปล)

บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-๑๙)

 

            โรคเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-๑๙) เป็นโรคซึ่งติดต่อถึงผู้อื่น (ทำให้ติดเชื้อ, ทำให้ติดโรค, มีผลกระทบไปถึงผู้อื่น) (infectious)  ที่ถูกทำให้เกิดขึ้น (caused) โดยเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งถูกค้นพบใหม่ (newly discovered),  ผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งถูกทำให้ติดเชื้อ (ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง) (infected) เชื้อไวรัสโควิด-๑๙  จะประสบ (พบ, มีประสบการณ์, รู้สึก) (experience) กับการเจ็บไข้ได้ป่วย (การไม่สบาย) (illness) เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (เกี่ยวกับการหายใจ) (respiratory) ที่ไม่รุนแรง (เบา, ไม่มากเกินไป, อ่อน, อ่อนโยน, ไม่ฉุน, ไม่เผ็ด, ไม่แรง) (mild) ถึงปานกลาง (พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป) (moderate)  และฟื้นไข้ (หายจากไข้, เอาคืนมา, กู้) (recover) โดยไม่ต้องการ (without requiring) การรักษาเป็นพิเศษ (special treatment)ผู้ที่มีอายุมากกว่า (Older people) และบุคคล (those) ที่มีปัญหาด้านการแพทย์ (medical problems) ซึ่งแฝงอยู่ (อยู่ข้างใต้, เป็นรากฐาน, มีสิทธิก่อน) (underlying)  เช่น  โรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease), โรคเบาหวาน (diabetes), โรคระบบทางเดินหายใจ (respiratory disease) เรื้อรัง (chronic), และมะเร็ง  มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น (more likely) ที่จะพัฒนา (ทำให้ปรากฏขึ้นมา, ทำให้เจริญ, ทำให้ก้าว หน้า) (develop) ความเจ็บป่วย (จากโควิด-๑๙) อย่างรุนแรง (serious illness)

            วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและทำให้การแพร่เชื้อช้าลง (slow down transmission)  คือ  ได้รับข่าวสารเป็นอย่างดี (มีความรู้อย่างดี, สันทัดกรณีอย่างดี) (well informed) เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙,  (และ) โรคที่มัน (โควิด-๑๙) ทำให้เกิดขึ้น  และมันแพร่กระจาย (spreads) ได้อย่างไร,  จงปกป้อง (Protect) ตัวคุณเองและคนอื่นๆ จากการติดเชื้อ (การติดโรค) (infection)  โดยการล้างมือของคุณเป็นประจำ (สม่ำเสมอ) (regularly) ด้วยสบู่และน้ำ,  ถู (rubbing) มือของคุณด้วยแอลกอฮอล์,  หลีกเลี่ยงการสัมผัส (แตะ) (touching) ใบหน้าของคุณ,  และหลีกเลี่ยงการติดต่ออย่างใกล้ชิด (close contact) (๑ เมตร) กับผู้คนซึ่งไม่สบาย (ป่วย, มีประจำเดือน) (unwell)

            เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แพร่กระจาย (spreads) ส่วนมาก (ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญ, แรกเริ่ม) (primarily) ผ่านทางการสัมผัส (การติดต่อ) กับบุคคลซึ่งติดเชื้อ (infected persons)  เมื่อพวกเขาไอ (กระแอม) (cough) (คอฟ) หรือจาม (sneeze),  มัน (เชื้อไวรัสฯ) ยังแพร่กระจายเช่นกัน  เมื่อบุคคลสัม ผัส (แตะ) (touches) กับพื้นผิว (ผิวหน้า, ผิว, ผิวนอก, ผิวพื้น, โฉมหน้า, ด้านหน้า, การขนส่งทางพื้นดินหรือทางเรือ) (surface)  หรือวัตถุ (object) ซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่บนมัน  (และ) ต่อจากนั้นก็สัมผัสกับดวงตา, จมูก หรือปากของตน

            ในขณะนี้  ยังไม่มีวัคซีนหรือการเยียวยารักษา (treatments) เฉพาะเจาะจง  (specific) สำหรับโควิด-๑๙,  อย่างไรก็ตาม  มีลักษณะเฉพาะ (คุณสมบัติเฉพาะ, สันดาน, อุปนิสัย) (traits) ด้านเวชกรรม (clinical) (หรือ  การรักษาพยาบาลคนป่วย) ที่กำลังดำเนินต่อไป (ongoing) จำนวนมาก  ซึงประเมิน (evaluating) การรักษาพยาบาล (treatments) ที่เป็นไปได้ (มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่) (potential)  ทั้งนี้  องค์การอนามัยโลกจะยังคงให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย (ทันเหตุการณ์) (updated) ต่อไป  ในทันทีที่การค้นพบ (สิ่งที่ค้นพบ) (findings) ทางด้านเวชกรรม (การรักษาพยาบาลคนป่วย) (clinical) สามารถหามาได้ (available)

            ในปัจจุบัน  จำนวนของกรณี (โรค, คนไข้, เรื่อง) (cases) ที่ได้รับการยืนยัน (confirmed) แล้วของเชื้อโคโรนาไวรัส  จำนวน ๑,๔๔๒,๗๖๓ รายทั่วโลก  และมันยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป (continues to grow) ในอัตราที่น่าตกใจ (alarming),  โดยมีผลกระทบกับ (affecting) ๒๐๙ ประเทศทั่วโลก (across the world)  และคร่า (เรียกร้อง, อ้างสิทธิ, อ้าง, เรียกค่าเสียหาย) (claiming) ชีวิต (lives) ผู้คนไปจำนวน ๘๒,๘๐๘ ราย  พร้อมกับมีการ (รักษา) หายจากโรค (recoveries) จำนวน๓๐๓,๗๒๘ ราย,  สหรัฐฯ ในปัจจุบันบันทึก (records) (ผู้ติดเชื้อ) มากกว่าประเทศอื่นใด  หรือ ๔๐๐,๗๖๓ รายของผู้ป่วยด้วยเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว (confirmed coronavirus cases)  และมีผู้เสียชีวิต (deaths) จำนวน ๑๒,๘๙๕ ราย  รวมทั้ง (มากกว่า) ประเทศจีน  ที่ซึ่งเชื้อไวรัสกำเนิดขึ้นมา (originated)  แต่บันทึกผู้เสียชีวิตเพียง ๓,๓๓๕ ราย,  ในขณะเดียวกัน (Meanwhile)  สเปนและอิตาลีอยู่ในอันดับ (rank) ๒ และ ๓  ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน (confirmed cases) จำนวน ๑๔๑,๙๔๒ ราย และ๑๓๕,๕๘๖ รายตามลำดับ (respectively)  แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิต (death tolls) สูงกว่า  คือ  ๑๔,๐๔๕ ราย และ ๑๗,๑๒๗ รายตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

            อย่างไรก็ตาม  มิใช่การติดเชื้อ (infections) ทั้งหมดเหล่านี้ได้แสดงตัวเอง (presented themselves) ในแบบเดียวกัน,  ทั้งนี้  ผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสกำลังแสดงให้เห็น (showing) ระดับต่างๆ ของอาการของโรค (a wide range of symptoms)  และเหตุผลที่แน่นอนว่าทำไม (exact reason why) (จึงเป็นเช่นนั้น) ยังคงเป็นเรื่องลึกลับ (สิ่งลี้ลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ, นิยายที่เกี่ยวกับการสืบหาและจับกุมอาชญากร) (mystery)  แต่เราก็มีร่องรอย (เบาะแส, เงื่อนงำ, เงื่อนปม) (clues) เกี่ยวกับว่าปัจจัยอะไร (what factors)  สามารถมีผลกระทบกับ (มีอิทธิพลต่อ(influence) ความรุนแรง (severity) ของโรค (โควิด-๑๙)

            ในขณะที่อาการของโรคที่ธรรมดาสามัญ (ทั่วไป, พร้อมกัน, ร่วมกัน) (common) ที่สุด  คือ  ไข้ (โรคที่มีอาการไข้, อาการตื่นเต้นอย่างมาก) (fever)การไอ (cough) และการหายใจสั้นหรือถี่ (shortness of breath),  มีรายงานมากมาย (numerous reports) ของผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัส (coronavirus patients)  ซึ่งประสบกับอาการของโรคทีไม่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (non-respiratory symptoms)  ทั้งนี้  การศึกษาผู้ป่วย (โควิด-๑๙) จำนวน ๒๐๔ รายในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ (published) ในวารสารอเมริกันเกี่ยวกับโรคกระเพาะและลำไส้ (American Journal of Gastroenterology) พบว่า  มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยประสบกับอาการเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ (gastrointestinal)  เช่น  การสูญเสียความอยากอาหาร (loss of appetite), อาการคลื่นเหียน (ความสะอิดสะเอียน, ความเกลียดชัง) (nausea) (น้อ-เซีย), การอาเจียน (vomiting) และโรคท้องร่วง (diarrhea) (ได-อะ-เรีย),  โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานว่า  เชื้อโคโรนาไวรัสบางทีก็แสดงตัว (presents) ด้วยอาการของโรค (การชี้บอก, สิ่งที่บอก, เครื่องหมายแสดง) (indications) ทางประสาท (neurological)  รวมทั้งการบวม (โรคบวม, การพอง, การโป่ง, การขยายตัว) (swelling) ของสมอง (brain)  และการเกิดอาการของโรคขึ้นอย่างกะทันหัน (อาการปัจจุบันของโรค, การเป็นลม, การจับ, การจับกุม, การยึด, การยึดถือ, การยึดครอง, การฉวย) (seizures),  ส่วนกรณี (ราย) (cases) อื่นๆ ได้แสดงผลที่เกิดขึ้น (ประเด็น, สิ่งที่ปล่อยออกมา, สิ่งตีพิมพ์, ฉบับ, ชุด, หัวข้อปัญหา) (issues) เกี่ยวกับหัวใจ (cardiac) (หมายถึง  โรคหัวใจ)  เช่นเดียวกับการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ (muscle aches)  และความเหน็ดเหนื่อย (ความเพลีย, ความเมื่อยล้า, งานที่หนัก, งานที่ใช้แรง, งานกรรมกร) (fatigue) (ฟะ-ทิ้ก) อย่างสุดโต่ง (อย่างยิ่ง) (extreme)

            และก็ยังมีผู้ป่วยผู้ซึ่งได้ทดสอบแล้วว่าเป็นบวก (positive) สำหรับเชื้อไวรัส (คือ ติดเชื้อ)  แต่รายงานอาการไม่รุนแรง (report mild symptoms)  หรือไม่มีอาการเลย (none at all),  โดยมันได้ถูกพบว่า  เชื้อโคโรนาไวรัสมีผลกระทบต่อผู้คนในแบบแตกต่างกันดังกล่าว (in such different ways)  เนื่องมาจาก (due to) อายุ (age) และภาวะ (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ตำแหน่ง, ยศ) (status) ด้านสุขภาพ (health),  ทั้งนี้  ผู้คนอายุใดก็ตาม (People of any age) สามารถเจ็บป่วย (get sick) ได้จากเชื้อโคโรนาไวรัสและเสียชีวิตเพราะมัน (die from it)  แต่อัตราการตาย (fatality rate) จากเชื้อโคโร นาไวรัสสูงสุดในประชากรที่อายุมากกว่า (older populations)ในทำนองเดียวกัน (Similarly)  ผู้คนที่มีความผิดปกติ (ความไม่เป็นระเบียบ, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน) (disorders) ของหัวใจหรือปอด (lung), โรคเบาหวาน (diabetes), หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ  อาจจะเจ็บป่วยมากขึ้น (get sicker) จากเชื้อโคโรนาไวรัส  เนื่องมาจากผลที่เกิดขึ้น (ประเด็น) (issues) ด้านสุขภาพ (health) ที่แฝงอยู่ (อยู่ข้างใต้, เป็นรากฐาน, มีสิทธิก่อน) (underlying) เหล่านั้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป