หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 74)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

A Lesson from a Gold Rush

 

          One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is faced by temporary defeat.  Every person is guilty of this mistake at one time or another.

          An uncle of Ray Darby was hit by “gold fever” in the gold rush days, and went west to dig and get rich.  He had never heard that more gold has been mined from the thoughts of men than has ever been taken from the earth.  He staked a claim and went to work with pick and shovel. 

          After weeks of labor, he was rewarded by the discovery of the shining ore.  He needed machinery to bring the ore to the surface.  He retraced his footsteps to his home in Maryland and told his relatives of the “strike.”  They got together money for the needed machinery and had it shipped.  The uncle and Darby went back to work the mine.

          The first car of ore was mined and shipped to a smelter.  The returns proved they had one of the richest mines in Colorado!

          Down went the drills!  Up went the hopes of Darby and his uncle!  Then something happened.  The vein of gold ore disappeared!  They drilled on, desperately trying to pick up the vein again - - all to no avail.  They decided to quit.

          They sold the machinery to a junk man for a few hundred dollars, and took the train back home.  The junk man called in a mining engineer to look at the mine and do a little calculation.  The engineer advised that the project had failed because the owners were not familiar with “fault lines.”  His calculations showed that the vein would be found just three feet from where the Darbys had stopped drilling!  The junk man took millions of dollars in ore from the mine because he knew enough to seek expert counsel before giving up.

 

1. The statement “……......….. more gold has been mined from the thoughts of men than has ever been taken from the earth” in the second paragraph means _______________.

(คำกล่าว  “.................. ทองได้ถูกขุดจากความคิดของมนุษย์  มากกว่าที่ได้เคยถูกนำขึ้นมาจาก (ใต้) ดิน”  ในพารากราฟที่ ๒  หมายถึง ________________)

    (a) One usually gets more gold than one expects.    (บุคคลโดยปกติแล้วได้รับทองมากกว่าที่เขา

           คาดหวังไว้)

    (b) One cannot dig up all the gold one finds.    (บุคคลไม่สามารถขุดทองทั้งหมดที่เขาพบขึ้นมาได้)

    (c) The amount of gold that one gets is less than one expects.    (ปริมาณของทองที่บุคคล

          ได้รับ  น้อยกว่าที่เขาคาดหวัง)  (คือ  ทองที่มนุษย์ (นักขุดทอง) ขุดได้จากใต้พื้นดิน  น้อยกว่า

          ทองที่เขาคาดหวัง  หรือคิดไตร่ตรองไว้ในสมองของตน)

    (d) The amount of gold that one expects is less than one gets.    (ปริมาณทองที่บุคคลคาดหวังไว้ 

          น้อยกว่าที่เขาได้รับ)

2. In the first paragraph, “failure” refers to _______________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “ความล้มเหลว, การสอบตก”  หมายถึง ___________________________)

    (a) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

    (b) proportion    (สัดส่วน, อัตราส่วน, ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ, ขนาดที่สัมพันธ์กัน)

    (c) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการ

          ดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

    (d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

    (e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

    (f) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

    (g) fiasco    (ฟิ-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)

    (h) memorandum    (บันทึกความจำ, บันทึก, หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อความที่บันทึกไว้, เอกสารข้อสัญญา,

          จดหมายเหตุ)

3. “quitting” in paragraph 1 means _____________________________________________.

(“เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ยุติ, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง, ลบล้าง, ลาออก, ออกจาก”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง ______________)

    (a) commending    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

    (b) reprimanding    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

    (c) opposing    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม)

    (d) scaring    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

    (e) eroding    (เซาะ, กัดกร่อน, สึกกร่อน, ทำให้กร่อน, ทำให้น้อยลง)   

    (f) impeding    (อิม-พี้ด-ดิง)  (ขัดขวาง, กีดขวาง, เป็นอุปสรรค, กันไม่ให้เกิด)

    (g) extoling    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

    (h) stopping    (หยุด, เลิก, ยุติ, ห้าม, ยับยั้ง, จอด, ขัดขวาง, ป้องกัน, ขัดขวาง, ตัดขาด, หยุดชำระ)

4. The word “guilty” in paragraph 1 may be replaced by ______________________________.

(คำว่า  “มีความผิด, รู้สึกผิด, เกี่ยวกับความผิด”  ในพารากราฟ ๑  อาจแทนโดย ______________)

    (a) awkward    (งุ่มง่าม, เคอะเขิน, เก้งก้าง, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

    (b) reckless    (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ)

    (c) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เข้มแข็ง, เด็ดเดี่ยว)

    (d) inevitable    (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

    (e) arid    (แอ๊ร์-ริด)  (แห้งมาก, แล้ง, ไม่มีความชื้น, ไม่มีรสชาติ, จืดชืด)

    (f) erring    (เออร์-ริง)  (ทำผิด, ทำผิดพลาด, ทำไม่ถูกต้อง, ออกนอกทาง, ทำบาป, ทำชั่ว,

          เข้าใจผิด)

    (g) lethargic    (ลิ-ธ้าร์-จิค)  (เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ง่วงเหงาหาวนอน)

    (h) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ร้ายแรงถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)

5. What happened to Ray Darby’s uncle before he started mining?

(อะไรเกิดขึ้นกับลุงของเรย์ ดาร์บี  ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นขุดทอง)

    (a) He was hit by a piece of ore.    (เขาถูกตี-ทุบด้วยสินแร่ก้อนหนึ่ง)

    (b) He became ill as a result of gold fever.    (เขาป่วยเนื่องมาจากไข้ (ความคลั่งไคล้) ทอง)

    (c) He was overwhelmed by the thought of gold.    (เขาถูกครอบงำไปด้วยความคิดถึงทอง

          (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ลุงคนหนึ่งของเรย์ ดาร์บี  ถูกโจมตี

          ด้วย “ความคลั่งไคล้ทอง” ในยุคสมัยของการตื่นทอง  และเดินทางไปทางภาคตะวันตกเพื่อ

          ขุด (ทอง) และร่ำรวย)

    (d) He staked a claim and began to dig.    (เขาเสี่ยง (ทำตาม) คำกล่าวอ้าง (ว่ามีทอง) และเริ่มต้นขุด)

6. What does “staked” in the second paragraph mean?

(“เสี่ยง, วางเดิมพัน, สนับสนุน, ค้ำจุน, ปักหลัก, ปักเสา, ลงเสาเข็ม, ลงหมุด, รังวัดปักเขต”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

    (a) displayed    (แสดง, เปิดเผย)  (เมื่อเป็นคำนาม  “Display”  หมายถึง  “การแสดง, นิทรรศการ”)

    (b) accustomed    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)

    (c) notified    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

    (d) eulogized   (ยู้-ละ-ไจซ)  (สรรเสริญ, เขียนหรือกล่าวคำสรรเสริญ)

    (e) risked    (เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง)

    (f) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์)

    (g) strengthened    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น,

          มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

    (h) impaired    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

7. Why couldn’t Ray Darby’s uncle bring the ore he found to the surface?  He couldn’t because he ________________.

(ทำไมลุงของเรย์ ดาร์บี  จึงไม่สามารถนำสินแร่ที่เขาพบขึ้นมาบนพื้นผิวดิน,  เขาไม่สามารถฯ  เพราะว่าเขา _____________)

    (a) didn’t work hard    (มิได้ขยัน)

    (b) had gold fever    (มีความคลั่งไคล้ทอง)

    (c) lacked mining skills    (ขาดทักษะการขุดแร่)

    (d) had only simple tools    (มีเพียงเครื่องมือง่ายๆ – เช่น พลั่ว, เสียม, อีเตอร์ – เท่านั้น)  (ดูคำ

          ตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “เขา (ลุง) เสี่ยง (ทำตาม) คำกล่าวอ้าง

          (ว่ามีทองในพื้นที่)  และลงมือทำงานด้วยอีเตอร์, จอบ  และพลั่ว, เสียม)

8. What does the “strike” in the third paragraph refer to?

(“การพบสายแร่ (ทอง), การเจาะพบน้ำมัน, การตี-ต่อย-ชก, การนัดหยุดงาน”  ในพารากราฟ ๓ หมายถึงอะไร)

    (a) The discovery of gold    (การค้นพบทองคำ)

    (b) The need for machinery    (ความต้องการเครื่องจักรกล)

    (c) The collection of money    (การเก็บรวบรวมเงิน)

    (d) The method of gold mining    (วิธีการขุดทอง)

9. What would be an accurate description of the Darbys during the first few days of their work?

(อะไรจะเป็นการพรรณนาอย่างถูกต้องเกี่ยวกับครอบครัวดาร์บี (เรย์ ดาร์บีและลุงของเขา) ในระหว่าง ๒ – ๓ วันแรกของงานของพวกเขา)

    (a) They were desperate.    (พวกเขาท้อแท้-สิ้นหวัง)

    (b) They had great hopes.    (เขามีความหวังอย่างยิ่ง – อย่างเต็มที่ – ว่าจะเจอทอง)

    (c) They thought about quitting.    (พวกเขาคิดว่าจะเลิก-ยุติ  การขุดทอง)

    (d) They no longer wanted to drill.    (พวกเขาไม่ต้องการขุด-เจาะต่อไปอีกแล้ว)

10. What does “returns” in the fourth paragraph mean?

(“ผลตอบแทน, ผลกำไร, ดอกผล, ผลลัพธ์, ผลการเลือกตั้ง, การกลับ, การกลับคืน, การกลับมา, การคืนสู่, การโต้ตอบ, การโต้แย้ง”  ในพารากราฟ ๔  หมายถึงอะไร)

      (a) investments    (การลงทุน)

      (b) inventories    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สินหรือสินค้าใน

            รายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

      (c) traditions    (จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, ธรรมเนียม, ประเพณีสืบทอด)

      (d) imitations    (การเลียนแบบ, การลอกเรียน)

      (e) depressions    (พายุโซนร้อน, ความซึมเศร้า, ความหดหู่)

      (f) habitats    (ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติ)

      (g) yields    (ยีลด์ส)  (ผลที่ได้, การให้ผล, สิ่งที่เป็นผลขึ้น, การผลิต, ผล, ผลผลิต,

            ผลิตภัณฑ์, ประโยชน์ที่ได้รับ)

      (h) hypotheses    (สมมุติฐาน)

11. Why did the Darbys quit their work?

(ทำไมครอบครัวดาร์บี – เรย์ ดาร์บีและลุง – จึงละทิ้งงาน (ขุดทอง) ของตน)

      (a) The gold they had disappeared.    (ทองที่พวกเขามี  หายไป)

      (b) The ore they got was not gold.    (สินแร่ที่พวกเขามี  ไม่ใช่ทอง)

      (c) They couldn’t find any more gold.    (พวกเขาไม่สามารถเจอทองมากขึ้น)  (ดูคำตอบ

           จากพารากราฟ ๕)

      (d) The drilling made the vein of gold disappear.    (การขุดเจาะทำให้สายแร่ทองหายไป)

12. The phrase “to no avail” in paragraph 5 refers to _______________________________.

(วลี  “ไม่สำเร็จ, ไม่มีประโยชน์”  ในพารากราฟ ๕  หมายถึง _________________________)

      (a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

      (b) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

      (c) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ)  (เมื่อเป็นคำนาม

            หมายถึง  “เพื่อนสนิท”)

      (d) superb    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

      (e) fruitless    (ไม่บังเกิดผล, ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล, เป็นหมัน)

      (f) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

      (g) robust    (แข็งแรง (ร่างกาย, การเงิน), เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก,

            เอางานเอาการ, อุดมสมบูรณ์)

      (h) remarkable    (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล)  (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

13. What did the junk man have that the Darbys lacked?

(อะไรที่คนขายของเก่ามี  ซึ่งครอบครัวดาร์บีไม่มี)

      (a) Mathematical skill    (ทักษะทางคณิตศาสตร์)

      (b) Modern machinery    (เครื่องจักรกลทันสมัย)

      (c) Wealthy friends    (เพื่อนที่มั่งคั่งร่ำรวย)

      (d) Expert counselling    (การให้คำแนะนำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ)  (ดูคำตอบจากประโยค

            สุดท้ายของพารากราฟสุดท้ายที่กล่าวว่า  “คนขายของเก่าได้เงินไปหลายล้านดอลลาร์จาก

            สินแร่ (ทองคำ) จากเหมืองแห่งนี้  เพราะว่าเขารู้เพียงพอที่จะเสาะหาคำแนะนำ (คำปรึกษา)

            ของผู้เชี่ยวชาญ  ก่อนที่จะยอมแพ้ (เลิกทำ)”)

14. What does “junk man” in the final paragraph refer to?

(“คนขายของเก่า, คนขายของไม่ใช้แล้ว, คนขายของสัพเพเหระ”  ในพารากราฟสุดท้าย  หมายถึงอะไร)

      (a) garbage man    (คนเก็บขยะ)

      (b) porter    (คนขนของ)

      (c) traitor    (คนขายชาติ, คนทรยศ)

      (d) correspondent    (ผู้สื่อข่าว, ผู้โต้ตอบจดหมายในธุรกิจ)

      (e) person selling old and second-hand goods at a cheap price    (บุคคลที่ขายของเก่า

            และใช้แล้วในราคาถูก)

      (f) drunkard    (คนขี้เหล้าเมายา)

      (g) ex-millionaire    (คนเคยรวย, อดีตเศรษฐี)

      (h) jobseeker    (คนหางานทำ)

15. According to the story, what might Darby and his uncle have achieved?

(ตามที่เรื่อง – บทความ – กล่าว,  ดาร์บีและลุงของเขาอาจจะได้รับอะไร – ถ้าไม่ทิ้งงานเสียกลางคัน)

      (a) Fame    (ชื่อเสียง, เกียรติยศ, กิตติศัพท์)

      (b) Exhaustion    (การหมดกำลัง, ความเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนเพลียที่สุด, การทำให้หมด,

            การสูบหรือดูดออกหมด, การใช้กำลังหมด, ไอเสีย)

      (c) Prosperity    (ความมั่งคั่ง, ความสำเร็จ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเฟื่องฟู)  (เนื่องจาก

            ขุดเจอทอง)

      (d) Bankruptcy    (การล้มละลาย, ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว, ความล้มเหลว)

16. What were the feelings of the Darbys”s relatives when they were asked for money to buy tools and when the two men quit their work?

(อะไรคือความรู้สึกของญาติๆ ของครอบครัวดาร์บี (ดาร์บีและลุง)  เมื่อพวกเขาถูกขอเงินซื้อเครื่องมือ  และเมื่อทั้ง ๒ คนทิ้งงาน (ขุดทอง) ของตน)

      (a) Annoyed and then eager    (ขุ่นเคืองและจากนั้นก็กระตือรือร้น-ทะเยอทะยาน)

      (b) Doubtful and then relieved    (สงสัย-กังขา  และจากนั้นก็โล่งอก)

      (c) Curious and then fulfilled    (อยากรู้อยากเห็น  และจากนั้นก็ (รู้สึก) ประสบผลสำเร็จ)

      (d) Enthusiastic and then disappointed    (กระตือรือร้น  และต่อจากนั้นก็ผิดหวัง)

            (ดูคำตอบจากพารากราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “................. พวกญาติๆ รวมเงินกันซื้อเครื่อง

            จักรตามที่ถูกร้องขอ  แสดงว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ  เพราะเชื่อว่าดาร์บี

            และลุงจะเจอทองเมื่อใช้เครื่องจักรขุด  แต่ต่อมาเมื่อทั้ง ๒ คนยุติการขุดเมื่อไม่พบทอง 

            ญาติๆ ก็น่าจะรู้สึกผิดหวัง  ที่พวกตนออกเงินช่วยไปแล้ว  แต่ไม่ได้ผลอะไร”)

17. The word “seek” in the sixth paragraph may be replaced by ________________________.

(คำว่า  “เสาะหา, แสวงหา, สืบหา, พยายามได้มา, สำรวจ, ค้นหา, ค้นคว้า”  ในพารากราฟ ๖  อาจแทนโดย _______________)

      (a) encroach    (เอน-โคร้ช)  (ล่วงล้ำ, บุกรุก, ล่วงละเมิด, ล่วงเกิน)

      (b) exterminate    (ทำลาย, ทำลายอย่างสิ้นซาก)

      (c) evacuate    {อพยพ, ขนย้าย  (คนจากที่น้ำท่วมหรือไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก}

      (d) emit    (ปล่อยหรือส่งออกมา เช่น ควัน, ก๊าซ ฯลฯ)

      (e) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์หรือหาเอกลักษณ์, ชี้ตัว)

      (f) search for    (ค้น, หา, สืบหา, สืบสวน, สอดส่อง, สอบถาม, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์,

            ถามซอกแซก)

      (g) bicker    (ทะเลาะวิวาท, ทุ่มเถียง, โต้เถียง)

      (h) grumble    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ, คำราม)

18. “giving up” in the last paragraph is closest in meaning to __________________________.

(“ยอมแพ้, ละทิ้ง, เลิกทำ”  ในพารากราฟสุดท้าย  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____________)

      (a) circulating    (หมุนเวียน)

      (b) trespassing    (บุกรุก, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, ละเมิด, ล่วงเกิน)

      (c) pondering    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

      (d) specifying    (ระบุ, ระบุชื่อ, ระบุรายละเอียด, กำหนด, กำหนดรายละเอียด)

      (e) surrendering    (ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ยกเลิก, ยอมตาม, สละ,

           ปล่อย, มอบตัว)

      (f) perspiring    (เหงื่อออก, ขับเหงื่อ, ซึมออกจากรู)

      (g) hibernating    (ไฮ้-เบอะ-เนท-ทิง)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรัง (รู, ถ้ำ) ในฤดูหนาว,

            อยู่อย่างสันโดษ, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว)

      (h) reproaching    (ตำหนิ, ว่ากล่าว, ต่อว่า, ดุ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

19. What does the story of the Darbys illustrate?

(เรื่องราวของครอบครัวดาร์บียกตัวอย่าง – แสดงให้เห็น – อะไร)

      (a) A bad habit can cause unexpected failure.    (นิสัยไม่ดีสามารถทำให้เกิดความล้มเหลว

            ที่ไม่คาดฝัน)

      (b) A serious mistake can cause people to feel guilty.    (ความผิดร้ายแรงสามารถทำให้

            ผู้คนรู้สึกมีความผิดได้)

      (c) A lack of experience often causes disaster.    (การขาดประสบการณ์บ่อยครั้งก่อให้เกิด

            ความหายนะ)

      (d) A minor setback often causes people to give up.    (ความล้มเหลว-ความพ่ายแพ้-การ

            หยุดความก้าวหน้า  เล็กน้อย  บ่อยครั้งเป็นสาเหตุให้ผู้คนยอมแพ้)  (กล่าวคือ  เมื่อเรย์ ดาร์บี

            และลุงขุดลงไปแล้วไม่พบทองก็เลิกกลางคัน  ส่วนคนขายของเก่าขอคำปรึกษาจากวิศวกร

            เหมืองแร่  แล้วลงมือขุดต่อไปอีกนิดเดียว  ก็พบทองจำนวนมาก)

20. Which is NOT true according to the passage?

(ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง – ไม่ถูกต้อง – ตามที่เนื้อเรื่อง – บทความ – กล่าว)

      (a) Ray Darby’s uncle found gold after several weeks of hard work.    (ลุงของเรย์ ดาร์บี  พบ

            ทอง  หลังจากหลายสัปดาห์ของการทำงานหนัก)  (เป็นความจริง  ดูคำตอบจากประโยคแรกของ

            พารากราฟ ๓)

      (b) A great number of gold diggers went to the west during the gold rush days.    (นักขุดทอง

            จำนวนมากเดินทางไปทางภาคตะวันตก  ระหว่างยุคตื่นทอง)  (เป็นความจริง  ดูคำตอบจากประโยค

             แรกของพารากราฟ ๒)

      (c) The Darbys sold the mine to the junk man at a good price.    (ครอบครัวดาร์บี (ดาร์บี

             และลุง) ขายเหมืองให้กับคนขายของเก่าในราคางาม)  (ไม่เป็นความจริง  ทั้งคู่ขายเครื่อง

             จักรกลให้คนขายของเก่า  ในราคาเพียง ๒๐๐ – ๓๐๐ ดอลลาร์ – ดูคำตอบจากประโยคแรก

             ของพารากราฟสุดท้าย)

      (d) If the Darbys had drilled a little more, they would have found the gold vein again.    (ถ้าครอบ

            ครัวดาร์บีได้ขุดเจาะมากขึ้นอีกเล็กน้อย  พวกเขาก็คงจะได้พบสายแร่ทองคำอีกครั้ง)  (เป็นความจริง 

            ดูคำตอบจากประโยคก่อนประโยคสุดท้ายของพารากราฟสุดท้าย,  แต่ในความเป็นจริง  พวกเขาก็มิได้

            ขุดมากขึ้นอีก  จึงมิได้พบสายแร่ทอง)

 

(คำแปล)

บทเรียนจากการตื่นทอง

 

            หนึ่งในบรรดาสาเหตุ (causes) ที่ธรรมดาสามัญ (ทั่วไป, ร่วมกัน, เหมือนกัน, พร้อมกัน, สาธารณะ) (common) ที่สุดของความล้มเหลว (การสอบตก) (failure)  คือนิสัย (ความเคยชิน, ธรรมเนียมปฏิบัติ, การติดยาเสพย์ติด) (habit) ของการเลิก (หยุด, ละทิ้ง, ยุติ, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง, ลบล้าง, ลาออก, ออกจาก) (quitting) (กลางคัน) เมื่อบุคคล (one) ถูกเผชิญหน้า (พบ, หันหน้าไปทาง)  (faced) ความพ่ายแพ้ (defeat) ชั่วคราว (temporary),  ทั้งนี้  บุคคลทุกคนมีความผิด (รู้สึกผิด, เกี่ยวกับความผิด) (guilty) ในความผิดแบบนี้ (คือ  ทิ้งเสียกลางคันเมื่อพบอุปสรรค) ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง (at one time or another)

            ลุงคนหนึ่งของเรย์ ดาร์บี  ถูกโจมตี (จู่โจม, ตี, ต่อย, ทุบ, ชก) (hit) ด้วย “ความคลั่งไคล้ทอง (gold fever)”  ในยุคสมัย (days) ของการตื่นทอง (gold rush)  และเดินทางไปทางภาคตะวันตก (went west) เพื่อขุด (dig) (ทอง) และร่ำรวย (get rich),  เขา (ลุง) ไม่เคยได้ยิน (คำกล่าว) ว่า  “ทองได้ถูกขุด (ขุดแร่, ขุดใต้ดิน, ทำทาง, โจมตี, วางทุ่นระเบิด) (mined) จากความคิด (thoughts) ของมนุษย์ (men) มากกว่าที่ได้เคยถูกนำขึ้นมาจาก (ใต้) ดิน (โลก, ปฐพี, พื้นพสุธา, ผงคลี, มวลมนุษย์, สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก) (earth)”  เขาเสี่ยง (วางเดิมพัน, สนับสนุน, ค้ำจุน, ปักหลัก, ปักเสา, ลงเสาเข็ม, ลงหมุด, รังวัดปักเขต) (staked) (ทำตาม) คำกล่าวอ้าง (การอ้างสิทธิ, สิทธิเรียกร้อง, การเรียกร้อง, การเรียกค่าเสียหาย, การขอร้อง, สิ่งที่เรียกร้อง, เงินชดเชยค่าเสียหาย) (a claim) (ว่ามีทองในพื้นที่) และลงมือทำงานด้วยอีเตอร์ (จอบ, เสียม, การขุด, การเจาะ, การเลือก, การคัดสรร) (pick) และพลั่ว (เสียม, เครื่องตัก, เครื่องเซาะ) (shovel)

            หลังจากหลายสัปดาห์ของการใช้แรงงาน (แรงงาน, งาน, อาชีพ, ความอุตสาหะ, ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก, ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว, กรรมกร) (labor)  เขา (ลุง) ได้รับรางวัล (ได้รับผลตอบแทน) (rewarded) โดยการค้นพบ (discovery) สินแร่ (ore) ที่ส่องแสงระยิบระยับ (ส่องแสง, ส่องสว่าง, เปล่งปลั่ง, สุกใส, โชติช่วง) (shining) (หมายถึง ทองคำ),  เขาต้องการ (needed) เครื่องจักร (machinery) เพื่อที่จะนำสินแร่ขึ้นมาบนพื้นผิวดิน (ผิวหน้า, ผิวนอก, โฉมภายนอก, โฉมหน้า) (surface)  เขาย้อนรอย (retraced) รอยเท้า (ฝีเท้า, การก้าวเท้า, เสียงก้าวเท้า, ระยะห่างของก้าว, ขั้นบันได) (footsteps) ของตนกลับไปที่บ้านในรัฐแมรีแลนด์ (หมายถึง  เดินทางกลับบ้านด้วยเส้นทางเดิมที่เคยเดินทางมา)  และบอกญาติๆ (relatives) ของตนเกี่ยวกับ “การพบสายแร่ (ทอง) ( การเจาะพบน้ำมัน, การตี-ต่อย-ชก, การนัดหยุดงาน) (strike)  พวกญาติๆ รวมเงินกัน (They got together money) สำหรับเครื่องจักรที่ถูกต้องการ (needed) และขนส่ง (shipped) มัน (ไปให้ตามที่ได้รับการร้องขอ)  ลุงและดาร์บีจึงกลับไปทำงานที่เหมืองทอง (work the mine)

            กระเช้าเหล็ก (car) คันแรกที่บรรทุกสินแร่ (ทอง) ถูกขุด (mined) ขึ้นมา  และถูกขนส่งไปยังโรงถลุงแร่ (โรงหลอม, เตาหลอม, ผู้หลอม, ผู้ถลุงแร่, เครื่องหลอม)  (smelter)  ผลตอบแทน (ผลกำไร, ดอกผล, ผลลัพธ์, ผลการเลือกตั้ง, การกลับ, การกลับคืน, การกลับมา, การคืนสู่, การโต้ตอบ, การโต้แย้ง) (returns) พิสูจน์ (proved) ว่าพวกเขา (ประชาชนทั่วไป) มีเหมืองแร่ (ทองคำ) (mines) ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด (richest) แห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโด

            เครื่องเจาะขุดลงไปใต้ดิน (Down went the drills)  ส่วนความหวังของดาร์บีและลุงของเขาเพิ่มสูงขึ้น (Up went the hopes of Darby and his uncle) ต่อจากนั้น  บางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้น  สายแร่ (ทางแร่, เส้นเลือดดำ, ลำเหมือง, เส้นใบไม้, เส้นบนปีกแมลง, ลายเนื้อไม้หรือหิน) (vein) (เวน) ของสินแร่ทองคำ (gold ore) สาบสูญ (สูญหาย, ตาย) (disappeared) ไป,  พวกเขา (ลุงและดาร์บี) ขุดเจาะต่อไป  (drilled on) อย่างสิ้นหวัง (อย่างท้อแท้) (desperately)  โดยพยายาม (trying) ที่จะค้นหา (pick up) สายแร่ (vein) อีกครั้งหนึ่ง  แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่สำเร็จ (ไม่มีประโยชน์) (to no avail)  พวกเขาจึงตัดสินใจยุติ (quit) (ขุดทอง)

            พวกเขา (ลุงและดาร์บี) ขายเครื่องจักรให้กับคนขายของเก่า (คนขายของไม่ใช้แล้ว, คนขายของสัพเพเหระ) (junk man) ไปแค่ ๒๐๐ – ๓๐๐ ดอลลาร์  และจับรถไฟกลับบ้าน,  คนขายของเก่าเรียกวิศวกรเหมืองแร่มาพบ (called in a mining engineer) เพื่อดู (look at) เหมือง (the mine) (ทอง)  และทำการคำนวณนิดหน่อย (do a little calculation),  วิศวกรแนะนำ (advised) ว่าโครงการ (ขุดทอง) ล้มเหลว (failed) เพราะว่าเจ้าของ (ลุงและดาร์บี) ไม่คุ้นเคย (familiar) กับ “แนวชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง (fault lines)”  การคำนวณของเขาแสดงว่า  สายแร่ (vein) จะถูกพบในระยะเพียง ๓ ฟุตจากที่ซึ่งครอบครัวดาร์บี (the Darbys) (หมายถึง  ดาร์บีและลุง) ได้ยุติการขุดเจาะ (stopped drilling),  คนขายของเก่าได้เงินไปหลายล้านดอลลาร์จากสินแร่ (ore) (ทองคำ) จากเหมืองแห่งนี้  เพราะว่าเขารู้เพียงพอที่จะเสาะหา (แสวงหา, สืบหา, พยายามได้มา, สำรวจ, ค้นหา, ค้นคว้า) (seek) คำแนะนำ (คำปรึกษา, คำตักเตือน, ข้อคิดเห็น, ที่ปรึกษากฎหมาย) (counsel) ของผู้เชี่ยวชาญ (expert) ก่อนที่จะยอมแพ้ (ละทิ้ง, เลิกทำ) (giving up)

****หมายเหตุ การตื่นทองครั้งแรกในสหรัฐฯ เกิดขึ้นในรัฐนอร์ธคาโรไลนา ในปี ๑๗๙๙  และต่อมาในรัฐจอร์เจียในปี ๑๘๒๙  และต่อมาในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ระหว่างปี ๑๘๔๘ – ๑๘๕๕

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป