หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 70)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Spiders : the Amazing Creatures

 

          Spiders produce three basic types of webs.  The sheet web is a two- dimensional layer of threads seemingly laid out at random.  The space web is a three-dimensional wispy structure.  The orb web, by far the most familiar, is the two-dimensional cartwheel pattern.

          Of the 30,000 spider species, some 6,000 are orb spinners.  For three decades Dr. Peter N. Witt has studied orb spinners, especially a species called Areneus diadematus, and their webs.  Witt is a German-born medical doctor and self-taught arachnologist, whose passion is to understand the ways of spiders.  Witt has delved deeply into the behavior of spiders and vastly expanded our knowledge about orb spinners and their webs.  Some of his findings have even amazed other arachnologists.

          “We have actually compared human building activities to spider building, and we find an enormous amount of parallel between the two,” Witt says.  For one thing, just like their human counterparts in the building trades, orb spinners erect a form of removable scaffolding as they weave their webs.

          Orb spinners are solitary creatures who dwell one to a web.  The web is home, food source, and mating ground, and it is guarded aggressively.  When a male arrives at mating time, the courtship ritual is an intricate set of advances and retreats until the female is finally won over and no longer tries to kill her would-be lover.

          Orb spinners each weave a new web every day, working in the predawn darkness and executing the distinctive pattern of concentric circles and radial lines in a half hour or less.  “There is nothing as important as web building, because without the web there is no food,” Witt says.

 

1. The topic of this passage is _________________________________________________.

(ชื่อเรื่องของเนื้อเรื่อง – บทความ – นี้  คือ _____________________________________)

    (a) spiders    (แมงมุม)

    (b) different types of webs spiders make    (ประเภทต่างๆ ของใยที่แมงมุมสร้าง)

    (c) Dr. Peter N. Witt    (ดร. ปีเตอร์ เอ็น วิตต์)

    (d) orb spinners and their webs    (แมงมุมปั่นใยรูปทรงกลม  และใยของมัน)  (ส่วนใหญ่ของ

           เนื้อเรื่อง  ตั้งแต่พารากราฟ ๒  กล่าวเกี่ยวกับแมงมุมชนิดนี้และใยของมัน)

2. According to the passage, the difference between the sheet web and the orb web is ____________.

(ตามที่เนื้อเรื่อง – บทความ – กล่าว,  ความแตกต่างระหว่างใยแมงมุมแบบเป็นผืนใหญ่  และใยแมงมุมแบบทรงกลม  คือ _______________)

    (a) the texture    (เนื้อเยื่อ, เนื้อหนัง, เนื้อผ้า, องค์ประกอบ, แก่นสาร, ธาตุแท้, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ)

    (b) the pattern    (รูปแบบ, ลวดลาย)  (ดูคำตอบจากพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  ชนิดแรก  ใยแผ่

          ออกไปแบบสุ่ม  ส่วนชนิดหลัง  ใยมีรูปแบบทรงกลมของล้อเกวียน)

    (c) the size    (ขนาด)

    (d) the length of threads spun by the spiders    (ความยาวของเส้นใยซึ่งถูกปั่นโดยแมงมุม)

3. The phrase “at random” in the first paragraph is closest in meaning to __________________.

(วลี  “โดยการสุ่ม, ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม”  ในพารากราฟแรก  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _______________)

    (a) quickly    (อย่างรวดเร็ว)

    (b) deftly    (อย่างคล่องแคล่ว-เชี่ยวชาญ-ชำนาญ-ประณีต-ฉลาด)

    (c) arbitrarily    (ตามอำเภอใจ, ตามแต่ที่อยากจะทำ, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์, โดยพลการ,

          ที่ตัดสินโดยผู้ตัดสิน)

    (d) incongruously    (อย่างไม่สอดคล้องกัน, อย่างไม่ลงรอยกัน, อย่างไม่สามัคคีกัน, อย่างไม่เข้ากัน,

          อย่างไม่เหมาะสม)

    (e) sluggishly    (อย่างเกียจคร้าน, อย่างเงื่องหงอย, อย่างซบเซา, อย่างเฉื่อยชา, (เศรษฐกิจ) อย่าง

         ฝืดเคือง)

    (f) sympathetically    (อย่างเห็นอกเห็นใจ, อย่างมีใจเหมือนกัน, เข้าข้าง, อย่างเห็นด้วย, อย่างถูกใจ,

          อย่างพอใจ)

    (g) sensibly    (อย่างฉลาด, อย่างมีเหตุผล, อย่างตระหนักรู้, อย่างมีไหวพริบ, อย่างมีสติสัมปชัญญะ)

    (h) critically    (อย่างวิกฤต, อย่างสาหัส, อย่างเข้าด้ายเข้าเข็ม, อย่างชอบวิพากษ์วิจารณ์)

    (i) desperately    (อย่างจนตรอก, อย่างสิ้นคิด)

4. The word “passion” in the second paragraph refers to ______________________________.

(คำว่า  “ความกระตือรือร้น, ความรู้สึกที่รุนแรง, อารมณ์, ความรัก, ความใคร่, ตัณหา, กิเลส, ความโลภ โกรธ หลง, ความโกรธอย่างรุนแรง, โทสะ”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ________________)

    (a) velocity    (ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว)

    (b) paragon    (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม-ดีเลิศ)

    (c) retail    (การขายปลีก)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “เกี่ยวกับการขายปลีก, ขายปลีก”)

    (d) remuneration    (ค่าตอบแทน, การจ่ายเงิน, การตอบแทน, การให้รางวัล, การชดเชย)

    (e) incentive    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

    (f) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง 

          "ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย")

    (g) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความมีศรัทธาแรงกล้า, กิจกรรมที่ทำด้วยความ

          กระตือรือร้น)

    (h) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

5. “delved”  in paragraph 2 means ______________________________________________.

(“ศึกษาอย่างละเอียด, ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียด, ขุด”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ___________)

    (a) admired    (ยกย่อง, ชื่นชม, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)  

    (b) detained    (กักขัง, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

    (c) longed    (ปรารถนาอย่างยิ่ง, ใฝ่ฝัน)

    (d) disdained    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ)

    (e) hugged    (กอด)

    (f) bullied    (รังแก, ข่มเหง, ทำตัวเป็นอันธพาล, ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว)

    (g) studied in detail    (ศึกษาอย่างละเอียด)

    (h) denounced    (ประณาม)

    (i) deceived    (หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

6. We can infer from the passage that an arachnologist is ______________________________.

(เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่า  ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมและสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัน  คือ ______

_________)

    (a) a photographer    (ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ผู้ถ่ายภาพ)

    (b) a medical doctor    (แพทย์)

    (c) a person who studies spiders    (บุคคลผู้ซึ่งศึกษาแมงมุม)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๓

          ของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “วิตต์เป็นแพทย์ชาวเยอมันโดยกำเนิด  และเป็นผู้ที่ศึกษา

          เกี่ยวกับแมงมุมและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องกับมัน (เช่น แมงป่อง)  ซึ่งสอนตนเอง (ศึกษาด้วย

           ตนเอง)  ผู้ซึ่งความกระตือรือ ร้น (ความรู้สึกที่รุนแรง) ของเขา  คือการเข้าใจสภาพการณ์

           (นิสัย) ของแมงมุม”)

    (d) a person who intensely dislikes spiders    (บุคคลผู้ซึ่งไม่ชอบแมงมุมอย่างรุนแรง)

7. The word “expanded” in paragraph 2 may be replaced by ___________________________.

(คำว่า  “ขยาย, เพิ่ม, แผ่, ทำให้กว้างออก, คลี่ออก, ยืดออก, บาน”  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย ________________)

    (a) flourished    (เจริญ, งอกงาม, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, แกว่ง, โบก, โอ้อวด, ประดับหรูหรา)

    (b) bloomed    (ออกดอก, สู่วัยหนุ่มสาว, ทำให้สดสวย)  (เมื่อเป็นคำนาม  “Bloom”  หมายถึง  “ดอกไม้,

          ดอกไม้บาน, ความเปล่งปลั่ง, การแตกเนื้อสาว”)

    (c) impelled    (กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว)

    (d) revoked    (ยกเลิก, เพิกถอน, ลบล้าง)

    (e) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

    (f) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

    (g) enlarged    (เพิ่ม, ขยาย, ขยายตัว, ขยายภาพ, ทำให้กว้างออก, เสริม, กว้างขึ้น, โตขึ้น,

          พูดหรือเขียนอย่างละเอียด)

    (h) revised    (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่)

8. What does “findings” in paragraph 2 mean?

(“สิ่งที่ค้นพบ, ผลของการค้นคว้า, ผลของการค้นหา, การค้นหา, การตรวจสอบ, คำพิพากษา, คำวินิจฉัย”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

    (a) costumes    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

    (b) sermons    (คำสอน, คำเทศน์)

    (c) indifferences    (ความไม่แยแส, ความไม่สนใจ)

    (d) misfortunes    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

    (e) deluges    (เด๊ล-ลูจ)  (น้ำท่วม, ฝนที่ตกลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

    (f) schemes    (สคีม)  (โครงการ, แผนการ, แผนผัง, แบบแผน, ระบบการจัดการ, แผนลับ, แผนร้าย,

          เพทุบาย, กลเม็ด) 

    (g) what has been found    (สิ่งที่ได้ถูกค้นพบ)

    (h) sensations    (ความรู้สึก, ประสาทสัมผัส, ความตื่นเต้น, ความเกรียวกราว)

9. In the third paragraph, “enormous” is closest in meaning to __________________________.

(ในพารากราฟ ๓,  “มากมาย, มหาศาล, มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย”  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _______________)

    (a) notable    (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล)  (สำคัญ, มีชื่อเสียง, ดีเป็นพิเศษ)

    (b) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

    (c) judicious    (จู-ดิช-เชิส)  (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล)

    (d) incessant    (อิน-เซส-เซิ่นท)  (ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน, ไม่หยุดยั้ง, ไม่จบสิ้น, ไม่หยุด)

    (e) tremendous    (มากมาย, มหึมา, ใหญ่โตมาก, อย่างยิ่ง, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, ดีเยี่ยม,

         ยอดเยี่ยม)

    (f) elegant    (เอ๊ล-ลิ-เกิ้นท)  (สง่างาม, งดงาม)

    (g) ludicrous    (ลู้-ดิ-ครัส)  (เหลวไหล, แปลกๆ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, งี่เง่าหรือไร้สาระอย่างน่าหัวเราะ)

    (h) valid    (ชอบด้วยกฎหมาย, ใช้ได้, ฟังขึ้น, แข็งแรง, มีสุขภาพดี, มีเหตุผล, มีผล, มีหลักฐาน,

         ให้ผลที่ต้องการ)

    (i) supernatural    (เหนือธรรมชาติ, อาถรรพณ์, อัศจรรย์)

10. The word “their” in paragraph 3 refers to ______________________________________.

(คำว่า  “ของพวกมัน”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง _________________________________)

      (a) Witt and his associates    (วิตต์และเพื่อนร่วมงานของเขา)

      (b) humans who build    (มนุษย์ผู้ซึ่งก่อสร้าง)

      (c) orb spinners    (แมงมุมปั่น (สร้าง) ใยรูปทรงกลม)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของพารา

            กราฟ ๓ ที่กล่าวว่า  “ประการหนึ่งก็คือ,  เหมือนกับคู่เปรียบเทียบที่เป็นมนุษย์ของพวกมัน

            ในกิจการค้า (ธุรกิจ) การก่อสร้างอาคาร (สิ่งก่อสร้าง)  แมงมุมปั่นใยรูปทรงกลมสร้างรูป

            แบบของนั่งร้านที่สามารถถอดออกได้ (สามารถเอาออกได้) (หมายถึง  สามารถถอดประ

            กอบได้) เมื่อมันชักใย  ใยแมงมุมของมัน”  ดังนั้น  “ของพวกมัน” จึงหมายถึง  ของแมง

            มุมปั่นใยรูปทรงกลม)

      (d) other arachnologists    (ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมคนอื่นๆ)

11. “counterparts” in paragraph 3 refers to _______________________________________.

(“คู่เปรียบเทียบ, สำเนา, ของคู่กัน, สิ่งที่เป็นคู่กัน, สิ่งที่เสริมกัน, ผู้คนหรือสิ่งที่คล้ายกันมาก”  ในพารา กราฟ ๓  หมายถึง ________________)

      (a) amulets   (แอ๊-มิว-เล็ท)  (เครื่องราง)

      (b) impediments    (อุปสรรค, การขัดขวาง, การต้านทาน, การหน่วงเหนี่ยว, การพูดติดอ่าง)

      (c) occurrences    (การเกิดขึ้น)

      (d) phenomena    (ปรากฏการณ์)

      (e) ) devastations    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

      (f) correlates    (สิ่งที่เทียบเคียงกัน, สิ่งที่สัมพันธ์กัน)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “เทียบเคียง,

            ทำให้สัมพันธ์กัน, มีความสัมพันธ์กัน)

      (g) famines    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง,

            การอดตาย, ความหิวจัด)

      (h) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

12. What does “erect” in paragraph 3 mean?

(“สร้าง, ก่อสร้าง, ยก, ชู, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรงหรือตั้งชัน, ติดตั้ง”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึงอะไร)

      (a) threaten    (เธร้ท-เทิ่น)  (ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, เตือนภัย, เป็นลางร้าย)

      (b) harass    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

      (c) beleaguer    (บิ-ลี้-เกอะ)  (รบกวน, รังควาญ, ทำให้โกรธ, โอบล้อม, โจมตี, ล้อมรอบ, โอบตี,

            ล้อมรอบด้วยกองทหาร, เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง หรือความลำบาก)  

      (d) perceive    (สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้)

      (e) tolerate    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

      (f) abridge    (ทำให้สั้น, ย่อให้สั้น)

      (g) establish    (สร้าง, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, สถาปนา, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็น

            ที่ยอมรับ, พิสูจน์)

      (h) publicize    (โฆษณา, ประกาศ, เผยแพร่)

13. According to the passage, web-making by spiders and human building activities are _________.

(ตามที่เนื้อเรื่อง – บทความ – กล่าว,  การสร้างใยโดยแมงมุม  และกิจกรรมการก่อสร้างอาคารของมนุษย์ ______________)

      (a) both dependent on removable scaffolding    (พึ่งพาอาศัยนั่งร้านซึ่งสามารถถอดออก

            (เคลื่อนย้าย) ได้ทั้งคู่)  (ดูคำตอบจากพารากราฟที่ ๓ ที่กล่าวว่า  “เราได้เปรียบเทียบอย่าง

            แท้จริง (ระหว่าง) กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของมนุษย์  กับการสร้าง (ใย) ของแมงมุม, 

            และเราพบปริมาณที่มาก มาย (มหาศาล) ของความเหมือนหรือคล้ายกัน ระหว่างทั้ง ๒ สิ่ง” 

            (หมายถึง  ระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์และการสร้างใยของแมงมุม)  วิตต์กล่าว,  ประการ

            หนึ่งก็คือ,  เหมือนกับคู่เปรียบเทียบที่เป็นมนุษย์ของพวกมันในกิจการค้า (ธุรกิจ) การก่อสร้าง

            อาคาร (สิ่งก่อสร้าง)  แมงมุมปั่นใยรูปทรงกลมสร้างรูปแบบของนั่งร้านที่สามารถถอดออกได้

            (หมายถึง  สามารถถอดประกอบได้) เมื่อมันชักใย  ใยแมงมุมของมัน”  ซึ่งหมายถึง  การ

            สร้างใยของแมงมุม  และการก่อสร้างอาคารของมนุษย์  ต้องอาศัยนั่งร้านที่สามารถถอด 

            หรือเคลื่อนย้ายได้)

      (b) simple to analyze    (ง่ายที่จะวิเคราะห์)

      (c) hard to compare    (ยากที่จะเปรียบเทียบ)

      (d) lengthy procedures    (เป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อ)

14. In the fourth paragraph, “solitary” means _____________________________________.

(ในพารากราฟ ๔,  “อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว, คนเดียว, อันเดียว, สันโดษ, ไม่มีเพื่อน, เปลี่ยว, ลำพัง, อ้างว้าง, เงียบสงัด”  หมายถึง  _______________)

      (a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้ตระหนี่อย่างมาก, ขี้เหนียวมากที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

      (b) authentic    (แท้จริง, ของแท้, ไม่ใช่ของปลอม, น่าเชื่อถือ)

      (c) impetuous    (อิม-เพ้ช-ชู-เอิส)  (หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก)  

      (d) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)  

      (e) lenient     (ลี้-เนี่ยนท)  (ผ่อนผัน, ผ่อนหนักผ่อนเบา, กรุณา, ปรานี, โอนอ่อน)  

      (f) remarkable    (เด่น, ยอดเยี่ยม, น่าทึ่ง, น่าสังเกต, พิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่คาดฝัน, แปลก,

            น่าประหลาดใจ, เหลือเชื่อ) 

      (g) living alone    (อาศัยอยู่ตามลำพัง, อยู่โดดเดี่ยว, อยู่ตัวเดียว)

      (h) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง)

      (i) worthless    (ไร้ค่า)

15. The word “it” in paragraph 4 refers to _________________________________________.

(คำว่า  “มัน”  ในพารากราฟ ๔  หมายถึง ______________________________________)

      (a) the web    (ใยแมงมุม)  (ดูคำตอบจาก ๒ ประโยคแรกของพารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “แมงมุม

            ปั่นใยรูปทรงกลมเป็นสัตว์ซึ่งอยู่ตามลำพัง  ซึ่งอาศัยอยู่ตัวเดียวต่อใยหนึ่ง,  ใยแมงมุมเป็น

            บ้าน, แหล่งอาหาร, และสถานที่ผสมพันธุ์  และมัน (ใยแมงมุม) ได้รับการเฝ้าระวัง (พิทักษ์)

            อย่างก้าวร้าว (หมายถึง  ได้รับปกป้องอย่างเอาเป็นเอาตาย)”  “มัน”  จึงหมายถึง  “ใย

            แมงมุม”)

      (b) the food source    (แหล่งอาหาร)

      (c) the female spider    (แมงมุมตัวเมีย)

      (d) the mating ground    (สถานที่ผสมพันธุ์)

16. “intricate” in paragraph 4 may be replaced by ___________________________________.

(“สลับซับซ้อน, ยุ่ง, ยากที่จะเข้าใจ”  ในพารากราฟ ๔  อาจแทนโดย ______________________)

      (a) energetic    (กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, ขะมักเขม้น, มีพลัง, ชอบทำงาน)

      (b) graceful    (สง่างาม, สวยงาม)

      (c) dramatic    (น่าตื่นเต้นเร้าใจ, ที่เกิดขึ้นกะทันหัน, เกี่ยวกับบทละคร, มีลักษณะของละคร)

      (d) genuine    (เจ๊น-ยู-อีน)  (แท้, แท้จริง, ไม่ใช่ของปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง, ตรงไปตรงมา,

            ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม)  

      (e) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจ หรืออธิบาย)

      (f) excessive    (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น) 

      (g) inadvertent     (ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่ได้เจตนา, ขาดความสนใจ, เลินเล่อ, ประมาท) 

      (h) conspicuous     (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ, มีชื่อเสียง, ดีเป็นพิเศษ, น่าสังเกต) 

      (i) deliberate     (โดยเจตนา, รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ใคร่ครวญ)       

17. What does “retreats” in paragraph 4 mean?

(“การล่าถอย, การถอย, การถอยกลับ, แตรเลิก, แตรเย็น, สัญญาณถอย, การปลดเกษียณ, การถอนตัวจากวงการ, สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น”  ในพารากราฟ ๔  หมายถึงอะไร)

      (a) rivals    (ไร้-เวิ่ล)  (คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ)

      (b) proofs    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ) 

      (c) epidemics    (โรคระบาด)

      (d) withdrawals    (การถอนออก, การถอยกลับ, การเอากลับ, การดึงกลับ, การหด, การเลิก)

      (e) peripheries    (พะ-ริ้ฟ-เฟอ-รี่)  (รอบนอก, ขอบนอก, เขตรอบนอกของเมือง, เส้นรอบวง)

      (f) invectives    (การด่าว่าอย่างรุนแรง, การประณามอย่างรุนแรง, คำประณาม, การด่าว่า, การกล่าวดูหมิ่น)

      (g) abuses    (อะ-บิ๊วซ)  (การกล่าวร้าย, การด่าว่า, การประณาม, การทารุณ, การทำอันตราย, การใช้ใน

            ทางที่ผิด, การทำลายหรือทำให้เสียหาย, การใช้แบบเอาเปรียบ)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “กล่าว

            ร้าย, ด่าว่า, ประณาม, ทารุณ, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย, ใช้ในทางที่ผิด, ใช้แบบเอาเปรียบ”)

      (h) efforts    (ความพยายาม)

      (i) nominations    (นอม-มิ-เน้-เชิ่น)  (การเสนอชื่อ)

18. We can infer that the female orb spinner is NOT __________________________________.

(เราสามารถสรุปว่า  แมงมุมปั่นใยรูปทรงกลมเพศเมีย  มิได้ ____________________________)

      (a) hard-working    (ขยัน, ทำงานหนัก)  (พารากราฟสุดท้ายกล่าวว่า  มันชักใยใหม่ทุกวันก่อนรุ่งอรุณ)

      (b) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)  (เนื้อเรื่องกล่าวว่า  มันคอยเฝ้าระวังใยของมัน)

      (c) solitary    (อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว, คนเดียว, อันเดียว, สันโดษ, ไม่มีเพื่อน, เปลี่ยว, ลำพัง, อ้างว้าง,

            เงียบสงัด)  (พารากราฟ ๔ กล่าวว่า  มันอยู่ตัวเดียวบนใยของมัน)

      (d) easily wooed    (ถูกเกี้ยวพาราสีได้อย่างง่ายๆ)  (พารากราฟ ๔ กล่าวว่า  มันปกป้องใยของ

            มันอย่างก้าวร้าว  และเมื่อแมงมุมตัวผู้มาถึง (ใยของตัวเมีย) เมื่อเวลาผสมพันธ์  พิธีการการ

            เกี้ยวพาราสี  จะเป็นชุดที่สลับซับซ้อนของการรุกคืบหน้าและการล่าถอย (ของตัวผู้) (หมาย

            ถึง  ตัวผู้จะรุกเข้าหาตัวเมียแล้วก็ล่าถอยออกไป  ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก)  จนกระทั่งในที่สุด  

            ตัวเมียถูกเอาชนะใจและไม่พยายามอีกต่อไปที่จะฆ่าผู้ที่จะเป็นคู่รัก (ในอนาคต) ของเธอ

            (คือ  ตัวเมียยอมให้ตัวผู้เข้าผสมพันธุ์)  ซึ่งแสดงว่าแมงมุมตัวเมียมิได้ถูกเกี้ยวพาอย่างง่ายๆ)

      (e) aggressive    (ก้าวร้าว)  (เนื้อเรื่องกล่าวว่า  มันคอยเฝ้าระวังใยของมันอย่างก้าวร้าว)

      (f) ferocious    (ดุร้าย)  (พารากราฟ ๔ กล่าวว่า  เมื่อตัวผู้ชนะใจมันในการเกี้ยวพาราสี  มันก็ไม่พยายาม

           ที่จะฆ่าคู่รักในอนาคตของมัน  คือตัวผู้ตัวนั้น  ซึ่งแสดงว่าจริงๆ แล้วมันดุร้าย)   

19. The word “distinctive” in the final paragraph is closest in meaning to __________________.

(คำว่า  “เด่น, มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ”  ในพารากราฟสุดท้าย  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____

____________)

      (a) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (แบบลับๆ, ปิดบังซ่อนเร้น, เป็นความลับ, ลี้ลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

      (b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

      (c) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

      (d) provocative    (พระ-ว้อค-คะ-ทิฟว)  (ที่ก้าวร้าว, ที่ยั่วยุให้โมโห, ที่เย้ายวนอารมณ์)

      (e) beneficial    (เป็นประโยชน์, มีประโยชน์)

      (f) unique    (ยู-นีค)  (มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ, หาที่เปรียบเทียบไม่ได้, มีแบบเดียว, ที่ผิดจาก

            สิ่งอื่นๆ ทั้งหมด)

      (g) abrupt    (ฉับพลัน, ทันใด, ไม่สุภาพ, หยาบ, ชัน)

      (h) considerable    (มากมาย, ใหญ่โต, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

      (i) compassionate    (มีความสงสาร, มีความเวทนา, มีความเห็นอกเห็นใจ)

20. We can conclude from the passage that the purpose of webs is _______________________.

(เราสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่อง – บทความ – ว่า  วัตถุประสงค์ของใยแมงมุม  คือ ____________)

      (a) to initiate courtship of spiders    (ริเริ่มการเกี้ยวพาราสีของแมงมุม)

      (b) to engage spiders in useful activities    (ทำให้แมงมุมพัวพันกับกิจกรรมที่มีประโยชน์)

      (c) to provide a way for spiders to entrap food    (ให้วิธีการสำหรับแมงมุมที่จะทำให้อาหาร

            (เหยื่อ) ติดกับดัก)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๔ ที่กล่าวว่า  “ใยแมงมุมเป็น

            บ้าน, แหล่งอาหาร, และสถานที่ผสมพันธุ์  และมัน (ใยแมงมุม) ได้รับการเฝ้าระวังอย่างก้าว

            ร้าว”  ซึ่งหมายถึง  ใยฯ เป็นที่สำหรับดักเหยื่อให้มาติดกับ  เพื่อเป็นอาหารของแมงมุม)

      (d) to display artistic talents of spiders    (แสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปะของแมงมุม)

 

(คำแปล)

แมงมุม : สัตว์โลกผู้น่าทึ่ง

 

            แมงมุมสร้าง (ผลิต, ให้กำเนิด, ก่อให้เกิด, แสดง, เสนอ) (produce) ใย (webs) ๓ ประเภทพื้นฐาน (three basic types)  คือ  ใยผืนใหญ่ (แผ่นใหญ่) (sheet web) เป็นชั้น (layer) ๒ มิติ (two-dimensional) (คือ มีด้านยาวและกว้าง) ของเส้นใย (เส้นด้าย-ป่าน-ปอ-ไหม-ใยสังเคราะห์, ด้ายหลอด, เส้นเรียวเล็ก, เรื่องต่อเนื่อง, สายความคิด) (threads)  ซึ่งดูเหมือนว่า (seemingly) ถูกแผ่ออกไป (laid out) โดยการสุ่ม (ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม) (at random),  ใยแบบช่องว่าง (space web) เป็นโครงสร้างพวงเล็กๆ ไม่เป็นระเบียบ (wispy) แบบ ๓ มิติ,  และใยวงกลม (orb web),  ซึ่งที่ผ่านๆ มา (by far) คุ้นเคย (รู้จัก, เห็นเสมอ, ใกล้ชิด) (familiar) กันมากที่สุด,  เป็นรูปแบบ (ลวดลาย, แบบฉบับ, แบบอย่าง, แบบแผน, ตัวอย่าง, แบบ, ลีลา) (pattern) ล้อเกวียน (cartwheel) แบบ ๒ มิติ (เป็นใยแมงมุมที่เราพบเห็นโดยทั่วไป)

            ในบรรดาพันธุ์ (species) แมงมุม ๓๐,๐๐๐ พันธุ์  ประมาณ ๖,๐๐๐ พันธุ์ (some 6,000) เป็นนักปั่น (ใย) (เครื่องปั่นด้าย, ที่ครอบหัวเครื่องบิน, คนขับรถบรรทุก) (spinners) (รูป) วงกลม (orb) (คือ  เป็นแมงมุมสร้างใยแบบวงกลม)  โดยเป็นเวลา ๓ ทศวรรษ (decades) แล้ว  ดร. ปีเตอร์ เอ็น วิตต์  ได้ศึกษาแมงมุมปั่น (สร้าง) ใยวงกลม (orb spinners), โดยเฉพาะ (แมงมุม) พันธุ์ที่เรียกว่า “อรีเนอุส เดียเดมาตุส,” และใยของมัน,  วิตต์เป็นแพทย์ชาวเยอมันโดยกำเนิด (German-born medical doctor)  และเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องกับมัน (เช่น แมงป่อง) (arachnologist)  ซึ่งสอนตนเอง (ศึกษาด้วยตนเอง) (self-taught)  ผู้ซึ่งความกระตือรือร้น (ความรู้สึกที่รุนแรง, อารมณ์, ความรัก, ความใคร่, ตัณหา, กิเลส, ความโลภ โกรธ หลง, ความโกรธอย่างรุนแรง, โทสะ) (passion) ของเขา  คือการเข้าใจสภาพการณ์ (นิสัย, ประสบการณ์, ทาง, ระยะทาง, หนทาง, เส้นทาง, วิถีทาง, ทิศทาง, วิธีการ, รูปแบบ) (ways) ของแมงมุม,  วิตต์ได้ศึกษาอย่างละเอียด (ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียด, ขุด) (delved) อย่างลึกซึ้ง (deeply) เข้าไปในพฤติกรรม (behavior) ของแมงมุม  และขยาย (เพิ่ม, แผ่, ทำให้กว้างออก, คลี่ออก, ยืดออก, บาน) (expanded) ความรู้ของเราอย่างกว้างขวางมาก (อย่างมากมาย, อย่างมหึมา, อย่างไพศาล, อย่างใหญ่โตมาก) (vastly) เกี่ยวกับแมงมุมปั่น (สร้าง) ใยทรงกลม (orb spinners) และใยของมัน,  สิ่งที่ค้นพบ (ผลของการค้นคว้า, ผลของการค้นหา, การค้นหา, การตรวจสอบ, คำพิพากษา, คำวินิจฉัย) (findings) บางอย่างของเขาถึงขนาด (even) ได้ทำให้เกิดความประหลาดใจ  (amazed) แก่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมคนอื่นๆ

          “เราได้เปรียบเทียบอย่างแท้จริง (actually) (ระหว่าง) กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของมนุษย์ (human building activities) กับการสร้าง (ใย) ของแมงมุม (spider building),  และเราพบปริมาณ (amount) ที่มากมาย (มหาศาล, มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย) (enormous) ของความเหมือนหรือคล้ายกัน (สิ่งที่คล้ายคลึงกัน, เส้นขนาน, สิ่งที่ขนานกัน, สิ่งเปรียบเทียบ, การเปรียบเทียบ) (parallel) ระหว่างทั้ง ๒ สิ่ง (the two)”  (หมายถึง  ระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์และการสร้างใยของแมงมุม)  วิตต์กล่าว,  ประการหนึ่งก็คือ (For one thing)เหมือนกับ (just like) คู่เปรียบเทียบ (สำเนา, ของคู่กัน, สิ่งที่เป็นคู่กัน, สิ่งที่เสริมกัน, ผู้คนหรือสิ่งที่คล้ายกันมาก) (counterparts) ที่เป็นมนุษย์ของพวกมันในกิจการค้า (ธุรกิจ, การค้า, การค้าขาย, การซื้อขาย, อาชีพค้าขาย, ตลาด) (trades) การก่อสร้างอาคาร (สิ่งก่อสร้าง, ตึก, สำนักงาน)  (building)  แมงมุมปั่นใยรูปทรงกลมสร้าง (ก่อสร้าง, ยก, ชู, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรงหรือตั้งชัน, ติดตั้ง) (erect) รูปแบบ (form) ของนั่งร้าน (ยกพื้น, โครงยกพื้น, วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน, แกน, หลัก) (scaffolding) ที่สามารถถอดออกได้ (สามารถเอาออกได้, สามารถย้ายได้, สามารถโยกย้ายได้, สามารถลบออกได้หรือกำจัดได้) (removable) (หมายถึง  สามารถถอดประกอบได้)  เมื่อมันชักใย (ถัก, ทอ, สาน, ร้อย, เรียบเรียง, หลบหลีก, ประกอบ, ปะติดปะต่อ) (weave) ใยแมงมุมของมัน

            แมงมุมปั่นใยรูปทรงกลม (Orb spinners) เป็นสัตว์ (สัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์, สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น, บุคคล, เครื่องมือ, ทาส) (creatures) ซึ่งอยู่ตามลำพัง (โดดเดี่ยว, คนเดียว, อันเดียว, สันโดษ, ไม่มีเพื่อน, เปลี่ยว, ลำพัง, อ้างว้าง, เงียบสงัด) (solitary)  ซึ่งอาศัยอยู่ตัวเดียว (dwell one) ต่อใยหนึ่ง (to a web),  ใยแมงมุมเป็นบ้าน, แหล่งอาหาร (food source), และสถานที่ (บริเวณ, เขต, พื้น, พื้นดิน, ดิน, ที่ดิน, สนาม, หลักฐาน, เหตุผลสนับสนุน, เหตุ, หลักฐานอ้างอิง, ที่มั่น) (ground) ผสมพันธุ์ (แต่งงาน, เป็นเพื่อน, ร่วมคู่) (mating)  และมัน (ใยแมงมุม) ได้รับการเฝ้าระวัง (พิทักษ์, เฝ้า, ปกป้อง, ป้องกันรักษา, ดูแล, คุ้มครอง) (guarded) อย่างก้าวร้าว (อย่างรุกราน)  (aggressively) (หมายถึง  ได้รับปกป้องอย่างเอาเป็นเอาตาย),  เมื่อแมงมุมตัวผู้ (a male) มาถึง (ใยของตัวเมีย) เมื่อเวลาผสมพันธ์ (at mating time)  พิธีการ (พิธี, พิธีศาสนา, พิธีบูชา) (ritual) การเกี้ยวพาราสี (การจีบ, การขอความรัก, การประจบ, ระยะเวลาที่เกี้ยวกัน) (courtship) จะเป็นชุด (เครื่องชุด, การตั้ง, การจัดตั้ง, เครื่องรับ (วิทยุ-ทีวี), ตะวันตกดิน, ฉากเวที, ลอนผม) (set) ที่สลับซับซ้อน (ยุ่ง, ยากที่จะเข้าใจ(intricate) ของการรุกคืบหน้า (advances) และการล่าถอย (retreats) (ของตัวผู้) (หมายถึง  ตัวผู้จะรุกเข้า หาตัวเมียแล้วก็ล่าถอยออกไป  ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก)  จนกระทั่งในที่สุด  ตัวเมียถูกเอาชนะใจ (won over)  และไม่พยายามอีกต่อไป (no longer tries) ที่จะฆ่าผู้ที่จะเป็นคู่รัก (ในอนาคต) (would-be lover) ของเธอ (คือ  ตัวเมียยอมให้ตัวผู้เข้าผสมพันธุ์)

            แมงมุมปั่นใยทรงกลมแต่ละตัวชักใย (weave) ใยแมงมุมใหม่ทุกวัน  โดยทำงานท่ามกลางความมืด (darkness) ก่อนรุ่งอรุณ (ก่อนรุ่งเช้า) (predawn)  และกระทำ (ดำเนินการ, ปฏิบัติ, สร้าง, ทำให้สำเร็จ, บริหาร, ประหารชีวิต, บังคับตามกฎหมาย) (executing) รูปแบบที่เด่น (มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ) (distinctive) ของวงกลม (circles) และเส้นรัศมี (radial lines)  ซึ่งมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน (ร่วมศูนย์) (concentric) ในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่า (in a half hour or less),  “ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ากับการสร้างใย  เพราะว่าถ้าปราศจากใย (without the web)  ก็จะไม่มีอาหาร”  วิตต์กล่าว

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป