หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 7)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

 

DirectionChoose the best alternative for the blank in each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อ)

 

Primitive Man

 

            The body of primitive man, a faraway and primitive man called Homo sapiens, as far as we can reconstruct from the fragmentary evidence we have, was exactly like our own, and his brain was as big as that of modern man and quite as complicated in structure.  His intelligence and his ability to learn were probably as great as that of the average man today, but he had a very meager inheritance of knowledge.

          The use of tools and weapons of a primitive sort was probably passed on from the subhuman creatures, who had learned how to break stones and use the sharp-edged pieces for cutting and scraping, and how to use a short, heavy stick for a club and a long, pointed one for a spear.  The subhuman creatures knew how to make use of fire when they found it, but they did not know how to make it.

          They had probably also discovered the advantages of social living: that several families living together in a tribe could offer each other help and protection, and that hunters killed more game if they banded together and had a leader to direct the hunt.

          The discovery that social living increased the odds in favor of survival was, perhaps, primitive man’s greatest discovery – greater than either the discovery of fire or the invention of the wheel.

 

1. What we know of primitive man is based on ___________________________.

(สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์  มีพื้นฐานอยู่บน ______________________)

    (a) a great deal of evidence    (พยานหลักฐานมากมาย)

    (b) pieces of evidence    (พยานหลักฐานชิ้นต่างๆ)  (ดูคำตอบจากประโยคแรกของพารากราฟแรก 

          ที่กล่าวว่า  The body of primitive man, a faraway and primitive man called Homo

          sapiens, as far as we can reconstruct from the fragmentary evidence we have……..” 

           -  “ร่างกายของมนุษย์ดึกดำบรรพ์  หรือมนุษย์ที่อยู่ห่างไกลและแรกเริ่ม (ยังป่าเถื่อน) ที่เรียกว่าโฮ

           โมเซเปียนส์ (สัตว์ประเภทมนุษย์) เท่าที่เราสามารถจะปะติดปะต่อ (ประกอบขึ้นมาใหม่) จากพยาน

           หลักฐานที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ปะติดปะต่อกัน  ซึ่งเรามีอยู่…..………….  ซึ่งหมายถึง

           ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์  (ดังมีรายละเอียดในพา รากราฟที่ ๑ – ๓) ได้มาจากการประ

           กอบขึ้นมาใหม่  ของพยานหลักฐานชิ้นต่างๆ ที่ไม่ปะติดปะต่อกัน)

    (c) no evidence    (ไม่มีพยานหลักฐาน)

    (d) pictures in caves    (รูปภาพต่างๆ ในถ้ำ)

2. The first real man ________________________________________________.

(มนุษย์ที่แท้จริง (จริงๆ) คนแรก ________________________________________)

    (a) was unintelligent    (ไม่ฉลาด)  (ประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “ความเฉลียวฉลาด (สติ

          ปัญญา) และความสามารถของเขา – มนุษย์ดึกดำบรรพ์ - ในการเรียนรู้  เป็นไปได้ว่าดีมาก (ยิ่งใหญ่) พอๆ

          กับความฉลาดและความสามารถของมนุษย์โดยเฉลี่ยในปัจจุบัน”)

    (b) was incapable of learning    (ไม่สามารถเรียนรู้)

    (c) received very little knowledge from his ancestors    (ได้รับความรู้น้อยมากจากบรรพบุรุษ

          ของตน)  (ดูคำตอบจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรก  ที่กล่าวว่า  “……..but he had a

          very meager inheritance of knowledge”  -  “……..แต่เขา (มนุษย์ดึกดำบรรพ์) มีมรดกด้าน

           ความรู้ที่น้อยมาก”  คือ ได้รับมรดกความรู้จากบรรพบุรุษของตนน้อยมาก)

    (d) received a great store of knowledge from his ancestors    (ได้รับคลังความรู้อย่างมากจาก

          บรรพบุรุษของตน)

3. According to the author, man became a social being because _____________________.

(ตามที่ผู้เขียนกล่าว  มนุษย์เป็นผู้ที่ชอบอยู่รวมหมู่หรือเข้าสังคม  เพราะว่า ______________)

    (a) cooperation was necessary for survival    (ความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด

         (ดูคำตอบจากพารากราฟสุดท้าย  ที่กล่าวว่า  “การค้นพบที่ว่าการดำรงชีวิตอยู่เป็นหมู่  เพิ่มความ

         ได้เปรียบ (ความเป็นต่อ) ซึ่งช่วยสนับสนุนการอยู่รอด (การรอดชีวิต) บางที (อาจจะ) เป็นการ

          ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ดึกดำบรรพ์)

    (b) in prehistoric times only the strongest survived    (ในยุคก่อนประวัติศาสตร์  ผู้ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้น

          ที่สามารถอยู่รอด-รอดชีวิต)

    (c) by nature he is a social being    (โดยนิสัย (ธรรมชาติ) แล้ว  เขาชอบอยู่รวมเป็นหมู่ หรือเข้าสังคม)

    (d) none of these    (ไม่ใช่ทั้ง ๓ ข้อข้างบน)

4. A direct result of primitive man’s discovery of the advantages of social living was a _________.

(ผลลัพธ์โดยตรงของการค้นพบประโยชน์ – ความได้เปรียบ – ของการดำรงชีวิตอยู่เป็นหมู่  ของมนุษย์ดึกดำบรรพ์  คือ (ทำให้เกิด) _____________________)

    (a) family    (ครอบครัว)

    (b) city    (เมืองใหญ่)

    (c) nation    (ประเทศ)

    (d) tribe    (เผ่า)  (ดูคำตอบจากพารากราฟที่ )

5. The author believes that man’s discovery of the advantages of social living is ______________.

(ผู้เขียนเชื่อว่าการค้นพบประโยชน์ – ความได้เปรียบ – ของการดำรงชีวิตอยู่เป็นหมู่  ของมนุษย์ ___

___________________)

    (a) significant    (มีความสำคัญ)

    (b) of great significance    (มีความสำคัญอย่างมาก)  (ดูคำตอบในพารากราฟสุดท้าย)

    (c) insignificant    (ไม่มีความสำคัญ)

    (d) well-known    (เป็นที่ทราบกันดี)

 

(คำแปล)                                                                 มนุษย์ดึกดำบรรพ์

 

            ร่างกายของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ (primitive man),  หรือมนุษย์ที่อยู่ห่างไกล (faraway) และแรกเริ่ม (ยังป่าเถื่อน) (primitive) ที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนส์ (สัตว์ประเภทมนุษย์  เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นๆ) (homo sapiens),  เท่าที่เรา (so far as) สามารถจะปะติดปะต่อ (ประกอบขึ้นมาใหม่) (reconstruct) จากพยานหลักฐาน (หลักฐาน) (evidence) ที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ปะติดปะต่อกัน (fragmentary) ซึ่งเรามีอยู่,  เหมือนกัน (คล้ายกัน) (like) ทุกประการ (exactly) กับร่างกายของเราเอง (our own),  และสมอง (brain) ของเขาก็ใหญ่เท่ากันกับสมอง (that) ของมนุษย์สมัยใหม่ (modern),  และสลับซับซ้อน (complicated) เหมือนกันทีเดียว (quite as) ในด้านโครงสร้าง (structure)  ส่วนความเฉลียวฉลาด (สติปัญญา) (intelligence) และความสามาร(ability) ของเขาในการเรียนรู้  เป็นไปได้ (ค่อนข้างแน่) (probably) ว่าดีมาก (ยิ่งใหญ่, เด่น, มีชื่อเสียง) (great) พอๆ กับความฉลาดและความสามารถ (that) ของมนุษย์โดยเฉลี่ย (average man) ในปัจจุบัน (today),  แต่เขา (มนุษย์ดึกดำบรรพ์) มีมรดกด้านความรู้ (inheritance of knowledge) ที่น้อย (ขาดแคลน) (meager) มาก

            การใช้เครื่องมือ (เครื่องมือเครื่องใช้, อุปกรณ์) (tools) และอาวุธ (weapons) ประเภท (sort) ดึกดำบรรพ์  เป็นไปได้  (probably) ว่าถูกส่งผ่าน (passed on) จากสัตว์ (creatures) ที่ต่ำกว่ามนุษย์ (เกือบจะเป็นมนุษย์) (subhuman)  ผู้ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการ (learned how) ทำให้แตก (ทุบแตก, ทุบ, ตีแตก, ต่อยแตก, ต่อย, ทำลาย) (break) หิน (ทำให้หินแตก)  และใช้ชิ้นส่วน (หิน) (pieces) ที่ขอบ (สัน, เหลี่ยม, ริม, ข้าง) คม (sharp-edged) สำหรับการตัด (หั่น, ฟัน, แล่, ชำแหละ, เฉือน, เจียน, เชือด) (cutting) และขูด (ขูดออก) (scraping)  และวิธีการใช้ (how to use) ไม้สั้นและหนา (หนัก, ใหญ่มาก) (short, heavy stick) เพื่อเป็นกระบอง (for a club)  และ (ใช้) ไม้ยาวและแหลมคม (long, pointed one) เพื่อเป็น (for a) หอก (ทวน, หลาว, ฉมวก)  (spear)  โดยสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ (เกือบจะเป็นมนุษย์) รู้วิธีใช้ประโยชน์ (how to make use of) ไฟ (fire) เมื่อพวกเขาพบมัน  แต่พวกเขาก็ไม่รู้วิธีทำ (make) มัน (ไฟ)

            พวกเขา (มนุษย์ดึกดำบรรพ์) เป็นไปได้ว่าค้นพบ (พบ) (discovered) ประโยชน์ (ความได้เปรียบ, ข้อดี, จุดเด่น) (advantages) ของการดำรงชีวิตอยู่เป็นหมู่ (social living):  ที่ว่าหลายๆ ครอบครัวดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันในเผ่า (tribe) สามารถให้ (เสนอ) (offer) ความช่วยเหลือ (help) และความคุ้มครองป้องกัน (protection) ซึ่งกันและกัน (each other) ได้,  และ (ประโยชน์ของการอยู่รวมหมู่) ที่ว่านักล่า (นายพราน) (hunters) สังหารสัตว์ที่ล่า (game) ได้มากขึ้น (more)  ถ้าพวกเขารวมกลุ่ม (banded) เข้าด้วยกัน (together)  และมีผู้นำ (หัวหน้า) (leader) ที่จะชี้นำ (ชี้ทาง, นำทาง, ควบคุม, อำนวยการ, บัญชาการ) (direct) การล่า (hunt)

            การค้นพบ (discovery) ที่ว่าการดำรงชีวิตอยู่เป็นหมู่เพิ่ม (ทำให้มากขึ้น)  (increased) ความได้เปรียบ (ความเป็นต่อ) (odds) ซึ่งช่วยสนับสนุน (in favor of) การอยู่รอด (การรอดชีวิต) (survival)  บางที (อาจจะ) (perhaps) เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (greatest) ของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ – ยิ่งใหญ่กว่าการค้นพบไฟ  หรือไม่ก็ (ยิ่งใหญ่กว่า) การประดิษฐ์ (invention) ล้อ (wheel) (ติดไว้ใต้ลังหรือกล่อง  เพื่อบรรทุกของแล้วลากไป)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป