หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 68)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Importance of Transportation in Business

 

          For any business, the cost of transportation is normally the largest single item in the overall cost of physical distribution.  It doesn’t necessarily follow, though, that a manufacturer should simply pick the cheapest available form of transportation.  Many companies today use the total physical distribution concept, an approach that involves maximizing the efficiency of physical distribution activities while minimizing their cost.  Often, this means that the company will make cost tradeoffs between the various physical distribution activities.  For instance, air freight may be much more expensive than rail transport, but a national manufacturer might use air freight to ship everything from a single warehouse and thus avoid the greater expense of maintaining several warehouses.

         When a firm choose a type of transportation, it has to bear in mind its other marketing concerns – storage, financing, sales, inventory size, and the like.  Transportation, in fact, can be an especially important sales tool.  If the firm can supply its customers’ needs more quickly and reliably than its competitors do, it will have a vital advantage: so it may be more profitable in the long run to pay higher transportation costs, rather than risk the loss of future sales.  In addition, speedy delivery is crucial in some industries.  A mail-order distributor sending fruit from Oregon to Pennsylvania needs the promptness of air freight.  On the other hand, a manufacturer shipping lingerie from New York to Massachusetts may be perfectly satisfied with slower (and cheaper) truck or rail transport.

 

1. The passage supports which of the following statements?

(เนื้อเรื่อง – บทความ – สนับสนุนคำพูดใดต่อไปนี้)

    (a) Business should use the least expensive form of transportation.    (ธุรกิจควรใช้รูปแบบการขนส่ง

          ที่แพงน้อยที่สุด)  (ไม่เป็นความจริง  เนื่องจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “มันไม่จำเป็น

          ต้องเป็นไปตามแบบแผน, อย่างไรก็ดี,  ที่ว่าผู้ผลิต (สินค้า)  ควรที่จะเลือกเพียงแต่รูปแบบที่สามารถ

          หาได้  ที่ราคาถูกที่สุดของการขนส่ง”)

    (b) Transportation is an important aspect of business.    (การขนส่งเป็นแง่มุม (ด้าน) ที่สำคัญ

          ของธุรกิจ)

    (c) Rail transportation is usually better for companies because it is cheaper than air transport.   

          (การขนส่งทางรถไฟโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับบริษัท  เพราะว่ามันราคาถูกกว่าการขนส่งทาง

          อากาศ)  (ไม่เป็นความจริง  เนื่องจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกกล่าวว่า  “ตัวอย่างเช่น  การ

          ขนส่งสินค้าทางอากาศ  อาจจะแพงกว่าการขนส่งทางรถไฟอย่างมาก  แต่ผู้ผลิตระดับชาติอาจใช้การ

          ขนส่งทางอากาศเพื่อขนส่งทุกสิ่งทุกอย่างจากคลังสินค้าแห่งเดียว  และดังนั้น  จึง (สามารถ) หลีก

          เลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากกว่ากันของการบำรุงรักษาคลังสินค้าหลายๆ แห่ง” (หมายถึง  มีคลังสินค้าขนาด

          ใหญ่เพียงแห่งเดียว  และใช้วิธีขนส่งทางอากาศ  จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า  เมื่อเทียบกับการมีคลังสิน

          ค้าหลายแห่ง  และใช้วิธีขนส่งทางรถไฟซึ่งค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  แต่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาคลังสินค้า

          เหล่านั้นเป็นจำนวนมาก)

    (d) Most manufacturers choose the fastest form of delivery.    (ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกรูปแบบที่เร็วที่สุด

          ของการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ)  (ไม่เป็นความจริง  เนื่องจาก ๒ ประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า 

         “ผู้จำหน่าย (ประเภทที่ลูกค้า) สั่งสินค้าทางไปรษณีย์  ซึ่งส่งผลไม้จากรัฐออรีกอนไปยังรัฐเพนซิลวาเนีย 

         ต้องการความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าทางอากาศ  (แต่) เมื่อมองอีกด้านหนึ่ง (จากอีกมุมมองหนึ่ง) 

         ผู้ผลิตซึ่งขนส่งชุดชั้นในสตรีจากรัฐนิวยอร์กไปยังรัฐแมสซาชูเซตส์  อาจจะรู้สึกพึงพอใจโดยสมบูรณ์

         (อย่างแท้จริง) กับการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือทางรถไฟ”  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการขนส่งทาง

         เครื่องบินมาก)

2. In the first paragraph, “distribution” refers to ____________________________________.

(ในพารากราฟแรก  “การกระจาย, การจำหน่าย, การแพร่, การแจก, การแบ่งสันปันส่วน, การจำแนก, สิ่งที่ถูกปันส่วน”  หมายถึง _______________)

    (a) influence    (อิทธิพล)

    (b) burden    (เบ๊อ-เดิ้น)  (ภาระ, ของหนัก, สิ่งบรรทุก)

    (c) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

    (d) achievement   (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

    (e) requisite    (เร้ค-ควะ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)  

    (f) vocation    (อาชีพ)

    (g) consignment    (การส่งของ, การส่งมอบ, สิ่งของที่ส่งไป)

    (h) matrimony    (การแต่งงาน, พิธีแต่งงาน)

3. The word “approach” in paragraph 1 means ____________________________________.

(คำว่า  “วิธีการ, วิธีการเข้าไป เช่น ถนน, วิถีทาง, การเข้าไปใกล้”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง ______

__________)

    (a) discovery    (การค้นพบ)

    (b) departure    (การจากไป, การไป)

    (c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจระเข้,

          ปัญหาที่ลำบาก)

    (d) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

    (e) controversy    (การโต้เถียง, การโต้คารม, ความขัดแย้ง, การทะเลาะวิวาท)   

    (f) dispute    (ดิส-พิ้วท)  (การโต้เถียง, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “โต้เถียง,

          ทะเลาะ, โต้แย้ง, ต่อสู้, แข่งขัน”)

    (g) seminar    (การสัมมนา, การประชุมสัมมนา, การประชุมของกลุ่ม)

    (h) method    (วิธี, วิธีการ, วิธีดำเนินการ, ระเบียบ, แบบแผน, ระบบ)

4. According to the passage, all of the following would influence the type of transportation that a company might choose EXCEPT ______________.

(ตามที่เนื้อเรื่อง – บทความ – กล่าว,  ทั้งหมดต่อไปนี้จะมีอิทธิพลต่อประเภทของการขนส่ง  ซึ่งบริษัทหนึ่งอาจจะเลือก  ยกเว้น _________________)

    (a) the type of goods to be shipped    (ประเภทของสินค้าที่จะขนส่งไป)  (ดูจาก ๒ ประโยคสุดท้ายของ

          พารากราฟ ๒  ที่กล่าวถึงความแตกต่างของวิธีขนส่งสินค้า  ระหว่างบริษัทที่ขายผลไม้  ซึ่งต้องการความ

          รวดเร็วในการขนส่งเพราะผลไม้เน่าเสียง่าย  และบริษัทที่ขายชุดชั้นในสตรี  ที่ไม่ต้องการความรวดเร็ว

          มากนักในการขนส่ง)

    (b) the expense of the shipping    (ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง)  (ดูจากประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรก

          ที่กล่าวว่า  “ตัวอย่างเช่น  การขนส่งสินค้าทางอากาศ  อาจจะแพงกว่าการขนส่งทางรถไฟอย่างมาก 

          แต่ผู้ผลิตระดับชาติอาจใช้การขนส่งทางอากาศ  เพื่อขนส่งทุกสิ่งทุกอย่างจากคลังสินค้าแห่งเดียว  

          และดังนั้น  จึง (สามารถ) หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากกว่ากันของการบำรุงรักษาคลังสินค้าหลายๆ แห่ง” 

          (หมายถึง  มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว  และใช้วิธีขนส่งทางอากาศ  จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 

          เมื่อเทียบกับการมีคลังสินค้าหลายแห่ง  และใช้วิธีขนส่งทางรถไฟซึ่งค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  แต่ต้องเสียค่า

          บำรุงรักษาคลังสินค้าเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก)”)

    (c) the time it takes for delivery    (เวลาที่บริษัทใช้สำหรับการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ)  (ดูจาก ๒ ประโยค

          สุดท้ายของพารากราฟ ๒  ที่กล่าวถึงความแตกต่างของวิธีขนส่งสินค้า  ระหว่างบริษัทที่ขายผลไม้  

          ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการขนส่งเพราะผลไม้เน่าเสียง่าย  และบริษัทที่ขายชุดชั้นในสตรี  ที่ไม่

          ต้องการความรวดเร็วมากนักในการขนส่ง)

    (d) the size of its warehouses    (ขนาดของคลังสินค้าของบริษัท)  (ประโยคแรกของพารากราฟ

           ๒ กล่าวถึง  สถานที่เก็บสินค้า (storage) หรือคลังสินค้า  มิได้เกี่ยวกับขนาดของสถานที่เก็บ)

5. The author states in the passage that the total physical distribution concept _______________.

(ผู้เขียนกล่าวในเนื้อเรื่องว่า  แนวความคิดการกระจาย (สินค้า) ทางกายภาพทั้งหมด ___________)

    (a) is based on the capability and cost effectiveness of a transportation system    (มีพื้น

          ฐานอยู่บนความสามารถและความคุ้มทุนของระบบการขนส่ง)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๓ ของ

          พารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “บริษัทจำนวนมากในปัจจุบัน  ใช้แนวความคิดการกระจาย (สินค้า)

          ทางกายภาพทั้งหมด  ซึ่งเป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์สูงสุด (ด้าน) ประสิทธิภาพ

          ของกิจกรรมการกระจาย (สินค้า) ทางกายภาพ  (หมายถึง  ความสามารถของระบบการขนส่ง) 

          ในขณะที่ลดขนาดลงให้มากที่สุดด้านต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) (หมายถึง  ลดต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลงให้

          มากที่สุด  ซึ่งหมายถึง  ความคุ้มทุนของระบบขนส่ง))

    (b) advocate the use of air freight because of its efficiency    (สนับสนุนการใช้การขนส่งสินค้าทาง

          อากาศ  เนื่องมาจากประสิทธิภาพของมัน)

    (c) suggests trading goods for transportation services    (แนะนำการค้าขายสินค้าสำหรับการบริการ

          ด้านการขนส่ง)

    (d) relies on using warehouses for storing goods    (พึ่งพาอาศัยการใช้คลังสินค้าสำหรับเก็บรักษา

          สินค้า)

6. The phrase “cost tradeoffs” in paragraph 1 means that companies ____________________.

(วลี  “การแลกเปลี่ยน หรือตู๊กันด้านค่าใช้จ่าย”  ในพารากราฟ ๑  หมายความว่าบริษัท __________)

    (a) sometimes engage in bartering goods    (บางครั้งเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนสินค้า)

    (b) may choose an expensive form of transportation if costs can be cut in another area   

          (อาจเลือกประเภท (รูปแบบ) การขนส่งที่มีราคาแพง  ถ้าค่าใช้จ่ายสามารถถูกตัดได้ในอีก

          ด้านหนึ่ง

    (c) prefer warehouses to air transportation    (ชอบคลังสินค้ามากกว่าการขนส่งทางอากาศ)

    (d) rarely use rail transport    (ไม่ใคร่จะใช้การขนส่งทางรถไฟ)

7. What does “freight” in paragraph 1 mean?

(คำว่า  “การขนส่งสินค้า, ค่าระวาง, ค่าขนส่ง, ของที่บรรทุก, ขบวนรถสินค้า”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) adequacy    (ความพอเพียง)

    (b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

    (c) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

    (d) anecdote    (เกร็ดความรู้, เรื่องขำขันหรือน่าสนใจ)

    (e) malevolence    (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

    (f) transportation of goods    (การขนส่งสินค้า)

    (g) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

    (h) opulence    (อ๊อพ-พู-เลนซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย)

8. The phrase “bare in mind” in the second paragraph means __________________________.

(วลี  “จำใส่ใจ, จดจำ”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง _________________________________)

    (a) vanish    (หายไป, อันตรธาน, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

    (b) proclaim    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

    (c) evade    (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

    (d) corroborate    (ยืนยัน, สนับสนุน, ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ทำให้หนักแน่นขึ้น)

    (e) distort    (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน)

    (f) engender    (ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด)

    (g) remember    (จดจำ, จำได้, ระลึกได้, รำลึกได้, หวนคิด, ส่งความคิดถึงให้, เตือนความจำ,

          ให้รางวัล, ให้ของขวัญ)

    (h) distinguish    (เห็น  แยก  หรือบอกความแตกต่าง)

9. “firm” in paragraph 2 may be replaced by _______________________________________.

(บริษัท, ธุรกิจ, ห้างร้าน, ร้านค้า, ห้าง, ห้างหุ้นส่วน, กงสี”  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย ________)

    (a) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

    (b) fury    (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

    (c) grief    (ความโศกเศร้า, ความระทมทุกข์, ความคับข้องใจ, ความยุ่งยาก)

    (d) dissident    (ผู้ที่ไม่เห็นด้วย)

    (e) ) rookie    (รุค-คี่)  (มือใหม่, หน้าใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก)

    (f) company or business    (บริษัทหรือธุรกิจ)

    (g) disciple    (สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม)

    (h) underdog    (ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง, ผู้ที่เสียเปรียบ, ผู้ที่มีหวังแพ้, ผู้ที่ตกอับ, ผู้ที่เคราะห์ร้าย)

10. It can be inferred from the passage that transportation is ____________________________.

(มันสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่องว่า  การขนส่ง ____________________________________)

      (a) independent of other business concerns    (เป็นอิสระจาก หรือมิต้องพึ่งพาอาศัยความเกี่ยวพันอื่นๆ

            ในธุรกิจ)  (ไม่เป็นความจริง  เนื่องจากประโยคแรกของพารากราฟ ๒ กล่าวว่า  “เมื่อบริษัทเลือกประเภท

            การขนส่งสินค้า  จะต้องจำใส่ใจความเกี่ยวพันอื่นๆ ด้านการตลาดด้วย  เช่น  สถานที่เก็บ (สินค้า), การ

            เงิน, การขาย, ปริมาณของสินค้าในรายการสินค้า  และสิ่งของประเภทเดียวกันหรือที่เหมือนกัน)

      (b) important to continued successful sales    (มีความสำคัญต่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

            อย่างต่อเนื่อง)  (ทั้ง ๒ พารากราฟกล่าวถึงการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อ  ซึ่งมิได้คำนึง

            ถึงเพียงแต่วิธีการที่มีราคาถูกที่สุดอย่างเดียว  แต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย  ซึ่งธุร

            กิจจะมีกำไร  หรือเอาชนะเอาคู่แข่งได้  ก็ต้องเลือกวิธีขนส่งสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตน)

      (c) not used effectively by businesses    (มิได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิผลโดยธุรกิจ)  (เนื้อเรื่องมิได้

            กล่าวไว้)

      (d) too expensive for most mail-order industries to use    (แพงเกินไปสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

            ที่มีการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์  ที่จะใช้)  (เนื้อเรื่องมิได้กล่าวไว้) 

11. The word “its” in paragraph 2 refers to which of the following?

(คำว่า  “ของมัน”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงข้อใดต่อไปนี้)

      (a) competitors    (คู่แข่ง)

      (b) firm    (บริษัท หรือธุรกิจ)  (ดูคำตอบจากประโยคที่ ๓ ของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ถ้าบริษัท

            สามารถจัดหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและอย่างน่าเชื่อถือมากกว่า (บริษัท)

            คู่แข่งของตน (สามารถจัดหา)  มัน (บริษัท) ก็จะมีความได้เปรียบ ..........................”)  (“ของ

            มัน”  หรือ  “ของตน”  จึงหมายถึง  “ของบริษัท”)

      (c) customers    (ลูกค้า)

      (d) sales tool    (เครื่องมือการขาย)

12. The word “speedy” in paragraph 2 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “รวดเร็ว, ฉับพลัน, ว่องไว, ไม่ชักช้า”  ในพารากราฟ ๒  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ____

_____________)

      (a) aloof    (สันโดษ, เย็นชา, (วางตัว) ห่าง, วางเฉย)

      (b) sluggish    (เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

      (c) obese    (อ้วนจัด)

      (d) sympathetic    (เห็นอกเห็นใจ, มีใจเหมือนกัน, เข้าข้าง, เห็นด้วย, ถูกใจ, พอใจ)

      (e) critical    (วิกฤต, สาหัส, เข้าด้ายเข้าเข็ม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์)

      (f) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่)

      (g) exhausted    (อิก-ซ้อส-ทิด)  (หมดกำลัง, หมดแรง)

      (h) swift    (รวดเร็ว, เร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ฉับไว, ทันที, ทันควัน)

      (i) reprehensible    (เร-พริ-เฮ้น-ซะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าถูกต่อว่า, น่าประณาม, น่าดุ, น่าจับผิด) 

13. “crucial” in paragraph 2 may be replaced by ___________________________________

(“สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด”  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย ___

____________)

      (a) compatible    (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

      (b) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, ตระหนักรู้, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ)

      (c) exorbitant    (แพงเกินไป, มากเกินไป, สูงเกินไป)

      (d) furious    (โกรธจัด, มีอารมณ์รุนแรง, รุนแรงมาก, บ้าระห่ำ, อลหม่าน)

      (e) bizarre    (บิ-ซ่าร์)  (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

      (f) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

      (g) essential    (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย,

            เป็นพื้นฐาน)

      (h) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

      (i) hybrid    (ซึ่งเป็นพันธุ์ทาง หรือพันธุ์ผสม)

14. We can conclude from the passage that a business that deals in perishable goods would probably choose to ship by _______________.

(เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่า  ธุรกิจซึ่งขายสินค้าซึ่งเน่าเสียได้ง่าย  อาจจะเลือกขนส่งโดย ____

______________)

      (a) rail    (รถไฟ)

      (b) truck    (รถบรรทุก)

      (c) air freight    (การขนส่งสินค้าทางอากาศ)  (ดูคำตอบจากประโยคก่อนประโยคสุดท้ายของ

            พารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “ผู้จำหน่าย (ประเภทที่ลูกค้า) สั่งสินค้าทางไปรษณีย์  ซึ่งส่งผลไม้

            จากรัฐออรีกอนไปยังรัฐเพนซิลวาเนีย  ต้องการความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าทางอา

            กาศ)

      (d) any type of cheap transport    (ประเภทใดๆ ของการขนส่งราคาถูก)

15. The word “promptness” in paragraph 2 means __________________________________.

(คำว่า  “ความรวดเร็ว, ความฉับพลัน, ความทันทีทันใด”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง _____________)

      (a) plethora    (ความมีมากเกิน, ความอุดมสมบูรณ์เกินไป)

      (b) trepidation    (ความกลัว, การสั่นระริก (ด้วยความกลัว, ตกใจ), การสั่นเทา, ความกังวลใจ)

      (c) paragon    (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม-ดีเลิศ)

      (d) commodity    (สินค้า, ของใช้ประจำ, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, ของที่มีประ โยชน์, ผลประ

            โยชน์ส่วนตัว)

      (e) remuneration    (ค่าตอบแทน, การจ่ายเงิน, การตอบแทน, การให้รางวัล, การชดเชย)

      (f) incentive    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

      (g) rapidity    (ความเร็ว, ความรวดเร็ว, ความว่องไว, ความฉับพลัน, ความกะทันหัน)

      (h) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง 

            “ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย”)

16. What does “lingerie” in paragraph 2 mean?

(“ชุดชั้นในสตรี”  ในพารากราฟ ๒  หมายความว่าอะไร)

      (a) massacre    (การสังหารหมู่)

      (b) ailment    (โรค, ความเจ็บป่วย, ความไม่สบายกาย)

      (c) jeopardy    (อันตราย)

      (d) illustration    (การแสดงภาพประกอบ, การเขียนภาพประกอบ, การอธิบาย-ชี้แจง, การแสดงให้เห็น,

            การให้ความกระจ่าง)

      (e) advent    (การมาถึง, การปรากฏขึ้น, การกำเนิด)

      (f) women’s underwear and nightclothes    (ชุดชั้นในและชุดนอนของสตรี)

      (g) departure    (การจากไป, การออกเดินทาง)

      (h) judgment    (ความเห็น, การลงความเห็น, การวินิจฉัย, คำวินิจฉัย, การพิจารณา, การพิจารณาคดี,

           การตัดสิน, การชี้ขาด, การเลือกเอา)

      (i) diagnosis    (การวินิจฉัยโรค)

17. This passage would probably be assigned reading in which of the following academic courses?

(เนื้อเรื่อง – บทความ – นี้อาจจะเป็นการอ่านที่ได้รับมอบหมาย (ที่เป็นการบ้าน) ในหลักสูตร (กระบวนวิชา) ทางวิชาการใดต่อไปนี้)

      (a) History    (ประวัติศาสตร์)

      (b) Mechanical engineering    (วิศวกรรมเครื่องกล)

      (c) Marketing    (การตลาด)  (เนื่องจากกล่าวถึงการขนส่งสินค้าของธุรกิจ)

      (d) Statistics    (สถิติ)

 

(คำแปล)

ความสำคัญของการขนส่งในธุรกิจ

 

            สำหรับธุรกิจใดๆ  ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย, ค่าโสหุ้ย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง) (cost) ของการขนส่ง  โดยปกติแล้ว (normally) เป็นรายการเดียว (single item) ที่ใหญ่ที่สุดในต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ในภาพรวม (overall) ของการกระจาย (สินค้าเพื่อจำหน่าย) ทางกายภาพ (physical distribution),  มันไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามแบบแผน (follow),  อย่างไรก็ดี (though),  ที่ว่าผู้ผลิต (ผู้สร้าง, ผู้ประดิษฐ์) (manufacturer) (สินค้า) ควรที่จะเลือก (เด็ด, เก็บ, หยิบ) (pick) เพียงแต่ (simply) รูปแบบที่สามารถหาได้ (available form) ที่ราคาถูกที่สุด (cheapest) ของการขนส่ง,  โดยบริษัทจำนวนมากในปัจจุบัน (today) ใช้แนวความคิด (concept) การกระจาย (สินค้า) ทางกายภาพทั้งหมด (total physical distribution)  ซึ่งเป็นวิธีการ (วิธีการเข้าไป เช่น ถนน, วิถีทาง, การเข้าไปใกล้) (approach)  ที่เกี่ยวข้องกับ (involves) การใช้ประโยชน์สูงสุด (maximizing) (ด้าน) ประสิทธิภาพ (efficiency) ของกิจกรรมการกระจาย (สินค้า) ทางกายภาพ  ในขณะที่ลดขนาดลงให้มากที่สุด (ทำให้มีค่าน้อยลง, ดูถูก) (minimizing) ด้านต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) (หมายถึง  ลดต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด),  บ่อยครั้ง  สิ่งนี้หมายความว่า  บริษัทจะดำเนินการ (make) การแลกเปลี่ยน (การตู๊กัน) (tradeoffs) ด้านค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ระหว่างกิจกรรมการกระจาย (สินค้า) ทางกายภาพต่างๆ  ตัวอย่างเช่น  การขนส่งสินค้า (ค่าระวาง, ค่าขนส่ง, ของที่บรรทุก, ขบวนรถสินค้า) (freight) (เฟรท) ทางอากาศ  อาจจะแพงกว่าการขนส่งทางรถไฟ (rail transport) อย่างมาก  แต่ผู้ผลิตระดับชาติอาจใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อขนส่ง (ship) ทุกสิ่งทุกอย่างจากคลังสินค้า (warehouse) แห่งเดียว (อย่างเดียว, คนเดียว, อันเดียว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เดียว, เดี่ยว) (single)  และดังนั้น  จึง (สามารถ) หลีกเลี่ยง (avoid) ค่าใช้จ่ายที่มากกว่ากัน  (greater expense) ของการบำรุงรักษา (ดำรงไว้, คงไว้, ยังคง) (maintaining) คลังสินค้าหลายๆ แห่ง (หมายถึง  มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว  และใช้วิธีขนส่งทางอากาศ  จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า  เมื่อเทียบกับการมีคลังสินค้าหลายแห่ง  และใช้วิธีขนส่งทางรถไฟซึ่งค่าใช้จ่ายต่ำกว่า  แต่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาคลังสินค้าเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก)

            เมื่อบริษัท (ธุรกิจ, ห้างร้าน, ร้านค้า, ห้าง, ห้างหุ้นส่วน, กงสี) (firm) แห่งหนึ่งเลือกประเภทของการขนส่ง  มันจำเป็นต้องจำใส่ใจ (จดจำ) (bear in mind) ความเกี่ยวพัน (ความพัวพัน, ความสนใจ, ความกังวล, ความเป็นห่วง, ธุระ, ธุรกิจบริษัท) (concerns) ด้านการตลาดอย่างอื่นของตนด้วย  เช่น  สถานที่เก็บ (สินค้า) (สถานที่เก็บรักษา, การเก็บ, การเก็บรักษา, แหล่งเก็บข้อมูล) (storage), การเงิน (financing), การขาย (sales), ปริมาณ (ขนาด, ความใหญ่เล็ก, ขอบเขต) (size) ของสินค้าในรายการสินค้า (สิ่งของ-ทรัพย์สินในรายการ, รายการสินค้า-สิ่งของ, รายการทรัพย์สิน, แค็ตตาล็อก) (inventory)  และสิ่งของประเภทเดียวกันหรือที่เหมือนกัน (คนที่เหมือนกัน) (the like),  ทั้งนี้  การขนส่ง, ตามความเป็นจริงแล้ว (in fact), สามารถเป็นเครื่องมือการขาย (sales tool) ที่สำคัญเป็นพิเศษ (especially important),  โดยถ้าบริษัทสามารถจัดหา (supply) ความต้องการ (needs) ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและอย่างน่าเชื่อถือ (reliably) มากกว่า (บริษัท) คู่แข่ง (competitors) ของตน (สามารถจัดหา)  มัน (บริษัท) ก็จะมีความได้เปรียบ (ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น) (advantage) ที่สำคัญ (จำเป็น, ขาดเสียมิได้, จำเป็นสำหรับชีวิต, เกี่ยวกับชีวิต, มีพลังงาน, มีชีวิตชีวา, มีกำลัง) (vital),  ดังนั้น  บริษัทอาจจะมีกำไร (profitable) มากกว่าในระยะยาว (in the long run)  ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงขึ้น (higher transportation costs)  มากกว่าที่จะ (rather than) เสี่ยง (risk) ต่อการขาดทุน (การสูญเสีย, การเสียหาย, การทำหาย, ความเสียหาย, การแพ้) (loss)  จากการขายในอนาคต,  นอกจากนั้น  การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ (การส่ง, การนำส่ง, การกล่าวสุนทรพจน์, การคลอดบุตร) (delivery) ที่รวดเร็ว (ฉับพลัน, ว่องไว, ไม่ชักช้า) (speedy) เป็นสิ่งสำคัญมาก (เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด) (crucial) ในอุตสาหกรรม (industries) บางอย่าง,  โดยผู้จำหน่าย (distributor) (ประเภทที่ลูกค้า) สั่งสินค้าทางไปรษณีย์ (mail-order)  ซึ่งส่งผลไม้จากรัฐออรีกอนไปยังรัฐเพนซิลวาเนียต้องการ (needs) ความรวดเร็ว (ความฉับพลัน, ความทันทีทันใด) (promptness) ของการขนส่งสินค้าทางอากาศ (air freight)เมื่อมองอีกด้านหนึ่ง (จากอีกมุมมองหนึ่ง) (On the other hand)  ผู้ผลิตซึ่งขนส่งชุดชั้นในสตรี (lingerie) (ลาน หรือ ลอน-จะ-เร่) จากรัฐนิวยอร์กไปยังรัฐแมสซาชูเซตส์  อาจจะรู้สึกพึงพอใจ (satisfied) โดยสมบูรณ์ (อย่างแท้จริง, อย่างดีพร้อม, อย่างดีเลิศ, อย่างไร้มลทิน, อย่างไม่มีตำหนิ) (perfectly)  กับการขนส่งด้วยรถบรรทุก (truck transport)  หรือทางรถไฟ (rail)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป