หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 67)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Come and Have a Training with Us!

 

          The search for employment is becoming an increasingly uphill struggle worldwide.  Employers are very demanding and look for staff with good qualifications and sound experience.  We are well aware of the problem and offer training and education programs to improve your skills, brighten up your resume and better equip you for the labor market.  We offer you an opportunity to take advantage of the rapid pace of technological change rather than become a victim of it.

          A young person is twice as likely to be unemployed as an older person.  One in five long-term unemployed workers is under 25 years of age.  Avoid becoming one of theseGet up and join us: explore what we have to offer in the way of education and training!  Look out for the possibilities that will help you get ahead.

 

1. “An increasingly uphill struggle” in the first paragraph means ______________________.

(“การต่อสู้-ดิ้นรน (การแข่งขัน) ที่ยากลำบากมากเพิ่มมากขึ้นในพารากราฟแรก  หมายถึง ______

__________)

    (a) a high-position job    (งานซึ่งตำแหน่งสูง)

    (b) a task to go up the mountain    (งานที่จะเดินขึ้นเขา)

    (c) a job requiring a lot of physical strength    (งานซึ่งต้องการความแข็งแรงทางร่างกายอย่างมาก)

    (d) a task which has become more and more difficult    (งานซึ่งยากมากขึ้นและมากขึ้น)

2. The word “demanding” in paragraph 1 refers to __________________________________.

(คำว่า  “เรียกร้องมากเกินควร, เรียกร้องต้องการ”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึง ________________)

    (a) revealing    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

    (b) inspiring    (ดลใจ, เป็นแรงดลใจ, เป็นแรงบันดาลใจ)      

    (c) remarking    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

    (d) extoling    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

    (e) concealing    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

    (f) overlooking    (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

    (g) asking too much    (เรียกร้องมากเกินไป)

    (h) molesting    (รุกรานทางเพศ, ทำอนาจาร, รบกวน, เข้ายุ่ง)

3. “We” in paragraph 1 and 2 most likely refers to ___________________________________.

(“เรา  ในพารากราฟ ๑ และ ๒  เป็นไปได้มากที่สุดว่าหมายถึง __________________________)

    (a) future employers    (นายจ้างในอนาคต)

    (b) job counselors    (ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำแนะนำเรื่องงาน)  (ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนข้อความนี้ 

          เพื่อเชิญชวนให้คนหนุ่มสาวมาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับ (บริษัทของ) ตน  ซึ่งให้คำ

          แนะนำเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะในการสมัครงาน)

    (c) an educational institute    (สถาบันการศึกษา)

    (d) a labor market    (ตลาดแรงงาน)

4. “Brighten up your resume” in paragraph 1 means _______________________________.

(“ปรับปรุง หรือทำให้เรซูเม่ของคุณมีสีสันหรือเสน่ห์มากขึ้นในพารากราฟ ๑  หมายถึง __________)

    (a) make it smarter    (ทำให้มันฉลาดยิ่งขึ้น)

    (b) make it more brilliant    (ทำให้มันสว่างสุกใสมากขึ้น)

    (c) improve it    (ปรับปรุง หรือทำให้มันดียิ่งขึ้น)

    (d) cheer it up    (ให้กำลังใจมัน)

    (e) color it up    (ทำให้มันโกรธจนหน้าแดง)

5. The phrase “take advantage of” in paragraph 1 is closest in meaning to ________________.

(วลี  “หาประโยชน์จาก, เอาเปรียบ”  ในพารากราฟ ๑  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ _________)

    (a) ensure    (ทำให้มั่นใจ)

    (b) suggest indirectly    (แนะนำหรือบอกอย่างอ้อมๆ)

    (c) deny positively    (ปฏิเสธในเชิงบวก)

    (d) state flatly    (พูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีรสชาติ)

    (e) contaminate regularly    (ทำให้ปนเปื้อน หรือทำให้เกิดมลภาวะเป็นประจำ)

    (f) make good use of    (ใช้ประโยชน์จาก....................)

    (g) consent fully    (เห็นชอบ, ยินยอม หรืออนุญาตอย่างเต็มที่)

    (h) argue convincingly    (ให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ)

6. What does “victim” in paragraph 1 mean?

(“เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ”  ในพารากราฟ ๑  หมายถึงอะไร)

    (a) baby sitter    (ผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก หรือดูแลเด็ก)

    (b) florist    (คนขายดอกไม้)

    (c) stationer    (คนขายเครื่องเขียน)

    (d) pawn broker    (คนรับจำนำ)

    (e) butcher    (คนขายเนื้อ)

    (f) plumber    (พลั้ม-เม่อะ)  (ช่างเดินท่อประปา)

    (g) aviator    (นักบิน)

    (h) sufferer    (ผู้ประสบความทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้อดทน, ผู้ยินยอม)

7. “These” in the second paragraph refers to the ____________________________________.

(“เหล่านี้ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ________________________________________)

    (a) workers under 25 years of age    (คนงานอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี)

    (b) five long-term unemployed people    (คนว่างงานระยะยาว ๕ คน)

    (c) older people who do not have a job    (คนที่แก่กว่า  ซึ่งไม่มีงานทำ)

    (d) young and long-term unemployed people    (คนหนุ่มสาวซึ่งว่างงานในระยะยาว)  (ดูคำ

          ตอบจาก ๒ ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “บุคคลวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะว่าง

          งานเป็น ๒ เท่าของบุคคลที่แก่กว่า,  โดย ๑ ใน ๕ คนงานที่ว่างงาน ในระยะยาวจะมีอายุต่ำกว่า

          ๒๕ ปี,  จงหลีกเลี่ยงที่จะเป็น ๑ ในบรรดาคนเหล่านี้ (หมายถึง คนว่างงานที่อายุต่ำกว่า ๒๕ ปี))

8. The word “explore” in paragraph 2 may be replaced by ___________________________.

(คำว่า  “สำรวจ, ตรวจค้น, ตรวจ, วินิจฉัย)”  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย _______________)

    (a) accumulate    (อะ-คิ้ว-มิว-เลท)  (รวบรวม, สะสม, เพิ่มพูน, กอง)

    (b) overwhelm    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

    (c) wreck    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

    (d) withstand    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

    (e) found    (ก่อตั้ง, จัดตั้ง)  (กริยาช่องที่ ๒ และ ๓ คือ  “Founded”)

    (f) abhor    (เกลียด หรือรังเกียจอย่างรุนแรง)

    (g) probe    (โพรบ)  (ตรวจสอบ, สืบสวน, พิสูจน์, ทดสอบ, ทดลอง, แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่)

    (h) interpret    (ตีความหมาย, แปลความหมาย, อธิบาย, ชี้แจง, แปล)

    (i) interrupt    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, พูดสอด, ตัดบท, ขัดจังหวะ)

9. The main purpose of the writer is to ___________________________________________.

(วัตถุประสงค์สำคัญของผู้เขียน  คือ _________________________________________)

    (a) explain unemployment problems    (อธิบายปัญหาการว่างงาน)

    (b) advertise services    (โฆษณาบริการ)  (ของบริษัทของตน  ซึ่งจัดฝึกอบรมให้ความรู้

          แก่บุคคลซึ่งต้องการหางานทำ)

    (c) compare the young and older generations    (เปรียบเทียบคนรุ่นหนุ่มสาวและรุ่นที่อายุมากกว่า)

    (d) describe global employment situations    (พรรณนาสถานการณ์การจ้างงานของโลก)

 

(คำแปล)

มาอบรมกับเราซิ!

 

            การหา (การค้นหา, การค้น, การตรวจสอบ, การสืบสวน, การสอบสวน) (search) การจ้างงาน (การว่าจ้าง, ภาวะที่ถูกว่าจ้าง, อาชีพ, การงาน, ธุรกิจ, กิจกรรม) (employment)  กำลังเป็น (กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, สมควร) (becoming) การต่อสู้ (การดิ้นรน, การแข่งขัน) (struggle) ที่ยากลำบากมาก (ขึ้นเนิน, บนเนิน, ขึ้นข้างบน, บนที่สูง) (uphill) เพิ่มมากขึ้น (increasingly) ทั่วโลก (worldwide),  โดยนายจ้างกำลังเรียกร้องมากเกินควร (เรียกร้องต้องการ) (demanding) อย่างมาก  และมองหา (look for) พนักงาน (staff) ที่มีคุณวุฒิ (คุณสมบัติ) (qualifications) ดี  และ (มี) ประสบการณ์มาก (ดี, สมบูรณ์, แข็งแรง, มีสุขภาพดี, ไม่มีโรค, มีฐานะการเงินดี, มีความสามารถ, ไม่มีข้อบกพร่อง, ชอบด้วยกฎหมาย) (sound),  เราตระหนัก (ทราบ, รู้ตัว, รู้สึกตัว) (aware) ดีถึงปัญหานี้  และขอเสนอ (มอบ, ให้, ถวาย, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน, ให้คำแนะนำ)  (offer) โปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุง (improve) ทักษะ (skills) ของคุณ,  ปรับปรุง (ทำให้มีสีสันหรือเสน่ห์มากขึ้น, รู้สึกหรือมีท่าทางมีความสุขมากขึ้น) (brighten up) เรซูเม่ (ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษา-ประสบการณ์หรืออื่นๆ) (resume) ของคุณ  และให้มีเครื่องมือ (จัดหามาให้, จัดให้มี, ติดตั้ง) (equip) (แก่) คุณได้ดีขึ้นสำหรับตลาดแรงงาน (labor market) (หมายถึง  ทำให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับตลาดแรงงาน)  เรามอบ (ให้, เสนอ) (offer) โอกาส (opportunity) ให้แก่คุณ (ในการ) ที่จะหาประโยชน์จาก (เอาเปรียบ) (take advantage of) ย่างก้าว (ก้าว, ระยะก้าว, ฝีเท้า, อัตราการกระทำหรือเคลื่อนไหว, (ม้า) วิ่งควบ) (pace) ที่รวดเร็ว (rapid) ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  มากกว่า (rather than) ที่จะกลายเป็นเหยื่อ (ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ) (victim) ของมัน

            บุคคลวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะว่างงานเป็น ๒ เท่า (twice as likely to be unemployed as) ของบุคคลที่แก่กว่า,  โดย ๑ ใน ๕ คนงานที่ว่างงาน (unemployed) ในระยะยาว (long-term)  จะมีอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี (under 25 years of age),  จงหลีกเลี่ยง (avoid) ที่จะเป็น ๑ ในบรรดาคนเหล่านี้ (คนว่างงานที่อายุต่ำกว่า ๒๕ ปี),  จงลุกขึ้นมาและมาร่วมกับ (join) เรา: สำรวจ (ตรวจค้น, ตรวจ, วินิจฉัย) (explore) ดูว่าเรามีอะไรที่จะเสนอ (มอบ) ให้ (คุณ) (what we have to offer) ในวิถีทางแห่ง (in the way of) การศึกษาและการฝึกอบรม,  จงมองออกมาข้างนอก (Look out) สำหรับความเป็นไปได้เหล่านี้  ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า (ล้ำหน้า) (get ahead)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป