หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 66)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

My Beloved Parents

 

          When I was a teenager, I bought an old Ford pickup truck.  Every day after school I worked on it – sanding, painting, buffing.  As a present, my parents got me brand-new imitation-leather upholstery for the seats.

          Then once I slammed a door a little too hard, and the window shattered.  I didn’t have any money to replace it.  I drove it anyway, including to school.

          At my secondary school you could see the parking lot from many of the classrooms.  One day it began to rain.  I sat in class and watched my truck – and new upholstery – get drenched through the broken window.        

          Suddenly I saw my mom and dad rush into the parking lot.  They screeched up next to my truck and dragged a huge piece of plastic out of their car.  Then, in the pouring rain, they covered up the truck.

          Dad had left his office in the middle of the day, picked up Mom and bought this hunk of plastic to save my seats.  I watched them do this.  And I just began crying right there in class.

          My parents were with me through every high and low in my life, always supportive and proud of my accomplishments.  I never think of them as gone.  I’ve got all their stories, and that keeps them nearby always.

 

1. The word “imitation” in the first paragraph means _________________________________.

(คำว่า  “ของเทียม, ของปลอม, ของเลียนแบบ, การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง”  ในพารา กราฟแรก  หมายถึง _______________)

    (a) intimidation    (การทำให้กลัว, การขู่ขวัญ-ขู่-คุกคาม)

    (b) trepidation    (ความกลัว, ความตกใจ, การสั่นเทา, การสั่นระริก, ความประหม่า, ความกังวลใจ)

    (c) embarrassment    (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

    (d) husbandry    (การบริหารจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด, การทำไร่ไถนา, การปศุสัตว์, การเกษตร,

          การทำฟาร์ม, วิชาที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์)

    (e) pinnacle    (พิ-นะ-เคิ่ล)  (ยอดเขา, ยอดแหลมสุดของอาคาร, จุดสูงสุดของอำนาจ-ชื่อเสียง-ความ

          สำเร็จ ฯลฯ)

    (f) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

    (g) counterfeit    (เค้าน-เทอะ-ฟิท)  (ของปลอม, ของเลียนแบบ, การปลอมแปลง, การปลอม,

          ความคล้ายคลึงกันมาก, นักตุ๋น, ผู้หลอกลวง)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ปลอม,

          ปลอมแปลง, เก๊, แกล้ง”  และเมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ปลอม, ปลอมแปลง, เลียนแบบ,

          ทำให้เหมือน, เสแสร้ง, แกล้ง”)

    (h) recollection    (ความทรงจำ, การระลึกได้)

2. “shattered” in paragraph 2 may be replaced by ___________________________________.

("แตกละเอียด, แตกเป็นชิ้นๆ , เสื่อมเสีย, เสียหาย, ทำให้แตกละเอียด, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้เสื่่อมเสีย-เสียหาย, ทำลาย"  ในพารากราฟ ๒  อาจแทนโดย _________________)

    (a) clarified    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด,

          ทำให้บริสุทธิ์) 

    (b) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ) 

    (c) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

    (d) congregated    (ค้อง-กรี-เกท)  (ประชุม, ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม) 

    (e) pursued    (เพอร์-ซู่  หรือ  ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, เจริญรอย, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม,

         ดำเนินการต่อไป)

    (f) speculated    (เก็ง, เดา, คาดการณ์)

    (g) contemplated    (ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณาอย่างระมัดระวัง)

    (h) fragmented    (แตกออกเป็นเศษ, แยกออกเป็นชิ้น, ทำให้แตกออกเป็นชิ้นๆ, แตกตัวออก)

          (เมื่อเป็นคำนาม  “Fragment”  หมายถึง  “เศษหรือชิ้นที่แตกออก, ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ, ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์, สะเก็ด)

3. “It” in the second paragraph refers to the ________________________________________.

(“มัน”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึง ___________________________________________)

    (a) door    (ประตูรถ)

    (b) car    (รถยนต์)

    (c) window    (กระจกหน้าต่างรถ)  (ดูคำตอบจาก ๒ ประโยคแรกของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า 

          “ต่อมา  ครั้งหนึ่ง  ผมกระแทกประตูรถบานหนึ่งแรงเกินไปหน่อย  และกระจกหน้าต่างรถ

          (บานเดียวกับประตูนี้) แตกละเอียด,  ผมไม่มีเงินที่จะทดแทนมัน (หมายถึง  ไม่มีเงินซื้อกระ

          จกหน้าต่างใหม่มาใส่แทน)”)

    (d) upholstery    (เครื่องหุ้มเบาะ, ธุรกิจหุ้มเบาะเครื่องเรือน, เครื่องบุรอง)

4. “Drenched” in paragraph 3 means ____________________________________________.

(เปียกโชก, แช่น้ำ, อาบน้ำ, จุ่มน้ำ”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง _________________________)

    (a) sponged    (ถูกถูหรือเช็ดด้วยฟองน้ำ, ถูกซับด้วยฟองน้ำ, ซับน้ำ, เก็บฟองน้ำ, อาศัยคนอื่นยังชีพ)

    (b) confronted    (คัน-ฟรั้นท)  (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

    (c) stolen    (ถูกขโมย, ขโมย)

    (d) tranquilized    (แทร้น-ควิ-ไลซ)  (ทำให้สงบ, ทำให้นิ่ง)  (มักเกิดจากการให้ยานอนหลับ  ยาสลบ 

          หรือยาระงับประสาท)

    (e) shrunk    (ถูกทำให้หดตัว, หดตัว, ตัวหด, หลบหน้า, ย่น, เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง, กลัว, ทำให้หดตัว

         หรือย่น, ทำให้ลดลง)  (กริยาช่องที่ ๑ และ ๒ คือ  “Shrink”  และ  “Shrank”)

    (f) soaked    (ถูกทำให้เปียกโชกหรือชุ่ม, ถูกแช่, ถูกทำให้เมา, ทำให้เปียกโชกหรือชุ่ม, จุ่ม, แช่,

          ทำให้เมา, เก็บภาษีมากเกินไป, เก็บเงินมากเกินไป, ลงโทษอย่างหนัก)

    (g) palliated    (แพ้ล-ลิ-เอท)  (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ลด, ผ่อนคลาย) 

    (h) incapacitated    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

5. The word “screeched up” in the fourth paragraph is closest in meaning to _________________.

(คำว่า  “กรีดร้องเสียงแหลมและดัง, ส่งเสียงแสบแก้วหู”  ในพารากราฟ ๔  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ________________)

    (a) stated    (กล่าว, พูด)

    (b) encountered    (เผชิญกับ, พบกับ)

    (c) pondered    (พ้อน-เดอะ)  (ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา) 

    (d) emerged   (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

    (e) proscribed    (โพรส-ไคร้บ)  (ออกประกาศห้าม, แถลงเป็นทางการว่า (สิ่งนั้น) เป็นอันตรายและต้องห้าม

         หรือผิดกฎหมาย)

    (f) malingered    (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน) 

    (g) screamed    (ร้องกรีด, ส่งเสียงแหลมดัง, ตะโกนเสียงแหลม, พูดดังเสียงแหลม, หัวเราะดังลั่น)

    (h) burgeoned    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

6. What does “dragged” in paragraph 4 mean?

(“ลาก, ดึง, กวาด, คราด, เลื่อน, เอ้อระเหย, เฉื่อยชา, ถูกลากหรือดึงไปตาม, เคลื่อนอย่างอืดอาด, ล้าหลัง, ขุดลอก”  ในพารากราฟ ๔  หมายถึงอะไร)

    (a) nurtured    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑. สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุปถัมภ์,   ๒.  ฝึกฝน,

          ให้การศึกษา) 

    (b) shifted    (เปลี่ยนแปลง)

    (c) adhered    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)   

    (d) shielded    (ชีลด)  (ปกป้อง, ป้องกัน, คุ้มครอง)

    (e) hauled    (ฮอล)  (ลาก, ดึง, ฉุด, สาว, ชัก, เคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก, เปลี่ยนทิศทางเดินเรือ

         (ตามแรงลม), เคลื่อนที่ด้วยรถ, เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนทิศทาง)

    (f) annihilated    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

    (g) accumulated    (สะสม, เพิ่มพูน)

    (h) hurled    (ขว้าง, ปา)   

7. In the sentence “I just began crying right there in class” in the fifth paragraph, the writer cried because he was ________________.

(ในประโยค  “ผมก็เริ่มร้องไห้ที่ตรงนั้นในห้องเรียน”  ในพารากราฟ ๕,  ผู้เขียนกล่าวอ้าง (ประโยคนี้)  เพราะว่าเขา _________________)

    (a) disappointed    (ผิดหวัง)

    (b) sorry to see his parents    (เสียใจที่ได้เห็นพ่อแม่ของตน)

    (c) touched    (ประทับใจ, ตื้นตันใจ, ถูกกระตุ้น, ไม่ได้สมดุล, บ้านิดๆ)  (ที่เห็นพ่อแม่ของตน

          อุตส่าห์หาพลาสติกมาคลุมรถปิกอัพของตนที่ถูกฝนสาดจนเปียกโชก)

    (d) sad about his pickup truck    (เศร้าเกี่ยวกับรถปิกอัพของตน)

    (e) unhappy that he had broken his truck’s window    (ไม่มีความสุขว่าเขาได้ทำกระจกหน้าต่าง

         รถบรรทุกของตนแตก)

    (f) sorry to have bought an old truck    (เสียใจที่ได้ซื้อรถบรรทุกเก่ามา)

8. How does the writer feel about his parents?

(ผู้เขียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขา)

    (a) Supportive    (สนับสนุน – พ่อแม่)

    (b) Neglected    (ถูกทอดทิ้ง, ไม่ได้รับการเอาใจใส่)

    (c) Offensive    (ก้าวร้าว, ไม่พอใจ, ล่วงละเมิด, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง,

          เกี่ยวกับการละเมิดหรือกระทำผิด)

    (d) Depressed    (ซึมเศร้า, หดหู่ใจ)

    (e) Appreciative    (ชื่นชม, รู้สึกขอบคุณ, เห็นคุณค่า)

    (f) Ungrateful    (อกตัญญู)

    (g) Untruthful    (ไม่จริง, ไม่ซื่อสัตย์)

    (h) Hostile    (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ต่อต้าน, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก)

9. The purpose of the writer is to _______________________________________________.

(วัตถุประสงค์ของผู้เขียน  คือ ______________________________________________)

    (a) show the type of parents he had    (แสดงให้เห็นประเภทของพ่อแม่ที่เขามี)  (แสดงให้เห็น

          ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นคนเช่นใด)

    (b) tell the kind of life he led as a teenager    (บอกเล่าชนิดของชีวิตที่เขาดำเนิน  ในฐานะเด็กวัยรุ่น)

    (c) describe his first automobile – a Ford pickup truck    (พรรณนารถยนต์คันแรกของเขา – รถปิก

          อัพยี่ห้อฟอร์ด)

    (d) explain what made his parents close to each other    (อธิบายว่าอะไรทำให้พ่อแม่ของเขาใกล้

          ชิดซึ่งกันและกัน)

 

(คำแปล)     

พ่อแม่สุดที่รักของผม

 

            เมื่อผมเป็นเด็กวัยรุ่น (teenager)  ผมซื้อรถปิกอัพ (pickup truck) ยี่ห้อฟอร์ดเก่าๆ คันหนึ่ง  ทุกวันหลังโรงเรียนเลิก (after school)  ผมจะง่วนอยู่กับมัน (worked on it) (กล่าวคือ)  ขัด (รถ) ด้วยกระดาษทราย (sanding), ทาสี (painting), ใช้หนังขัด (รถ) ให้สะอาดหรือเป็นเงา (buffing),  (และเพื่อ) เป็นของขวัญ (As a present)  พ่อแม่ของผมเอาเครื่องหุ้มเบาะ (ธุรกิจหุ้มเบาะเครื่องเรือน, เครื่องบุรอง) (upholstery) ใหม่เอี่ยม (brand-new) ทำด้วยหนังของเทียม (imitation leather)  สำหรับ (หุ้ม) เบาะรถยนต์ (seats) มาให้ผม

            ต่อมา  ครั้งหนึ่ง  ผมกระแทกประตูรถบานหนึ่งแรงเกินไปหน่อย (slammed a door a little too hard)  และกระจกหน้าต่างรถ (หน้าต่าง, ตู้โชว์, ช่องทางเข้าของแสงหรืออากาศ) (window) (บานเดียวกับประตูนี้) แตกละเอียด (แตกเป็นชิ้นๆ, เสื่อมเสีย, เสียหาย, ทำให้แตกละเอียด, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย, ทำลาย) (shattered),  ผมไม่มีเงินที่จะทดแทน (ชดใช้คืน, แทนที่, สวมตำแหน่ง, ทำหน้าที่แทน, รับช่วง) (replace) มัน (หมายถึง  ไม่มีเงินซื้อกระจกหน้าต่างใหม่มาใส่แทน)  อย่างไรก็ตาม  ผมก็ยังขับมัน  รวมทั้ง (ขับ) ไปโรงเรียนด้วย

            ที่โรงเรียนมัธยม (secondary school) ของผม  คุณสามารถมองเห็นลานจอดรถ (parking lot) ได้จากห้องเรียนจำนวนมาก (หลายๆ ห้อง),  วันหนึ่ง  ฝนเริ่มตก  ผมนั่งอยู่ในห้องเรียนและเฝ้าดูรถบรรทุก (ปิกอัพ) (truck) ของผม – และเครื่องหุ้มเบาะใหม่ – เปียกโชก (แช่น้ำ, อาบน้ำ, จุ่มน้ำ) (drenched) (โดยมอง) ผ่านกระจกหน้าต่างที่แตก (broken window)

            ทันใดนั้น (Suddenly)  ผมเห็นแม่ (mom) และพ่อ (dad) ของผมพรวดพราด (วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน, เร่ง, รีบเร่ง, กระทำอย่างเร่งรีบ, เร่งรีบ, กรูเข้ายึด, ยื้อแย่ง, แย่งซื้อ) (rush) เข้าไปในลานจอดรถ,  พวกเขากรีดร้องเสียงแหลมและดัง (ส่งเสียงแสบแก้วหู) (screeched up) ถัดไปจาก (next to) รถบรรทุกของผม  และลาก (ดึง, กวาด, คราด, เลื่อน, เอ้อระเหย, เฉื่อยชา, ถูกลากหรือดึงไปตาม, เคลื่อนอย่างอืดอาด, ล้าหลัง, ขุดลอก) (dragged) พลาสติกผืนใหญ่ (huge piece) ออกมาจากรถของพวกเขา,  จากนั้น  ท่ามกลางฝนที่เทลงมา (in the pouring rain)  พวกเขา (พ่อและแม่) ก็คลุม (covered up) รถบรรทุก (ของผมด้วยพลาสติกผืนนั้น)

            พ่อได้ออกจากที่ทำงานของเขาในตอนเที่ยงวัน,  ไปรับแม่ (picked up Mom)  และซื้อพลาสติกผืนใหญ่ (ก้อนใหญ่, ชิ้นใหญ่) (hunk) นี้เพื่อที่จะรักษา (ป้องกัน, กอบกู้, สงวน, คงไว้, กู้, ช่วยชีวิต, ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, ประหยัด, เก็บเงิน) (save) เบาะรถ (เบาะรองนั่ง) (seats) ของผม,  ผมมองดูพวกเขาทำสิ่งนี้  และผมก็เริ่มร้องไห้ที่ตรงนั้นในห้องเรียน

            พ่อแม่ของผมอยู่กับผมตลอดเวลาสุขและทุกข์ (เวลาโชคดีและโชคร้าย) (high and low) ทุกๆ ครั้งในชีวิตของผม,  โดยสนับสนุน (ค้ำจุน, ยัน) (supportive) และภูมิใจ (ลำพองใจ, ถือดี, มีทิฐิ, สง่างาม) (proud) เสมอในความสำเร็จ (accomplishments) ของผม,  ผมไม่เคยคิดว่าพวกเขา (พ่อแม่) ได้จาก (ตาย) ไปแล้ว (think of them as gone),  ผมมี (เก็บ) เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาทุกๆ เรื่องไว้  และสิ่งนั้นทำให้พวกเขาอยู่ใกล้ตัวผมเสมอ (keep them nearby always)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป