หมวดข้อสอบ READING (ตอนที่ 65)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following passage and choose the best answer for each question.

(จงอ่านบทความต่อไปนี้  และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

Hobbies and People’s Characters

 

          For several decades, psychologists have been doing extensive research on a subject that affects millions of us: hobbies.  According to their findings, a person’s choice of hobby can be almost as revealing as his reaction to an inkblot.

          Investigators found that a clearly distinguishable pattern exists between hobby preferences and personality.  Scientists now say that they are in a position to study your hobby and come up with a fairly accurate estimate of your emotional maturity, level of intelligence, and distinguishing personality traits.

          This is because people generally pick a hobby of their own free will.  As a parallel, a person choosing a mate employs a method of selection that reflects his or her intellectual and emotional maturity; the same process is at work in choosing a hobby.

          A hobby is never a task, but a form of living expression that complements and augments one’s own personality.

 

1. This passage mainly discusses ________________________________________________.

(เนื้อเรื่อง – บทความ – นี้อภิปราย _________________________________ เป็นส่วนใหญ่)

    (a) psychologists’ preferred hobbies    (งานอดิเรกที่ชอบของนักจิตวิทยา)

    (b) benefits of having a hobby    (ประโยชน์ของการมีงานอดิเรก)

    (c) hobbies and personality traits    (งานอดิเรกและลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ)  (ทุกพารา

          กราฟในเนื้อเรื่อง  กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานอดิเรกของบุคคลและบุคลิกภาพของเขา)

    (d) useful leisure time activities    (กิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์)

2. In the first paragraph, “extensive” refers to _____________________________________.

(ในพารากราฟแรก,  “กว้างขวางมาก, ครอบคลุม, กว้าง, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย, ซึ่งเพาะปลูกห่างๆ กัน”  หมายถึง ________________)

    (a) dormant    (อยู่นิ่ง, อยู่เฉยๆ, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, สงบ, ไม่เคลื่อนที่,

          หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

    (b) domestic    (เกี่ยวกับบ้าน งานบ้าน หรือครอบครัว, เชื่อง, ซึ่งพบหรือผลิตภายในประเทศ,

          ภายในประเทศ)

    (c) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

    (d) relentless    (ทรหด, ไม่ระย่อท้อถอย)

    (e) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

    (f) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

    (g) comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, เข้าใจได้กว้าง, ซึ่งหยั่งรู้, ซึ่งประกันความเสีย

          หายอย่างกว้างขวาง)

    (h) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

3. The word “findings” in paragraph 1 is closest in meaning to _________________________.

(คำว่า  “สิ่งที่ค้นพบ, การค้นพบ, การค้นหา, ผลของการค้นหา, ผลของการค้นคว้า, คำวินิจฉัย”  ในพารา

กราฟ ๑  ใกล้เคียงที่สุดในความหมายกับ ________________)

    (a) inventions    (การประดิษฐ์คิดค้น, สิ่งประดิษฐ์)

    (b) appliances    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

    (c) decisions    (การตัดสินใจ, คำตัดสิน)

    (d) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย)

    (e) interests    (ความสนใจ, ความเอาใจใส่, ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์)

    (f) testimonies    (คำให้การ, พยานหลักฐาน)

    (g) results    (ผลลัพธ์, ผล, ผลที่ตามมา, คำตอบ, มติ)

    (h) assistances    (ความช่วยเหลือ)

4. The word “revealing” in paragraph 1 may be replaced by ___________________________.

(คำว่า  “เผยให้เห็น, แสดงให้เห็น, เปิดเผย, แสดง”  ในพารากราฟ ๑  อาจแทนโดย ___________)

    (a) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

    (b) exploiting    (อิกซ-สพล้อย-ทิ่ง)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

    (c) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

    (d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

    (e) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

    (f) depicting    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

    (g) erecting    (สร้าง, ก่อสร้าง, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรง, ทำให้ตั้งชัน, ติดตั้ง, ยก)

    (h) exposing    (เผย, เปิดเผย, เปิดโปง, นำออกแสดง)

5. It can be inferred from the passage that a reaction to an inkblot _______________________.

(มันสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่องว่า  ปฏิกิริยาต่อรอยเปื้อนหมึก _______________________)

    (a) is one kind of hobby    (เป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่ง)

    (b) is used to reveal a person’s personality    (ถูกใช้แสดงบุคลิกภาพของบุคคล)  (ดูคำตอบ

          จากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “สอดคล้องกับสิ่งที่ค้นพบ (การค้นพบ) ของ

          พวกเขา (นักจิตวิทยา)  การเลือกงานอดิเรกของบุคคลสามารถเกือบจะเผยให้เห็น (แสดงให้

          เห็น) เท่าๆ กัน (พอๆ กัน) กับปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อรอยเปื้อนหมึก  ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวถือ

          เป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งของบุคคล)

    (c) is being extensively investigated today    (กำลังถูกสอบสวนอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน)

    (d) is the author’s favorite hobby    (เป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของผู้เขียน)

6. In the second paragraph, “maturity” means ____________________________________.

(ในพารากราฟที่ ๒,  “วุฒิภาวะ, ความเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเติบโตเต็มที่, ความสมบูรณ์, การสุก, การถึงกำหนด”  หมายถึง ________________)

    (a) obligation    (ภาระหน้าที่, หน้าที่, พันธะ, ข้อผูกพัน, ความจำเป็น,หนี้, การบังคับ, บุญคุณ,

          ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ, สัญญา)

    (b) anxiety    (ความวิตกกังวล)

    (c) intention    (ความตั้งใจ, เจตนา)

    (d) willingness    (ความเต็มใจ)

    (e) conflict    (ความขัดแย้ง)

    (f) adulthood    (ความเป็นผู้ใหญ่, การเติบโตเต็มที่)

    (g) diversity    (ความหลากหลาย, ความแตกต่าง)

    (h) adaptation    (การปรับให้เหมาะสม)

7. What does “intelligence” in paragraph 2 mean?

(“สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ, เชาว์, การสืบราชการลับ”  ในพารากราฟ ๒  หมายถึงอะไร)

    (a) endurance    (ความอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน)

    (b) evolution    (วิวัฒนาการ)

    (c) concurrence    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การสนับสนุน, การให้ความร่วมมือ)

    (d) symptom    (อาการ, อาการโรค, ลักษณะอาการ, เครื่องแสดง, เครื่องชี้บอก, เครื่องหมาย)

    (e) shrewdness    (ชรูด-เนส)  (ความเฉลียวฉลาด, ความเฉียบแหลม, ความหลักแหลม,

          ความว่องไว, ความร้ายแรง, การมุ่งร้าย)

     (f) famine    (แฟ้ม-มิน)  (ความขาดแคลนอย่างหนัก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ทุพภิกขภัย,

          ความอดอยาก, ความหิวจัด, การอดตาย)

    (g) distress    (ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย)

    (h) avalanche    (แอฟ-วะ-ลานซ)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (หิมะ  ดิน หรือหินถล่ม, สิ่งที่พังทลายลงมา)

8. The author implies in the passage that hobbies are ________________________________.

(ผู้เขียนบอกเป็นนัยในเนื้อเรื่อง (บทความ) ว่า  งานอดิเรก ___________________________)

    (a) only for the emotionally mature    (มีไว้สำหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เท่านั้น)

    (b) something most people have    (เป็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มี)  (ดูจากประโยคแรก

          ของพารากราฟแรกที่กล่าวว่า  “เป็นเวลาหลายทศวรรษ  นักจิตวิทยาได้กำลังทำการวิจัย

          อย่างกว้างขวางมากในเรื่องซึ่งมีผลกระทบกับพวกเราหลายล้านคน (คือ) งานอดิเรก)

    (c) as important as a mate    (มีความสำคัญเท่าๆ กับสามีหรือภรรยา)

    (d) very time-consuming endeavors    (เป็นความพยายามที่กินเวลามาก)

9. The word “this” in paragraph 3 refers to ________________________________________.

(คำว่า  “นี้”  ในพารากราฟ ๓  หมายถึง _______________________________________)

    (a) the ability of scientists to give advice on how free time is best used  (ความสามารถของนัก

          วิทยาศาสตร์ที่จะให้คำแนะนำว่า  จะใช้เวลาว่างให้ดีที่สุดอย่างไร)

    (b) extensive research of psychologists    (การวิจัยอย่างกว้างขวางของนักจิตวิทยา)

    (c) the ability of scientists to match hobbies with personal characteristics    (ความสา

          มารถของนักวิทยาศาสตร์ที่จะจับคู่งานอดิเรกกับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล)  (ดูคำตอบจาก

          ประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒ ที่กล่าวว่า  “นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกล่าวว่า  พวกเขาอยู่

          ในฐานะที่จะศึกษางานอดิเรกของคุณ  และปรากฏออกมาพร้อมกับการประมาณการที่ถูก

           ต้องปานกลาง (อย่างเหมาะสม) (หมายถึง  การประมาณการมิได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมด)

          ในเรื่อง (ด้าน) วุฒิภาวะ (ความเป็นผู้ใหญ่) ทางด้านอารมณ์, ระดับของสติปัญญา (ความ

          เฉลียวฉลาด) และลักษณะเฉพาะ ของบุคลิกภาพซึ่งแสดงความแตกต่าง  ของคุณ (หมาย

          ถึง  งานอดิเรกที่แตกต่างกันของบุคคล  จะบ่งบอกถึงลักษณะของบุคลิกภาพที่ต่างกัน

          ของเขาด้วย))

    (d) the need for people to choose an appropriate hobby    (ความจำเป็นสำหรับผู้คนที่จะเลือก

          งานอดิเรกที่เหมาะสม)

10. According to the passage, a person’s choice of hobby can tell scientists about all of the following EXCEPT ________________.

(ตามที่เนื้อเรื่องกล่าว  การเลือกงานอดิเรกของบุคคล  สามารถบอกนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทั้งหมดต่อไปนี้  ยกเว้น ________________)

      (a) level of intelligence    (ระดับของสติปัญญา)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒)

      (b) probable choice of mate    (การเลือกคู่ที่อาจเป็นได้)  (บทความมิได้กล่าวถึงเรื่องนี้)

      (c) special personality traits    (ลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพ)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒)

      (d) emotional maturity    (วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์)  (ดูจากประโยคที่ ๒ ของพารากราฟ ๒)

11. In the fourth paragraph, “complements” means _________________________________.

(ในพารากราฟ ๔,  “เป็นส่วนประกอบของ, ทำให้สมบูรณ์”  หมายถึง ______________________)

      (a) establishes    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

      (b) abolishes    (อะ-บ๊อล-ลิช)  (ยกเลิก, เลิกล้ม, ล้มล้าง, ทำลาย) 

      (c) demolishes    (รื้อทิ้ง (ตึก, อาคาร), ทำลาย, โค่น)

      (d) enhances    (เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น, ทำให้มากขึ้น)

      (e) is a component of    (เป็นส่วนประกอบของ)

      (f) prohibits    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)

      (g) postpones    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

      (h) predominates    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

12. The word “augments” in the final paragraph may be replaced by ____________________.

(คำว่า  “เพิ่มพูน, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี”  ในพารากราฟสุดท้าย  อาจแทนโดย _______________)

      (a) rejuvenates    (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม,

            ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

      (b) maintains    (บำรุง, รักษาไว้, เกื้อกูล, ผดุงไว้, ธำรงไว้, ค้ำ, ยืนยัน)

      (c) rummages    (รื้อค้นกระจุยกระจาย)

      (d) conspires    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

      (e) engenders    (ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด)

      (f) aggrandizes    (เพิ่ม, ขยาย, คุยโว)

      (g) distinguishes    (เห็น  แยก  หรือบอกความแตกต่าง)

      (h) elaborates    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

 

(คำแปล)

งานอดิเรกและอุปนิสัยของคน

 

            เป็นเวลาหลายทศวรรษ (decades)  นักจิตวิทยา (psychologists) ได้กำลังทำการวิจัยอย่างกว้างขวางมาก (doing extensive research) ในเรื่อง (วิชา, กรณี, ประเด็น, ปัญหา, ข้อ, หัวข้อ, สาเหตุ, มูลเหตุ, ประชากร, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้รับการทดสอบ, ประธานประโยค) (subject)  ซึ่งมีผลกระทบกับ (affects) พวกเราหลายล้านคน (millions of us) (คือ) งานอดิเรก (hobbies)สอดคล้องกับ (According to) สิ่งที่ค้นพบ (การค้นพบ, การค้นหา, ผลของการค้นหา, ผลของการค้นคว้า, คำวินิจฉัย) (findings) ของพวกเขา (นักจิตวิทยา)  การเลือก (choice) งานอดิเรกของบุคคลสามารถเกือบจะเผยให้เห็น (แสดงให้เห็น, เปิดเผย, แสดง) (revealing) เท่าๆ กัน (พอๆ กัน) กับปฏิกิริยา (reaction) ของเขาที่มีต่อรอยเปื้อนหมึก (รอยหรือจุดหมึก(inkblot)

            ผู้สำรวจ (ผู้สอบสวน, นักสืบ) (Investigators) พบว่า  รูปแบบ (pattern) ที่สามารถบอกความแตกต่างได้ (distinguishable) อย่างชัดเจน  มีอยู่ (ดำรงอยู่(exists) ระหว่างการชอบงานอดิเรกหนึ่งมากกว่าอีกงานฯ หนึ่ง (hobby preferences) และบุคลิกภาพ (personality) (หมายถึง  งานอดิเรกของบุคคลมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของเขาอย่างชัดเจน),  โดยนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกล่าวว่า  พวกเขาอยู่ในฐานะ (ตำแหน่ง) (position) ที่จะศึกษางานอดิเรกของคุณ  และปรากฏออกมาพร้อมกับ (come up with) การประมาณการ (การประเมิน, ความคิดเห็น, ค่าหรือราคาที่ประเมิน) (estimate) ที่ถูกต้อง (accurate) ปานกลาง (อย่างเหมาะสม, โดยสิ้นเชิง, อย่างยุติธรรม) (fairly) (หมายถึง  การประมาณการมิได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมด) ในเรื่อง (ด้าน) วุฒิภาวะ (ความเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเติบโตเต็มที่, ความสมบูรณ์, การสุก, การถึงกำหนด) (maturity) ทางด้านอารมณ์ (emotional),  ระดับของสติปัญญา (ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ, เชาว์, การสืบราชการลับ) (intelligence)  และลักษณะเฉพาะ (คุณสมบัติเฉพาะ, อุปนิสัย, สันดาน) (traits) ของบุคลิกภาพซึ่งแสดงความแตกต่าง (distinguishing) ของคุณ (หมายถึง  งานอดิเรกที่แตกต่างกันของบุคคล  จะบ่งบอกถึงลักษณะของบุคลิกภาพที่ต่างกันของเขาด้วย)

            สิ่งนี้เป็นเพราะว่า  ผู้คนโดยทั่วไปแล้วเลือก (คัด, หยิบ, จับ, เก็บ, เด็ด, ขุด, แคะ, ล้วงกระเป๋า, ขโมย) (pick) งานอดิเรกด้วยความสมัครใจ (ความตกลงใจ, ความประสงค์, ความตั้งใจ, เจตนารมณ์, การตัดสินใจ, พินัยกรรม) (will) โดยอิสระเสรีของตนเอง (of their own free), (และ) ในแบบคู่ขนานกัน (As a parallel)  บุคคลซึ่งเลือกสามีหรือภรรยา (เพื่อน, เพื่อนร่วมโรงเรียน-ห้อง, หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง) (mate)  จะใช้ (จ้าง) (employs) วิธีการเลือก (method of selection) ซึ่งสะท้อนให้เห็น (reflects) วุฒิภาวะทางด้านปัญญาและทางด้านอารมณ์ (intellectual and emotional maturity) ของเขาหรือเธอ,  โดยกระบวนการ (process) แบบเดียวกันนี้จะกำลังทำงาน (at work) ในการเลือกงานอดิเรก  (หมายถึง  ในการเลือกงานอดิเรก  ก็ใช้กระบวนการแบบเดียวกับการเลือกสามีหรือภรรยา)

          งานอดิเรกไม่เคยเป็นเรื่องที่ยาก (งานหนัก, งาน, ภาระหน้าที่) (task)  แต่ (เป็น) รูปแบบ (form) หนึ่งของการแสดงออกที่มีชีวิต (living expression)  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ (ทำให้สมบูรณ์) (complements) และเพิ่มพูน (ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี(augments) บุคลิกภาพของบุคคลเอง (one’s own personality)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address”  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป